ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (67)

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на всички заинтересувани лица, че с Решение №191 от 25.04.2024 г. на Общински съвет - Кюстендил е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ул. „Осоговска“ между осови точки 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498 до квартали 228, 225 и 224 по плана за регулация на град Кюстендил, одобрен със Заповед №1345/26.05.1965 г. С проекта се изменя източната улична регулационна линия на ул. „Осоговска“ до квартали 228, 225 и 224, като се изменят и уличните регулационни граници на УПИ XIV-4547, XV-4546 и I-4543 в кв. 224; УПИ XV-4542 и I-4539 в кв. 225; УПИ XII-4538, XIII-4316, XIV-4317, XV-4318, XVI-4318 и I в кв. 228 като минават по  източната имотна граница на ПИ 41112.504.1407 – второстепенна улица от КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК гр. София.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 44/21.05.2024 год.

Споделете в социалните мрежи:

До Емилия Ганчова Станойкова от гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа“ бл. 96, вх. Б, ет. 5, ап. 41
                          
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план -  план за застрояване (ИПУП-ПЗ) и работен устройствен план (РУП) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ IX -„За обществено обслужване“ в кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил.
Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До

Даниела Пламенова Маноилова, Снежана Стойнева Митрева и Миле Стойнев Андонов, наследници на Васил Гиков Манов, бивш собственик на имот с идентификатор 29386.25.70 по кккр на с. Жиленци, общ. Кюстендил 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-24-169/ 03.04.2024 г. Димитър Михайлов Виденов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 29386.25.72,  местност Вучковица по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

      Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО

“ХАЖ УИЛЯМ“ ЕООД

УЛ. „СПАРТАК“ №54

ГР. КЮСТЕНДИЛ    

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1864/12.04.2024 г., Иво Методиев Ангелков е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата на ПИ с идентификатор 17680.7.14, местност „Динката“, землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил по КККР, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за жилищно строителство с правила и нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона - жилищно застрояване с малка височина (Жм).

      Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До „Нуни стил“ ЕООД
Теменужка Шукерова - Управител
ул. „Бачо Киро“ №6, с. Граница, общ. Кюстендил
На основание чл. 5, ал. 3, чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 8, изречение първо, ал. 9, чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомявам, че на 02.04.2024 г. е издадено Разрешение за строеж №50 от главния архитект на Община Кюстендил за строеж на обект: „Смяна на предназначението на самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 41112.503.905.4.27 в офис“ със застроена площ – 337,45 кв. м., находящ в УПИ VII-„Обществено-обслужващи дейности“, кв. 176 по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №925/02.06.1993 г. на кмета на Община Кюстендил, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.905.4.27, в поземлен имот с идентификатор 41112.503.905 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 01.11.2023 г., за който действа ПУП-ПРЗ и РУП, одобрени със Заповед №627/13.06.2008 год. и Заповед №647/18.06.2008 год. на кмета на Община Кюстендил, с административен адрес: град Кюстендил, ул. „Демокрация“ №38.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) е разпоредено предварителното изпълнение на строеж при бедствена и аварийна ситуация. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, допускането на предварително изпълнение може да се обжалва, чрез Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 3-дневен срок от съобщаването му.
Съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, да обжалвате разрешението за строеж чрез Община Кюстендил до Административен съд – гр. Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.
Съгласно чл. 215, ал. 1, чл. 219, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 166, ал. 1 от АПК, жалбите и протестите срещу разрешението за строеж спират изпълнението му.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №194, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.04.2024 г., Протокол №9, Общинският съвет разрешава:
1. Изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет – Кюстендил в обхвата на ПИ с идентификатор 17680.3.46, местност Разкръске, по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одобре-ни със Заповед №РД-18-1233/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, послед-но изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед №18-5634-31.05.2019 г. на началника на СГКК – Кюстендил.
2. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ с идентифика-тор 17680.3.46, местност Разкръске, по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюс-тендил, одобрени със Заповед №РД-18-1233/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо имота е със Заповед №18-5634-31.05.2019 г. на началника на СГКК – Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана, с правила и нормативи отговарящи на устройствена зона - за техническа инфраструктура с необходимите към нея обекти на допълващото застрояване в съответствие с чл. 4, ал. 6, ал. 7, т. 8, чл. 46, ал.8, чл. 50, чл. 53 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. С решението се одобрява и заданието за проектиране на горепосочените проекти.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-94/19.04.2024 г. от „Пътно поддържане“ ООД - гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №193, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.04.2024 г., Протокол №9, Общинският съвет разрешава:
1. Изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил в обхвата на ПИ с идентификатор 17680.3.72, местност Стрелбище, по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, одоб-рени със Заповед №РД-18-1233/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, пос-ледно изменение на КККР, засягащо ПИ е със Заповед №18-5634-31.05.2019 г. на начал-ника на СГКК – Кюстендил.
2. Изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ с идентификатор 17680.3.72, местност Стрелбище, по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюс-тендил, одобрени със Заповед №РД-18-1233/13.06.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо ПИ е със Заповед №18-5634-31.05.2019 г. на началника на СГКК – Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на те-риторията на имота от земеделска в урбанизирана, с правила и нормативи отговарящи на устройствена зона - предимно производствена, с устройствени показатели и характерис-тики в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на заст-рояване – свободно (е); максимална височина – до 10 м; плътност на застрояване – до 80%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 2,5; минимална озеленена площ – от 20% – 40%, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна расти-телност). С решението се одобрява и заданието за проектиране на горепосочените проек-ти.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-93/19.04.2024 г. от „Пътно поддържане“ ООД - гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №192, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.04.2024 г., Протокол №9, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата на ПИ с идентификатор 41112.50.354, местност Кандило, по КККР на землището на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нор-матив, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м, а до билото на покрива – 10 м; плът-ност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност), без запазване на осъщественото до момента строителство. С ре-шението се одобрява и заданието за проектиране на горепосочения проект.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-428/26.03.2024 г. от Костадин Георгиев Николов от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Соня Стоянова Чекенска от гр. София, ж.к. „Сухата река“ №98,
До Тодорка Стоянова Митева от гр. Кюстендил, ул. „Васил Априлов“ №20
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.2.3 местност Цръквенци по КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за „Предимно производствена зона“, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена с малка височина (Пп).
Възложител на проекта е Антон Евтимов Стоилов – гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Обявление Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че с Решение №154 по Протокол №8 от 28.03.2024 г. на Общински съвет гр. Кюстендил е одобрен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна линия за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 66891.27.6, местност Герена от КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил към електроразпределителната мрежа. Трасето започва от ПИ 66891.27.7-нива и ПИ 66891.25.11-селскостопански път в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, продължава през ПИ 52400.2.140 – мера и преминава през ПИ 52400.2.217-път, 52400.4.78-мера, 52400.14.43-път, 52400.17.11-път, 52400.3.16-път, 52400.15.19-път, 52400.31.104-линии на релсов транспорт и 52400.31.19-път. До тук про-ектното трасе преминава през имоти в землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил. Проектното трасе на подземния ел. провод продължава в землището на гр. Кюстендил през ПИ 41112.12.50-път, 41112.12.53-нива, 41112.12.47-нива, 41112.12.90-водно тече-ние, 41112.12.29-път, 41112.12.15-път, 41112.12.87-път, 41112.12.26-път, 41112.12.25-път, 41112.13.88-нива, 41112.13.82-път, 41112.214.57-път, 41112.506.137-път, 41112.506.39-улица, 41112.501.119-улица, 41112.501.45-улица и ПИ 41112.501.22-земеделска терито-рия. Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще бъде извършено към нова килия в подстанция „Кюстендил“ 110/20kV, находяща се в ПИ 41112.501.23 от КККР на гр. Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 40/07.05.2024 год.
На основание чл. 215,  ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общин-ски съвет - Кюстендил в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вест-ник“.

Споделете в социалните мрежи:

Относно :Започване на процедура за проверка по реда на чл.99б от ЗГР

ДО
ВАСИЛ МИТКОВ СТОИЛКОВ
с адм.адрес: гр.Кюстендил, ул. „Пенчо Славейков“ № 2
и
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ, МАРТИН ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ и КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ КИРИЛОВ
с адм.адрес: с.Слокощица, ул.“Синчец“ № 7

На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпило заявление от собственик на имот с вх.Рег.№ 94-00-2225/19.04.2024г. с адм.адрес: гр.Кюстендил, ул.“Пенчо Славейков“ № 2 и молба вх. № 94-00-2234/19.04.2024 г. от Владислав Кирилов Йорданов собственик на имот с адм.адрес: с.Слокощица, ул.“Синчец“ № 7 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
На основание чл.34,ал.1 и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая № 28, дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №155, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №8, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16141.103.55, местност Влахов дол по КККР на землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за пристрояване към едноетажна стопанска пост-ройка и преустройството и във вилна сграда, с правила и нормативи, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, със запазване на осъщественото до момента строителст-во. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-216/15.02.2024 г. от Мирослав Людмилов Йорданов от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №156, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №8, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 29386.76.20, местност Влахов дол по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-24-215/15.02.2024 г. от Петър Стойнев Първанов от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До
Светлана Валериевна Стоянова, Станислава Генчова Стоянова и Анна Генчова Стоянова, наследници на Димитър Иванов Расийски, бивш собственик на имот с идентификатор 16141.53.30 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1287/ 14.03.2024 г. Мина Младенова Иванова е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 16141.53.33, местност Кортин дол по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

 

Споделете в социалните мрежи:

До
Радка Славова Дертлийска, Соника Любомирова Дертлийска, Васил Стоилов Кръстев, Светослав Василев Кръстев и Ален Василев Кръстев, наследници на Стоян Котев Дертлийски, ПИ 41112.83.269, з-ще на гр. Кюстендил, местност Гола Велика.
Теменужка Симеонова Йосифова и Добрин Златков Павлов, наследници на Златко Павлов Йосифов, ПИ 41112.83.27, з-ще на гр. Кюстендил, местност Гола Велика
Георги Стоянов Божев, собственик на ПИ 41112.83.270, з-ще на гр. Кюстендил, местност Гола Велика
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-206 /30.01.2024 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.83.551, местност Гола Велика по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Валентин Иванов Колев и Диана Милчова Колева.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До
Явор Тодоров Лилков, собственик на ПИ 17680.39.102 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Анелия Стоянова Маноилова, наследник на Тонче Пенев Златков, бивш собственик на ПИ 17680.39.100 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Иван Живков Петров, наследник на Живко Кирилов Атанасов, бивш собственик на ПИ 17680.39.94 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Йордан Крумов Митов и Весела Крумова Митова, наследници на Георги Стоименов Сербезки, бивш собственик на пи 17680.39.196 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-520/19.03.2024 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.39.101, местност Гола Велика по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Възложители на проекта са Светослав Людмилов Митов и Стефан Людмилов Митов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Иванов Костов от гр. София, ул. „Йоан Екзарх“ №45, ет. 5, ап. 10
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-635/05.04.2024 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 112 м2 (от общо 612 м2) от предоставената за ползване земя на Георги Владимиров Стойков – поземлен имот № 67461.70.129 в местността Саманли баир, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №157, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.03.2024 г. с протокол №8/28.03.2024 г., се разрешава на Борислав Иванов Борисов от гр. Кюстендил изработ-ването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обх-вата на ПИ 67461.32.244 местност Дупнишки път по КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за „Предимно производствена зона“, с нормативи в съот-ветствие с чл. 25 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Борислав Иванов Борисов – гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №158, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.03.2024 г. с протокол №8/28.03.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.194, местност Бреста, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназначението на тери-торията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответс-твие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – сво-бодно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покрива – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеле-нена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дър-весна растителност).
Възложител на проекта е Станислав Станиславов Стоименов – гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Здравка Павлова Ростовска от гр. София, ул. „Петко войвода“ №2
До Лазар Павлов Стоичков от гр. Кюстендил, ул. „Батак“ №19
До Христина Йорданова Аначкова от гр. Кюстендил, ул. „Синчец“ № 15
До Виктор Александров Борисов от гр. Батановци, ул. „3-ти март“ № 64
До Светла Христова Зарева от гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ № 81
          
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по действащия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се привежда западната регулационна линия между на УПИ IV-7196 в кв. 416 в съответствие с имотните граници на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До:
Виктор Емилов Стоименов, Младен Емилов Стоименов, наследници на Стоян Иванов Сахатчийски, собственик на имот с идентификатор 17680.27.6, 17680.27.14 и 17680.27.3 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Здравка Тодорова Kасалийска, Eли Георгиева Николова, Офелия Тодорова Стойнева, Евгени Иванов Иванов, Снежана Стоянова Стойкова, наследници на Георги Костадинов Ашламов, собственик на имот с идентификатор 17680.27.11 и 17680.27.10 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
Районен Кооперативен Съюз, собственик на имот с идентификатор 17680.27.6 по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица Заповед №РД-00-463/12.03.2024 г., с която Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.27.2,  местност Динката по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за изграждане на обект с безвредни производствени дейности /цех за ремонт на трансформатори/, допустимо по чл. 17, т. 6 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Възложител на проекта е Трафо инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гладстон“ №10.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До
Рая Красимирова Рaйчoва, с. Жиленци, общ. Кюстендил
Йорданка Накова Панова, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил  

Община Кюстендил на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-458/ 12.03.2024 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.32.110 местност Слого от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на  предназначение на имота от земеделска в урбанизирана - „за паркинг, производствено – складови и обществено обслужващи дейности“, с устройствените параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устойствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Никола Славчов Ковачев.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок от получаването, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
Огнян Атанасов Николов, наследник на Никола Котев Яначков, бивш собственик на имот с идентификатор 411112.10.153 по КККР на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил
Снежанка Николова Стоилова, собственик на позлемен имот с идентификатор 41112.10.7 по КККР на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил
      
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1286 /14.03.2024 г. Бисер Драганов Богоев е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.10.6, местност Могилата по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с параметри в съответствие с чл. 3 от раздел I на част II от Правила и нормативи за прилагавне на ОУПО.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, §4к, ал. 6 във връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол №КД-03-155/27.11.2023 г. и конс-тативен протокол от 25.03.2024 г. на Община Кюстендил, областния управител на област Кюстендил, със Заповед №ОА-РД-14-55/27.03.2024 г. одобрява план на новообразувани-те имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 43815.10.34 и 43815.10.78 в местност Митревска махала, землище на с. Лисец, общ. Кюс-тендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 83/05.04.2024 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районен съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на запо-ведта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

До Златка Крумово Симеонова, наследник на Георги Васев Дърчин, бивш собственик на имот с идентификатор 29386.17.12 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил.    
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че със заявления вх. №УТ-24-268/ 23.02.2024 г. Йордан Крумов Стефанов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 29386.76.165, местност Влахов дол – Чифл. над пътя по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-РД-14-53/26.03.2024 г. областният управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 04796.2.101 и 04796.41.14, местност Бачията, в землището на село Богослов, община Кюстендил, област Кюстендил.
Възложител на проекта е Йорданка Стойнева Тренева.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 30, стр. 83 от 05.04.2024 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14 дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1. САШКО ГОГОВСКИ
2. ИГОР ГЮРОВСКИ
3. ТРАЙЧЕ ПЕШЕВСКИ
4. ЖАКЛИНА ГЮРОВСКА
5. ТИНА ГЮРОВСКА
6. ОЛЕГ ГЮРОВСКИ
с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв. „Запад“ бл.47, ет.2, ап.4

Във връзка с проведено административно производство по преписка  с вх.Рег.№ 94-00-1587/18.03.2024 г, е издадена Заповед №РД-00-631/04.04.2024 г. на кмета на Община Кюстендил за заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.47, ет.2, ап.4.  С оглед предходното и на основание чл.140а,ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на тери-торията съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройс-твен план – парцеларен план за отреждане на ПИ 38474.6.31, местност Страната по КККР на землището на село Копиловци, община Кюстендил „За транспортна и пътна инфраструктура“ в съответствие с нормите на Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.  
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 30/05.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №134, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №6, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 29386.76.176,  местност Чифличето по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстен-дил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от  ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-24-148/05.02.2024 г. от Росица Лю-бенова Милошева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №135, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.02.2024 г. с протокол №6/29.02.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.335, местност „Гола Велика-Светамински бор“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покрива – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).
Възложител на проекта е Георги Стойнев Славов – гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за част от местността Кандило, землище на гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общинския съвет – Кюстендил общ устройствен план на община Кюстендил (от север – земеделска територия, част от местността Кандило, землище на гр. Кюстендил; от юг – улица „Гюешевско шосе“; от изток – строителните граници на гр. Кюстендил; запад – земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил) при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 25, стр. 183 от 22.03.2024 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Теменужка Георгиева Накова от гр. София, ул. „Странджа“ №105
До Десислава Любенова Димитрова от гр. София, ж.к. „Дружба“ №58
                 
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III, VI, VII, VIII, IX, X и XI в кв. 412 по планa за регулация на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил, и улица с о.т. 1702 до о.т. 1704.
Възложители на проекта са Ягодинка Иванова Атанасова и „ВТ АУТО 2016“ ЕООД.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЙОРДАНКА ЯНАКИЕВА
Ж.К. „СТРЕЛБИЩЕ“ №18А,
ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 10.
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 5, ал. 3, чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 6, ал. 8, изречение първо, ал. 9, чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Заповед №РД-00-158/23.01.2024 г. на кмета на Община Кюстендил, Ви уведомявам, че на 23.01.2024 г. е издадено Разрешение за строеж №8 от главния архитект на Община Кюстендил за строеж при бедствена и аварийна ситуация на обект: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КАТРИЩЕ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“, с обща дължина - 1210 м. и трасе от водохващане „Горна Гращица – I“ находящо се в ПИ с идентификатор 16198.8.14, преминаващо през ПИ 16198.8.111, ПИ 16198.8.13, ПИ 16198.4.7, ПИ 16198.4.369, ПИ 16198.4.63, ПИ 16198.4.82, ПИ 16198.4.226, ПИ 16198.4.4, ПИ 16198.4.352, ПИ 16198.52.183, ПИ 16198.52.219, ПИ 16198.52.222, ПИ 16198.52.221 и завършва в ПИ 16198.52.11 - каптажно водохващане „Извево“, всичките по КККР на с. Горна Гращица, община Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-505/20.02.2018 год. на изпълнителния директор на СГКК.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) е разпоредено предварителното изпълнение на строеж при бедствена и аварийна ситуация. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, допускането на предварително изпълнение  може да се обжалва, чрез Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 3-дневен срок от съобщаването му.
Съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, да обжалвате разрешението за строеж чрез Община Кюстендил до Административен съд – гр. Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.
Съгласно чл. 215, ал. 1, чл. 219, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 166, ал. 1 от АПК, жалбите и протестите срещу разрешението за строеж спират изпълнението му.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-484/ 14.03.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-542/27.04.2022 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146 в кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил за образуване на два нови УПИ IX-„За обществено обслужване“ и УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ в кв. 294.
Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов, гр. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана, чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1.Наследници на Александър Филипов Иванов
2.Наследници на Александър Стаменов Гьошев
3.Наследници на Симеон Стоянчов Коцев
4.Наследници на Райна и Велин Николов Пецев
5.Кирил Георгиев Игнатов
6.Силвия Антонова Укалска
7.Теменужка Димитрова Тонева
8.Лидия Кирилова Манчева
9.Цветелина Георгиева Венкова
10.Тинка Атанасова Цонева
11.Наследници на Васил Александров Каменов
12.Наследници на Емил Кирилов Манчев
13.Наследници на Стоян и Василка Бачеви
14.Наследници на Никола Георгиев Калфин
15.Наследници на Живко Иванов Божов
16.Наследници на Никола Васев Новев
17.Наследници на Мария Димитрова Дупинова
18.Наследници на Максим Десподов Стоичков
19.Наследници на Асен Петров Любенов
20.Наследници на Никола Накев Стоев                                                                              
21.Наследници на Кирил и Люба Стоименови Миташеви
22.Наследници на Стоил Пенев Аризанов
23.Наследници на Стойко Георгиев Павлов
24.Георги Асенов Стойнев
25.Десислава Асенова Стойнева
26.Наследници на Цветанка Илиева Харалампиева
27.Наследници на Гико Иванов Джонгев
28.Наследници на Максим Стойков Йовев
29.Наследници на Станимир Йовчев Стоянов
30.Наследници на Васил Стоянов Динов
31.Наследници на Александър Стефанов Митов
32.Наследници на Флора Стефанова Цветкова
33.Габриела Чавдарова Стойкова
34.Наследници на Георги Тодоров Вържалев
35.Наследници на Костадин Алексов Пенчов
36.Наследници на Любен Стоянчов Ангелов
37.Наследници на Владимир Стоянчов Ангелов
38.Наследници на Евтим Васев Стойков
39.Наследници на Георги Атанасов Златков
40.Наследници на Йордан Михалков Пеьов
41.Наследници на Стоичко Михалков Пеьов
42.Наследници на Стойо Петров Велинов
43.Наследници на Лоза Павлова Васева
44.Наследници на Станимир Стоянчов Ковачки
45.Тодор Андонов Илиев
46.Наследници на Милан Васев Николов
47.Наследници на Костадин Васев Николчов
48.Наследници на Харалампи Георгиев Стоименов
49.Йорданка Георгиева Момчилова
50.Наследници на Стоичко Цеков Николов
51.Наследници на Стоянка Йорданова Новева
52.Наследници на Георги Петров Гогев
53.Наследници на Александър Андонов Илиев
54.Наследници на Тодор Грозданов Иванчов
55.Наследници на Антон Тодоров Христов
56.Наследници на Радибой Спасов Чакъров
57.Наследници на Андон Николов Джонев
58.Наследници на Харалампи Пенев Стоянов
59.Наследници на Катя Райчева Велева
60.Наследници на Румен Райчев Стамболийски
61.Венета Стоичкова Бойкова
62.Наследници на Васил Стоичков Бойков
63.Наследници на Георги Христов Топчийски
64.Наследници на Александър Каменов Петков
65.Наследници на Марийка Иванова Сакалийска
66.Наследници на Иван Василев Божов
67.Наследници на Димитър Атанасов Андонов
68.Наследници на Евтим Андонов Иванов
69.Луиза Серафимова Траянска
70.Наследници на Живко Бонев Бонев
71.Наследници на Кирил Стоянов Чекутев
72.Наследници на Димитър Георгиев Полетински
73.Наследници на Александър Гонев Шияков
74.Наследници на Иван Стоименов Минев
75. Наследници на Борис Стоименов Странджов
76. Василка Димитрова Стоилкова
77. Лиляна Димитрова Андонова
78. Наследници на Иван Златанов Стоичков
79. Снежка Златанова Стоичкова
80. Владимира Кънчова Паргова
81. Мария Георгиева Бойчева

                                                                        
На основание чл. 129, ал. 2, изр. последно от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщавам, че е издадена Заповед №РД-00-140/19.01.2024 г. на кмета на Общи-на Кюстендил, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение №I-1/16.01.2024 г. от протокол №3 на Общинския експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил, за одобряване на окончателния проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, който предвижда промяна на тери-торията на имотите от земеделска в урбанизирана.
Възложител на проекта е „Аратиден“ ЕООД, гр. София.
Горепосочената заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопро-цесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:  Живко    Димитров
Ул.“Хаджи Йоаким“№1, вх. Б, ап. 4 гр.Кюстендил      

Уведомяваме Ви, че за преместваем обект /елемент на градското обзавеждане: Покрит навес, намиращ се в с. Жабокрът, община Кюстендил в урегулиран поземлен имот ( УПИ)ХVI- за селкооп, кв. 6 по плана на с. Жабокрът, е съставен Констативен акт № 1/29.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 57 а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на преместваемия обект/елемент на градското обзавеждане  на 29.02.2024 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Съгласно разпоредбите на чл. 57 а, ал. 2 от ЗУТ възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  3 /три/- дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-30/31.01.2024 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 29386.24.1122 и 29386.24.1123, намиращи се в местността Мазнево, землище на с. Жиленци, общ.  Кюстендил, област Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр. 16, стр. 96 от 23.02.2024 г. Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

До Невена Миланова Двоячка, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Красимир Николов Сефтерски, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Даниела Кирилова Асенова, гр. София, ж.к. „Люлин“№ 732, вх. Б, ет. 7
До Таня Василева Атанасова, гр. Варна, бул. „Чаталджа“ №14б
До Емил Василев Ненов, гр. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий“ № 5      

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-32/ 05.01.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на  УПИ III – 2808, кв. 154 по плана ЦГЧ на гр. Кюстендил, за определяне задължителните линии за застрояване, като начина на застрояване е свързано на страничната имотна граница с УПИ IV – 2807, кв. 154 от плана, съгласно действащия застроителен план на ЦГЧ.
Заявител: Десислава Кирилова Давидкова, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ
ПЕТЯ ТЕРЗИЙСКИ
БУЛ. ,,БЪЛГАРИЯ“ №31            
ГР. КЮСТЕНДИЛ
           
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна“, намиращ се в гр. Кюстендил, бул. ,,България“ №31, урегулиран  поземлен имот (УПИ) XV - 6105, кв. 295 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ , ПИ с идентификатор 41112.503.88 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №1/21.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на северната фасада на външната тоалетна на 21.02.2024 г. и  на таблото за съобщения  в сградата на община Кюстендил, както и е публикувано на интернет - страницата на общината, и удостоверява, че адресатът е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Възражения  срещу  Констативен акт №1/21.02.2024 г. на община Кюстендил могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №93, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на  ПИ с идентификатор 41112.83.152, местност „Света-мински боре“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показате-ли и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-24-55/15.01.2024 г. от Станислав Станиславов Стоименов,
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №92, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на  ПИ с идентификатор 29386.500.68, местност Рекалска махала, по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наред-ба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-23-1958/04.12.2023 г. от Росен Николаев Велков.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №91, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН за захранване на помпа за напояване в поземлен имот с идентификатор 38474.22.71, мест-ност Мерата по КККР на землище с. Копиловци, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова– гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-299/ 16.02.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-898/21.06.2023 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по дейст-ващия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се предлага изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ IV-7196 в кв. 416 по плана на ж.к. „Герена“ да съвпаднат с границите на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообра-зувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №94, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.176, местност „Гола Вели-ка“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназ-начението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и ха-рактеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покри-ва – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).
Възложител на проекта е Станислав Станиславов Стоименов – гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА ЙОСИФОВА, РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ,  ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ, СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СИМЕОН СТОЯНЧОВ КОЦЕВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 20208.40.6 ПО КККР НА С. ДВОРИЩЕ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-36/ 05.01.2024 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20208.40.62, местност Под къщи по КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Любомир Тодоров Костадинов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда  на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-32/07.02.2024 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 22862.27.38 и 22862.27.39, намиращи се в местността Таратанци, землище на с. Долно Уйно, общ.  Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 14, стр. 111 от 16.02.2024 г.Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд -  Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са  изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 04796.2.101 и 04796.41.14,  местност Бачията, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №КД-03-156 от 27.11.2023 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-15-24 от 22.05.2023 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на проектите е Йорданка Стойнева Тренева
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 14, стр. 117 от 16.02.2024 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че с протокол №КД-03-155/27.11.2023 г. на комисията, назначена със Заповед №ОА-РД-15-70/12.10.2023 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имо-ти с идентификатори 43815.10.34 и 43815.10.78 в местност Митревска махала, землище на с. Лисец, общ. Кюстендил.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придру-жаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружава-щата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 14/16.02.2024 год.

Споделете в социалните мрежи:

До Росен Асенов Димитров, гр. Кюстендил, ул. „Граф Игнатиев“ №21
До Соня Драганова Димитрова, гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 60
До Данчо Райчов Младенов, гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 81
До Снежанка Райчова Георгиева, гр. София, ж.к. „Люлин 4“, бл. 429
До Ивайло Сашов Савов, гр. Кюстендил, ул. „Граф Игнатиев“ №21
До Светлин Светославов Георгиев, гр. София, ж.к. “Манастирски ливади“ №9А
До Диана Светославова Бакалова, гр. София, ул. „Герганица“ №16б
До Димитър Владимиров Кюркчиев, гр. София, бул. Генерал Скобелев“ №69
До Ели Стефанова Кюркчиева, гр. София, бул. Генерал Скобелев“ №69

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-39/05.01.2024 г. е одобрен Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.33.79, местност Белия камък по КККР на град Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ – за жилищно строителство с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложител на проекта е Васил Бориславов Стоицов, гр. Кюстендил
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок от получаването, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1.    Наследниците на Димитър Христов Бакалов, собственици на поземлен имот (ПИ) 38432.1.17, ПИ 38432.23.11
2.    Наследниците на Георги Петров Тончев, собственици на ПИ 38432.2.122
3.    Наследниците на Никола Манов Боев, собственици на ПИ 38432.23.112
4.    Наследниците на Венка Стойова Лазова, собственици на ПИ 38432.23.149
5.    Наследниците на Никола Стоименов Йовев, собственици на ПИ 38432.23.186
6.    Наследниците на Стойна Иванова Ковачева, собственици на ПИ 38432.23.204
7.    Наследниците на Харалампи Андонов Марков, собственици на  ПИ 38432.23.208, ПИ 38432.24.223
8.    Наследниците на Стоянчо Васев Стойков, собственици на ПИ 38432.23.232
9.    Наследниците на Боян, Радка, Надежда Георг. Стоянови, собственици на  ПИ 38432.23.47, ПИ 24.59, 24.74
10.     Наследниците на Христо Коцев Пенкьов, собственици на ПИ 38432.23.59
11.    Наследниците на Борис Васев Николчев, собственици на ПИ 38432.23.64
12.    Наследниците на Александър Милев Петров, собственици на ПИ 38432.24.132
13.    Наследниците на Никола Миташев Дупинов , собственици на ПИ 38432.24.225
14.    Наследниците на Евтим Андонов Иванов, собственици на ПИ  38432.24.35
15.    Наследниците на Пена Манчова Антонова, собственици на  ПИ38432.24.51
16.    Наследниците на Стоимен Александров Чакъров, собственици на ПИ 38432.5.56
17.    Наследниците на Борис Христов Цеков, собственици на  ПИ 38432.6.13
18.    Наследниците на Костадин Велинов Кюрчийски, собственици на ПИ 38432.6.4
19.    Наследниците на Милан Котев Терзийски, собственици на  ПИ 38432.23.239
20.    Наследниците на Стоил Кръстев Маджилов, собственици на ПИ 38432.23.250

На основание чл. 129, ал. 2, изр. последно от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщавам, че е издадена Заповед №РД-00-140/19.01.2024 г. на кмета на Община Кюстендил, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение №I-1/16.01.2024 г. от протокол №3 на Общински експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил, за одобряване на окончателния проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, който предвижда промяна на територията на имотите от земеделска в урбанизирана.
Възложител на проекта е „Аратиден“ ЕООД, гр. София.
Горепосочената заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЯВОР ТОДОРОВ ЛИЛКОВ
СОБСТВЕНИК НА ПИ 17680.39.102 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО ИВАН ЖИВКОВ ПЕТРОВ
НАСЛЕДНИК НА ЖИВКО КИРИЛОВ АТАНАСОВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ПИ 17680.39.94 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО АНЕЛИЯ СТОЯНОВА МАНОИЛОВА
НАСЛЕДНИК НА ТОНЧЕ ПЕНЕВ ЗЛАТКОВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ПИ 17680.39.100 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО ЙОРДАН КРУМОВ МИТОВ, ВЕСЕЛА КРУМОВА МИТОВА, МАРИЯ АСЕНОВА ЧЕЛЬОВСКА И ЖИВКА КИРИЛОВА ИВАНОВА,
НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ СТОИМЕНОВ СЕРБЕЗКИ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ПИ 17680.39.196 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-579/ 13.12.2023 г. възложителите Светослав Людмилов Митов и Стефан Людмилов Митов са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.39.101,  местност Гола Велика по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ул. „Осоговска“ между осови точки 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498 до квартали 228, 225 и 224 по плана за регулация на град Кюстендил, одобрен със Запо-вед №1345/26.05.1965 г. С проекта се изменя източната улична регулационна линия на ул. „Осоговска“ до квартали 228, 225 и 224, като се изменят и уличните регулационни граници на УПИ XIV-4547, XV-4546 и I-4543 в кв. 224; УПИ XV-4542 и I-4539 в кв. 225; УПИ XII-4538, XIII-4316, XIV-4317, XV-4318, XVI-4318 и I в кв. 228 като минават по  източната имотна граница на ПИ 41112.504.1407 – второстепенна улица от КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК гр. София.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Добрев Симеонов, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №261      
До Ралица Страхилова Анкова, от гр. София, ул. „Дамяница“ №2

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1788/ 08.12.2023 г. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-347, УПИ V-355 и УПИ XVII-355 в кв. 27 по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил. С проекта се изменя дворищната регулация между УПИ IV-347 и УПИ V-355 в кв. 27 и дворищната регулация между УПИ V-355 и УПИ ХVII-355 в кв. 27 по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Маряна Добрева Симеонова.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ИГНАТ НАЧЕВ ИГНЕВ, ГЕОРГИ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ И СОФИЯ РАЙЧЕВА ПОРОЖАНОВА, НАСЛЕДНИЦИ НА РАЙЧО ПЕТРОВ СТОЙКОВ, СОБСТВЕНИK НА УПИ VIII-7, КВ. 5 ПО ПЛАНА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА С. КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица Заповед №РД-00-3/02.01.2024 г., с която Кметът на общината одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5, УПИ II-5, УПИ VII-37, УПИ VIII-7, УПИ IX-8 и УПИ X-8 в кв. 5 и улица  с о. т. 12 – о. т. 13 – о. т. 14 /ул. „Осогово“ по плана на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен от съобщаване на заповедта, чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за определянето на трасе на път за транспортното обслужване на ПИ 17680.8.36, местност Динката по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, започващо от второстепенна улица с идентификатор 41112.504.1202 по КК на гр. Кюстендил и обхващащо части от имоти 41112.50.148, з-ще гр. Кюстендил и 17680.8.29, 17680.8.42, 17680.8.45, 17680.8.55,  17680.27.2 и 17680.27.19, з-ще с. Грамаждано, и достигащо до западната граница на имота на възложителите Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов. Проектът може да бъде разгледан в стая №19, ет. 1 в сградата на общинската администрация – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 9, стр. 152 от 30.01.2024 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Кюстендил на основание чл. 61 от Административнопроцесуален кодекс, съобщава на всички заинтересовани лица, че кметът на Община Кюстендил е издал Заповед №РД-00-165/24.01.2024 г., с която се допуска предварително изпълнение на Заповед №РД-00-140/19.01.2024 г. за одобряване на окончателния проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, който предвижда промяна на територията на имотите от земеделска в урбанизирана.
Горепосочената заповед може да се обжалва, чрез Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 3-дневен срок от съобщаването ѝ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЗОЯ КИРИЛОВА ВЕЛИНОВА, НАСЛЕДНИК НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЗДРАВКОВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ V-257, КВ. 29 ПО ПУП НА С. БАГРЕНЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО
НАДЯ ОГНЯНОВА АНДОНОВА И ГЕОРГИ ОГНЯНОВ АНДОНОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА АНДОН ИВАНОВ ЗДРАВКОВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ VI-266, КВ. 29 ПО ПУП НА С. БАГРЕНЦИ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1485/29.09.2023 г. възложителят Василка Асенова Стоянова е внесла за разглеждане и одобряване на проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Багренци, общ. Кюстендил, при условията на §8, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ПР ЗУТ). Проектът е изработен в обхват на УПИ X-258, кв. 29 по плана за регулация. Изменението се състои в привеждане на вътрешните регулационни линии на УПИ X-258, кв. 29 по имотните граници на поземлени имоти 257 и 258, съгласно одобрения кадастрален план, върху който е изработен действащия ПУП-ПР на с. Багренци.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР  до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: БИСЕР ПЕТРОВ СЛАВОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.12 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО: ЕМИЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА, ВИКТОР ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ, МЛАДЕН ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СТОЯН ИВАНОВ САХАТЧИЙСКИ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.6, 17680.27.14 И 17680.27.3 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО: ЗДРАВКА ТОДОРОВА КАСАЛИЙСКА, ОФЕЛИЯ ТОДОРОВА СТОЙНЕВА, РУМЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ, ГЕРГАНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА, СТЕФАНИ СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА И ЙОАН СТОЯНОВ КОСТАДИНОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АШЛАМОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.11 И 17680.27.10 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

ДО: ИГЛЕОНОРА ВАСИЛЕВА СЕРБЕЗКА И ЙОАНА ПЕТРОВА СЕРБЕЗКА, НАСЛЕДНИЦИ НА СЛАВЧО ХРИСТОВ СЕРБЕЗКИ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17680.27.1 ПО КККР НА С. ГРАМАЖДАНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-1863/14.11.2023 г. „Трафо инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Гладстон“ №10 е внесло за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.27.2,  местност Динката по КККР на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за безвредни производствени дейности, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).  
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна линия за присъединяване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ с идентификатор 66891.27.6, местност Герена от КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил към електроразпределителната мрежа. Трасето започва от ПИ 66891.27.7-нива и ПИ 66891.25.11-селскостопански път в землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил, продължава през ПИ 52400.2.140 – мера и преминава през ПИ 52400.2.217-път, 52400.4.78-мера, 52400.14.43-път, 52400.17.11-път, 52400.3.16-път, 52400.15.19-път, 52400.31.104-линии на релсов транспорт и 52400.31.19-път. До тук проектното трасе преминава през имоти в землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил. Проектното трасе на подземния ел. провод продължава в землището на гр. Кюстендил през ПИ 41112.12.50-път, 41112.12.53-нива, 41112.12.47-нива, 41112.12.90-водно тече-ние, 41112.12.29-път, 41112.12.15-път, 41112.12.87-път, 41112.12.26-път, 41112.12.25-път, 41112.13.88-нива, 41112.13.82-път, 41112.214.57-път, 41112.506.137-път, 41112.506.39-улица, 41112.501.119-улица, 41112.501.45-улица и ПИ 41112.501.22-земеделска територия. Присъединяването към електроразпределителната мрежа ще бъде извършено към нова килия в подстанция „Кюстендил“ 110/20kV, находяща се в ПИ 41112.501.23 от КККР на гр. Кюстендил.   
Възложител на проекта е „ПАУТАЛИЯ ГРИЙН“ 00Д гр. Кюстендил.  
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
 
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник  бр. 7/23.01.2024 г., стр. 215

Споделете в социалните мрежи:

До Гриша Валентинов Спасов, гр. Пловдив
До Валери Данев Йорданов, гр. Бобов дол
До Димитър Иванов Стоичков, гр. Кюстендил
До Цветанка Найденова Гюргина, гр. Кюстендил       

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1784/08.12.2023 г. е одобрен Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.30, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
Възложител на проекта е Първолетка Драганова Александрова
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок от получаването, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №61, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2023 г., Протокол №4, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на проектен ПИ 58129.19.255, местност Изворо  от КККР на с. Преколница, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна предназначението на територията на имота от „горски територии“ в „за ферми за отглеждане на животни“,  с правила и нормативи в съответствие с устройствена зона за рекреационни дейности „Ок“ (начин на застрояване – свободно; плътност на застрояване – до 30%; интензивност на застрояване – макс. 1.0; минимална озеленена площ  - 50%, като половина-та от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност). С решението  е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-1926/28.11.2023 г. от Христо Михайлов Абаджиев, управител на „АБ-ТЕРМ“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

          До Йордан Георгиев Йорданов от гр. София,
          До Бойко Кирилов Петров от гр. Кюстендил
          До Пламен Кирилов Петров от гр. Кюстендил
          До Васил Георгиев Зашев от гр. Кюстендил
          До Таня Боянова Спасова от гр. Кюстендил
          До  „СИБАНК“ ЕАД от гр. Кюстендил
        
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ III—2680 и УПИ IV-2681 в кв. 281 по действащия план за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил. С проекта се предвижда привеждане нагоизточната дворищно регулационна линия на УПИ III—2680 откъм УПИ IV-2681 в кв. 281 като се привежда по границата на ПИ 41112.503.969 с ПИ 41112.503.966 по КККР на гр. Кюстендил.
           Възложители на проекта са Тинка Борисова Христова и Боряна Николова Мирчева.
            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
             Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

          До Мартин Валериев Богомилов от гр. Кюстендил,
          До Асен Славев Демиревски от гр. Дупница
          До Силвия Асенова Владимирова от гр. София
          До Костадин Ризов Веселинов от гр. Банкя
          До Татяна Николаева Янакиева от гр. Кюстендил
          До Янко Николаев Янев от гр. Кюстендил
          До Василка Стойнева Василева от гр. Перник
          До Мая Страхилова Андонова от гр.София
          До Георги Крумов Ваклев от гр. Кюстендил
          До Валентина Иванова Солункина от гр. София
          До Росен Боянов Андонов от гр. Кюстендил
          До Марияна Боянова Ваклева от гр. Кюстендил
          До Славчо Борисов Ваклев от гр. Перник
          До наследниците на Асен Панев Ников
          До наследниците на Димитър Иванчов Ваклев
          До собствениците на ПИ 35835.11.60           
        
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 35835.11.63, местност Над Стоимен по КККР на землище с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „за земеделски нужди“ в „за неземеделски нужди“ – за изграждане на фотоволтаична централа.
Възложител на проекта е „ЕВРОДИЗАЙН 1“ ЕООД чрез управител Владимир Христов Симеонов– гр. София.
            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
              Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

          До Иван Андонов Боев от гр. София,
          До Даниела Георгиева Бобчева от гр. Кюстендил
          До Александър Георгиев Василев от гр. Кюстендил
          До Станислав Василев Славов от гр. Кюстендил
          До Лилия Василева Щелцер от гр. Кюстендил
          До Иван Георгиев Георгиев от гр. Стара Загора
          До собственика на ПИ 83.16           
        
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.17 местност Гола Велика по КККР на землище гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
           Възложител на проекта е Станислав Василев Славов.
            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
             Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

          До Иван Андонов Боев от гр. София,
          До Даниела Георгиева Бобчева от гр. Кюстендил
          До Александър Георгиев Василев от гр. Кюстендил
          До Станислав Василев Славов от гр. Кюстендил
          До Лилия Василева Щелцер от гр. Кюстендил
          До Иван Георгиев Георгиев от гр. Стара Загора
          До собственика на ПИ 83.16           
        
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.17 местност Гола Велика по КККР на землище гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
           Възложител на проекта е Станислав Василев Славов.
            Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
             Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №62, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2023 г. с протокол №4/29.12.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 52194.27.56,  по КККР на землище с. Ново село, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на имота от „друг вид дървопроизводителна гора“ в „ски писта“.
Възложител на проекта е „ОСОГОВО – СПОРТ“ ЕООД– гр. Кюстендил с упра-вител Янчо Мирков Спиридонов.
           С решението се одобрява и заданието за проектиране.
           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт