ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (317)

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх.­­№1/03.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

2.        

Вх.­­№2 /07.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

3.        

Вх.­­№3/11.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

4.        

Вх.­­№4/11.08.2023г.

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: вх. № 94-00-2813/13.07.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на Център за работа с деца на улицата, Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1036 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил,
Център за работа с деца на улицата представя следното:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за "Център за работа с деца на улицата"
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З,

1.Психолог- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3

Място и срок за подаване на документите:                                             
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 от 11.08.2023 г. до 21.08.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/986186
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 22.08.2023 г. на информационното табло на център за работа с деца на улицата, гр.Кюстендил, ул.“Власина“ , № 3  и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Заповед № РД01-1094/30.06.2023г. на ИД на АСП, Община Кюстендил представя следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
„ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ /ЦСРИ/

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ /ЦСРИ/  с адрес: община Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване; Услугата ще включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот за 40 лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, и техните семейства

1. Управител – 1 щатна бройка
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;
3/ Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/  Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, предоставяни в ЦСРИ.
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦСРИ, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в ЦСРИ;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5/ Извършва анализ на дейността на ЦСРИ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦСРИ;
10/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
11/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
12/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
13/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦСРИ;
14/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
15/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦОП;
16/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
2.   Социален работник – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ЦСРИ;
4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦСРИ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на ЦСРИ, техните семейства и екипа за организация и управление на проекта;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.  Психолог – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Психология;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ;
2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.

4.     Медицинска сестра – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социалната услуга и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалната услуга и в преразглеждането им;
4/ Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социалната услуга;
5/ Регистрира назначенията в специален регистър;
6/  Контролира рационалното хранене на потребителите на социалната услуга;
7/ Следи и контролира за хигиената в социалната услуга /отопление, проветряване, дезинфекция /;
8/ Придружава потребителите на социалната услуга до здравното заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;
9/ Води необходимата документация и отчетност;
10 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

5.   Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щатна бройка
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Рехабилитация,  Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦСРИ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦСРИ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦСРИ.

6.   Трудотерапевт – 4 щатни бройки
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява подкрепа на потребителите на социалната услуга за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;
3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване;
7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

7. Логопед – 1 щатна бройка
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

8.  Социален терапевт/Санитар – 3 щатни бройки
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено основно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в кабинетите и общите помещения в ЦСРИ;
2/ Извършва тоалет на потребителите при необходимост;
3/ Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на двора,  окопаването на цветни алеи и др.;
4/  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения;
5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите в ЦСРИ;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

9.  Счетоводител/Домакин – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/ Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦСРИ;
4/ Съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦСРИ;
5/ Води необходимата документация;
6/  Осъществява вътрешен финансов контрол в ЦСРИ;
7/ Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.
8/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалните услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
9/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;
10/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

10. Работник - поддръжка –1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Шофьорска книжка – Категория В.
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦСРИ.
2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/ Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/ Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/ Води необходимата документация.

11. Шофьор – 1 щатна бройка
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Шофьорска книжка – Категория В.
4/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
2/ Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара;
3/ Получава заверени пътен лист и разписание;
4/ По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
5/ Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
6/ При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
7/ След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
8/ Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
9/ Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” № 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦСРИ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 14.08.2023 г. до 31.08.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248


ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 07.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПЛ. „ВЕЛБЪЖД“ № 1 И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейността по изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и Заповед № РД01-0971/14.06.2023 г. на ИД на АСП, Община Кюстендил представя следнотo:

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
ЗА „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”
с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16,
Предоставя комплекс от социални услуги в общността, предназначени за деца и семейства с цел: Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете; Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му; Предотвратяване на социалната изолация на децата; Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.


1.     У    правител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
3) Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4)  Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, предоставяни в ЦРДУ.
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за работа с деца на улицата” /ЦРДУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в ЦРДУ;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5/ Извършва анализ на дейността на ЦРДУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦРДУ;
10/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
11/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
12/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
13/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦРДУ;
14/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
15/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ;
16/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
2. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит –не се изисква;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

3.   Социален работник – 2 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление –Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит –не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Община Кюстендил;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

4. Медицински сестра - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване  Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Извършва първичен медицински оглед на детето при влизане в услугата;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на  оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
3/ Съдейства на родителите за избор на личен лекар на детето и/или осъществяване на консултации и прегледи;
4/ Поддържа тясна връзка с близките на децата като редовно ги информира за здравословното им състояние;
5/  Наблюдава и преценява здравословното състояние на детето и при нужда търси специализирана медицинска помощ;
6/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в центъра и поддръжката на медицинския шкаф;
7/ Проследява антропометричните данни на децата и извършването на имунизациите;
8/ Участва активно в здравно-възпитателната работа с родителите.
 9/ Води необходимата документация и отчетност;
 10/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
11 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

5. Педагог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Специална педагогика. Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
4/ Участва в изработването на  индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
 6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
  7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
  8/ Води необходимата документация и отчетност;
  9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ.
 10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
 
6. Логопед – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3/ Специалност – логопед, или професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/    Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата в риск  и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2/    Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в поведението;
3/    Изследване на говорното развитие на всяко дете, ползващо услугите, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4/    Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
5/    Участие в изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите индивидуални планове за подкрепа с децата и техните семейства;
6/    Участие в групи за работа с родители;
7/    Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и потребности;
8/    Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
9/    Подпомагане, съвместно с мед. лице на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
10/    Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
11/    Осъществяване на партньорство със семейството на детето и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
12/    Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
13/    Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
14/   Води необходимата документация и отчетност;
15/   Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
16/   Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;
17/   Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

7. Счетоводител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦРДУ;
5/ Отговаря за доставките на консумативи и материали, необходими за нуждите на социалната услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
6/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

8. Кинезитерапевт – 1щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Кинезитерапия;
4/Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦРДУ;
2/Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦРДУ и в домашна среда;
3/Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/Води необходимата документация и отчетност;
7/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

9. Работник-поддръжка –1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено средно образование;
2/Професионален опит – не се изисква;
3/Шофьорска книжка – Категория В.
4/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦРДУ.
2/Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/Води необходимата документация.

10. Шофьор – 1 щ. бр.
1/Завършено средно образование;
2/Професионален опит – не се изисква;
3/Шофьорска книжка – Категория В.
4/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
2/Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара;
3/Получава заверени пътен лист и разписание;
4/По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
5/Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
6/При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
7/След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
8/Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
9/Изпълнява други конкретно възложени задачи.

11.  Социален медиатор – 2 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Поддържа хигиената в ЦРДУ и прилежащите площи;
2/ Следи за повреди и течове в помещенията и общите части и съобщава за това незабавно на Управителя на ЦРДУ;
3/ Отговаря за хигиената на децата и оказва помощ на потребителите при посещенията им в ЦРДУ;
4/ Отговаря за хигиенно-санитарно обезпечаване на възпитателно-образователни дейности с децата;
5/  Оказва подкрепа и обслужване на децата;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/  Стимулира децата за участие във форми на образование и занимания по интереси;
8/  Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;
9/  Участва в планираните дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;

         Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
        Кандидатите могат да кандидатстват за различни длъжности в ЦРДУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
        Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности”  към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 14.08.2023 г. до 31.08.2023 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 07.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТИ 223 И 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. и Заповед № РД01-1355/26.07.2023г. на ИД на АСП, Община Кюстендил представя следнотo:
    
О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ТЕЖКИ МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ"
с адрес: общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

1. Управител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;
3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/  Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, предоставяни в ДЦПЛТМУ.
6/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДЦПЛТМУ, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в ДЦПЛТМУ;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5/ Извършва анализ на дейността на ДЦПЛТМУ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ДЦПЛТМУ;
10/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
11/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
12/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
13/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ДЦПЛТМУ;
14/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
15/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ДЦПЛТМУ;
16/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.

2. Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ДЦПЛТМУ;
4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3. Психолог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Психология;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦПЛТМУ;
2/Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
3/Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
5/Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
6/Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
7/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
9/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.

4. Медицинска сестра – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено медицинско образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социалната услуга и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалната услуга и в преразглеждането им;
4/Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социалната услуга;
5/Регистрира назначенията в специален регистър;
6/Контролира рационалното хранене на потребителите на социалната услуга;
7/Следи и контролира за хигиената в социалната услуга /отопление, проветряване, дезинфекция /;
8/Придружава потребителите на социалната услуга до здравното заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;
9/Води необходимата документация и отчетност;
10/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

5. Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Кинезитерапия;
4/Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ДЦПЛТМУ;
2/Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ДЦПЛТМУ и в домашна среда;
3/Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/Води необходимата документация и отчетност;
7/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦПЛТМУ.

6. Трудотерапевт – 3 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/Професионален опит – не се изисква;
3/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Работи индивидуално и групово с потребители;
2/Осъществява подкрепа на потребителите на социалната услуга за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;
3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;
4/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
6/Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване;
7/Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

7. Логопед – 1 щ. бр.
1/Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Логопедия;
4/Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦПЛТМУ;
2/Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

8. Социален терапевт/санитар – 3 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено средно образование;
2/Професионален опит – не се изисква;
3/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в кабинетите и общите помещения в ДЦПЛТМУ;
2/Извършва тоалет на потребителите при необходимост;
3/Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на двора,  окопаването на цветни алеи и др.;
4/Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения;
5/Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите в ДЦПЛТМУ;
6/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

9. Счетоводител/Домакин – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/Професионален опит – не се изисква.
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/Организира финансово-счетоводната дейност;
3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ДЦПЛТМУ;
4/Съхранява личните трудови досиета на служителите в ДЦПЛТМУ;
5/Води необходимата документация;
6/Осъществява вътрешен финансов контрол в ДЦПЛТМУ;
7/Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.
8/Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалните услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
9/Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;
10/Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

10. Работник-поддръжка –1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено средно образование;
2/Професионален опит – не се изисква;
3/Шофьорска книжка – Категория В.
4/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ДЦПЛТМУ.
2/Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/Води необходимата документация.

11. Шофьор – 1 щ. бр.
1/Завършено средно образование;
2/Професионален опит – не се изисква;
3/Шофьорска книжка – Категория В.
4/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
2/Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара;
3/Получава заверени пътен лист и разписание;
4/По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
5/Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
6/При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
7/След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
8/Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
9/Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ДЦПЛТМУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 14.08.2023 г. до 31.08.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 07.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ДО ОФИСА НА ПРОЕКТА В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ”6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по проект „Грижа в дома в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на специализиран персонал за „Център за патронажна грижа” /ЦПГ/  по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил“  за следната длъжност:
•    Кинезитерапевт /Рехабилитатор – 1 щ. бр.;
•     Медицинска сестра – 1 щ. бр.;

           За обявените длъжности в ЦПГ, с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани кандидати, които отговарят на следните изисквания:
1.     Кинезитерапевт /Рехабилитатор – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на висше образование* Здравеопазване и спорт, Специалност – Кинезитерапия/Рехабилитация;
4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално с потребители;
2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма;
4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;
  6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
  7/ Води необходимата документация и отчетност;
  8/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
  9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите на Центъра.

2. Медицинска сестра - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Области на висше образование*, Професионално направление – Медицина, Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации по предписание на лекар – мускулни инжекции, обработка на декубитални, варикозни и следоперационни рани, взимане на кръв, измерване на кръвна захар и др. под указания на лекари специалисти;
 4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-    Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-    Да притежава шофьорска книжка – кат. В;
-    Да притежават компютърна грамотност.
-    Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-    Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-    Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление;
2.    Подбор на кандидатите по подадените документи;
3.    Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
-  Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие/ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на посочения в обявлението адрес. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват по входящ номер на всеки кандидат на информационното табло до офиса на проекта в Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

          Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 14.08.2023 г. до 18.08.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
 
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:
Списъците с входящ номер на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за събеседване ще бъдат обявени на 21.08.2023 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
 

Споделете в социалните мрежи:

 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)   Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4)  Професионален опит – не се изисква;
5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, предоставяни в „Център за обществена подкрепа” /ЦОП/.
-  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦОП, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в ЦОП;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5/ Извършва анализ на дейността на ЦОП и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦОП;
10/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
11/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра и на терен;
12/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
13/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦОП;
14/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
15/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦОП;
16/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
-  Документ за завършено образование – копие;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

         Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Ръководителя се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
        Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 10.08.2023 г. до 31.08.2023 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31
ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 04.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТИ 223 И 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-1071/24.07.2023 година година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 11.08.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 11.08.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

1. Медицински специалист – 1 щ. бр.


 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1. Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите в ЦНСТПЛУИ;
2. Отговаря за осигуряването на предписаните медикаменти за потребителите и следи за техния прием;
3. Изготвя плановете за здравни грижи на потребителите, попълва ги редовно и при необходимост ги актуализира;
4. Участва в процеса на приучване на настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
5. Контролира хигиенния режим в социалната услуга - следи за реда и чистотата в помещенията на услугата, съобразно санитарно – хигиенните изисквания за услуги от резидентен тип, както и други утвърдени инструкции;
6. Следи за спазването на хранителния и хигиенен режим на потребителя;
7. Провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи, наблюдава здравословното състояние, изпълнява лекарски предписания;
8. Съпровожда потребителите на социални услуги до съответното здравно заведение/спешен център за прегледи, консултации и хоспитализиране;
9. Съвместно със социален работник подготвя документите на потребителите на социални услуги за изготвянето на ЛКК и ТЕЛК, личен лекар и др;
10. Участва в мултидисциплинарен екип за обсъждания;
11. Посредничи във взаимоотношенията с другите служители в ЦГЛУИ и друг персонал в други услуги в общността;
12. Следи за навременното актуализиране на здравните книжки на персонала;
13. Участва в организираните обучения, методически дни и супервизии на персонала;
14. Приема от прекия си ръководител и други задължения, способстващи за развитието на услугата;

Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено образование- копие
 
2. Касиер/Домакин – 1 щ. бр.


Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1. Извършва дейност по закупуване, доставка, съхранение и използване на храна, материали и консумативи за дейността на ЦНСТПЛУИ и потребителите и води отчет за тях;
2. Съставя заявки за закупуване на храна, материали и консумативи;
3. Следи за правилното съхранение на храната, материалите и консумативите;
4. Организира правилното и своевременно разпределение на материалите и консумативите сред служителите;
5. Поддържа в изряден вид складовите помещения;
6. Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;
7. Стимулира потребителите за участие във форми на занимания по интереси;
8. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и месечен график;
9. Спазва всички критерии, стандарти и процедури, защитавайки потребителите;
10. Оказва подкрепа на потребителите в областта на преоткриването и развиването на техните способности, с оглед на успешното им социално включване;
11. При необходимост изпълнява допълнително възложени функции, които са в интерес на потребителите и услугата;
12. Изпълнява някои домакински задължения, като част от ежедневната дейност в ЦНСТПЛУИ;
13. Не разпространява информация за лица и факти, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните задължения, познава и спазва Етичния кодекс .
 
Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено образование- копие

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Кокиче “ с. Вратца от 02.08.2023г. до 11.08.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 11.08.2023г. .   
Телефон за информация: 0899 230 864

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт