ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (16)

До: Александар Арсовски, Аце Трайковски, Бобан Петрович, Бобан Тодоровски, Бойко Йорданов Станков, Борис Николов Пашев, Ванче Бетувски, Васил Христов Митев, Веселин Асенов Минахов, Владо Радески, Войча Йовановски, Гога Тасески, Горан Йордановски, Даниел Ристевски, Даниела Александрова Гаджоваа, Денис Йовановски, "Джоле Компани" ООД, Димитър Валериев Атанасов, Елисавета Радева Алексиева , Здравка Захариева Димитрова, Зоран Любчов Арсов, Ивица Милич, Игор Младеновски, Йовица Колевски, Калудис Калиас, Киро Савески, Кристина Димова, Левко Николов Очипалски, Любомир Стойнев Ортакчийски, Михайло Илиевски, Небойша Парович, Сашо Милановски, Румяна Висилева Симеонова, Сашо Стаменовски, Сладжан Спасков, Тошо Стеванов Наков, Юлиян Василев Лазаров  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1.    Наследниците на Димитър Христов Бакалов, собственици на поземлен имот (ПИ) 38432.1.17, ПИ 38432.23.11
2.    Наследниците на Георги Петров Тончев, собственици на ПИ 38432.2.122
3.    Наследниците на Никола Манов Боев, собственици на ПИ 38432.23.112
4.    Наследниците на Венка Стойова Лазова, собственици на ПИ 38432.23.149
5.    Наследниците на Никола Стоименов Йовев, собственици на ПИ 38432.23.186
6.    Наследниците на Стойна Иванова Ковачева, собственици на ПИ 38432.23.204
7.    Наследниците на Харалампи Андонов Марков, собственици на  ПИ 38432.23.208, ПИ 38432.24.223
8.    Наследниците на Стоянчо Васев Стойков, собственици на ПИ 38432.23.232
9.    Наследниците на Боян, Радка, Надежда Георг. Стоянови, собственици на  ПИ 38432.23.47, ПИ 24.59, 24.74
10.     Наследниците на Христо Коцев Пенкьов, собственици на ПИ 38432.23.59
11.    Наследниците на Борис Васев Николчев, собственици на ПИ 38432.23.64
12.    Наследниците на Александър Милев Петров, собственици на ПИ 38432.24.132
13.    Наследниците на Никола Миташев Дупинов , собственици на ПИ 38432.24.225
14.    Наследниците на Евтим Андонов Иванов, собственици на ПИ  38432.24.35
15.    Наследниците на Пена Манчова Антонова, собственици на  ПИ38432.24.51
16.    Наследниците на Стоимен Александров Чакъров, собственици на ПИ 38432.5.56
17.    Наследниците на Борис Христов Цеков, собственици на  ПИ 38432.6.13
18.    Наследниците на Костадин Велинов Кюрчийски, собственици на ПИ 38432.6.4
19.    Наследниците на Милан Котев Терзийски, собственици на  ПИ 38432.23.239
20.    Наследниците на Стоил Кръстев Маджилов, собственици на ПИ 38432.23.250


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21.209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291,38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174, от КККР на землището на с. Коняво, община Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ с устройствени показатели за „предимно производствена зона“ (Пп).
Възложител на проекта е „АРАТИДЕН“ ЕООД, със седалище гр. София.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

  ДО ДАНИЕЛ РАДОВАНОВСКИ, САНЯ АНГЕЛОВСКА, ЛАСТЕ АНГЕЛОВСКИ, АНТОНИО СИМОНОВСКИ, МАРКО ДИМИТРИЕВИЧ, СМИЛЕ САВЕВСКИ, ДРАГАН СТАНОЙКОВСКИ, СТАНИМИР СТАНОЙКОВСКИ, ДУШАНКА ЦВЕТКОВИЧ, НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ, МИРКО ЯКИМОВСКИ, МАРТИН МИШЕВСКИ, ОЛИВЕР СИМОНОВИЧ, МИХАИЛ РАДОВАНОВСКИ, ЙОВАНА СИМОНОВИЧ и  ВАСИЛИЕ СИМОНОВИЧ

Относно: заличаване на адресни регистрации

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с проведено административно производство по подадени молби с вх.Рег.№94-00-4497/16.11.2023г. и 94-00-4498/16.11.2023г, е издадена Заповед №РД-00-1720     /29.11.2023г. на Кмета на Община Кюстендил за заличаване на  адресната Ви
регистрация по постоянен адрес:гр.Кюстендил,кв.“Запад“,бл.68,ет.2,ап.7. С оглед предходното, и на основание чл.140а, ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

До: Красимир Георгиев Тамакярски, Бойко Александров Сардовски, Екатерина Михайлова Андонова, Емил Димитров Манов, Изабела Емилова Никифорова, Люба Димитрова Георгиева, Андрей Маринов Стойков, Николай Василев Якимов, Мериам Ахмед Заргуни, Кирил Асенов Терзийски, Трайче Стефановски, Тоше Петров, Дарко Цветкович, Кристина Петровска, Снежана Неделкова, "Холстир" ЕООД, "ХОЛДИНГ ХАРТ МКИ" ООД, "АС- ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че с протокол №КД-03-127/12.09.2023 г. на комисията, назначена със Заповед №ОА-РД-15-48/11.09.2023 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот с идентификатор 67790.28.111 в местност Спротива, землище на с. Соволяно, общ. Кюс-тендил.
            На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придру-жаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружава-щата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са  изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 29386.24.1122 и 29386.24.1122,  местност Мазнево, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №КД-03-126 от 12.09.2023 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-15-48 от 11.09.2023 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложители на проекта са Камелия Славчова Костадинова и Костадин Кирилов Костадинов.
         Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
        Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 98, стр. №42 от 24.11.2023 г.
        На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ИГНАТ НАЧЕВ ИГНЕВ, ГЕОРГИ РАЙЧЕВ РАЙЧЕВ И СОФИЯ РАЙЧЕВА ПО-РОЖАНОВА, НАСЛЕДНИЦИ НА РАЙЧО ПЕТРОВ СТОЙКОВ, СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VIII-7, КВ. 5 ПО ПУП НА С. КАМЕНИЧКА СКАКАВИЦА, ОБЩ. КЮС-ТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-1517 /12.09.2023 г. възложителят “ЕЛЕКТРОЦИН“ ООД е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-5, УПИ II-5, УПИ VII-37, УПИ VIII-7, УПИ IX-8 и УПИ X-8 в кв. 5 и улица  с о. т. 12 – о. т. 13 – о. т. 14 /ул. „Осогово“ по плана на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил.
Изменението се състои в привеждане на регулационните линии на УПИ VII-37 в кв. 5 от плана по имотните граници на ПИ 35835.501.10 от КККР на с. Каменичка Ска-кавица, общ. Кюстендил, като новообразуваният УПИ VII в кв. 5 от плана се отреди за ПИ 501.10 от КККР. С това изменение на регулационните граници на УПИ VII-10 в кв. 5 от плана се засягат и регулационните граници на УПИ II-5 и УПИ VIII-7 в кв. 5 от плана, както следва:
Изменение на северната улично регулационна линия на улица, публична общинс-ка собственост, с о. т. 12 - о. т. 13 – о. т. 14 /ул. „Осогово“/ по южните имотни граници на ПИ 35835.501.10, ПИ 501.11 и ПИ 501.12, с което се променят южните регулационни линии на УПИ VII-37, УПИ VIII-7, УПИ IX-8 и УПИ X-8 в кв. 5 от плана, съгласно изг-радената на място улица.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР  до общинската ад-министрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДАНИЕЛ РАДОВАНОВСКИ, САНЯ АНГЕЛОВСКА, ЛАСТЕ АНГЕЛОВСКИ, АНТОНИО СИМОНОВСКИ, МАРКО ДИМИТРИЕВИЧ, СМИЛЕ САВЕВСКИ, ДРАГАН СТАНОЙКОВСКИ, СТАНИМИР СТАНОЙКОВСКИ, ДУШАНКА ЦВЕТКОВИЧ, НИКОЛА ЦВЕТКОВИЧ, МИРКО ЯКИМОВСКИ, МАРТИН МИШЕВСКИ, ОЛИВЕР СИМОНОВИЧ, МИХАИЛ РАДОВАНОВСКИ, ЙОВАНА СИМОНОВИЧ и  ВАСИЛИЕ СИМОНОВИЧ,
 с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.68,  ет.2, ап.7

БОЯН БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ,
 с адм.адрес: гр.Кюстендил, ул.“Три кладенци“№12,вх.Б,ет.3,ап.11

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    На основание чл.26,ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/,Ви уведомяваме,че във връзка с постъпили  молби  с вх.Рег.№ 94-00-4497/16.11.2023г. и 94-00-4498/16.11.2023г. от собствениците  на имоти с административен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“ бл.68,ет.2,ап.7 и гр.Кюстендил, ул.“Три кладенци“ №12,вх.Б,ет.3,ап.11 е започната процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация/ЗГР/.
          На основание чл.34,ал.1и ал.3 във връзка с чл.35 от  АПК,в 3-дневен срок от обявяване на настоящото уведомление  можете да се запознаете с документите по административната преписка, както и да направите писмени искания и/или възражения в 7-дневен срок  в сградата на Община Кюстендил ,пл.“Велбъжд“ №1, стая №28,дирекция „АО“. При непредставяне в указания срок на нови писмени доказателства,удостоверяващи нови факти и обстоятелства,различни от приложените по преписката,процедурата по чл.99б от ЗГР ще продължи.

Споделете в социалните мрежи:

До:Иван Вергилов Траянов, Симеон Василев Христов, Пламен Пъшев Пъшев, Албена Тодорова Димитрова, Марио Йорданов Драганов, Ивайло Йорданов Георгиев, Светозар Стойнев Начев, Детелин Руменов Александров, Детелин Руменов Александров, Цветко Илиев, Горан Николовски, Васе Анакиев може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

          До Кристина Борисова Шалева от гр. София, ж.к. „Люлин“ №626, вх. Г, ет. 8, ап. 128
           До Малинка Георгиева Шалева от гр. София, ж.к. „Дианабад“ №53, ет. 12, ап. 71
          До Георги Йорданов Шалев от гр. София, ж.к. „Лев Толстой“ №66, вх. Е, ет. 5, ап. 104
           До Рилка Стоянова Шалева от гр. София, ж.к. „Разсадник Коньовица“ №20, вх. А. ет. 6, ап. 13
           До Нели Николова Шалева от гр. София, ж.к. „Разсадник Коньовица“ №20, вх. А. ет. 6, ап. 13
           До Минко Стойнев Зурлев от гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Гена Димитрова“ 2-РА, №1А
            До Мила Минкова Зурлева от гр. София, ж.к. „Лозенец‘, ул. Елин връх“№2а, ет. 1  
        
             Община Кюстендил на основание чл. 13а, ал. 6, т. 2 от ППЗСПЗЗ, обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №2/25.07.2023 г. на Комисията по чл. 13а, ал. 1 и ал. 2от ППЗСПЗЗ се приема представения проект за помощен план за възстановяване на собствеността върху бившия поземлен имот на наследниците на Ена Спирова Шалева в местността Над линията в землището на с. Раждавица в обхвата на УПИ VII и УПИ VI-380 в кв. 50, улична регулация и терен за озеленяване.
       Възложител на проекта е Цена Петрова Плачкова, с. Раждавица.
        Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
         Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 30-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-168/01.11.2023 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 04796.39.50 и 04796.39.559, намиращи се в местност Плео, землище на с. Богослов, общ.  Кюстендил.
          Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр.95, стр. 102 от 14.11.2023 г.
          Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районен съд -  Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЕВЕЛИНА ДЕНКОВА ГЕОРГИЕВА, СОБСТВЕНИК НА ПИ 0396283.105.7 И ПИ 0396283.105.8 ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА МЕСТНОСТ СТУБЕЛО, ЗЕМЛИЩЕ НА С. БЕРСИН, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №94-00-2915/24.07.2023 г. Ивайло Пламенов Христов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за м. Стубело, з-ще на с. Берсин, общ. Кюстендил за  ПИ 0396283.604.1.
Преписката се намира в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 30-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на общината, съгласно чл. 28в, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за разглеждане от комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЗЛАТКА МИРКОВА АНГЕЛОВА, НАСЛЕДНИК НА НАДЕЖДА МИРКОВА КРИВОШИЙСКА, ПОЛЗВАТЕЛ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 67790.92.42 ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА МЕСТНОСТ ВЪРВИЩЕ, ЗЕМЛИЩЕ НА С. СОВОЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №94-00-2924/24.07.2023 г. Гриша Захариев Захариев и Таня Владиславова Димитрова-Ставрева, н-ци на Анка Стефанова Димитрова са внесли за разглеждане и одобряване проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в м. Дърмата, з-ще на с. Соволяно, общ. Кюстендил за  ПИ 67790.60.6 и 67790.60.7
Преписката се намира в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 30-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Кмета на общината, съгласно чл. 28в, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за разглеждане от комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Споделете в социалните мрежи:

  На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Общи-на Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1485/ 17.10.2023 г., Кметът на общината одобрява проект  за подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VIII-6006 в кв. 296A по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил. С проекта се определя конкретното предназначение на УПИ VIII-6006 в кв. 296А „За обществено-обслужващи обекти, хотел“.
Възложител на проекта за ИПУП-ПР е „АГАТОН ЕНЕРДЖИ“ ООД, с управител Марян Тошевски.
В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на  Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1669/ 09.10.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XII-6943 в кв. 418 по действащия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одоб-рен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се привежда изменение на границите на УПИ XII-6943 в кв. 418 като се образува нов УПИ XXV-4016 от плана по имотните граници на ПИ 41112.503.4019 от КККР на гр. Кюстендил. От-реждане на новообразувания УПИ XII в кв. 418 е за ПИ 41112.503.4021 и ПИ 41112.503.4333 от КККР.
С ПУП-ПЗ за новообразувания УПИ XXV-4019 от плана се определят ограничи-телните линии на застрояване, с параметри отговарящи на предвижданията на действа-щия Общ устройствен план на Община Кюстендил, съобразени с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за устройствена зона с малка височина (Жм).
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
            Възложител на проекта е Станислав Пламенов Кирилов, гр. Кюстендил.
            Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт