ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (706)

Във връзка с големия интерес към програма: „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден фонд“ на Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Кюстендил удължава срока за кандидатстване в общината до 02.05.2023 год.

Общият брой на подадените заявления, до момента е 36, като едно от тях е изтеглено.

- 5 броя са с готови КСС за сключване на споразумение;

- 25 броя са за изготвяне на КСС по окрупнени показатели;

- 5 броя са с непълен набор от документи.

Отправяме молба, за своевременно подаване на документите, за да може общинска администрация да ги окомплектова, напълно и изпрати в срок до управляващия орган.

Всички образци и бланки необходими за кандидатстване по програмата, могат да бъдат изтеглени от следния електронен адрес:

https://eumis2020.government.bg/…/dbc86350-cccd-414a-a175…

alt Справка за постъпили предложения по проект на Правилника за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта гр. Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

Проектът на Правилника за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта гр. Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 07.03.2023 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по горецитирания проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

   Поради неблагоприятните метеорологични условия, обработката на тревните площи в община Кюстендил ще бъде извършена на 06.04.2023г.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с покачването на температурите и повишаването на популацията на кърлежите, община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще се състои след 21:00 часа на 05.04.2023 г. и ще бъде извършена от фирма „ДДД-1“ ООД.

От фирмата уведомяват собствениците на пчелни кошери, да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите си по време на мероприятията и 24 часа след тях.

Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън 10 СК, карантинния срок е 24 часа.

Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари,  дървесни вредители и  др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу  хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения. Използва елекростатичен заряд, чрез който се осигурява сила на привличане и прилепване на инсектицидния разтвор към обработваните повърхности, 75  пъти по-голяма от силата на земното притегляне. Така се постига цялостно и равномерно покриване на обработвания обект, без да се увеличава разходната норма на биоцида.

Споделете в социалните мрежи:

Обявява за провеждане на конкурс на 27.06.2023 г. и 28.06.2023 г.  във в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, гр. София за заемане  на вакантни длъжности за войници от лица, завършили граждански  средни или висши училища в страната и в чужбина

https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/rd-147.pdf

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на  територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 27.02.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове  няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги   на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 10.02.2023 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

Споделете в социалните мрежи:

Стартира процедура за избиране на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.
        Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за деца и вземане на решения. Съветът на децата включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации  на национално и регионално ниво.
        Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст от 13 до 16 години включително. По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Кюстендил, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
       Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл. 5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:
-    Активност
-    Креативност
-    Толерантност
-    Ангажираност към обща кауза
-    Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии
-    Ориентираност към резултати
-    Организаторски умения
-    Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта
-    Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта
-    Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа)
      Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
-    Детето да е получило международна закрила;
-    Детето трябва да владее достатъчно добре български език , за да може да общува с всички членове на Съвета
      Кандидатури могат да подават деца в едно от посочените направления:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;                                   
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Ако дете кандидатства по направление А), Б) или В), то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията.
       Документите на кандидатите – Формуляр и Мотивационно писмо по образец, могат да се подават на място в Деловодството на Община Кюстендил всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1 или на email:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 24 май 2023 г.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

WORD Файл - Приложение №1 - Формуляр за кандидатстване
WORD Файл - Мотивационно писмо
WORD Файл - Процедура за избор на членове на Съвета на децата

Повече информация може да получите на http://www.sacp.government.bg/

 

Споделете в социалните мрежи:

Военно окръжие II степен – Кюстендил, Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България, са обявени 250 длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани.

Кандидатите с постоянен адрес в област Кюстендил подават документи във Военно окръжие II степен – Кюстендил, адрес: гр. Кюстендил, ул. „Добруджа“ № 2 А в срок до 28 април 2023 година.

На срочна служба в доброволния резерв се приемат пълнолетни български граждани , които отговарят на следните изисквания:

    Да имат завършено най-малко основно образование.
    Да са годни за служба в доброволния резерв.
    Да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв.
    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
    Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
    Да нямат друго гражданство.
    Да не навършват 40 години в годината на кандидатстване.
    Да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

    За времето на срочната служа в доброволния резерв резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното военно звание.
    Срочната служба в доброволния резерв започва на 7 септември 2023 г. и се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца.
След изпълнение на договора за срочна служба в доброволния резерв, българските граждани могат да бъдат приети на военна служба без провеждане на конкурс.

 

Споделете в социалните мрежи:

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, с която общината ни наскоро подписа споразумение за сътрудничество, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в човешкото тяло.
Предстои да се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт.
Повече информация за събитието може да прочетете тук

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт