ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (959)

ДО Г-Н ГОРАН ТОДОРОВ, Г-Н МИЛЕ ТОДОРОВ, Г-Н СЛАДЖАН ПЕТРОВ И Г-ЖА ВИОЛЕТА ПЕТРОВ – РОДИТЕЛИ НА ДРАГАН ПЕТРОВ
КОПИЕ ДО
Г-ЖА ГАЛЯ ЗЛАТАНОВА
УЛ. "СЛИВНИЦА" №13
ГР. КЮСТЕНДИЛ
П.К. 2500

Във връзка с извършена проверка по преписка с наш Рег.№66-00-17/13.01.2023г. относно подадена молба от Галя Златанова в качеството ѝ на един от собствениците на жилище с административен адрес гр. Кюстендил, ул. "Сливница" №13, ет.1, с искане за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация Община Кюстендил Ви съобщава в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящето уведомление да се явите в сградата на Общинска администрация - Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване" за промяна на адресната регистрация. В противен случай ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес.
На основание чл. 99б, ал.5  от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, Ви уведомявам, че лицата чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена са длъжни в едномесечен срок от уведомяването да подменят личните си документи.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО Г-ЖА САНЯ НИКОЛОВСКА, Г-Н ВАНГЕЛ  БЕЛТАШЕВ, Г-Н БУДЕ ТРАЙКОСКИ, Г-Н СТОЯНЧЕ ГЕОРГИЕВСКИ, Г-Н ЯКИМЧЕ ГИЧЕВСКИ, Г-Н АЛЕКСАНДАР МИТЕВСКИ, Г-ЖА ВИОЛЕТА МИТЕВСКА, Г-Н ВЛАДИМИР МИТЕВСКИ И Г-Н ДАРКО АТАНАСОВСКИ

КОПИЕ ДО
Г-Н ЛЮБЧО ВЕЛИЧКОВ
УЛ. "КОЛУША" №46
ГР. КЮСТЕНДИЛ
П.К. 2500

Във връзка с извършена проверка по преписка с наш Рег.№66-00-18/13.01.2023г. относно подадена молба от Любчо Величков в качеството му на един от собствениците на жилище с административен адрес гр. Кюстендил, ул. "Колуша" №46, с искане за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация Община Кюстендил Ви съобщава в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящето уведомление да се явите в сградата на Общинска администрация - Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване" за промяна на адресната регистрация. В противен случай ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес.
На основание чл. 99б, ал.5  от Закона за гражданската регистрация /ЗГР/, Ви уведомявам, че лицата чиято адресна регистрация по постоянен адрес е заличена са длъжни в едномесечен срок от уведомяването да подменят личните си документи.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-129/ 24.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-1549, УПИ VI-1549 и УПИ IV-1548 в кв. 414 по действащия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил. С проектът се привеждат регулационните линии между на УПИ V-1549 и УПИ IV-1548 и между УПИ V-1549 и УПИ VI-1549 в кв. 414 по имотните граници на ПИ 41112.503.4469 от КККР на гр. Кюстендил.

           Възложител на проекта е Силвия Симеонова Георгиева, гр. Кюстендил.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

      Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е внесен проект за:      

 1. Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56, част от ПИ с идентификатор 02138. 3.54, местност „Барата“ от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за застрояване, при устройствени показатели и характеристики за предимно производствена зона (ПП) по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „Фотоволтаична електроцентрала до 5MWp - Багренци“ в ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 по КККР с площ 55487 кв. м.

               Възложител на проекта е „КИДО ЕНЕРДЖИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

                Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

         Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед РД-00-113/18.01.2023 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект ИПУП – ПЗ в следния териториален обхват:

            УПИ I–„За комплексно жилищно строителство и подземни гаражи“, кв. 173 по регулационния и застроителен план на ЦГЧ на гр. Кюстендил за свързано застрояване на страничната имотна граница с покриване на калканната стена на съществуващата многофамилна триетажна жилищна сграда с идентификатор 41112.503.1218.1, съгласно действащия застроителен план на ЦГЧ. Устройствените показатели и характеристики за застрояване са съобразени с изискванията на чл. 38 от наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона /Ц/.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Николов Янчев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-103/ 17.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-„За обществено обслужва-щи дейности“, УПИ II-„За производствено складови дейности“, УПИ V-„За производст-вено складови дейности“ и УПИ VI-„За производствено складови дейности“ в кв. 381A по планa на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №353/20.04.2001 г. С предложението се предвижда премахване на част от улица между УПИ V и УПИ VI в. кв. 381А (част от ПИ 41112.502.577 от КККР на гр. Кюстендил) и обединяване на четирите урегулирани имо-та, собственост на възложителя. Новообразуваният УПИ I в кв. 381А е с отреждане -„За производствено складови дейности“.
Възложител на проекта е „КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Кюс-тендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е внесен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 112а, УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 382 и улица „Ракла“ по плана на кв. „Запад“, град Кюстендил.
Във връзка с изискванията на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ за прилагането на ПУП по от-ношение на регулацията, за осигуряване на транспортен достъп за УПИ I–„За комплекс-но жилищно строителство“  в кв. 112а, с проекта за ПУП-ИПР се изменя уличната регу-лация на улица „Ракла“ откъм кв. 382 в обхват от 110 м. от север и юг в зоната между кв. 112а и кв. 382. С проекта за ПУП-ИПЗ се променя етажността на предвидения обществе-но–обслужващ обект в УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, кв. 382 по действащия ПУП, одобрен с Решение № 61/26.03. 2004 г. на Общински съвет- Кюстен-дил и последно изменен със заповед № 210/25.02.2008 г. на Кмета на Община Кюстендил от пет на един етаж.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №956, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2022 г., Протокол №41, Общинският съвет разрешава изработването на:
1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 63.608.12.92, местност Тръшевица, по КККР на зем-лището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, за включването на териториите в ОУП с допусти-ма смяна на предназначението.
2. Проект за ПУП–ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.12.92, местност Тръшевица, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназна-чението на територията на имота  от „земеделска“ в „урбанизирана“ – за изграждане на фотоволтаична  централа, с нормативи в съответствие чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи  на предимно  производствена устройствена зона /Пп/.
 С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
 Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2098/10.10.2022 г. от „ЕВРОДИ-ЗАЙН 2“ ЕООД.
 Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №949, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2022 г., Протокол №41, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за изменение на подробния уст-ройствен план – план за регулация /ПУП – ИПР/ по отношение на уличната регулация на улица „Петър Ников“, град Кюстендил откъм кв. 395 и срещу кв. 112а и кв. 382 от плана за регулация на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
 
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед РД-00-81/13.01.2023 г., Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект ИПУП – ПР в обх-вата на улица с о. т. 11–о. т. 28 /ул. Румена Войвода/, УПИ XII–101, УПИ XIII–261, УПИ VI–Общ. Н.С., ГК на ОбНС и УПИ VIII–103 в кв. 2, по плана на с. Гюешево, общ. Кюстендил за привеждане на регулационни граници  на УПИ XII–101 в кв. 2 по пла-на, в съответствие с границите на ПИ 18455.501.101 от КККР на с. Гюешево, общ. Кюстендил.  
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Антони Кирилов Иванов.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-89/ 16.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XIV-4229 „За обществено обслужване, производствени и складови дейности“ и УПИ ХV „За трафопост“ в кв. 427 по действащия план на кв. „Белия камък“, гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „РС МОТО“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-68/ 11.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III, УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 412 по действащия план на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил и улица с о.т. 1702-о.т. 1704.

Възложители на проекта са Ягодинка Иванова Атанасова и „БТ АУТО 2016“ ЕООД.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

 До Николай Стоянов Любиков от гр. Кюстендил, ул. „Македония”, № 24, вх. Е, ет. 2, ап. 100

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-1554/16.11.2022 г., Кметът на община Кюстендил, одобрява проекта за ПУП – ПЗ в обхвата на ПИ 67790.42.128, местност Станчовица, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил от КККР.   Целта на проекта е за промяна предназначението на територията на имота от „За земеделски нужди“ в „За неземеделски нужди – Фотоволтаичен парк“ при показатели за предимно производствена зона /Пп/ в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД.
В 14–дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Милен Руменов Гочев, собственик на ПИ 41112.503.555, Светла Петрова Шопска, собственик на ПИ 41112.503.567. Красимир Георгиев Алексиев, Елисавета Радева Алексиева, Миглена Емилова Миленкова, Таня Христова Миразчийска и Кирил Вергилов Миланов собственици на имот 41112.503.568.
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1671/05.12.2022 г. , Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ III–1571, кв.342 по плана на гр. Кюстендил–ПИ 41112.503.556 от КККР на гр. Кюстендил за промяна характера и показателите на застрояване от ниско жилищно застрояване /Жм/ в смесена многофункционална устройствена зона /Смф/.          
Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД.
В 14-дневен срок от съобщението заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Искра Георгиева Антонова от гр. София, ул. „Александър Стамболийски” № 114, ет. 3
До Антоанета Димитрова Кирова от гр. София, ул. „Христо Смирненски“ №76, ет. 1, ап. 1
До Николай Георгиев Велков от гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“ №36  
            
           Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1497 от 01.11.2022 год., кметът на Община Кюстендил одобрява базисната оценка на предоставената за ползване на  Райна Славчова Йорданова, земеделска земя в размер на 600 кв.м., поземлен имот № 44183.92.1 местност Пладнище, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

До Люсиен Илиев Илиев от гр. Кюстендил, местност Хисарлъка, № 22
До Маргарита Петрова Найденска, Юлияна Янева Найденска и Кирил Янев Найденски от гр. Кюстендил, местност Хисарлъка, № 20        
         
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на ПИ 41112.86.127, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди – за вилно строителство. Проектът е съобразен с  устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Възложител на проекта е Стефан Константинов Константинов.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №21.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1808/22.12.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-„За обществено обслужващи дейности“ в кв. 12 по действащия план за регулация на с. Шишковци, общ. Кюстендил, предвиждащ обособяване на нов УПИ ХХ, отреден за ПИ 402 в кв. 12.

Възложител на проекта е Петър Паунов – кмет на Община Кюстендил.

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Виктор Емилов Стоименов и  Младен Емилов Стоименов от гр. София, наследници на Иван Стоянов Сахатчийски, бивш жител на гр. Кюстендил, собственик на ПИ 41112.10.103

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1701/08.12.2022 г. , Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 41112.10.114,  местност Банска река от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство“, съобразен с изискванията на  чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложител на проекта е Симеон Кирилов Алексов.
В 14-дневен срок от съобщението заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1806/ 22.12.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ X-„за жилищно строителство“, кв. 12 по плана за регулация на кв. „Изток“, гр. Кюстендил, идентичен с ПИ с идентификатор 41112.502.713 по КККР. Целта на проекта е обособяване на прилежащ терен на сграда с идентификатор 41112.502.713.2 по КККР, собственост на заявителя и образуване на нови УПИ - УПИ X-„за жилищно строителство и УПИ XV-„за жилищно строителство“, кв. 12 и определяне на линии за застрояване на новообразуваните УПИ при устройствени показатели за устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-1444/15.04.2022 г. от Румен Любенов Йосифов от гр. Кюстендил.
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1814/ 23.12.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XXX-7272, кв. 43 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешнорегулационните граници на УПИ XXX-7272, кв. 53 към имотните граници на ПИ 41112.500.225 по КК на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-2217/01.12.2022 г. от Даниела Йорданова Цонева-Младенова от гр. Кюстендил.
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1813/ 23.12.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XVII-3360, УПИ XVIII-3359, УПИ XIX-3358 и УПИ XXI-3361 в кв. 53 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е заличаване на УПИ XVII-3360 и всички части от терена на УПИ XVII да се придадат към УПИ XVIII-3359, УПИ XIX-3358 и УПИ XXI-336 в кв. 53. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
      Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-2100/11.11.2022 г. от Румен Василев Харизанов от гр. Кюстендил.
 Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Божидар Кирилов Нещамски от гр. Кюстендил, ул.. „Христо Лекарски”, № 5, ет.3, ап. 8   

 Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед РД-00-1468/31.10.2022 г., Кметът на община Кюстендил, одобрява проекта за ИПУП – ПР в обхвата на УПИ IX – 213,214 и УПИ I – 12 в квартал 22 по плана на с. Граница, общ. Кюстендил.         
             Целта на проекта за ИПУП–ПР е за изменение на вътрешно регулационната граница между УПИ IX–213, 214 и УПИ I–12 в кв. 22 от плана на с. Граница по имотната граница на ПИ № 214 от кадастралния план на с. Граница.
 Възложител на проекта е Яни Кирилов Георгиев.
 В 14–дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

            До  Христо Георгиев Калеов от гр. Кюстендил, ул.. „Гладстон”, № 21, ет.8, ап.32   

Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед РД-00-1468/31.10.2022 г., Кметът на община Кюстендил одобрява проекта за ИПУП – ПР в обхват на УПИ IX – 213,214 и УПИ I – 12 в квартал 22 по плана на с. Граница, общ. Кюстендил.         
 Целта на проекта за ИПУП–ПР е за изменение на вътрешно регулационната граница между УПИ IX–213, 214 и УПИ I –12 в кв. 22 от плана на с. Граница по имотната граница на ПИ № 214 от кадастралния план на с. Граница.
 Възложител на проекта е Яни Кирилов Георгиев.
 В 14–дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Иванов Липев от гр. Кюстендил, кв. „Запад”, № 81, вх. А, ет.3, ап. 7   

Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед РД-00-1468/31.10.2022 г., Кметът на община Кюстендил, одобрява проекта за ИПУП – ПР в обхвата на УПИ IX – 213,214 и УПИ I – 12 в квартал 22 по плана на с. Граница, общ. Кюстендил.         
             Целта на проекта за ИПУП–ПР е за изменение на вътрешно регулационната граница между УПИ IX–213, 214 и УПИ I –12 в кв. 22 от плана на с. Граница по имотната граница на ПИ № 214 от кадастралния план на с. Граница.
 Възложител на проекта е Яни Кирилов Георгиев.
 В 14–дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Огнян Драганов Стоянов, наследник на Стоян Митов Ангелов, собственик на имот №16141.97.7 по помощния план на местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.

На осн. §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал. 3 от ПЗР на ПМС за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед №РД-00-1571/17.11.2022 г. на кмета на община Кюстендил е одобрена оценката на предоставената за ползване от Милчо Асенов Цветанов земеделска земя от 55 кв.м., представляваща част от ПИ 16141.101.8, с обща площ от 655 кв.м. по плана на новообразуваните имоти по  пар. 4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност Ракевица, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил.
        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез община Кюстендил пред Районен съд Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО АСЕН СПАСОВ АСЕНОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.13.17

ДО ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.23

ДО АНЕТА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА,  СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.26

ДО ЕМИЛ ВАСИЛЕВ РУБЛЕВ, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 29386.500.25

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-2139/ 18.11.2022 г. Емил Любомиров Трънкаров е внесъл за разглеждане и одобряване проект за ПУП-ПЗ за поземлен имот 29386.13.65 по КККР на местност Уврат,  землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за жилищно застрояване“, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът ес намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До: Наследниците на Ангел Иванов Лапев, бивш жител на с. Коняво, общ. Кюстендил, собственици на поземлен имот (ПИ) 38432.18.31 по КККР на с. Коняво
Анна Михайлова Сотирова, Бисер Василев Вълчев, Бойка Любенова Димитрова, Веселин Иванов Славчев, Венелин Методиев Томанов, Василка Георгиева Шопова, Васил Великов Вълчев, Дончо Василев Вълчев, Евелина Георгиева Портарска-Александрова, Елена Илиева Димитрова, Красимира Христова Мачикова, Лилия Кирилова Иванова, Никоела Петрова Панова – Цветкова, Петър Владимиров Тасков, Слави Иванов Славчев, Станислав Спасов Стоименов, Христина Иванова Бойкова, Цецо Василев Лукарски, Цветанка Стоянова Нейкова, Цветанка Кирилова Цветкова
До: Наследниците на Живка Йорданова Димитрова, собственици на ПИ 38432.18.28 - Ирена Качева Димитрова и Данчо Качев Димитров

На основание чл. 129,  ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1587/ 21.11.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотофолтаична електроцентрала, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Мартин Димитров Евтимов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №925, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за частично изменение Общия устройствен план за територията за Община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет–Кюстендил, проект за подро-бен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 67790.12.225, местност „Средно Грамаге“ по КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, при спазване на дадените предписания, както и проект за подробен устройс-твен план–парцеларен план /ПУП–ПП/ за присъединяването на ФЕЦ към електроразпре-делителната мрежа, с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм). С ре-шението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2022/02.11.2022 г. от „СИНИРИ ПРО“ФООД.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, по реда на чл. 124б, ал. 2 от Зако-на за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1766/16.12.2022 г., Кметът на общината разрешава да се изработи про-ект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обх-ват на УПИ VII – 83 в кв. 20 по действащия регулационен план на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. Целта на проекта е отреждане на УПИ XV за поземлен имот с планос-нимачен номер 417, като регулационните линии съвпадат с имотните граници.    
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-2191/28.11.2022 г. от Димитър Веселинов Димитров.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-ДС-15/29.11.2022 г. на областния управител на област Кюстендил, с която е одобрен план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти в масив 72, местност Дренов дол, землище на гр. Кюстендил, в изпълнение на Решение №260000/04.01.2021 г., постановено по административно дело №2260 по описа на Районен съд гр. Кюстендил за 2019 г.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 100, стр. 84 от 16.12.2022 г.                                 
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Даниела Мазничка, Весела Ненкова, Валентина Василева, Николина Велинова, Кирил Велинов, Надя Велинова, Евгения Ташкова, Георги Ташков
ул. ,,Юстиниян“ №12
гр. Кюстендил
       
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външно стълбище с пристройка - вход“,
намиращ се в гр. /с./Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Юстиниян“ №12,
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII – 5102, кв. 374 по плана на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №16/15.12.2022 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №18.
Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО: Весела Ненкова, Евгения Ташкова, Георги Ташков, Надя Велинова, Кирил Велинов, Николина Велинова, Валентина Василева, Радослав Бучев
ул. ,,Юстиниян“ №12
гр. Кюстендил
   
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване“,
намиращ се в гр. /с./Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Юстиниян“ №12,
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII – 5102, кв. 374 по плана на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №15/15.12.2022 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №18.
Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Гергана Николова Анакиева от гр. Кюстендил, ж.к. „Румена войвода“, бл. 2, ет. 5, ап. 32
          Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1572/17.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, насл. на Никола Ицков Велинов продобиват 131 кв.м. от предоставената за ползване земеделска земя (цялата с площ 331 м2)  в местността Цигански камък, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 38432.601.9.
Настоящата заповед може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването ѝ чрез Община Кюстендил пред Районен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №929, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17751.32.95,  местност Дабо по КККР на землището на с. Граница общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за общест-вено обслужваща дейност, с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2022/02.11.2022 г. от  Румен Стойнев Александров.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №927, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17751.32.26,  местност Дупка-та по КККР на землището на с. Граница общ. Кюстендил. С проекта се предвижда про-мяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за за складова база с административна и търговска част, с параметри в съответствие с чл. 3, ал. 3 от част втора на Правила и нормативи за прилагане на ОУПОК от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка ви-сочина (Жм). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2003/31.10.2022 г. от Росица Христова Стойнева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Люба Асенова Димитрова от гр. София, ул. „Тинтява”, № 14
Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1420/17.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за  подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67790.23.133, част от ПИ 67790.23.95, местност „Чардак“ от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил. За промяна предназначението на територията на имота от „земеделска „ във „неземеделска“ – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствената зона - вилна зона (ОВ)
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административно - процесуалния кодекс в 14 – дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Наталия Викторовна Пенчева от гр. София, бул. „Президент Линкълн”, № 107, вх. А, ет. 6, ап. 24
Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1420/17.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за  подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67790.23.133, част от ПИ 67790.23.95, местност „Чардак“ от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил. За промяна предназначението на територията на имота от „земеделска „ във „неземеделска“ – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12. 2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствената зона - вилна зона (ОВ)
Настоящата заповед може да се обжалва по реда на Административно - процесуалния кодекс в 14 – дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №930, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 65047.15.614,  местност Трите буки от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил, като са определени ограничител-ните линии за застрояване с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-2079/09.11.2022 г. от  Диана Милчова Костадинова.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №926, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 17680.14.54,  местност Чер-кезко по КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С проекта се предвиж-да промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана, с параметри за застрояване в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за прави-ла и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-1922/19.10.2022 г. от  Борис Ми-хайлов Абаджиев.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №924, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г., Протокол №39, Общинският съвет разрешава на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД да възложи за своя сметка изра-ботването на проект за ПУП-ПП за обект: „Изграждане на оптично отклонение на „А1 България ЕАД“ до Базова станция PER0010 Клапаровци, находяща се в ПИ 78611.3.96 по КККР на с. Цървеняно, община Кюстендил, като началото на трасето на подземната тръбна мрежа е в нова кабелна шахта 1, находяща се в ПИ 78611.3.690 от КККР на с. Цървеняно (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска публична собстве-ност), която се насажда върху съществуващо оптично трасе на „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, като кабела се муфира. Трасето продължава през същия поземлен имот, като достига нова кабелна шахта 2 в ПИ 78611.3.601 от КККР на с. Цървеняно (територия на транспорта – държавна частна собственост). Трасето продължава в същия имот до достигане на нова кабелна шахта 8, като от нея продължава през ПИ 78611.3.690 (за селскостопански, горс-ки, ведомствен път – общинска публична собственост) и достига до нова кабелна шахта 9 и Базова станция PER0010 Клапаровци, находяща се в ПИ 78611.3.96, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ).
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-1959/25.10.2022 г. от „А1 БЪЛ-ГАРИЯ“ ЕАД.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №928, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.11.2022 г. с протокол №39/30.11.2022 г., се разрешава  изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.32.110 местност Слого от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил. С предложението се предвижда промяна на  предназначение на имота от земеделска в урбанизирана - „за паркинг, производствено – складови и обществено обслужващи дейности“, с устройствените параметри и характе-ристики, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устойствена зона (Пп).
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Никола Славчов Ковачев.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Олга Стоянова Коларова от гр. София, ж.к. „Хиподрума“, №111, вх. Б, ет. 8, ап. 55 

До Захарина Раева Коларова от гр. София, ж.к. „Доспад“, №7, ет. 6, ап. 17
         
Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на Община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на проектен ПИ 23282.27.58 (част от имот 23282.27.1) м. Осое и имот 23282.27.2 по КККР на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Изготвен е проект за ПУП-ПРЗ за създаване на нов урегулиран поземлен имот с идентификатор 23282.28.58 и имот с идентификатор 23282.27.2 в кв. 27а, с. Драговищица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).
Възложител на проекта е Симеон Кирилов Алексов от гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До наследниците на Йордан Митев Радков,  наследниците на Андон Митев Радков, Димитър, Маца, Станойка, Георги и Иван Василеви Димитрови и Анна Георгиева Йовева от с. Горановци,  общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1635/ 30.11.2022 г., Кметът на община Кюстендил одобрява проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ – 243, 244 в кв. 9 по плана на с. Горановци. Целта на проекта е отреждане на цитирания УПИ за „обществено обслужване и производство“. Със заповедта е одобрен и проект за ПУП-ПЗ за определяне на ограничителни линии за застрояване за предимно производствена зона (Пп).
Възложители на проекта са Иван Асенов Асенов, Николай Иванов Карадачки, Потребителна кооперация „Труд“ и Община Кюстендил.
В 14-дневен срок от съобщението, заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1676/ 05.12.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ III-„за метанстанция“ и част от улица в кв. 381а по плана за регулацията на гр. Кюстендил, разположена югоизточно от него за закриване на частта от улицата и прида-ването ѝ към УПИ III-„за метанстанция“ в кв. 381а.
Възложител на проекта е Петя Стоядинова Димитрова.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Споделете в социалните мрежи:

До Мария Иванова Величкова от гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ №6, ет. 7, ап. 33
До Людмил Величков Величков от гр. Кюстендил, ул. „Раковски“ №22, ет. 9, ап. 42

Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1526/08.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил наследниците на Величко Рангелов Величков придобива предоставената за ползване земеделска земя в размер на 499 кв. м. – поземлен имот №17680.39.44, местност Гола Велика, землище на с. Грамаждано.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1637/ 30.11.2022 г., кметът на Община Кюстендил разрешава  изработването на Проект за под-робен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.1.80 местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил. С предло-жението се предлага конкретното предназначение на имота да стане „за жилищно строи-телство“, като се определят ограничителните линии на застрояване, устройствените па-раметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна зона с малка височина (Жм).
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1594/23.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, разрешава да се изработи проект         ИПУП – ПЗ в обхвата на УПИ III –  2808  в кв. 154 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил,  за определяне задължителните линий за застрояване, като начина на застрояване е свър-зано на страничната имотна граница с УПИ IV  – 2807, кв. 154 от плана , съгласно дейс-тващия застроителен план на ЦГЧ. Устройствените показатели и характеристики за заст-рояване са съобразени с изискванията на чл.38 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВ-ТУЗ за смесена централна част зона /Ц/.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Фидана Кирилова Кьосевска.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №884 от 27.10.2022 г. Общински съвет – Кюстендил одобрява Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за нова въздушна линия НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати в местност Влахов дол, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ стълб, разположен в ПИ 16141.103.131 по КККР (територия на транспорта), преминава през ПИ 16141.102.290, 16141.102.302 и достига до проектен стълб №21.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1599/23.11.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен уст-ройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ-131 и УПИ XI-123 в кв. 17 по действащия план за регулация на с. Радловци, общ. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационните граници между тях.
Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложители на проекта са Елена Димитрова Багалийска, Василка Димитрова Атанасова, Снежанка Петрова Георгиева и Галя Михайлова Веселинова.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Миглена Димитрова Стоянова от гр. Благоевград, ул. „Радовиш“, № 1    
До Анна Димитрова Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Козлодуй“, № 27а    
До Галина Веселинова Аначкова  от гр. Кюстендил, ул. „Скобелев“, № 7      
До Виолета Иванова Велкова от с. Николичевци, общ. Кюстендил
До Илиян Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Овча купел“, № 508, вх. Д
До Росица Кирилова Иванова от гр. София, ж.к. „Люлин“ №519, вх. А, ет. 6, ап. 16
До Величка Кирилова Гелева от гр. Кюстендил, ул. „Св. Иван Рилски“ №2    
До Илиана Георгиева Николова гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 65, вх. Б, ет. 5, ап. 52
До Иво Митков Иванов от гр. София, ул. „Страцин“ №9
До Димитър Иванов Петров от гр. София, ул. „Герлово“ №1
До Васил Стойнев Давидков от гр. Перник, ул. „Стомана“№2, вх. Б
До Светослав Николаев Давидков от гр. София, ж.к. „Люлин“ №618, вх. А, ет. 1
До Десислава Николаева Давидкова от гр. София, ул. „Емилиян Станев“№87а
До Симеон Костов Кръстев от гр. Перник, ул. „Лом“ №3, вх. В
До Александра Василева Мицова от ж.к. „Обеля 2“ №268, вх. Б
До Румяна Стоянова Костадинова от гр. София, ж.к. „Красно село“ №32, вх. Б
До Николина Георгиева Атанасова от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“№328
До Георги Владимиров Яневски от гр. Кюстендил, ул. „Шейново“ №23
До Теменужка Любенова Стефанова от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ №48   
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1446/25.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.4.122, местност Сенарски път по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №889, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г. с протокол №38/27.10.2022 г., се разрешава на Елена Костадинова Петрова – гр. София изработване-то на проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с иденти-фикатор 67790.43.288 в местност Долно Грамаге от КККР на землище с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „зе-меделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаичен парк.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Елена Костадинова Петрова – гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №885, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г., Протокол №38, Общинският съвет разрешава на „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД и „Осогово - спорт“ ЕООД да възложат за своя сметка изработването на проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническата инфраструктура (изграждане на ел. захранване и водопроводи) за:

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за Външно електрозахранване на хидротехническо съоръжение и оръдия за изкуствено заснежаване, с прилежащо съоръжение – шахта с площ 3 кв. м., обслужващи помещения в землище на с. Ново село и имоти с идентификатори 65047.15.524, 65047.15.607 от КККР на с. Савойски, преминаващо през имоти с идентификатори: 52194.27.2, 52194.27.8, 52194.76.204, 52194.76.209 – землище на с. Ново село и 65047.15.444, 65047.15.449, 65047.15.450, 65047.15.501, 65047.15.524, 65047.15.600, 65047.15.606 – землище на с. Савойски, общ. Кюстендил.
 2. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за Промишлен водопровод за захранване на хидротехническо съоръжение и оръдия за изкуствено заснежаване, с прилежащо съоръжение – шахта с площ 3 кв. м. в землище на с. Ново село, преминаващо през имоти с идентификатори: 52194.27.2 – землище на с. Ново село и 65047.15.449, 65047.15.501, 65047.15.568 – землище на с. Савойски.
 3. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за Подземен водопровод захранващ имоти с идентификатори 65047.15.524 и 65047.15.607 от КККР на с. Савойски и захранващ обслужващи помещения в землището на с. Ново село, преминаващо през имоти с идентификатори: 65047.15.444, 65047.15.449, 65047.15.450, 65047.15.501, 65047.15.524, 65047.15.600, 65047.15.606 – земл. на с. Савойски и 52194.27.2, 52194.27.8, 52194.76.204 – земл. на с. Ново село.
 4. Определяне на трасе за изграждане на стълбове за ски – влек в ПИ 52194.27.2, землището на с. Ново село, общ. Кюстендил. и одобрява заданията за проектиране. При изработване на проектите за ПУП-ПП да бъде спазена действащата нормативна уредба. Проектите да се изработят в графичен и цифров вид върху актуална извадка от действащите КККР на землищата на с. Савойски и с. Ново село, общ. Кюстендил.

С решението са одобрени и заданията за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявления вх. №№26-00-932/26.09.2022 г., 26-00-934/26.09.2022 г., 26-0085/26.09.2022 г. и 26-00-935/12.10.2022 г. от „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД и „Осогово - спорт“ ЕООД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО КИРЧ0 АСЕНОВ ДАВИДКОВ ОТ ГР. СОФИЯ, НАСЛЕДНИК НА КИРИЛ ДАВИДКОВ ДЖОДЕВ

ДО НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАВРЕВ ОТ ГР. СОФИЯ, Н-К НА ЙОРДАН ИВАНЧОВ ЛАЗОВ

ДО СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИРОВ ОТ ГР СОФИЯ Н-ЦИ НА МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ 

ДО ВЕСЕЛКА ДРАГАНОВА АНТОВА НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ ЮЛИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТУРКОВ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-752/ 26.09.2022 г. Димитър Георгиев Бакалов, чрез пълномощника си Радка Филипова Малешевска е внесъл за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №888, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г., Протокол №38, Общинският съвет разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ промяна предназначението на територията на ПИ 52194.76.204, местност „Изворо“ от КККР на землището на с. Ново село, общ. Кюстендил от „Друг вид дървопроизводителна гора“ в „За рекреационен обект за предоставяне на социални услуги – резидентен тип“, определяне ограничителните линии за застрояване, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за рекреационни дейности от разновидност курорт, означен като Ок, чл. 28, ал. 5 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, а именно:

 • Начин на застрояване – свободно
 • максимална етажност /височина/ – до 3 ет. /до10 м./
 • плътност на застрояване – до 30%
 • озеленена площ – 50%, като една втора от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна

 интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2

и одобрява заданието за проектиране, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – Глава III, Раздел V за изключване от горския фонд.

Искането е направено със Заявление с вх. №26-00-86/26.09.2022 г. от  „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ № 82, с управител Станислав Георгиев и „Осогово - спорт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Изгрев“ № 6, с управител Янчо Спиридонов, чрез пълномощника им Димитър Рошков

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №887, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г., Протокол №38, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна предназначението на територията на проектен ПИ 65047.15.605, част от ПИ 65047.15.501 от КККР на местност „Трите буки”, землището на с. Савойски, общ. Кюстендил, от „Друг вид дървопроизводителна гора“ в „За обслужващо езеро“ и одобрява заданието за проектиране, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – Глава III, Раздел V за изключване от горския фонд.

 Искането е направено със Заявление с вх. №26-00-935/12.10.2022 г. от  Хотелски комплекс „Руен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ № 82, с управител Станислав Георгиев и „Осогово - спорт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Изгрев“ № 6, с управител Янчо Спиридонов, чрез пълномощника им Димитър Рошков.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №886, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г., Протокол №38, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна предназначението на територията на ПИ 65047.15.607, местност „Трите буки” от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил от „Друг вид дървопроизводителна гора“ в „За рекреационен обект за предоставяне на социални услуги – резидентен тип“, определяне ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за рекреационни дейности от разновидност курорт, означен като Ок, чл. 28, ал. 5 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, а именно:

 • Начин на застрояване – свободно
 • максимална етажност /височина/ – до 3 ет. /до10 м./
 • плътност на застрояване – до 30%
 • озеленена площ – 50%, като една втора от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност
 • интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2

 и одобрява заданието за проектиране, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – Глава III, Раздел V за изключване от горскя фонд.

Искането е направено със Заявление с вх. №26-00-933/26.09.2022 г. от  „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ № 82, с управител Станислав Георгиев и „Осогово - спорт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Изгрев“ № 6, с управител Янчо Спиридонов, чрез пълномощника им Димитър Рошков

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №890, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г. с протокол №38/27.10.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 18352.15.12, местност Дукатски търли от КККР на землище с. Гърляно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на пред-назначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - къща за гости, ателиета, жилищна сграда, заведение за хранене, с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Петър Димитров Илиев – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Тошко Симеонов Вартанянов от гр. София, ж.к. „Сухата река“, №95, вх. Г, ет. 7, ап. 21
                      
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1335/04.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-536 и УПИ V-616 в кв. 35 с. Драговищица, общ. Кюстендил. Изменението се състои в промяна на дворищно регулационната линия между тях, като УПИ XII-536 става 511 кв.м., а УПИ V-616 – 525 кв.м.
Възложител на проекта е Радка Николова Миленкова.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно  процесуален кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

до Борислав Иванов Григоров, гр. Кюстендил, ул. Пролет №7  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

До Наследниците на Йордан Митев Радков
Наследниците на Андон Митев Радков
Димитър, Маца, Станойка, Георги и Иван Василеви Димитрови
Анна Георгиева Йовева

Община Кюстендил на основание чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани ли-ца, че със заявление вх. №УТ-22-1934/21.10.2022 г. Иван Асенов Асенов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен уст-ройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I – 243,244, в кв. 9 по плана за регулация на с. Горановци, общ. Кюстендил за отреждането му „За обществено обслужване и производство“ и  проект за ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I –„За обществено обслужване и производство“, кв. 9.
Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №855 от 29.09.2022 г. Общински съвет – Кюстендил одобрява Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Подобряване на електрозахранването на с. Слокощица, чрез ремонт на участък от ВЕЛ 20 kV „Богослов“ и ВЕЛ 20 kV „Оранжерии“ за захранване на ТП „ДЗС“, ТП „Слокощица 1“ и ТП „Слокощица 2“ и направа на нова кабелна връзка между ТП „Разклона“ и ТП „Слокощица 2“ в землищата на с. Пиперков чифлик и с. Слокощица. Трасето започва от  ТП „Електрон Васомеханики“ , разположен в ПИ 56378.24.8 и преминава през ПИ 56378.24.24 – селскостопански път, ПИ 56378.24.23 – изоставени трайни насаждения и ПИ 56378.24.22 - река от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил. Проектното трасе продължава през землището на с. Слокощица ПИ 67461.32.313 – Дупнишко шосе. Дължината на трасето е 244 м със сервитут 1 м, предвиден от двете страни на кабелната линия.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №856 от 29.09.2022 г. Общински съвет – Кюстендил одобрява Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасета за изграждане на обект: “Ремонт на мрежа НН и изнасяне на средства за търговско измерване на границата на собствеността от МТП „Стената“, ЕП 20 kV „Бистрица“ в землищата на гр. Кюстендил и с. Скриняно. Трасето започва от съществуващ МТП „Стената“ , разположен в ПИ 41112.72.78 – пасище, като се обособяват четири нови извода, като изводи „А“, „Б“ и „В“ се изтеглят успоредно на една стълбовна линия до стълб №2. Дължината на трасето в обхвата на ПУП-ПП е 1834 м. като предвидения сервитут е с намалена широчина, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба №16/09.06.2004 г. „За сервитутите на енергийните обекти“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Борис Василев Борисов от гр. Варна, ул. „Странджа” №2, ет. 1, ап. 6 

До Людмила Василева Никова от гр. Кюстендил, ул. „Руен” №10  

До Емил Валентинов Александров от гр. Кюстендил, ул. „Рила” №10

До Антоанета Стоянова Петкова от гр. София, ул. „Тотлебен“ №4, ет. 1, ап. 2

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1292/27.09.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на „Фотоволтаичен парк.
           Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Руска Андонова Георгиева от гр. Кюстендил, ул. „Бурин дол” №8
До Здравко Димитров Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Бурин дол” №8
             На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1264/20.09.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.
           Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Райка Борисова Таскова от с. Ябълково, общ. Кюстендил
     До Стефан Василев Стефанов  от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61      
     До Таня Йорданова Йовева от с. Дворище, общ. Кюстендил
     До Албена Емилова Джонева от гр. Кюстендил, ул. „Македония“ №26, вх. В
     До Гера Янкова Янева от гр. Кюстендил, ж.к. „Румяна войвода“ бл. 6, ет. 8, ап. 46
     До Елисавета Емилова Янева от гр. Кюстендил, ж.к. „Румяна войвода“ бл. 6, ет. 8, ап. 46
     До Янка Георгиева Ранова с. Граница, общ. Кюстендил
     
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, приложено ви изпращам за сведение Заповед №РД-00-1241/15.09.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, с която е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
            Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
           Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Йорданка Василева Стоева гр. Кюстендил, с. Соволяно, ул. „Любен Каравелов“ № 12
До Мариана Крумова Йовчева гр. Кюстендил, ул. Харковска № 3, ВХ. А ЕТ. 3, АП. 6   
           

    Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67790.42.129, местността „Станковица“ от КККР на землището на с. Соволяно общ. Кюстендил от земеделска земя (нива) в земя за неземеделски нужди – фотоволтаичен парк.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

До Йорданка Василева Стоева гр. Кюстендил, с. Соволяно, ул. „Любен Каравелов“ № 12
До Мариана Крумова Йовчева гр. Кюстендил, ул. Харковска № 3, ВХ. А ЕТ. 3, АП. 6   
           

    Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67790.42.129, местността „Станковица“ от КККР на землището на с. Соволяно общ. Кюстендил от земеделска земя (нива) в земя за неземеделски нужди – фотоволтаичен парк.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

До ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА УЛ. „СТРУМА“ № 8, ЕТ. 5, АП. 62,
 ГР. ПЕРНИК

    До КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЧИКОВА УЛ. „ГОРОЦВЕТНА“ № 60, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 14,  ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА  УЛ. „ДЕВЕТИ МАЙ“ № 11,  С. ГОРНА ГРАЩИЦА , ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До СТАНИСЛАВ СПАСОВ СТОИМЕНОВ  УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 17,                        С .ГОРНА ГРАЩИЦА, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До БИСЕР ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ №74 ВХ. А ЕТ. 4 АП. 10,
 ГР. ПЛЕВЕН

    До БОЙКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА УЛ. „ВОЛА“ № 3, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ УЛ. „РАЗВИГОР“ № 3 ВХ. Б, ЕТ. 6, АП. 49,
ГР. СОФИЯ

    До ВЕСЕЛИН ИВАНОВ СЛАВЧЕВ Ж.К. „ЛЕВ ТОЛСТОЙ“ № 31 ВХ. Б ЕТ. 1 АП. 10,
 ГР. СОФИЯ

    До ВЕНЕЛИН МЕТОДИЕВ ТОМАНОВ  БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 13 ВХ. А  ЕТ. 1 АП. 3, ГР. СОФИЯ

    До ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА УЛ. „ХРИСТО СМИРНИНСКИ“ № 63
ГР. РАКИТОВО

    До ВАСИЛ ВЕЛИКОВ ВЪЛЧЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ № 74 ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10
ГР. ПЛЕВЕН

    До ДОНЧО ВАСИЛЕВ ВЪЛЧЕВ Ж.К. „СТОРГОЗИЯ“ № 74, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10 ,
 ГР. ПЛЕВЕН

 
До ЕВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПОРТАРСКА - АЛЕКСАНДРОВА УЛ. „ЦАР СИМИОН“  № 59А , ГР. БАНКЯ

    До ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА УЛ. „СРЕДОРЕК“ № 16 ВХ. А ЕТ. 4 АП. 11,
 ГР. СОФИЯ

    До ЕВГА ОРЛОВА ЕВГА ОРЛОВА С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До КРАСИМИРА ХРИСТОВА МАЧИКОВА УЛ. „ГОРОЦВЕТНА“ № 60, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 14, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До ЛИДИЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА УЛ. „ДЕВЕТИ МАЙ“ № 11 С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ГР. КЮСТЕНДИЛ
    До НИКОЕЛА ПЕТРОВА ПАНОВА - ЦВЕТКОВА УЛ. „ПАНЕГА“ № 6 , ГР. СОФИЯ

    До САШКО ЙОРДАНОВ КАЛФИН КВ. „ЗАПАД“ № 78, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 13 ,
ГР. КЮСТЕНДИЛ

    До СЛАВИ ИВАНОВ СЛАВЧЕВ УЛ. „МЛАДЕН СТОЯНОВ“ № 14, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 15, ГР. ПЕРНИК

    До ИРИНА КАЧЕВА ДИМИТРОВА ЖК. „Красно село“ № 15, ВХ. Г ЕТ. 4, АП. 63,
 ГР. СОФИЯ             На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-1235/13.07.2022 г. Мартин Димитров Евтимов са внесли за разглеждане и одобряване:   
- проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 38432.18.32 м. „Лапевица“ с. Коняво от земеделска земя (нива) в земя за неземеделски нужди – фотоволтаична централа.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОРИС СТОЯНОВ ИВАНОВ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересовани лица, че с заявление вх. №УТ-21-2382/28.07.2022 г. „УНИКА имоти“ ЕООД с внесъл за разглеждане и одобряване на про-ект за подробен устройствен план – план за застрояване, предвиждащ промяна на пред-назначението на поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно за „Предимно производствена устройствена зона“ и се конкретизира предназна-чението на имота „За фотоволтаична централа“.
 Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 861 от 29.09.2022 г. -  Протокол № 37 Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработване на проект ПУП-ПЗ за ПИ 44183.6.39 местност „Модро поле“ по КККР. С решението се предвижда, определяне на максимално допустимата площ и параметрите за застрояване, както след-ва:
-максимално допустима площ за застрояване -10% от общата площ на имотите, собственост на възложителя, в границите на едно землище.
- максимална етажност – до 20%
- интензивност на застрояване (Кинти) – до 0,4, в обхвата на ПИ 44183.6.39, мест-ност „Модро поле“ по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Искането за решението е направено със заявление вх. №УТ-22-1146/29.06.2022 г.
от  “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Заповед РД-00-1392/11.10.2022 год. кметът на община Кюстендил разрешава изработване на проект за  ИПУП-ПР в обхват на УПИ XI-„За обществено обслужващи дейности“ в кв. 8. Пред-вижда се изменение на уличната регулационна линия на УПИ XI- „За обществено обс-лужващи дейности“ в кв. 8, като новата регулационна линия се проектира по изградена-та на място улица „Цар Освободител“, без да се нарушава профила й, и се придава на терена с площ около 250 кв. м.  (част от нереализираната улица) към терена на  гореци-тираното УПИ.
Искането е направено със заявление вх. УТ-22-1515/24.08.2022 г.
Възложител на проекта е Георги Антонов Христов

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №862, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.09.2022 г., Протокол №37, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 04796.12.13, местност Широка ливада по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда промяна  предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за ваканционно селище с нормативи в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона от разновидност ваканционно селище (Ос). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-1700/6.09.2022 г. от  Огнян Огнянов Атанасов.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВАЛЕНТИН САВОВ ИВАНОВ, ул. „Асен Златаров“ № 66 А, гр. Кюстендил
ДО РОСЕН ДРАГАНОВ ПЕЙЧЕВ, ул. „Асен Златаров“ № 66, гр. Кюстендил
ДО ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЛЕПОПЕЛСКИ, ул. „Асен Златаров“ № 60, гр. Кюстендил
ДО САШО МИЛЧОВ КОВАЧЕВ, ул. „Цар Освободител“ № 243, ЕТ. 2, АП. 6, гр. Кюстендил
ДО СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ, ул. „Дрин“ №13, вх. А, гр. Кюстендил
ДО ЦВЕТАНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, ул. „Дрин“ №13, вх. А, ет.  1, гр. Кюстендил
ДО СТОЯН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ, ул. „Дрин“ № 15, гр. Кюстендил
ДО ПЕТЪР ИВАНОВ ИВКОВ, ул. „Дрин“ № 15а, гр. Кюстендил
ДО  ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА, ул. „Дрин“ № 15, гр. Кюстендил
ДО ИВАН АСЕНОВ ПЕТРОВ, ул. „Дрин“ № 17, гр. Кюстендил
ДО ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ, ул. „Дрин“ №17, гр. Кюстендил
ДО АНГЕЛ ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45,  гр. Кюстендил
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ДО ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНДОНОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО РОЗАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА РИЗОВА, ул. „Черешово топче“ № 6а, гр. Кюстендил
ДО КИРИЛ СТОЯНОВ РИЗОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО СТЕФКА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 43а, гр. Кюстендил
ДО МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 43, гр. Кюстендил
ДО ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 43, гр. Кюстендил
ДО ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА, ул. „Йорданка Николова“ № 1, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 66, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че във връзка с изменение на кадастралната карта на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.500.84 – общинска собственост и отлагане на границите му по регулация е необходимо да присъствате на 26.10.2022 г. в 10.00 ч. на място.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №860, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.09.2022 г. с протокол №37/29.09.2022 г., разрешава на Иван Иличов Желявски от гр. София изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.80.26 местност Змиярника от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в ур-банизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Иван Иличов Желявски от гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

За обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил (ЧИОУПОК) и Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ)

Може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВИКТОР ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ Ж.К. „ЛЮЛИН“, БЛ. 24, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 5ГР. СОФИЯ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1672/ 13.09.2022 г. Симеон Кирилов Алексов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 41112.10.114,  местност Банска река от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство“, съобразен с изискванията на  чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОРИС СТОЯНОВ ИВАНОВ  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересовани лица, че с заявление вх. №УТ-21-2382/28.07.2022 г. „УНИКА имоти“ ЕООД с внесъл за разглеждане и одобряване на про-ект за подробен устройствен план – план за застрояване, предвиждащ промяна на пред-назначението на поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно за „Предимно производствена устройствена зона“ и се конкретизира предназна-чението на имота „За фотоволтаична централа“.
 Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:
„ДЖОРДЖ НАШАШИБИ“ ЕООД
УЛ. „СПАРТАК“ №54
ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128,  ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-1602 /01.09.2022 г. Василка Драганова Николчова и Елка Боянова Николчева са внесли за разглеждане и одобряване проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 29386.18.14, по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм.
Проектът ес намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТПКИ „РОДИНА“ МЕСТН. „НИКОЛИЧЕВСКИ ПЪТ“ №21А ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДОН-ЦИ НА СЛАВКА ЯКИМ МИЦОВИ КАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ ДОБРОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА ЕЗЕРСКА – ИВАНОВА ОТ ГР. СОФИЯ

ДО Н-ЦИ НА КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ШОПОВ ЛЮБКА ПЕТРОВА ШОПОВА ОТ ГР. СОФИЯ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1560/ 24.08.2022 г., „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД са внесли за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.18.272,  местност Оризарско гумно от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Проектът ес намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:
КРАСИМИР ТАКОВ БОЖИЛОВ
РАДКА РАЙЧОВА БОЖИЛОВА
УЛ. „ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ №35
С. СКРИНЯНО
ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1606/01.09.2022 г. Елка Боянова Николчева е внесла за разглеждане и одобряване проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 29386.27.73 по КККР на местност Каляшица, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1263/20.09.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изра-ботят:
-  проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регу-лация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I – 243,244, в кв. 9 по плана за регулация на с. Гора-новци, общ. Кюстендил за отреждането му „За обществено обслужване и производство“.
-  проект за ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I –„За обществено обслужване и производ-ство“, кв. 9.
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-373/08.03.2022 г. от Иван Асенов Асенов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Божидар Кирилов Нещамски гр. Кюстендил ул. „Христо Лекарски“ № 5 ет. 3 ап. 8
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1124/ 27.06.2022 г. Яни Кирилов Георгиев е внесъл за разглеждане и одобряване проект, предвиждащ изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на УПИ  IX-213, 214 и УПИ  I – 212, кв. 22 с. Граница общ. Кюстендил. Целта е да се измени вътрешно регулационната граница между двата урегулирани имоти, съгласно представената скица-предложение.  

Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ИПР до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

          До Валерия Георгиева Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 29, ет. 4, ап. 7
         
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1156/25.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен внесения Проект за работен устройствен план в обхвата на УПИ XII-3282 в кв. 269 по плана на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна в етажността на жилищната сграда от 2МЖ в 3МЖ, разположена на намалени отстояния от сградата в УПИ XI-3283 в кв. 269 и през улицата от сградата 5МО в УПИ XII-899 в кв. 270.
Възложител на проекта е Светлана Борисова Станкова.
            Заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването ѝ могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Стефана Георгиева Катърджиева от гр. Стара Загора, ул. „Христина Морфова“, №2, вх. А, ет. 1, ап. 3
          До Биляна Огнянова Радкова от гр. София, бул. „Константин Величков“ №149,  ет. 4, ап. 16

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1121/23.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен внесения Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Гола Велика от КККР на гр. Кюстендил, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя „За земеделски труд и отдих“ в терен за „вилни нужди“ и установяване на устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
           Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев, гр. Кюстендил.
           Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Стефана Георгиева Катърджиева от гр. Стара Загора, ул. „Христина Морфова“, №2, вх. А, ет. 1, ап. 3
До Биляна Огнянова Радкова от гр. София, бул. „Константин Величков“ №149,  ет. 4, ап. 16

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1121/23.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен внесения Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Гола Велика от КККР на гр. Кюстендил, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя „За земеделски труд и отдих“ в терен за „вилни нужди“ и установяване на устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев, гр. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Клара Асенова Тонева Асения Антонино Тонева Стасия Антонино Тонева

Гр. София

УЛ. „ПРОФЕСОР АТАНАС ИШИРКОВ“ №23

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1122/ 23.08.2022 г., Кметът на общината одобрява:

 - проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР)  в териториален обхват УПИ I – „За кооперативно жилищно строителство“ в кв. 77 по плана на гр. Кюстендил. Целта на проекта е разделяне на цитирания УПИ и образуване на три нови УПИ – УПИ - 1639, УПИ XV – 1640 и УПИ  XVI – 1641, кв. 77 .

- проект за ПУП-ПЗ за новообразуваните УПИ за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на трите имота са съобразени с изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона със средна височина (Жс).

Възложител на проектите е „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, със седалище гр. Кюстендил и управител Атанаска Димитрова Друмохарска.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Община Кюстендил пред Административен съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №843, прието на заседа-ние на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2022 г., Протокол №36, Об-щинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 29386.83.37 по КККР на местност Гра-маге,  землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна предназна-чението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за складови дейности, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на уст-ройствена зона  - вилна зона (Ов). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-770/09.05.2022 г. от Даниел Би-серов Арсов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Миглена Димитрова Стоянова от гр. Благоевград, ул. „Радовиш“, № 1    
До Ивайла Викторова Илчева от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ №43
До Анна Димитрова Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Козлодуй“, № 27а    
До Галина Веселинова Аначкова  от гр. Кюстендил, ул. „Скобелев“, № 7      
До Мариана Иванова Велкова от гр. София, ул. „Мърфи“, №31, ет. 1
До Виолета Иванова Велкова от с. Николичевци, общ. Кюстендил
До Илиана Дончева Иванова от гр. София, ж.к. „Дружба“ №44, вх. Д, ет. 4
До Илиян Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Овча купел“, № 508, вх. Д
До Денис Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Дружба“ №44, вх. Д, ет. 4    
До Красимир Митков Иванов гр. София, ул. „Маестро Г. Атанасов“ №7
До Иво Митков Иванов от гр. София, ул. „Страцин“ №9
До Иван Георгиев Петров от гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №22, вх. Е
До Димитър Иванов Петров от гр. София, ул. „Герлово“ №1
До Васил Стойнев Давидков от гр. Перник, ул. „Стомана“№2, вх. Б
До Велка Стойнева Хинкова от гр. София, ж.к. „Люлин“ №606, вх. В
До Десислава Николаева Давидкова от гр. София, ул. „Емилиян Станев“№87а
До Симеон Костов Кръстев от гр. Перник, ул. „Лом“ №3, вх. В
До Теодора Иванова Сотирова от гр. Пловдив, ул. „Антим I“ №26
До Александра Василева Мицова от ж.к. „Обеля 2“ №268, вх. Б
До Николина Георгиева Атанасова от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“№328
До Георги Владимиров Яневски от гр. Кюстендил, ул. „Шейново“ №23
До Теменужка Любенова Стефанова от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ №48   

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ № 67461.4.122, местност Сенарски път по КККР на с. Слокощица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на  имота от „земеделска“ в „неземеделска“ за жилищно строителство.  
Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов – гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Кръстев Стоянов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“, № 10      
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.4.168, местност Слога-ореха от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „за автокъща и гаражи“.
Възложител на проекта е „КБ 9“ ЕООД, гр. Кюстендил .
           Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Милчо Величков Стефанов от с. Таваличево, общ. Кюстендил
До Пламен Величков Стефанов от с. Таваличево, общ. Кюстендил
Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1090/15.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, Емилия Хубавенска придобива предоставената за ползване земеделска земя в местността Змийов дол, землище на с. Таваличево, представляваща ПИ 72045.402.24.                
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

До Йордан Кирилов Йорданов от гр. Радомир, ул. „Кракра” №34
До Емилия Кирилова Драновали от гр. Радомир, ул. „Кракра” №34           
Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1057/08.08.2022 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната оценка на предоставената за ползване на наследниците на Мирчо Стефанов Чингарски, земя - 595 м2 в местността Саманли баир, землище на с. Слокощица, общ. Кюстендил, представляваща ПИ 67461.70.110.           
         Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Борисов Петров от гр. Кюстендил, ул. „Хисарлъка“, №48
До Людмила Василева Петрова от гр. Кюстендил, ул. „Георги Тертер“ №1
До „Митерсон АЯ“ ООД от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №197
До Елеонора Димитрова Иванова от гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“ бл. 89, вх. Б, ет.1, ап. 19
До Валентин Димитров Александров от гр. Кюстендил, ж.к. „Осогово“ бл. 58, вх. А, ет. 5, ап. 13
До Васил Радославов Траянов от гр. София, ж.к. „Хиподрума“ №142, вх. А, ет. 3, ап. 7
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1011/28.07.2022 г. на кмета ма Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ IV-1989, кв. 339 за промяна на конкретното му предназначение от „За жилищно строителство“ в „За паркинг“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.
Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД гр. София.
            Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок от получаването, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Мария Иванова Иванова от гр. Кюстендил, ж.к. „Герена“ бл. 173, ет. 2, ап. 5        
 
Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1063/09.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил Христина Иванова Симеонова придобива част от предоставената за ползване земеделска земя в размер на 100 кв. м. – цялата с площ 600 кв.м., поземлен имот №16141. 102.248, местност Влахов дол, землище на с. Горна Брестница.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

До Любомир Атанасов Николов от гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ №37
        
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1029/02.08.2022г. е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5602, УПИ VI-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ и УПИ VII-„за комплексно индивидуално жилищно строителство“ в кв. 247б по действащия регулационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, предвиждащ обединяването им като регулационните линии се привеждат по имотните граници на ПИ 41112.504.1684.от КККР и образуване на нов УПИ I, отреден за ПИ 504.1684 с площ 3004 м 2 . Изработен е и проект на план за застрояване в същия обхват за определяне конкретното му предназначение „За жилищно нискоетажно строителство“, ограничителните линии на застрояване и устройствени параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е Галина Савова Атанасова.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че се организира обществено обсъждане на проект "Частично изменение на действащ ОУП на Община Кюстендил и Подробен устройствен план- план за застрояване за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 41112.18.272, м. "Оризарско гумно", гр. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала"

Обсъждането ще се проведе на 14.09.2022г. от 10.00ч. до 11.00ч. в голямата зала на читалище "Братство".

Проектите се намират в Община Кюстендил и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта: "БИО ЕКО ПРОМ" ЕООД

Споделете в социалните мрежи:

          До Тошко Симеонов Вартанянов от гр. София, ж.к. „Сухата река“, №95, вх. Г, ет. 7, ап. 21     

          
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-536 и УПИ V-616 в кв. 35 с. Драговищица, общ. Кюстендил. Изменението се състои в промяна на дворищно регулационната линия между тях, като УПИ XII-536 става 511 кв.м., а УПИ V-616 – 525 кв.м.
Възложител на проекта е Радка Николова Миленкова.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че се организира обществено обсъждане на проект "Частично изменение на действащ ОУП на Община Кюстендил и Подробен устройствен план- план за застрояване за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 66891.27.6, м. Герена, с. Скриняно, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала"

Обсъждането ще се проведе на 13.09.2022г. от 10.00ч. до 11.00ч. в голямата зала на читалище "Братство".

Проектите се намират в Община Кюстендил и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта: "ПАУТАЛИЯ ГРИЙН" ООД

Иван Крумов, Управител

Споделете в социалните мрежи:

      До Валери Василев Милев от гр. Кюстендил, ул. „Патриарх Евтимий”, №4, вх. А, ет. 2, ап. 9
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1004/27.07.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за УПИ VI-„Производствени и складови дейности“ в кв. 35 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „за производствени складови дейности“ в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба.
Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 10

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517