ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

Във връзка със Заповед № РД-00-537/22.03.2024г., Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 по Програма „Развитите на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, обявява конкурс за следната позиция:
1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Кюстендил

І. РАБОТНО МЯСТО И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА:

Работно място: гр. Дупница:
Обхват на дейността: Общините Дупница, Бобовдол, Бобошево и Кочериново
•    Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден с ненормирано работно време) на осн. чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, за срок до 31.12.2024г.
ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ
Основни задължения:
1.     Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана с дейностите по приемна грижа на територията на съответната община:
-Информира обществеността;
-Набира кандидати за приемни семейства;
-Извършва предварителен подбор на кандидатите;
-Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
-Изготвя оценка на кандидатите;
-Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
-Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
-Провежда групови супервизии на приемните семейства;
-Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
-Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
-Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
-Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
2.Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
3.Осигурява подкрепа на приемното семейство.
4.Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
5.Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
6.Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето“ към Дирекциите „Социално подпомагане“.
7.Поддържа връзка с други организации и институции с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
8.Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
9.Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
10.Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
11.Участва при провеждане на екипни срещи.
12.Познава и спазва разпоредбите на чл. 7 от Закона за закрила на детето относно задължение за съдействие и чл. 11 от Закона за закрила на детето, относно спазване правото на детето за закрила на личността.
13.Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
14.Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
15.Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.Образователна степен: средно образование;
2.Професионална квалификация: хуманитарна;
3.Професионален опит: 0 година/и;
4.Опит при изпълнение на проекти – предимство;
5.Опит при работа с деца в риск – предимство.
Специфични изисквания:
1.Да умее да работи самостоятелно и в екип;
2.Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
3.Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.Обективност на преценката;
5.Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
6.Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
7.Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
8.Компютърни умения.
 
Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ с Кмета на Община Кюстендил за срок до 31.12.2024г.
Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“- Компонент 1 и се определя в размер на 1400,00 (хиляда и четиристотин) лв.
Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.
ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
•Писмено заявление за кандидатстване – По образец;
•Автобиография - По образец;
•Декларация - По образец;
•Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
•Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите по образец се получават от стая №2 на Община Кюстендил или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил от 22.03.2024г. до 22.04.2024г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всяко постъпило заявление за участие в конкурса  в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Кюстендил.
До участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Допускане до конкурс:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в 1-дневен срок от изтичане срока на обявлението.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината и  протича в два етапа:
•Решаване на затворен тест от 20 въпроса с един верен отговор.
За успешно полагане на теста е необходимо да бъде отговорено на най-малко 11 въпроса. Теста обхваща въпроси от Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето, Методика за условията и начина на предоставяне на социална услуга „Приемна грижа“ и Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
•Събеседване в 3-дневен срок от обявяване на списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил и ще се съобщи писмено на допуснатите кандидати до 17:00ч. на 23.04.2024г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им, като на недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.  В 7 – дневен срок същите могат да направят възражение пред Кмета на Община Кюстендил, който в 3 – дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
Събеседването се провежда от комисията, определена със заповед на Община Кюстендил и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от теста и събеседването и списък с класирания кандидат в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-524/20.03.2024 година  на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 03.04.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 03.04.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 3;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
Комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия..
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-345/23.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-339/22.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-379/28.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-307/19.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-318/21.02.2024 г.
Второ място:  Вх. № 94-00-985/22.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-387/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 20.03.2024 г. от 09.00 часа в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 20.03.2024 г. в 11.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 14 /четиринадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

1. 

 

13.03.2024 год.

Вх.№382/08.03.2024 г.

11.00 ч.

2. 

13.03.2024 год.

Вх.№381/08.03.2024 г.

11.15 ч.

Допуснатите  кандидати следва да се явят на 13.03.2024 г.  в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. “Велбъжд“ № 1, ет. 2 стая № 41 за събеседване относно преценка на професионалните и деловите им качества

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт