ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (317)

    По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                  

05.01.2023 г.

Ивелин Пламенов Мухтийски

14.15 ч.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-2/03.01.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността  юрисконсулт – две щатни бройки в отдел „Правни дейности“ при Дирекция “Правни дейности и обществени поръчки” Общинска администрация - Община Кюстендил и за длъжността старши юрисконсулт – една щатна бройка в отдел „Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството“ при Дирекция “Строителство, устройствено и инвестиционно планиране” Общинска администрация - Община Кюстендил при следните изисквания за заемане на длъжностите:

 

 1. Кратко описание на длъжността:

За юрисконсулт – Изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на казуси, свързани с дейността на общинската администрация и осъществяване на процесуално представителство;

За старши юрисконсулт - Осъществяване на  правна помощ за законосъобразно изпълнение на функциите при упражняване дейността на Дирекция „Строителство, устройствено и инвестиционно планиране“. Осъществяване на процесуално представителство.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.)- Право.
 • Години професионален опит:
 • За юрисконсулт – не се изисква;
 • За старши юрисконсулт – 1 години или минимален ранг – V младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво
 • За юрисконсулт: 11
 • За старши юрисконсулт: 10
 • Експертно ниво:
 • За юрисконсулт: 7
 • За старши юрисконсулт: 6

2.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия.

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт –Придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона за съдебната власт

 1. Други компетентности
 • Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
 • Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
 • Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
 • Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
 • Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
 • Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общинска администрация;
 • Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
 1. Начин за провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
 2. Размер на основната заплата:
 • За юрисконсулт  -  от 780 лв. до 1600 лв.;
 • За старши юрисконсулт -780 лв. до 1700 лв. ;

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/ - за старши юрисконсулт.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/  ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Длъжностните характеристики за конкурсната длъжност са на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Директора на Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-3/03.01.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ“

 

 1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, планира, организира, контролира и координира дейността на звеното за вътрешен одит (ЗВО) в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор(ЗВОПС), Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит, утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове на Община Кюстендил.
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) –икономика, право
 • Години професионален опит – 4 години, от които най-малко 3 години в областта на вътрешния или външния одит или минимален ранг – III младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво: 6
 • Ръководно ниво: 6Б

2.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:

 По Закона за  вътрешен одит в публичния сектор:

 • Да е дееспособно лице
 • Да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност
 • Да притежава сертификат "вътрешен одитор в публичният сектор" издаден  от Министъра на финансите след успешно положен изпит по чл. 53 от Закона за вътрешен одит в публичния сектор или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одит в съответствие с чл.19 , ал.2 , т.1-4 и чл.21 , ал.1 и 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Съгласно чл. 21, ал. 2 , т. 1, 2 и 3  от Закона за вътрешен одит в публичния сектор - за Ръководител звено вътрешен одит не може да бъде назначавано лице, когато:

 • Е работило в организацията през последната една година по трудово или служебно правоотношение, освен като вътрешен одитор;
 • Е работило през последните две години по трудово или служебно правоотношение като ръководител на организацията или нейни подчинени структури;
 • Негов съпруг, лице, с което се намира във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително, работят или са работили на ръководна длъжност в организацията през последните две години.

(Обстоятелствата  се декларират писмено от кандидата за ръководител на вътрешния одит при назначаването)

 1. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в Община Кюстендил“

Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

4.2. Интервю

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Минимален размер на основната заплата - от 780 до 2200 лева.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен/ допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

6.5. Копие на Сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”, издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Оповестяването на конкурса да се извърши в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портала за търсене на работа, както и на интернет страницата на Община Кюстендил.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността да се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1/03.01.2023 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

 1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на Община Кюстендил, координира и контролира дейността на звената за изпълнение на функциите и задачите по ЗУТ и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по този закон.
 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

2.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) - Технически науки, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, специалност „Архитектура“;
 • Години професионален опит – 4 години или минимален ранг – III младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво: 6
 • Ръководно ниво: 6А

2.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия

2.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – Съгласно чл. 5, ал. 2 , изр. 2 от Закона за устройство на територията кандидатите следва да имат придобита пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването й /две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование/

 1. Начин за провеждане на конкурса:

3.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Развитие на електронните услуги по ЗУТ в Община Кюстендил“

Разработената концепция да бъде до 20 печатни страници формат А4, включително и фигури, таблици и схеми, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

3.2. Интервю

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Минимален размер на основната заплата - от 790 до 2300 лева.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

5.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

5.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен/ допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

5.4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

5.5. Копия от документи, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ, съгласно чл. 5, ал. 2, изр. второ от ЗУТ, издадени от компетентен за това орган.

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Оповестяването на конкурса да се извърши в регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, специализиран сайт или портала за търсене на работа, както и на интернет страницата на Община Кюстендил.

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност да се предостави на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път,  информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността да се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail

 

Споделете в социалните мрежи:

Във  връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

05.01.2023г.

1.         

05.01.2023г.

Михаела Димитрова Цветкова

 

09.30 ч.

2.         

05.01.2023г.

Кристин  Силвиева Донкова

 

09.40 ч.

3.         

05.01.2023г.

Венелина Николова Граховска

 

09.50 ч.

4.         

05.01.2023г.

Милена Николова Янкова

 

10.00 ч.

5.         

05.01.2023г.

Диана Димитрова Веселинова

 

10.10 ч.

6.         

05.01.2023г.

Павлин Христов Диков

 

10.20 ч.

7.         

05.01.2023г.

Оля Петрова Тодорова

 

10.30 ч.

8.         

05.01.2023г.

Цветелина Маринова Първанова

 

10.40 ч.

9.         

05.01.2023г.

Камелия Тончева Механджийска

 

10.50 ч.

10.    

05.01.2023г.

Капка Емилова Владимирова

 

11.00 ч.

11.    

05.01.2023г.

Светлана Анатолиевна Коняшина

 

11.10 ч.

12.    

05.01.2023г.

Малинка Станимирова Димитрова

 

11.20 ч.

13.    

05.01.2023г.

Светла Райчова Георгиева

 

11.30 ч.

14.    

05.01.2023г.

Ивета Ивова Димитрова

11.40 ч.

15.    

05.01.2023г.

Яна Златомирова Иванова

12.30 ч.

16.    

05.01.2023г.

Ася Георгиева Чаушева

 

12.40 ч.

17.    

05.01.2023г.

Слави Методиев Давидков

 

12.50 ч.

18.    

05.01.2023г.

Здравчо Бойков Шивачев

13.00 ч.

19.    

05.01.2023г.

Жулиета Кирилова Касабова

13.10 ч.

20.    

05.01.2023г.

Виолета Славчова Михалкова

13.20 ч.

21.    

05.01.2023г.

Антоанета Георгиева Михалкова

13.30 ч.

22.    

05.01.2023г.

Елена Страхилова Павлова- Парлапанска

13.40 ч.

23.    

05.01.2023г.

Нели Евгениева Христова

 

13.50 ч.

24.    

05.01.2023г.

Иво Райчов Паунов

 

14.00 ч.

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 51

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Михаела Димитрова Цветкова

Управител

Социален работник

Отговаря на изискванията

2.       

Кристин  Силвиева Донкова

Управител

Отговаря на изискванията

3.       

Венелина Николова Граховска

Социален работник

Отговаря на изискванията

4.       

Милена Николова Янкова

Социален работник

Отговаря на изискванията

5.       

Диана Димитрова Веселинова

Социален работник

Медиатор ,отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

Отговаря на изискванията

6.       

Павлин Христов Диков

Социален работник

Отговаря на изискванията

7.       

Оля Петрова Тодорова

Социален работник

Отговаря на изискванията

8.       

Цветелина Маринова Първанова

Социален работник

Отговаря на изискванията

9.       

Камелия Тончева Механджийска

Социален работник

Отговаря на изискванията

10.   

Капка Емилова Владимирова

Социален работник

Отговаря на изискванията

11.   

Светлана Анатолиевна Коняшина

Акушерка/Медицинска сестра

Медиатор , отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

Отговаря на изискванията

12.   

Малинка Станимирова Димитрова

Акушерка/Медицинска сестра

 

Отговаря на изискванията

13.   

Светла Райчова Георгиева           

Педиатър

Отговаря на изискванията

14.   

Ивета Ивова Димитрова

Специален педагог

Логопед

Отговаря на изискванията

15.   

Яна Златомирова Иванова

Логопед

Отговаря на изискванията

16.   

Ася Георгиева Чаушева

 

Рехабилитатор/Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

17.   

Слави Методиев Давидков

Рехабилитатор/Кинезитерапевт

 

Отговаря на изискванията

18.   

Здравчо Бойков Шивачев

Психолог

Отговаря на изискванията

19.   

Жулиета Кирилова Касабова

Психолог

Отговаря на изискванията

20.   

Виолета Славчова Михалкова

Медиатор ,отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

Отговаря на изискванията

21.   

Антоанета Георгиева Михалкова

Медиатор ,отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

Отговаря на изискванията

22.   

Елена Страхилова Павлова- Парлапанска

Медиатор ,отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

Отговаря на изискванията

23.   

Нели Евгениева Христова

Медиатор ,отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

Отговаря на изискванията

24.   

Иво Райчов Паунов

 

Шофьор

 

Отговаря на изискванията

 

ІІ. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.

Светлана Анатолиевна Коняшина

Социален работник

Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ /ЦНСТПЛУИ/- „КОКИЧЕ” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 15 лица с умствена изостаналост /жени/търси да назначи ;

1. Счетоводител – 0,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/ Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦНСТ;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦНСТ;
5/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
•     Да притежават компютърна грамотност.
•     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
•     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
•    Обявление
•    Подбор по подадените документи
•    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление в свободен текст;
-  Автобиография SV европейски формат;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;
        
          Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Кокиче” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца от 22.12.2022 г. до 13.01.2023 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 13.01.2023 г.   
 

        Телефон за информация: 078/55-11-30; 078/55-11-31

Споделете в социалните мрежи:

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ /ЦНСТПЛУИ/-, „ЗДРАВЕЦ”  с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 15 лица с умствена изостаналост / жени/ ,  търси да назначи:

 

 1. Социален терапевт – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено основно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;

2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др;

3/Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;

4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;

5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;

6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;

7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ;

7/Работа по график.

 

 1. Счетоводител – 0,5 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;

2/ Организира финансово-счетоводната дейност;

3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦНСТ;

4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦНСТ;

5/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

 

 1. Касиер домакин/ трудотерапевт –1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено средно образование;

2/ Професионален опит – не се изисква;

3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

4/ Кандидатът трябва да  притежава компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на ЦНСТ, съгласно сключените договори с доставчиците;

2/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;

3/ Поддържа в изряден вид складовите помещения;

4/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

5/ Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;

6/ Води необходимата документация.

 

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление в свободен текст;

-  Автобиография SV европейски формат ;

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;

       

          Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на документите се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Здравец” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца от 22.12.2022 г. до 13.01.2023 г. включително.

      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 13.01.2022г.    

     

        Телефон за информация: 078/55-11-31; 078/55-11-30

 

Споделете в социалните мрежи:

СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ В „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ“

 

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1.Медицинска сестра

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Даяна Бисерова Василева

15 т.

 

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“.

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                  

22.12.2022

Даяна Бисерова Василева

10:00

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

КАБИНЕТ 51

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт