ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (647)

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията       УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 44183.51.95  в м.“ПЛАДНИЩЕ“ с. Лозно, общ. Кюстендил, с цел реализиране на индивидуално жилищно строителство.

      Обсъждането ще се проведе на 13.09.2021г. от 10.00 часа в кметството на с. Лозно, Община Кюстендил.

       Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

                               Възложител на проекта :  Петър и Лиляна Матуски

Споделете в социалните мрежи:

Крайният срок за кандидатстване в допълнителната приемна кампания е 10 септември. Документите се подават във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” гр. Шумен или в приемния център на Националния военен университет в гр. Велико Търново.
Кандидатите за обучение трябва да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години, да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство, да имат завършено средно образование. И още – да не са осъждани за престъпление от общ характер и да не страдат от психично заболяване, да са с минимален ръст 150 см, минимално тегло 50 кг за мъжете и 48 кг за жените.
Кандидатите по военните специализации се явяват на общообразователен тест, писмен тест по чужд език - английски, френски или немски (по избор), изпит за проверка на физическата годност и психологична оценка. Изпитите ще се проведат в периода 20-21 септември, а класирането ще бъде обявено до 17.00 ч. на 23 септември.
Обучението на граждански лица по военни специализации за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър” в професионално направление „Военно дело” е с 5-годишен срок на обучение, редовна форма и е на пълна държавна издръжка.
Броят на свободните места по военни специализации ще бъде публикуван на сайта на НВУ до 10 септември.
Информация по всички въпроси, свързани с кампанията за допълнителен прием за курсанти може да се получи на сайта на НВУ „Васил Левски” - www.nvu.bg, във Военно окръжие – Кюстендил или на телефони: 0885 626712, 02-92 23881, 078 55-20-63.

Споделете в социалните мрежи:

Грамотата получи кметът на Община Кюстендил - Петър Паунов.

Темата на 8-ия Конгрес беше “ Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България. Мястото на здравния туризъм в него”.

През тази година организацията отбелязва и своята 15-годишнина от основаването си.

Споделете в социалните мрежи:

Кандидатстването става онлайн до 10 октомври и не изисква предишни познания в областта. За повече информация-  Училищна Телерик Академия

Споделете в социалните мрежи:

На 01.09.2021 г. Община Кюстендил ще извърши дезинсекционни мероприятия, срещу бълхи и кърлежи, на територията на град Кюстендил. Обработката ще бъде извършена след 21:30 часа от фирма „ДДД-Кюстендил“ ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата.
При неблагоприятни метеорологични условия, планираното пръскане може да бъде изместено за друг благоприятен ден.
Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари,  дървесни вредители и  други ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари.
Площите ще бъдат третирани с препарат Бандит 10ЕВ, карантинният срок е 24 часа.
Обработваните тревни площи ще бъдат както следва:
I.    ГРАДСКА ЧАСТ
1.    Тревна площ  кв. „Запад“     
2.    Тревна площ „Гаров площад“
3.    Тревна площ при Драматичен театър „Крум Кюлявков“
4.    Тревна площ при централна градска част, сградата на Община Кюстендил и магазин „Билла“                 
5.    Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“                                  
6.    Тревни площи при Курортна поликлиника, Художествената галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“                                                                                      
7.    Тревни площи при Чифте баня, Дервиш баня и почивна станция на ЛПВЦ-БДЖ.
8.    Тревни площи при лятно кино, Ловен дом                    
9.    Тревни площи при ул. „Георги Тертер“                          
10.    Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“                                                                       
11.    Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“ - кв.“Изток“                                                                                
12.    Тревни площи около Животинския пазар                        
II.    КВАРТАЛ ИЗТОК
КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и улични пространства               
III.    Парк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи

Споделете в социалните мрежи:

Уважаеми съграждани и гости, зоопаркът в гр. Кюстендил ще бъде отворен за посещения, когато бъде изпълнен проект, за когото е необходима сумата от 3 000 000 лв.
Във тази връзка Община Кюстендил открива дарителска сметка:
Дарения с текст:  „Дарение за зоологическата градина“, мога да се изпращат по сметка на Община Кюстендил в Общинска банка АД – ФЦ Кюстендил с
IBAN: BG11SOMB91308442298644
BIC: SOMBBGSF
код за вид плащане: 44 51 00

Споделете в социалните мрежи:

Основната цел на настоящата схема за предоставяне на БФП е създаване на устойчив модел за подкрепа на активните общности в община Кюстендил посредством създаване на по-благоприятна среда за детско развитие, по добър достъп до култура и културна изява.

Специфични цели:

 • Да подпомага провеждането на културни събития на територията на община Кюстендил, както и техни участници;
 • Да подпомага изяви в конкурси за наука, творчество, изкуство и др.;
 • Да подпомага клубовете за занимания с деца;
 • Да подобри материалната база, вкл. подпомагане на репетиционния процес, на танцовите колективи, школите за вокални и инструментални занимания;
 • Да стимулира местни творци за повишаване на естетиката и средата на обитаване;
 • Да съдейства прилагането на иновативни методи за обучение, общуване и предаване на знания.

 Допустими кандидати:

 • читалища, регистрирани по реда на Закона за народните читалища;
 • местни културни и образователни институции (детски градини, училища, ОДК, Регионалната библиотека и др.);
 • местни творци;
 • организации, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство, ако партньорството е необходимо за постигане на целите на инициативата и ако води до повишаване на капацитета за изпълнение на инициативата.

 Допустими дейности:  

 • Организация, наем на техника, създаване на декори и т. н. за провеждане на културни събития;
 • Закупуване на оборудване, костюми и друго, необходимо за участие в културни събития;
 • Закупуване на материали и друго, необходимо, включително транспортни разходи, за участие в конкурси за наука, творчество, изкуство и сродните им;
 • Закупуване на материали, подобряване на материалната база на клубове за работа с деца;
 • Създаване на елементи на градското обзавеждане;
 • Закупуване на обзавеждане, техника, софтуер, хардуер и друго, за провеждане на иновативни занимания с деца.

 Срок за изпълнение на инициативата: до края на 2021 година.

Общият размер на средствата е 14 000,00 лв.:  

 • минимална сума на финансова помощ:  300,00 лв. с ДДС.
 • максимална сума на финансова помощ:  1 000,00 лв. с ДДС.

 Съфинансиране:

Препоръчително е кандидатите да осигурят финансов или нефинансов /доброволен труд/ принос към изпълнение на проектните инициативи.

 Срок за кандидатстване: 30 август  – 30 септември  2021 година.

Изисквания за кандидатстване може да видите тук

Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване  може да видите тук

Приложение 2 - Декларация за липса или наличие на двойно финансиране по проекта може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

На 20.08.2021 г. в местност "Гладни рид", землището на с. Радловци се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

            На събитието присъстваха инж. Александър Пандурски – областен управител на Област Кюстендил, г-н Радко Петрунов – кмет на Община Трекляно, г-н Йордан Глогов – зам.-кмет на Община Невестино, г-жа Цветанка Кьосева – кмет на с. Радлевци, инж. Валентин Смоков – директор на общинско предприятие „Чистота“ – Кюстендил, инж. Росица Плачкова – ръководител на проекта и зам.-кмет „Инвестиционна политика“ към Община Кюстендил, членове на екипа за управление на проекта, служители на Община Кюстендил, гости и медии. За благополучието на строителните дейности духовни лица осветиха обекта. Начало на строителните работи дадоха инж. Александър Пандурски и г-н Тодор Дисонев – представител на ДЗЗД „Еврорециклиране“- Кюстендил.

     Бенефициент по проекта е Община Кюстендил и партньори – Община Невестино и Община Трекляно. Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента и 1 915 138,18 лв. недопустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2022г.

     Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

Споделете в социалните мрежи:

На 20.08.2021 г. от 11:00 ч. в местност "Гладни рид", землището на с. Радловци ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект № BG16M1OP002-2.002-0002 „Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.002, „Комбинарана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварителна третиране на битови отпадъци“.

Бенефициент по проекта е Община Кюстендил и партньори – Община Невестино и Община Трекляно. Проектът е с общата стойност 9 748 590,60 лв., от които: 5 955 969,72 лв. от Европейския фонд за регионално развитие; 1 051 053,48 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 826 492,22 лв. собствен принос на Бенефициента и 1 915 138,18 лв. недопустими разходи. Продължителността е от 10.04.2019 г. до 27.10.2022г.

На официалната церемония „Първа копка“ ще бъде даден старт на строително – монтажните дейности по изграждане на екологичната инфраструктура за РСУО „Рила Еко“

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, генерирани в общините Кюстендил, Невестино и Трекляно.

 

 

 

 

                                                                          

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, Председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на  Изпълнението на бюджета и сметките за  средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2020 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година.

Председателят на ОбС – Кюстендил отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 25 август 2021 г. /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд „№ 1 .

Във връзка с въведените противоепидемични мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19,  физическото присъствие в залата на Общината по време на обсъждането е ограничено до 30% от капацитета на залата или до 10 човека.

С цел включването на оптимално много желаещи за участие в публичното обсъждане, то ще се  проведе едновременно и чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност – ZOOM, която може да бъде изтеглена от следния линк: https://zoom.us/

За участието Ви е необходимо да отворите посочения по-долу линк и да въведете ID и Passcode.  

https://us06web.zoom.us/j/82273308325?pwd=aHRPckRqYXc3UUxzRy9sWkdZcjBtZz09

Meeting ID: 822 7330 8325

Passcode: 265050

 

За ефективното Ви включване в дискусията е необходимо да имате инсталиран на електронното Ви устройство микрофон, желателно е  наличието и на камера.

Пълен запис от общественото обсъждане на бюджета на община Кюстендил ще бъде приложен към протокола и материалите за общински съвет.

С материалите свързани с общественото обсъждане може да се запознаете в Общински съвет – Кюстендил, в сградата на общината или  може да видите тук  и  тук 

Вашите мнения, препоръки и въпроси може да отправите писмено в деловодството на общината или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт