ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (916)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 639/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил  в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица,  по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, като разположението на ограничителните линии за застрояване бъдат съобразени с чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, както и с чл. 60, ал. 1 от Закона за пътищата и сервитута на ВЕЛ 20 Kv „ВИДЕН“ в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица, по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за фотоволтаична централа с мощност 400 Kw и трофопост, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена усройствена зона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 634/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на УПИ III-1571, кв. 342, град Кюстендил, община Кюстендил.      С

      Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта са Петър Орфеев Петров и Татяна Цанева Цанева.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 638 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г., с протокол № 28, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, при спазване изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- за фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).                                                                            

       Искането за разрешение е направено със заявление № УТ-21-2325/08.12.2021 г. от Владимир Христов Симеонов управител на „ЕВРОДИЗАЙН 2“ ЕООД.                               

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Цветелина Георгиева Цветкова от гр. Божурище, ул. „Янтра” №19А

           До Диляна Илиева Георгиева от гр. София, ж.к. „Младост 4“ №440, вх. З

          До Борислав Димитров Борисов от гр. София, ул. „Райска градина“ №35

           До Иван Илиев Георгиев от гр. София, ж.к. „Люлин“ №631, вх. Б, ет. 9

           До Магдалена Йорданова Кръстева от с. Богослов, общ. Кюстендил

 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1605/09.12.2021 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната и пазарната оценка на 626 м2 от предоставената за ползване на наследниците на Валентин Асенов Христов земя – поземлен имот № 04796.105.17 в местността Саманли баир, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил.

           Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №631, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се разрешава на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с проектен идентификатор 52400.50.48 с площ 500 кв. м. – част от ПИ 52400.50.1, местност „Чавко поле“ от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил по реда на действащата нормативна уредба.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – гр. София.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №632, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., разрешава на „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на подземен кабел за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк в ПИ 52400.20.53 местност Над селото от КККР на землище с. Николичевци, общ. Кюстендил, започващо от нов трафопост в ПИ 52400.20.53, преминаващ през имоти 52400.1.24 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.24.501 (р. Бистрица), ПИ 66891.19.208 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.19.212 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66981.19.211 (напоителен канал), ПИ 66891.19.213 (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 66891.30.20 (За селскостопански, горски, ведомствен път) и 66891.10.50 (За селскостопански, горски, ведомствен път), достигащ до съществуващ стълб от въздушна кабелна линия 20 kV.

           С решението се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „МИКРОБУС БГ“ ЕООД – гр. Кюстендил.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №635, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г. с протокол №28/29.12.2021 г., се допуска поправка на техническа грешка в Решение №591, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г. както следва:

Вместо: Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони, в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

           Да се чете: Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Паулина Василева Александрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Владислав Бориславов Лазов от гр. София, ул. „Проф. д-р Дим. Атанасов”, №12, ет. 3, ап. 10

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1642/14.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот УПИ XVIII-26, кв. 3, местност по действащия план за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение от „за жилищно застрояване с малка височина“ в „за обществено обслужващи дейности“.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЖУЛИЕТА СИМЕОНОВА СЕЕРГИЕВА, СОБСТВЕНИК НА УПИ XI-327, кв. 38, С. КОНЯВО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ 
    
    Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територия-та (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед №РД-00-1641/14.12.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – 329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, община Кюстендил за привеждане на югозападната регулационна граница на УПИ XIII-329 в кв. 39 от плана на с. Коняво, към имотната граница на ПИ 550 от кадастралния план на с. Коняво, при което се образува нов УПИ XIII-329 в кв. 38 и се променят североизточната регулационна граница на УПИ XII- 239, УПИ XI-327 и УПИ X-328 в кв. 38 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил.
        Възложител за изработването на проекта са Трайчо Йорданов Стефанов.
        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

 До Даниела Александрова Кръстева и Анета Александрова Малинова- Бучева

         Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1600/08.12. 2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца“, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил за промяна предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно застрояване, с нормативи  в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

          Възложител на проекта е Петя Алексеева Георгиева. Проектът се намира в стая № 19 ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕЛЕОНОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА И ЛЮБКА ТОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА, СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.4, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА И АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА, СОБС-ТВЕНИЦИ НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 18352.20.3, С. ГЪРЛЯНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със  Заповед № РД-00-1558/30.11.2021 г. е одбрен проект за на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот № 18352.20.128, местност При къщи, в землището на с. Гърляно, община Кюстендил, за промяната на предзначението  на земята от „земеделска“ за „неземеделска“.

            Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев.

            Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

До Мария Божидарова Станоева, Нели Павлова Макариева и Ралица Здравкова Томова от гр. София, собственици на поземлен имот с идентификатор 41112.500.1547 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1562/ 30.11.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – работен устройствен план (РУП)) за УПИ XI–1162, кв. 144 по ПРЗ на гр. Кюстендил, който УПИ е идентичен с ПИ 41112.500.1548 по КККР на гр. Кюстендил. С проекта се предвижда едноетажно надстрояване на съществуващата сграда с идентификатор 411121.500.1548.1, както и едноетажна пристройка към северозападната стена на същата сграда.

Възложител на проекта е Славяна Стоянчова Иванчева

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд , гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Валентин Стоименов Бакалски от гр. Варна, ул. „Петко Напетов“ №63

         На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1565/30.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение границите на имот планоснимачен № 72 и попълване на кадастралната основа на плана за  регулация с новообразуван поземлен имот с планоснимачен №336 с площ 617 кв.м., идентичен с УПИ III - 72, кв. 31 по плана за регулация на с. Скриняно-Николичевци, община Кюстендил.         

         В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-3/06.12.2021 г. е одобрен план на ново-образуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Скриняно, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3.
Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.
           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обяв-лението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-ДС-20-2/03.12.2021 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил за имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 107/06.12.2021 г.

           На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Административен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1696/ 29.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, в обхвата на УПИ I – „За ОбНС“ в квартал 57 по плана на с. Драговищица, общ. Кюстендил. С проекта се разре-шава изменение на уличната регулация на улица с о.т. 216-о.т.221, заличаване на УПИ I “За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 583, 585 и 586 и УПИ II „За обществено обслужване“ - отреден за имоти с планоснимачни номера 586, 967 и 968 като сградите, собственост на заявителя се запазват.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „Кирилови-08-Кюстендил“ ЕООД, с. Драговищица, общ. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ
устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план(ПУП-ПЗ)

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 67790.42.129, землище с. Соволяно, за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на „фотоволтаична централа”.

Срещата ще се проведе на 05/01/2022г. от 10.00 часа
в кметството на с. Соволяно.

Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - Павел Желязков - управител на „П Енерджи" ООД, тел. 0888 944408

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ Ж.К. „ГЕРЕНА,  БЛ. 153, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 11 ГР. КЮСТЕНДИЛ ДО ЗОРА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА Ж. К. „ОСОГОВО“, БЛ. 58, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 42 ГР. КЮСТЕНДИЛ

собственици на поземлен имот с идентификатор  29386.18.108 по КККР на землище  с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/2040 от 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проекти за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 и ПИ 29386.18.118. С проектите се предвижда промяна на предназначението на земята от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проектите за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РАЙНА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА УЛ.  „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“ №1А ГР. КЮСТЕНДИЛ

 Наследник на Владимир Стоянов Василев, бивш собственик на поземлен имот с идентификатор  29386.18.238 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОИМЕНОВА,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/2040 от 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проекти за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 и ПИ 29386.18.118. С проектите се предвижда промяна на предназначението на земята от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проектите за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ Ж.К. „ГЕРЕНА,  БЛ. 153, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 11 ГР. КЮСТЕНДИЛ ДО НЕВЕНА КОСТАДИНОВА ИЛИЕВА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №5 С. ЖИЛЕНЦИ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

 собственици на поземлен имот с идентификатор  29386.18.108 по КККР на землище  с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/2040 от 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проекти за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272 и ПИ 29386.18.118. С проектите се предвижда промяна на предназначението на земята от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проектите за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО МЛАДЕНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №44 ГР. КЮСТЕНДИЛ

 Наследник на Младен Карчов Станков, бивш собственик на поземлен имот с идентификатор 29386.18.119 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНКОВ,

 

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/ 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на цитирания имот от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО МАГДАЛЕНА СТОЙНЕВА ДИКОВА, МАГДА ХРИСТОВА ГОЛЕМИНОВА, ЕЛЕНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА, ЙОРДАН ДИМИТРОВ ГОЛЕМИНОВ, РУМЯНА ЛЮБОМИРОВА РАЧЕВА, ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ЛЮБИКОВ, СИМЕОН МЕТОДИЕВ ВЛАДИМИРОВ

Наследници на Вена Иванова Погачарова, бивш собственик на поземлен имот с идентификатор 29386.18.117 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2038/ 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на цитирания имот от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО НЕЛИ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА ОТ ГР. СОФИЯ СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ СВЕТОСЛАВОВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАНКА АСЕНОВА ХРИСТОВА и АЛБЕНА НИКОЛАЕВА РУСИМОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ НАСЛЕДНИК НА ВЕСЕЛКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

собственици на поземлен имот с идентификатор  29386.18.104 по КККР на землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, местност Дабе

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-2040/ 27.10.2021 г. възложителят Николай Антонов Йосифов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на проектния имот от земеделска в за неземеделски нужди, при устройствени показатели и характеристики, съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Георгиев Войнски, Елза Димитрова Георгиева, Надежда Борисова Николова, Николайчо Борисов Николов и Маргарита Георгиева Крумова

          Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ).Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствена и складова дейност, съобразен с изискванията на чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7/22.12.2003 г. заправила и нормативи за устройство на отделните територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Проектът е в обхват на ПИ 83354.66.95, местност „Реката“ от КККР на землището на с. Шишковци, общ. Кюстендил. 

            Възложител на проекта „Строителна фирма Рила“ ЕООД. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 608/30.11.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 67790.42.129, местност Станчовица, землището на с. Соволяно, община Кюстендил от КККР по реда на ЗУТ.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО МИНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 16141.53.33, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

Възложител на проекта е Олег Пламенов Расийски.

В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската

Споделете в социалните мрежи:

НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ.2 от ДР ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК
 
ДО МАРИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА, БОРИСЛАВ ОГНЯНОВ БОРИСОВ И ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА ФИЛЧЕВА СОБСТВЕНИЦИ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИ-ФИКАТОР № 16141.53.23, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
   
 Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на терито-рията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на тери-торията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отгова-рящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.
Възложител на проекта е Олег Пламенов Расийски.
В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1599/08.12.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIV-215, УПИ I-213, 214, УПИ II-211 и УПИ V-218 в кв. 36 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., за привеждане на североизточната и югоизточната регулационни линии на УПИ XIV-215, кв. 36 към имотните граници на ПИ 67461.501.215 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като новообразувания УПИ XIV-215 в кв. 36 е с площ 586 кв. м.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Теменужка Славчева Борисова.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО АНТОАНЕТА ДРАГАНОВА ГЕОРГИЕВА МАХ. „ГРЪНЧАРСКА“ №2 С. ЖИЛЕНЦИ ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2031/26.10.2021 г.  възложителят Тодорка Стоянова Колева, управител на „ТЕДИ 14“ ЕООД,  е внесла за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът е в обхват на ПИ 29386.500.510 по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, махала Грънчарска, предвиждащ предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и ограничителни линии на застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина (Жм), съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

 

Споделете в социалните мрежи:

ДО

ЖИВКО ИВАНОВ ГОНЕВ

УЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №10

С. НОВИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване – стопанска постройка”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – 90 и  частично попадащ в УПИ VІІ – 92, кв. 4 по плана на                          с. Нови чифлик, община Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Васил Левски” № 10, с. Нови чифлик, община Кюстендил, с Писмо изх. №94-00-1982/17.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил, на  основание чл. 225 а,       ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 от Глава втора от Наредбата по чл. 225 а, ал. 3 от ЗУТ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, чл. 271, ал. 3 от АПК, е определена дата   07.12.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. за предприемане на действия по принудително изпълнение на Заповед №РД-00-656/19.06.2019 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконния строеж.

Със съдържанието на писмото може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

    
   Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.
         Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.
         Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЙЧО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4490, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, възражения по проекта на картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2022 г. се правят в 14-дневен срок до Кмета на Община Кюстендил, считано от датата на обявяване – 01.12.2021 г.  проекто-картотека 2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

До: Красимир Иванов Романов, Магдалена Петровски, Митко Богомилов Мицов, Николай Димитров Костадинов, Ромен Спасов Михалков може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1533/24.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Иван Кирилов Фърков, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ V – 529 и УПИ IV-527 в кв. 3 от  кадастралния и регулационен план на стопански двор на с. Граница, общ. Кюстендил с цел измени вътрешно регулационната граница между двата урегулирани имота, съгласно представената скица- предложение.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е Иван Кирилов Фърков.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Райка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ , № 26,        

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1344/19.10.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил, чрез образуване на нови УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 отредени за имоти с идентификатори 67461.501.242, 501.243, 501.244, 501.679 за УПИ IX, 67461.501.244 за УПИ XVI I 67461.501.246 за УПИ Х по КККР на с. Слокощица.

Възложители на проекта са Георги Здравков Стойнев, Кирил Йорданов Лешников и Николина Йорданова Велинова.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №589, прието на заседа-ние на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г., Протокол №26, Об-щинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за застрояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от разновидност предимно производствена зона, означена като Пп, чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-1941/12.10.2021 г. от Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ
УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233, ВХ. А, ЕТ. 7, АП. 19
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛЮБОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КРЪСТЕВ
КВ. „ЗАПАД“ , БЛ. 47, ВХ. А, ЕТ. 10, АП. 29
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА
ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА
УЛ. „СПАРТАК“ №23, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 1
ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ
УЛ. „СПАРТАК“ №23
ЕТАЖ 3, АП. 8 И АП. 9
ГР. КЮСТЕНДИЛ
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ съобща-ваме на всички заинтересувани лица, че възложителят Община Кюстендил е внесла за разглеждане и одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За мага-зин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е промяна на отреждането на УПИ VIII –„За магазин“, кв. 103 на „За жилищно строителство, мага-зин и параклис“ и определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19, ал. 1, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зо-ни, за устройствена зона „Жм“.
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1498/ 16.11.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XVI – 3939, кв. 58 от плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на границите на УПИ XVI-3939 към имотните граници на ПИ 41112.500.299 от КККР на гр. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1858/21.09.2021 г. от Маргарита Миланова Спасова от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица Заповед №РД-00-1497/ 16.11.2021 г., издадена на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, с която Кметът на община Кюстендил разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ:
Проект за изменение на подробния устройствен план – парцеларен план (ИПУП – ПП) за корекция на част от трасе на „Външно ел. захранване на едноетажна стопанска постройка в ПИ 20208.5.50 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил.
Инвестиционен проект за обект: „Външно ел. захранване на едноетажна стопанска постройка в ПИ 20208.5.50 по КККР на с. Дворище, общ. Кюстендил
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №94-00-3768/15.10.2021 г. от Мария Иванова Стоянова от гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1496/ 16.11.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIX - “За производствено складови дейности“, кв. 91 по плана за регулация на гр. Кюстендил и улицата, северно от него. Целта на проекта е закриване на част от улицата с площ от 750 кв. м. и придаването ѝ към цитирания УПИ, като новата уличнорегулационна линия се проектира по изградената на място улица, без да се нарушава профила ѝ. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №26-00-953/08.10.2021 г. от Христо Михайлов Абаджиев, управител на „АБ – ТЕРМ“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 588/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 57319.729.6, местност Двора, землището на с. Полска Скакавица, община Кюстендил от КККР по реда на Зут.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №590, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 04796.105.62, местност Саманли баир по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Здравко Димитров Георгиев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Славка Давидкова Якимова от с. Слокощица, общ. Кюстендил
На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че със Заповед №РД-00-1462/10.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил се одобрява Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.
В 14-дневен срок от датата на уведомяване на заинтересованите лица, същите могат да я обжалват чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 587/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на про-ект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюс-тендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 67790.42.128, местност Станчовица, землището на с. Соволяно, община Кюстендил от КККР по реда на Зут.
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1458/09.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил, разрешава на Eлица Йорданова Антова - Нечемска, изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регула-ция (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VI-26 и УПИ XI-415 в кв. 4 от плана на с. Граница, като новообразувания УПИ VI-26, 415 е с площ 1127 кв. м.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител за изработването на проекта Елица Йорданова Антова - Нечемска.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територи-ята (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 581/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „Торготерм“ АД изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация, в обхвата на УПИ I- „За завод за кухненско обзавеждане“, УПИ II- „За бензиностанция и газостанция“ и УПИ III-„За производствено – складови дейности в кв. 8а и УПИ I- „ За производствено складови дейности“ в кв. 8 по действащия регулационен план на гр. Кюстендил, съгласно предс-тавените задание и скици.
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител за изработване на проекта е „Торготерм“ АД.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Нейка Бонева Разсолкова от гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ , № 53, ет. 4, ап. 13
До Мариана Андреева Илиева от гр. София, ул. „Слав Карасла-вов“ №6а, ет. 5
До Ивона Василева Илиева от гр. София, ул. „Слав Караславов“ №6а, ет. 5
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1350/19.10.2021 г. на кмета на Об-щина Кюстендил е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за из-менение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 257а, УПИ IV-“За търговия“ по плана за регулация на гр. Кюстендил, предвиждащ образуване на нов УПИ IV-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4478) и УПИ VI-„За обс-лужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4477).
Възложители на проекта са Мариана Андреева Илиева и Ивона Василева Илиева, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №591, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройствени зони, в обхвата на ПИ 41112.86.40, местност Караджа бунар, землище на гр. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Паулина Василева Александрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ФЪРКОВ СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 16141.102.219, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на  поземлен имот с идендификатор № 16141.102.217 в м. Крънолица, землище с. Горна Брестница, община Кюстендил предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – „За гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство“.

Възложител на проекта е Румяна Захариева Келешева.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1447/ 05.11.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-17 и УПИ VI–16 в кв. 11 от действащия регулационен план  на с. Горна Гращица, община Кюстендил. Целта на проекта е изменение на вътрешно регулационната линия между цитираните УПИ, съгласно представената скица-предложение. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-2060/29.10.2021 г.   от Зоя Петрова Христова - Стоилова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Веселин Йорданов Цветански Иевгения Веселинова Йорданова, собственици на имот с иденфикатор № 41112.503.569, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1280/08.10.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил.

        Възложител на проекта е Милен  Руменов Гочев.

        Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

         

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-1446/05.11. 2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП- ПР) в обхвата на УПИ I – общ. и  УПИ  II – общ. в квартал 9 по действащия регулационен план на с. Богослов, общ. Кюстендил за отреждането на УПИ I, кв. 9 по плана за ПИ 501.495 по КККР на с. Богослов, отреждането на УПИ II, кв. 9 от плана за ПИ 501.494 по КККР и привеждането на регулационните граници на двата урегулирани  имота към имотните граници на ПИ 501.494 и ПИ501.495 по КККР на с. Богослов, община Кюстендил.

         и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на:

         новообразувани УПИ I – 495 и УПИ II – 494 в кв. 9 от плана за определянето на линии на застрояване при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

         Искането за разрешение е направено със заявление вх. № УТ-21-2084/01.11.2021 г. от „Линкпорт“ ЕООД.

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, във връзка с чл. 136, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1432/ 03.11.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) за отстраняване на явна фактическа грешка в обхвата на УПИ I-2027, 2032, 2033, 2034 в кв. 411 по ПУП-ПР на кв. „Румена войвода“, землище на гр. Кюстендил, като отреждането за УПИ I да бъде само за ПИ 41112.504.2027 по КККР на гр. Кюстендил.

Възложители на проекта са Ангел Здравчов Иванов и Здравчо Иванов Митев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

       Съобщаваме Ви, че Веселин Кирилов Веселинов е внесъл проект за ИПУП – ПР в териториалния обхват на УПИ VIII – 2548 и УПИ X – 2549 в кв. 159, по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил., за обединяване на двата  имота и проект за ПУП-ПЗ и Работен устройствен план (РУП) по чл.110, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 113, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на новообразуваният, УПИ VIII – 165,166 в кв. 159 от плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил.

            Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Димитров Николов от гр. София, р-н. „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“ бл. 67, ет. 16, ап. 123

До Венета Славева Тодорова от гр. Кюстендил, ул. „Людмил Янков“ №12, ет. 3, ап. 11

До Светослава Методиева Василева от гр. София, ж.к. „Обеля 2“ №275, ет. 10, ап. 49       

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на отреждането на парцела от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и търговски дейности“.

Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1427/01.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за привеждане на северозападната и източната регулационни граници на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил по имотни граници на пи 41112.503.757 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ VII, отреден за ПИ 503.757 е с площ 344 кв.м.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители на проекта Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1406/28.10.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Тройчо Йорданов Стефанов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – 329 в кв. 38 от плана на с. Коняво, община Кюстендил за привеждане на югозападната регулационна граница на УПИ XIII-329 в кв. 39 от плана на с. Коняво, към имотната граница на ПИ 550 от кадастралния план на с. Коняво, при което се образува нов УПИ XIII-329 в кв. 38 и се променят североизточната регулационна граница на УПИ XII- 239, УПИ XI-327 и УПИ X-328 в кв. 38 от плана на с. Коняво, общ. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители за изработването на проекта са Трайчо Йорданов Стефанов.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с подаден писмен сигнал с вх.Рег.№24-00-743/25.10.2021г. от ОД на МВР – Кюстендил за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация, Община Кюстендил съобщава на живущите на посочените адреси:

В 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в сградата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване" за промяна на адресната регистрация. може да видите тук

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с постъпила преписка с вх.Рег.№24-00-743/25.10.2021г. на Областна дирекция на МВР – Кюстендил, за извършване на проверка за нарушение на чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация

О П Р Е Д Е Л Я М:

Комисия, с участието на представители  от различни институции, в състав:

Председател:  – Таня Атанасова-Здравкова, Директор на дирекция „Административно обслужване, Община Кюстендил;

 1. Иво Велинов – Гл. експерт „ТЗ ГРАО“ – Кюстендил;
 2. Радостина Беркова-Петрова – Гл. експерт в дирекция „АКРРДС” в Областна администрация гр. Кюстендил;
 3. Камелия Костадинова–Владимирова – Главен юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Кюстендил;
 4. Светослава Радославова – Старши юрисконсулт в дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Кюстендил;
 5. Ивайло Петров – Младши полицейски инспектор при РУ „Полиция“ – Кюстендил;
 6. Мариета Илиева – Ст. специалист „Гражданска регистрация“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 7. Силвия Веселинова – Ст. специалист „Гражданска регистрация“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 8. Райна Велинова – Ст. специалист „Административно обслужване“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 9. Мариета Кашкина–Андонова – Ст. специалист „Гражданско състояние“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 10. Венера Илиева – Кмет на с. Слокощица, Община Кюстендил;

Резервни членове:

 1. Ирина Качанска – Ст. специалист „Гражданско състояние“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;
 2. Румяна Кудева – Ст. специалист „Административно обслужване“ в дирекдия „Административно обслужване, Община Кюстендил;

         която на 02.11.2021г. /вторник/ от 10,00ч. в залата на Община Кюстендил да извърши проверка по преписка с вх. Рег.№24-00-743/25.10.2021г. на Областна дирекция на МВР – Кюстендил за изпълнение на процедура по чл.99б от Закона за гражданската регистрация. За резултатите от проверката да се състави протокол.

         Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Таня Атанасова-Здравкова, Директор на дирекция „Административно обслужване“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1386/27.10.2021 год. на кмета на Община Кюстендил се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XVIII-26 в кв. 3 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ изменение на конкретното предназначение от „За жилищно застрояване с малка височина“ в „За обществено обслужващи дейности“, съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) за урегулиране на жилищни територии с нежилищни обслужващи обекти.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Калоян Огнянов Попов, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СТЕФАНО ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №62, ЕТ. 8, АП. 26                  

ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-1220/28.09.2021 г., Кметът на община Кюстендил одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXXV - 4339,  УПИ IX – 4339 и УПИ  X – 4338, кв. 226. Целта на  проекта е привеждане на североизточната и югозападната регулационни граници на УПИ XXXV - 4339 в съответствие с границите на ПИ 41112.504.1257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил.

Възложители на проекта са  Николай Емилов Гъгнев и Жулиета Симеонова Сергиева.    Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на  новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 16141.112.1 и 16141.112.2, местност Босачка махала, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №РД-18-224(2) от 28.09.2021г. от Комисия, назначена със Заповед №РД-22-242 от 23.09.2021 г. на областния управител на област Кюстендил.

Възложител на плановете е Мариана Димчова Костадинова от гр. Кюстендил.

            Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.

            Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 89, стр. 103 от 26.10.2021 г.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са изработени помощен план и план на  новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 66891.60.1, 66891.60.2 и 66891.60.3, местност Чуките, землище на с. Скриняно, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №РД-18-72/14.04.2021 г. от Комисия, назначена със Заповед №ДС-20-140 от 15.06.2020 г. на областния управител на област Кюстендил.

Възложител на плановете е Кирил Асенов Стоянов от гр. Кюстендил.

            Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.

            Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 89, стр. 103 от 26.10.2021 г.

На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1346/ 19.10.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава:

 1. Да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II - 170 и УПИ III - 185, кв. 27. Целта на проекта е привеждане на регулационните граници на цитираните УПИ в съответствие с границите на ПИ 29386.501.284 и ПИ 29386.501.285 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жиленци, образуване на нови УПИ II-284 и УПИ II-285, кв. 27 и обединяването им в новообразуван УПИ II-284, 285 в кв. 27.
 2. Да се изработи проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувания УПИ II – 284, 285, кв. 27 по плана за регулация на с. Жиленци.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1882/01.10.2021 г. от Илиан Стоименов Кирилов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1345  /19.10.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ИПР) в обхвата на УПИ X -59, кв. 15 от плана за регулация на гр. Кюстендил. Целта на проекта е  привеждане на регулационните граници /улично регулационни и вътрешни/ на УПИ X – 59 в кв. 15 към имотните граници на ПИ 41112.505.132 от КККР на град Кюстендил.

       Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

       Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1679/01.09.2021 г. от Даниел Величков Молов.

       Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1351/ 19.10.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VIII-218 и УПИ IX-219 в кв. 23 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационната граница  между тях.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Петър Георгиев Миланов и Кирил Стоичков Миланов (Ивков), с. Копиловци, общ. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №563, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2021 г. с протокол №25/30.09.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за производствено складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 56378.11.69, местност Дедоманово от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Димитър Ивайлов Зашев, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ПАВЕЛ ЕМИЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична полик-линика“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО РОСИЦА ПЕТРОВА ГЕРГИНОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1055, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЦАРОВА, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1055, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ПОЧИНКОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

ДО РОСЕН НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична полик-линика“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1298/08.10.2021 година на Кмета на Община Кюстендил на 18.10.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Помещение находящо се в гр.Кюстендил, бул.“България“ №4, подблоково пространство ползващо се като вход, ведно със складови и сервизни помещения за център за забавление на деца и детски кът за игра, с площ 65,10кв.м., начална тръжна цена 200 лв. на месец.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 25.10.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

            Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.10.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.10.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ИПУП - ПРЗ)  в обхвата на УПИ VI-504.2019, 504.2021, УПИ Х-6,7 в кв. 204 и УПИ ХV-6,7 в кв. 212 по ПУП-ПРЗ на местност Хисарлъка, землище на гр. Кюстендил.      

          Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

          Възложител на проекта е Владимир Георгиев Панев.

          На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изменението на проекта за ПУП - ПРЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за  подробен устройствен план – изменение на  план за регулация   (ПУП – ИПР) в обхвата на УПИ VI –„За комплексно жилищно строителство“ в кв. 175 и УПИ – „Бизнес център“ в кв. 289 на Централна градска част на гр. Кюстендил                                              

        Проектът може да бъде разгледан в стая 19 ет.1 в сградата на Община Кюстендил.                                                         

        Възложител на проекта е  Община Кюстендил.                                                                                

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по изменението на проекта за ПУП – ИПР до общинската администрация.                    

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1231/28.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
Поземлен имот с идентификатор 41112.503.4504 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-5310-17.06.2020 г. на Началник на СГКК - Кюстендил. Площ на имота 308.00 /триста и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.503.351; 41112.503.485. Номер по предходен план: квартал: 357а, парцел: III. Имотът е идентичен с УПИ III, кв. 357а, съгласно заповед № РД-00-1366/11.12.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил, за влязъл в сила проект за изменение на действащия подробен устройствен план при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.486, 41112.503.484, 41112.503.4505, 41112.503.351 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-539735-23.06.2020 г., издадена от СГКК - Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Илинден“ - начална тръжна цена 31000 лева, без ДДС.
Търга да се проведе на 12.10.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 19.10.2021 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 08.10.2021 год., включително и до 15.10.2021 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 08.10.2021 год., включително и до 15.10.2021 год. включително – за повторния търг.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1234/29.09.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Стефан Георгиев Христов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII– 439 в квартал 25, по регулационния план на  село Раждавица, община Кюстендил за  разделянето му на два новообразувани урегулирани имота.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта Стефан Георгиев Христов.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

     

Споделете в социалните мрежи:

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ГЕОРГИ КОЛЕВ  

С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, УЛ. "АНТОН ИВАНОВ" № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,  

Във връзка с подадено писмено предложение с вх.Рег.№11-02-49/15.09.2021г. от РП – Кюстендил и сигнал от собственикът на жилище с административен адрес: с.Горна Гращица, общ. Кюстендил, ул. "Антон Иванов" №1 и извършена проверка на 30.09.2021г. от комисия назначена със Заповеди №РД-00-1191/20.09.2021г., РД-00-1208/27.09.2021г. и №РД-00-1237/29.09.2021г., Община Кюстендил Ви съобщава, че  ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес: с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, ул. "Антон Иванов" №1.

В тази връзка е необходимо в 7/седем/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в сградата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване".

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1219/ 28.09.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-7019 „за жилищни нужди и обслужващи дейности“ в кв. 412 по ПУП-ПР на кв. „Румена войвода“, землище на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Весела Георгиева Маринова Йорданова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1201 /24.09.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР в обхвата на част от улица между о. т.123 – о. т.124 – о. т.125 от действащия план за регулация на с. Богослов, община Кюстендил за изместване на о. т. 124 и добавяне на нова  о. т. 124а, както и промяна на северната улично-регулационна линия в съответствие с изградената на място съществуваща улица, съгласно представеното мотивирано предложение.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1225/29.06.2021 г. от Димитър Георгиев Новаков.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Славка Давидкова Якимова от с. Слокощица, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.                

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 127 ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план — план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 16141.102.217 в м.”КРЪНОЛИЦА” с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с цел строителство на гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство.
Обсъждането ще се проведе на  01.10.2021г. от 10.00  часа в кметството на с. Горна Брестница, Община Кюстендил.
Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.
Възложител на проекта : Румяна Келешева

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №538, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г. с протокол №24/31.08.2021 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Георгиев Кесяков – управител на „Микробус БГ“ ЕООД, с. Коняво, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №537, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г. с протокол №24/31.08.2021 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на проектен ПИ 23282.27.58 (част от имот 23282.27.1) м. Осое и имот 23282.27.2 в нов квартал 27а землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за създаване на нов урегулиран поземлен имот за проектен ПИ с идентификатор 23282.28.58 и имот с идентификатор 23282.27.2 в кв. 27а, с. Драговищица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Симеон Кирилов Алексов, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Нейка Бонева Разсолкова от гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ , № 53, ет. 4, ап. 13        

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 257а, УПИ IV-“За търговия“ по плана за регулация на гр. Кюстендил, предвиждащ образуване на нов УПИ IV-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4478) и УПИ VI-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4477).

Възложители на проекта са Мариана Андреева Илиева и Ивона Василева Илиева, гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №542, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г., Протокол №24, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – с малка височина (Жм). Проектът е в обхват на поземлен имот 16198.35.5,  местност Старата могила от КККР на землището на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1494/06.08.2021 г. от Гергана Крумова Тодорова. 

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №541 прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г., Протокол №24, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът е в обхват на ПИ 29386.500.510 по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, махала Грънчарска, предвиждащ предназначение на имота  „За жилищно застрояване“ и ограничителни линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина (Жм), съгласно чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-89/19.01.2021 г. от „ТЕДИ – 14“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ИВО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ ОТ ГР. СОФИЯ,

собственик на поземлени имоти с идентификатори 04796.105.32 и 04796.105.35 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Богослов, общ. Кюстендил

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-21-1607/ 23.08.2021 г. Валери Георгиев Анастасов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 04796.105.34,  местност Саманли баир от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Орлин Иванов Иванов от гр. Кюстендил, ул. „Цар Симеон” №76, ет. 2, ап. 4

Съобщаваме Ви, че със Заповед № РД-00-1093 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил, на насл. на Петър Тодоров Иванчев се възстановява правото на собственост върху поземлен имот № 67790.88.5 – м. Скалата, землище на с. Соволяно, общ. Кюстендил по плана на новообразуваните имоти, раздадени по  пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

До Божил Страшимиров Божилов от гр. София кв. Полигона бл.56 вх.1 ет.3 ап.9
                                                                      
         На основание §4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и §31, ал.3 от ПРЗ на ПМС за изменение и до-пълнение на ППЗСПЗЗ Ви съобщаваме, че със Заповед № РД-00-1092 от 20.08.2021 год. на Кмета на Община Кюстендил,  Наследниците. на Илия Божилов Божилов и Стра-шимир Божилов Божилов придобиват право на собственост върху следния новообра-зуван поземлен имот с идентификатор №41112.83.180 с площ от 50 кв. м в местността „Гола Велика“, землище на гр. Кюстендил  по плана на новообразуваните имоти, разда-дени по  пар. 4к, ал1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с обща площ от 505 кв. м. Част от имот с площ 455 кв. м. се ползва от наследниците им на основание нотариален акт №186 томVII де-ло3688/1997 г.
 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-1166/14.09.2021 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил, кв. „Изток“ в обхвата на УПИ VII–700 и УПИ X-778 в кв. 1б. Целта на проекта е изменение на регулационната линия между цитираните УПИ, като се предвижда и свързано застрояване между парцелите, съгласно представените задание и скица-предложение, при устройствени показатели за устройствена зона за ниско застрояване (Жм), при нормативи на чл. 19 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ). Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-642/08.01.2021 г. от Валери Руменов Савов.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СНЕЖАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА, СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 41112.503.56, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ IV-2049 и XII-2050, кв. 342 по плана на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Милен Гочев.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1130/01.09.2021 год. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IX-„За фурна“ и УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., предвиждащ заличаване на УПИ IX-„За фурна“, кв. 34 и образуването на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ IX  и УПИ ХVI), отредени за жилищно строителство. Предвижда се новообразуваният УПИ IX-“За жилищно строителство“, кв. 34 от плана, да се отреди за имоти 67461.501.242, 501.243 и 501.679 от КККР, с площ 1696 м2. Предлага се изменение на част от западната регулационна линия на УПИ Х-„За детска градина“ по имотната граница на ПИ 67461.501.244 от КККР, при което новообразувания УПИ XVI-„За жилищно строителство“, кв. 34 се отреди за ПИ 501.244 с площ 1547 м2, а новообразувания  УПИ Х-„За детска градина“ в кв. 34 е с площ 6045 м2. За новообразувания УПИ ХVI, кв. 34 се проектира задънена улица от о.т.80а до о.т. 80д с широчина 3,50 м.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Георги Здравков Стойнев.

Споделете в социалните мрежи:

График за уточняване, провеждане на анкета и полско-оперативните геодезически дейности  за изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти на земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
             
Населено място Имот от кадастралната карта Гровеждане на анкета Геодезически дейности
Място за  анкета ДЕН дата час период
с. Коняво 38432.25.100 Кметство с. Коняво Вторник 14.09.2021г. 9:00 ÷ 11:00 от 01.09.2021г.
 до 15.09.2021г.
             
       
 
   
             
             
             
             
             
             

Споделете в социалните мрежи:

ДО

СТЕФАНО ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №62, ЕТ. 8, АП. 26                   

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил Ви съобщава, че със заявление вх. №УТ-21-1421/ 27.07.2021 г.  възложителите  Николай Емилов Гъгнев и като пълномощник на Жулиета Симеонова Сергиева е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ XXXV - 4339,  УПИ IX – 4339 и УПИ  X – 4338, кв. 226. Целта на  проекта е привеждане на североизточната и югозападната регулационни граници на УПИ XXXV - 4339 в съответствие с границите на ПИ 41112.504.1257 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ИПУП-ПР до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Тодоров Виделов от гр. Благоевград, ул. „Явор”, №9, ет.2, ап.6

До Веска Манолова Симеонова от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,  

До Антон Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,

До Румен Емилов Крумов от гр. Кюстендил, ул. „Александър Димитров” №35, вх. Б, ет. 5, ап. 37,         

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-958/22.07.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрено изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

до Сашо Гьоргиевич, Роберт Ангеловски, Новица Колевски, Александар Димовски, Ивица Гьоргиевски, Мишко Пепелюгоски, Александар Веляноски, Денис Фидановски /баща на Леонтина Фидановска/ всички с постоянен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11

Във връзка с подаден писмен сигнал от Надка и Стоядин Стоядинови, в качеството им на собственици на жилище с административен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11 и във връзка с извършена проверка на 19.08.2021г. от комисия назначена със Заповед №РД-00-1050/13.08.2021г., Община Кюстендил Ви съобщава, че  ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес: с. Жабокрът, общ. Кюстендил, ул. "Иван Вазов" №11.

В тази връзка е необходимо в 5/пет/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в градата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване".

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1100/24.08.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Златимира Евгениева Ангелова, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XII – 337 в квартал 38, по регулационния план на  село Багренци, община Кюстендил за отреждането му „За производствени и складови дейности“. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на новообразуваният УПИ XII – 337 „За производствени и складови дейности“, по план на с. Багренци, общ. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта Златимира Евгениева Ангелова.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517