ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

І. Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за услуги за ранно детско развитие“/ЦУРДР/, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за услуги за ранно детско развитие“ не предлага сключване на трудов договор с лица по обявената длъжност за „Управител“.

ІІ. Списък на оценени и класирани кандидати за длъжност „Управител“ в „Център за услуги за ранно детско развитие”:

КАНДИДАТ

ТОЧКИ

 1.  

Вх. № 138/22.06.2023 г.

7

ІІІ. Неявили се кандидати:

1. Вх. № 137/16.06.2023 г.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

1. „ДИРЕКТОР“ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „11-ти август“ № 7  - 1 щ. бр.
2. „РЪКОВОДИТЕЛ“  НА  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „КОКИЧЕ”   за жени с умствена изостаналост с адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил – 1 щ. бр.
3. „РЪКОВОДИТЕЛ“  НА  „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”  с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З – 1 щ. бр.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1)Завършено висше образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на социалните услуги.
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга /СУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Отговаря за цялостното функциониране на центъра и качествено предоставяне на СУ;
3/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в центъра;
4/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
5/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
6/ Извършва анализ на дейността на центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
7/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
8/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
9/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на служителите;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Организира и ръководи екипни срещи;
15/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обява
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1;
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Директорът/Ръководителят се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 04.07.2023 г. до 14.07.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Приложение:
1. Заявление – Приложение 1
2. Автобиография – Приложение 2
Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 17.07.2023 г. на информационното табло на отдел „Социални дейности” в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /общинска поликлиника/ и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във  връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

05.07.2023 г. /сряда/

1.         

05.07.2023 г.

Вх. № 137/16.06.2023 г.

10.00 ч.

2.         

05.07.2023 г.

Вх. № 138/22.06.2023 г.

10.15 ч.

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

 1. Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за работа с деца на улицата“/ЦРДУ, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за работа с деца на улицата“ предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

 

 • Социален работник - Вх. №22/13.06.2023г.
 • Психолог - Вх. №25/15.06.2023г.
 • Педагог - Вх. №9/06.06.2023г.
 • Помощник възпитател - Вх. №10/07.06.2023г.
 • Логопед - Вх. №11/07.06.2023г.
 • Специалист „Социални дейности“ - Вх. №2/30.05.2023г.
 • Медицински специалист - Вх. №18/30.05.2023г.
 • Счетоводител - Вх. №8/05.06.2023г.
 • Социален медиатор - Вх.№21/13.06.2023г.
 • Социален медиатор - Вх. №6/05.06.2023г.
 • Шофьор/работник поддръжка - Вх. №16/12.06.2023г

 

 1. Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“

 

 1. Ръководител

Вх. №/дата

точки

Вх. №20/13.06.2023г.

19

 1. Социален работник

Вх. №22/13.06.2023г.

26

Вх. №9/06.06.2023г.

20

Вх. №3/31.05.2023г.

19

Вх. №13/07.06.2023г.

18

 1. Психолог

Вх. №25/15.06.2023г.

26

 1. Педагог

Вх. №9/06.06.2023г.

24

Вх. №2/30.05.2023г.

22

Вх. №7/05.06.2023г.

19

Вх. №3/31.05.2023г.

18

 1. Помощник възпитател

Вх. №10/07.06.2023г.

24

Вх. №4/31.05.2023г.

22

Вх. №12/07.06.2023г.

19

Вх. №3/31.05.2023г.

18

Вх. №5/02.06.2023г.

17

Вх. №13/07.06.2023г.

16

 1. Логопед

Вх. №11/07.06.2023г.

26

 1. Специалист „Социални дейности“

Вх. №2/30.05.2023г.

22

Вх. №9/06.06.2023г.

21

Вх. №1/30.05.2023г.

20

Вх. №24/15.06.2023г

20

Вх. №4/31.05.2023г.

20

Вх. №6/05.06.2023г.

19

Вх. №13/07.06.2023г.

18

Вх. №5/02.06.2023г.

16

Вх. №12/07.06.2023г.

16

Вх. №19/13.06.2023г.

15

 1. Медицински специалист

Вх. №18/30.05.2023г.

30

 1. Счетоводител

Вх. №8/05.06.2023г.

28

 1. Социален медиатор

Вх.№21/13.06.2023г.

24

Вх. №6/05.06.2023г.

24

Вх. №12/07.06.2023г.

19

Вх. №15/12.06.2023г.

19

Вх. №17/12.06.2023г.

18

Вх. №5/02.06.2023г.

18

Вх. №19/13.06.2023г.

17

 1. Шофьор/работник поддръжка

Вх. №16/12.06.2023г.

26

Вх. №14/12.06.2023г.

25

Вх. №19/13.06.2023г.

18

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:
Първо място: Вх. № 93-00-841/19.05.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

22.06.2023 г.

Ася Георгиева Чаушева

14.00 ч.

 Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, Кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Ася Георгиева Чаушева

Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по проект „Грижа в дома в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на специализиран персонал за „Център за патронажна грижа” /ЦПГ/  по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил“  за следната длъжност:
• Кинезитерапевт /Рехабилитатор – 1 щ. бр.;
За обявената длъжност в ЦПГ, с която ще бъде сключен трудов договор, може да бъде нает кандидат, който отговаря на следните изисквания:
1.Кинезитерапевт /Рехабилитатор – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на висше образование* Здравеопазване и спорт, Специалност – Кинезитерапия/Рехабилитация;
4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално с потребители;
2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма;
4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;
6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
7/ Води необходимата документация и отчетност;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите на Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежава шофьорска книжка – кат. В;
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор на кандидатите по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие/ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на посочения в обявлението адрес. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват по входящ номер на всеки кандидат на информационното табло до офиса на проекта в Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 16.06.2023 г. до 30.06.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
 
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:
Списъците с входящ номер на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за събеседване ще бъдат обявени на 03.07.2023 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

I. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх. №1/30.05.2023г.

Специалист

 Социални дейности

Отговаря на изискванията

2.        

Вх. №2/30.05.2023г.

Педагог

Отговаря на изискванията

3.        

Вх. №3/31.05.2023г.

Педагог

Социален работник

Помощник възпитател

Отговаря на изискванията

4.        

Вх. №4/31.05.2023г.

Помощник възпитател

Специалист

 Социални дейности

Отговаря на изискванията

5.        

Вх. №5/02.06.2023г

Помощник възпитател

Социален медиатор

Специалист

 Социални дейности

 

Отговаря на изискванията

6.        

Вх. №6/05.06.2023г.

Специалист

 Социални дейности

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

7.        

Вх. №7/05.06.2023г.

Педагог

Отговаря на изискванията

8.        

Вх. №8/05.06.2023г.

Счетоводител

Отговаря на изискванията

9.        

Вх. №9/06.06.2023г.

 Социален работник

Специалист Социални дейности Педагог

Отговаря на изискванията

10.    

Вх. №10/07.06.2023г.

Помощник възпитател

 

Отговаря на изискванията

11.    

Вх. №11/07.06.2023г.

Логопед

Отговаря на изискванията

12.    

Вх. №12/07.06.2023г.

Специалист Социални дейности, Помощник възпитател, Социален медиатор

Отговаря на изискванията

13.    

Вх. №13/07.06.2023г.

Социален работник, Специалист Социални дейности, Помощник възпитател

 

Отговаря на изискванията

14.    

Вх. №14/12.06.2023г.

Шофьор/Работник поддръжка

Отговаря на изискванията

15.    

Вх. №15/12.06.2023г.

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

16.    

Вх. №16/12.06.2023г.

Шофьор/Работник поддръжка

Отговаря на изискванията

17.    

Вх. №17/12.06.2023г.

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

18.    

Вх. №18/13.06.2023г

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

19.    

Вх. №19/13.06.2023г.

Специалист Социални дейности, Шофьор/Работник поддръжка, Социален медиатор

Отговаря на изискванията

20.    

Вх. №20/13.06.2023г

Ръководител

Отговаря на изискванията

21.    

Вх.№21/13.06.2023г.

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

22.    

Вх. №22/13.06.2023г.

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

23.    

Вх. №24/15.06.2023г.

Специалист

 Социални дейности

Отговаря на изискванията

24.    

 Вх. №25/15.06.2023г.

 

Психолог

Отговаря на изискванията

 ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Вх. №23/14.06.2023г.

 

 

Педагог

Завършеното образование не е съгласно изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.         

22.06.2023 г.

Вх. №1/30.05.2023г.

10:00

2.         

22.06.2023 г.

Вх. №2/30.05.2023г.

10:10

3.         

22.06.2023 г.

Вх. №3/31.05.2023г.

10:20

4.         

22.06.2023 г.

Вх. №4/31.05.2023г.

10:30

5.         

22.06.2023 г.

Вх. №5/02.06.2023г

10:40

6.         

22.06.2023 г.

Вх. №6/05.06.2023г.

10:50

7.         

22.06.2023 г.

Вх. №7/05.06.2023г.

11:00

8.         

22.06.2023 г.

Вх. №8/05.06.2023г.

11:10

9.         

22.06.2023 г.

Вх. №9/06.06.2023г.

11:20

10.    

22.06.2023 г.

Вх. №10/07.06.2023г.

11:30

11.    

22.06.2023 г.

Вх. №11/07.06.2023г.

11:40

12.    

22.06.2023 г.

Вх. №12/07.06.2023г.

11:50

13.    

22.06.2023 г.

Вх. №13/07.06.2023г.

12:00

14.    

22.06.2023 г.

Вх. №14/12.06.2023г.

12:10

15.    

22.06.2023 г.

Вх. №15/12.06.2023г.

12:20

16.    

22.06.2023 г.

Вх. №16/12.06.2023г.

12:30

17.    

22.06.2023 г.

Вх. №17/12.06.2023г.

12:40

18.    

22.06.2023 г.

Вх. №18/13.06.2023г

12:50

19.    

22.06.2023 г.

Вх. №19/13.06.2023г.

13:00

20.    

22.06.2023 г.

Вх. №20/13.06.2023г

13:10

21.    

22.06.2023 г.

Вх.№21/13.06.2023г.

13:20

22.    

22.06.2023 г.

Вх. №22/13.06.2023г.

13:30

23.    

22.06.2023 г.

Вх. №24/15.06.2023г.

13:40

24.    

22.06.2023 г.

Вх. №25/15.06.2023г.

13:50

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт