ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (706)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

Община Кюстендил възнамерява да възложи договор за Доставка на оборудване за екологичен образователен център в село Слокощица, община Кюстендил по проект CB007.2.32.192, финансиран по Програма Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020, втора Покана за набиране на проектни предложения No. 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2. Тръжното досие е достъпно за преглед в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, Кюстендил 2500 и е публикувано на следните уеб-сайтове - https://www.kustendil.bg/   and http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders.

Крайният срок за подаване на оферти е 16:00 ч. местно време на 08.05.2020. Допълнителна информация и/или разяснения/въпроси е публикувана на следните уеб-сайтове - https://www.kustendil.bg/ and http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders.

Анекси: Може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Supply of equipment for an Environmental education centre in the village of Slokoshtitsa, Kyustendil Municipality

Municipality of Kyustendil intends to award a contract for Supply of equipment for an Environmental education centre in the village of Slokoshtiza, Kyustendil Municipality under CB007.2.32.192 project financed under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-Serbia 2014-2020 Programme, Call for Proposals No. 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2. The tender dossier is available for inspection at Municipality of Kyustendil, 01 Velbuzhd Sq., Kyustendil, 2500 and is published on the following websites - https://www.kustendil.bg/ and http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders.

The deadline for submission of tender is 16:00 p.m. local time on 08.05.2020 /May 8, 2020/. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the following websites - https://www.kustendil.bg/ and http://www.ipacbc-bgrs.eu/bg/public-tenders.

Annexes: you can see here

Споделете в социалните мрежи:

До 7 април 2020 г. 17:00 часа, ще се приемат заявления от производители, които ще могат да продават на Животинския пазар, разсад за зеленчуци и овощни дръвчета.

Заявлението трябва да съдържа трите имена, адрес и телефон за обратна връзка.

Подаването става чрез имейла: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на официалната фейсбук страница на Община Кюстендил:  https://www.facebook.com/municipality.kustendil/ . Те ще бъдат обработени. и ще бъде направен график според броя на желаещите.

Споделете в социалните мрежи:

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

 1. Вид на процедурата

Местна процедура за открит търг

 1. Номер за публикация и дата на обявлението за поръчка

       CB006.2.21.143 /PP2 – 02     19.12.2019

 1. Номер и брой на обособените позиции

Не са предвидени обособени позиции.

 1. Номер надоговор и сума

   Д-00-355

   323 264, 55 BGN (excluding VAT)

 1. Дата на сключване на договора

    31.03.2020

 1. Брой получени оферти

  1 (one)

 1. Име, адрес и националност на спечелилия търга

“STROITELNA FIRMA – RILA” LTD

98 “Tsar Osvoboditel” str.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria, BG

 

 1. Продължителност на договора

9 месеца

 1. Възложител

       Municipality of Kyustendil

1 Velbuzhd Sq.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria

 

 1. Правно основание

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия

Европейски инструмент за съседство и партньорство (Регламент (ЕО) № 1638/2006 на ЕП и на Съвета - ОВ L 310/1 от 9.11.2006 г.)

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от май 2014 г. относно специфичните правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II)

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специфични разпоредби за подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие за целта за европейско териториално сътрудничество;

Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични правила за допустимост на разходите за програми за сътрудничество

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общи разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския Фонд за морско и рибарство и определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Регламент (ЕС, EURATOM) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза

Регламент (ЕС, EURATOM) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза; Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията от 30 октомври 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Интеррег-ИПА България - трансграничната програма на бившата югославска република Македония, приета на 5 август 2015 г. от Комисията с Решение № В (2015) 5653

Sidabriniai papuošalai ir kiti gaminiai www.silvera.lt

Споделете в социалните мрежи:

 1. Type of procedure

   Local open tender procedure

 1. Publication reference and date of the contract notice

       CB006.2.21.143 /PP2 – 02     19.12.2019

 1. Lot number and lot title

   No lots are envisaged.

 1. Contract number and value

   Д-00-355

   323 264, 55 BGN (excluding VAT)

 1. Date of award of the contract

    31.03.2020

 1. Number of tenders received

  1 (one)

 1. Name, address and nationality of successful tenderer

“STROITELNA FIRMA – RILA” LTD

98 “Tsar Osvoboditel” str.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria, BG

 

 1. Duration of contract

9 Months

 1. Contracting authority

       Municipality of Kyustendil

1 Velbuzhd Sq.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria

 1. Legal basis

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

European Neighbourhood and Partnership instrument (Regulation (EC) N° 1638/2006 of the EP and of the Council - OJ L 310/1 of 9.11.2006)

Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)

Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2014 of May 2014 on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II)

Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;

Commission Delegated Regulation (EU) No 481/2014 of 4 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to specific rules on eligibility of expenditure for cooperation programmes

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

Council Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union

Regulation (EU, EURATOM) 2015/1929 of the Еuropean Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union; Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2462 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union

Interreg-IPA Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Cross-border programme adopted on 5th August 2015 by the Commission with Decision № C (2015) 5653

Споделете в социалните мрежи:

Проектът на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Кюстендил , заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения  становища и възражения на 13.03.2020 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения  14–дневен срок  няма постъпили предложения за изменение на разработения проект. Няма неприети предложения по горецитирания Проект на наредба за изменение и допълнение.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Заповедта  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

От пресцентъра на МВР съобщават, че за да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, е изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Бланката-декларация  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт