ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
НОВИНИ

НОВИНИ (703)

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

 1. Вид на процедурата

Местна процедура за открит търг

 1. Номер за публикация и дата на обявлението за поръчка

       CB006.2.21.143 /PP2 – 02     19.12.2019

 1. Номер и брой на обособените позиции

Не са предвидени обособени позиции.

 1. Номер надоговор и сума

   Д-00-355

   323 264, 55 BGN (excluding VAT)

 1. Дата на сключване на договора

    31.03.2020

 1. Брой получени оферти

  1 (one)

 1. Име, адрес и националност на спечелилия търга

“STROITELNA FIRMA – RILA” LTD

98 “Tsar Osvoboditel” str.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria, BG

 

 1. Продължителност на договора

9 месеца

 1. Възложител

       Municipality of Kyustendil

1 Velbuzhd Sq.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria

 

 1. Правно основание

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия

Регламент (ЕС) № 236/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за установяване на общи правила и процедури за прилагане на инструментите на Съюза за финансиране на външни действия

Европейски инструмент за съседство и партньорство (Регламент (ЕО) № 1638/2006 на ЕП и на Съвета - ОВ L 310/1 от 9.11.2006 г.)

Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 на Комисията от май 2014 г. относно специфичните правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (IPA II)

Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специфични разпоредби за подкрепата от Европейския фонд за регионално развитие за целта за европейско териториално сътрудничество;

Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфични правила за допустимост на разходите за програми за сътрудничество

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общи разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския Фонд за морско и рибарство и определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета

Регламент (ЕС, EURATOM) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета

Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза

Регламент (ЕС, EURATOM) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28 октомври 2015 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила, приложими към общия бюджет на Съюза; Делегиран регламент (ЕС) 2015/2462 на Комисията от 30 октомври 2015 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Интеррег-ИПА България - трансграничната програма на бившата югославска република Македония, приета на 5 август 2015 г. от Комисията с Решение № В (2015) 5653

Sidabriniai papuošalai ir kiti gaminiai www.silvera.lt

Споделете в социалните мрежи:

 1. Type of procedure

   Local open tender procedure

 1. Publication reference and date of the contract notice

       CB006.2.21.143 /PP2 – 02     19.12.2019

 1. Lot number and lot title

   No lots are envisaged.

 1. Contract number and value

   Д-00-355

   323 264, 55 BGN (excluding VAT)

 1. Date of award of the contract

    31.03.2020

 1. Number of tenders received

  1 (one)

 1. Name, address and nationality of successful tenderer

“STROITELNA FIRMA – RILA” LTD

98 “Tsar Osvoboditel” str.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria, BG

 

 1. Duration of contract

9 Months

 1. Contracting authority

       Municipality of Kyustendil

1 Velbuzhd Sq.,

Kyustendil, 2500

Bulgaria

 1. Legal basis

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

Regulation (EU) No 236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's instruments for financing external action

European Neighbourhood and Partnership instrument (Regulation (EC) N° 1638/2006 of the EP and of the Council - OJ L 310/1 of 9.11.2006)

Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)

Commission Implementing Regulation (EU) No 447/2014 of May 2014 on the specific rules for implementing Regulation (EU) No 231/2014 of the European Parliament and of the Council establishing an Instrument for Pre-accession assistance (IPA II)

Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on specific provisions for the support from the European Regional Development Fund to the European territorial cooperation goal;

Commission Delegated Regulation (EU) No 481/2014 of 4 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1299/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to specific rules on eligibility of expenditure for cooperation programmes

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006

Council Regulation (EU, EURATOM) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002

Commission Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 of 29 October 2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union

Regulation (EU, EURATOM) 2015/1929 of the Еuropean Parliament and of the Council of 28 October 2015 amending Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union; Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2462 of 30 October 2015 amending Delegated Regulation (EU) No 1268/2012 on the rules of application of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council on the financial rules applicable to the general budget of the Union

Interreg-IPA Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Cross-border programme adopted on 5th August 2015 by the Commission with Decision № C (2015) 5653

Споделете в социалните мрежи:

Проектът на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на община Кюстендил , заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения  становища и възражения на 13.03.2020 г., в съответствие с разпоредбите на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове. В нормативно определения  14–дневен срок  няма постъпили предложения за изменение на разработения проект. Няма неприети предложения по горецитирания Проект на наредба за изменение и допълнение.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Допуска се в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, осигуряване на лични предпазни средства и недопускане до работа на служители с прояви на остри заразни заболявания.

Заповедта  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

От пресцентъра на МВР съобщават, че за да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“ за смяна на адрес и отразяването му в личните карти, е изготвена бланка за декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г.

Припомняме, че от 00:00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Бланката-декларация  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Споделете в социалните мрежи:

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил набира доброволческо звено, всеки може да подава своите данни на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на тел. 0888 599 199.Трябва да предоставите трите си имена, постоянен адрес и сфера на дейност, в която можете да сте полезни.

Споделете в социалните мрежи:

Уважаеми колеги,

От 15.03.2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преустановява планираните дейности по електроразпределителната мрежа на обслужваната от дружеството територия в Западна България, които изискват прекъсване на електрозахранването. Компанията извършва аварийни и превантивни ремонти по мрежата по спешност и в условия на извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга за българските граждани, голяма част от които работят и учат от вкъщи.

За сигнали за липса или влошено качество на електрозахранването, използвайте информационна линия 0 700 10 010, имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството.

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт