ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ (916)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че  с Решение № 389, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол № 18, Общинският съвет разрешава на Петя Алексеева Георгиева да възложи за своя сметка изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г.от Протокол № 13 на Общински съвет-Кюстендил в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца”, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил. И също така разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 44183.31.182 и ПИ 44183.31.183, по КККР на местност „При кладенеца”, землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” във „неземеделска” – за жилищно застрояване.

      Със Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработването на проекта е Петя Алексеева Георгиева.

            Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-289/16.03.2020 г. на  Кмета на община Кюстендил e разрешил на „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД  изработването на Комплексен проект на инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ      :

 1. Проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432. 24.401, местност „Валог” от КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил. започващо от имота на възложителя ПИ 38432.24.400, преминаващо през ПИ 38432.24.253-общинска публична собственост, ПИ 38432.24.194-частна собственост, ПИ 38432.21.200-държавна публична собственост ПИ 38432.48.401-общинска частна собственост, ПИ 38432.48.402 и ПИ 38432.48.10-общинска публична собственост, ПИ 38432.47.172-държавна публична собственост и достигащо до точката на присъединяване - съществуващ трансформаторен пост „ДЗС-Коняво“, намиращ се в ПИ 38432.47.9 по КККР на с. Коняво, Община Кюстендил.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „ Нова ЗРУ СрН 20 kV за фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) и кабелни линии СрН 20 kV за присъединяването към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност „Валог” от КККР на с. Коняво, общ. Кюстендил“.

         Възложел на проекта е „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД.     

         Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-281/ 12.03.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV - “За общ. обслужване“ и УПИ XVI - „За общ. обслужване“, кв. 5 по плана на кв. „Изток“, гр. Кюстендил. Целта на проекта е изменение на границата между  УПИ XV -“За общ. обслужване“ и УПИ XVI - „За общ. обслужване“, като предвиденото застрояване в посочения обхват се запазва без промяна. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-52/13.01.2021 г. от Тодор Боянов Кръстев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

 Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №394, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава на Гергана Димитрова Павлова да възложи за своя сметка изработването на проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническата инфраструктура (изграждане на ел. захранване и питеен водопровод) за ПИ 04796.2.74:

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на подземен ел.

кабел HH за захранване на ПИ 04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, започващо от ТП „Богослов 2“ в УПИ XIV – 278, кв. 33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на заявителката през утвърденото със Заповед № 02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

 1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за изграждане на водопровод за

захранване на ПИ04796.2.74, местност „Средобърдина” от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил започващо от съществуващо сградно водопроводно отклонение за УПИ XIV–278, кв.33 по плана на с. Богослов и достига до имота, собственост на заявителката, през утвърденото със Заповед № 02/11.07.2018 г. на кмета на община Кюстендил право на преминаване през ПИ 04796.2.59. Дължината на трасето извън населеното място е 63 м.

С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №390, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава:

 1. Изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет - Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.18.14 по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил.
 2.   Изработването на проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 29386.18.14, по КККР на местност „Дабе”, землище с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм.

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-178/03.02.2021 г. от Василка Драганова Николчова и Елка Боянова Николчева.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №388, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г., Протокол №18, Общинският съвет разрешава:

 1. Изработването на проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общинския съвет - Кюстендил в обхвата на ПИ 29386.27.73 по КККР на местност Каляшица, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил.
 2.   Изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 29386.27.73, по КККР на местност Каляшица, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).

С решението е одобрено и заданието за  проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-20-1237/23.09.2020 г. и  вх. №УТ-20-1237/03.02.2021 г. от Елка Боянова Николчева.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

НА ОСНОВАНИЕ §4, АЛ.2 от ДР ЗУТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

ДО ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА БОСАЧКА, АДРЕС: УЛ. „ЕМИЛ МАРКОВ“ № 42, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 16141.36.54, махала Босачка в землището на село Горна Брестница, община Кюстендил по Кадастрална карта и кадастрални регистри.

Възложител на проекта е Галина Благоева Петрова.

    Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №393, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.02.2021 г. с протокол №18/25.02.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 66891.13.801, местност Дренов дол по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“-за производствени и складови дейности, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Димитър Василов Рангелов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 08.03- 12.03.2021г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО

ЮРИЙ ИВАНОВ СТАНИМИРОВ

Ж. К. . ,,СТРЕЛБИЩЕ”, БЛОК 23 А, ВХОД ,,В“, ЕТАЖ 9, АП. 77

ГР. КЮСТЕНДИЛ

Уведомяваме Ви, че за паянтова жилищна сграда и две едноетажни паянтови постройки, долепени до западната фасада на жилищната сграда, находящи се в имот, извън регулацията на с. Цървеняно, община Кюстендил“, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-1352/06.12.2019 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от  08.00 ч. до 17.00 ч.     

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че:

         Със Заповед №РД-00-209/12.02.2021 г. Кметът на  Община Кюстендил разрешава изработването на  Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съдържащ:

 1. Мотивирано предложение за изменение на действащия подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) и работен устройствен план по чл. 113, ал. 2 от ЗУТ  за конкретизиране на действащия подробен устройствен план по чл. 36, ал. 3 от ЗУТ (ИПУП-ПЗ и РУП) за УПИ IV-4510,4523 и УПИ III-4509 в кв. 283 по плана за регулация на централна градска част (ЦГЧ) на град Кюстендил.
 2. Инвестиционен проект за строеж: „Жилищни сгради с магазини в УПИ IV-4510,4523 и УПИ III-4509 в кв. 283 по плана за регулация и застрояване на централна градска част (ЦГЧ) на град Кюстендил.

 

        Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране при спазване на следните задължителни предписания:

         а) При изработване на КПИИ по чл. 150, ал. 2 от ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планова, Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.         

         Възложители на проекта са Антон Павлов Христов и Радка Евстатиева Лазарова.

         Настоящата заповед и преписката се намират в община Кюстендил, пл. „Велбъжд” № 1, стая 19.

Споделете в социалните мрежи:

До Румен Методиев Михайлов от гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 706, вх. А,  ет. 8, ап. 52,

До Йорданка Петрова Василева от гр. Дупница, ул. „Македония ” № 24, 

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-122/27.01.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за подробен устройствен – план за застрояване в обхвата на поземлен имот ПИ №67461.28.6, местност Адата в землището на с. Слокощица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на част от имота (проектен имот с идентификатор 67461.28.100-„за сервиз, офис и магазин“) от „земеделска“ в „неземеделска“.

             Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-227/ 11.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ VII-28, УПИ VIII-29 и УПИ IX-29 в кв. 3 по плана за регулация на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ обединението им и проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразувания УПИ VII-„обслужващи и търговски дейности“, кв. 3.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ДБМ-2016“ ЕООД, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-221/ 17.02.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II – „Културен дом, читалище и парк“, УПИ  III-86, УПИ  IV-85, УПИ  VII-86 и УПИ  VIII - „За озеленяване“, кв. 23. Целта на  проекта е привеждане на североизточната, северозападната и югоизточната регулационни граници на УПИ III-86 в кв. 23 в съответствие с границите на ПИ 29386.501.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1763/16.12.2020 г. от Орлин Владимиров Велинов, чрез пълномощник адв. Красимир Петков Руев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-222/17.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на Веселин Кирилов Веселинов, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VIII – 2548 и УПИ X 2549 в квартал 159, по плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) и Работен устройствен план (РУП) по чл. 110, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 113, ал. 2 от ЗУТ в обхвата на новообразуваният УПИ VIII – 165, 166 в кв. 159 от плана на комплекс „Осогово“ на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта Веселин Кирилов Веселинов.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-220/ 16.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II-„За спортен комплекс и параклис”, кв. 204, с цел изменение на улично регулационната линия на УПИ II -„За спортен комплекс и параклис”в кв. 204 от страната на улица с о.т. 246 – о.т. 443 по плана за регулация на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №360, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №17, Общинският съвет прекратява процедурата по заявление с вх. №УТ-19-1183/14.08.2019 г. от Елена Иванова Калфина, разрешена с Решение №57/27.12.2019 г., Протокол № 4 на Общинския съвет, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-215/15.02.2021 година на Кмета на Община Кюстендил на 25.02.2021г. от 10,00 часа е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2020/2021 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Земеделски имот № 29266.1.283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „При Кръчмата” с общ размер 17,262 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4127/01.12.2015година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

 1. Земеделски имот № 29266.1.274 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя ”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,519 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4128/01.12.2015година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;
 2. Отдаване на част от земеделски имот № 78611.2.353 с размер от 30,000дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” целия с общ размер 65,739 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5320/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

4.Земеделски имот № 78611.1.648 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 23,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5314/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

5.Земеделски имот № 78611.1.645 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)”, категория на земята 8, находящ се в местността „Преслапо” с общ размер 37,212 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5313/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 05.03.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

            Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 23.02.2021г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 24.02.2021 г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 02.03.2021 г. и се входират до 15,00 часа на 04.03.2021 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 23.02.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 02.03.2021 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №365, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г. с протокол №17/28.01.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 52400.27.25 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“. С проекта се определят ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране, като задължително преди издаването на разрешение за строеж за обект „ФВЕЦ в ПИ 52400.27.25 по КККР“ да се процедира подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура.

Възложител на проекта е Мариана Андреева Илиева.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №363, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.01.2021 г. с протокол №17/28.01.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.247, местност Гола Велика по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за устройствена зона – вилна зона (Ов).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Росен Йорданов Ангелов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 366/28.01.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Мариана Андреев  Илиева изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ)  за ПИ с проектен идентификатор 02138.3.56 – част от ПИ 02138.3.54, местност Барата от КККР на землището на с. Багренци, община Кюстендил,  предвиждащ  промяна на конкретното предназначение на имота от „За животновъден комплекс“ в „За фотоволтаична електроцентрала“ и определянето на ограничителни линии за застрояване и устройствени показатели и характеристики за устройствена зона ПП по чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ПУП-ПЗ е Мариана Андреев  Илиева.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-203/11.02.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „ГРУП АБ“ ЕООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) в обхвата на УПИ XV– 6044 и УПИ ХIV – 6045, 6046, кв. 303 от плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил, съгласно представените със заявление задание и скица – предложение за смесена централна (Ц) устройсвена зона.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПЗ е „ГРУП АБ“ ЕООД.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 364/28.01.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Иван Костадинов Петров и Благородка Божилова Петрова изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 44183.91.7, местност Пладнище в землището на с. Лозно, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- „За вилно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на територии за рекреационни дейности.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители за изработване на ПУП-ПЗ са Иван Костадинов Петров и Благородка Божилова Петрова

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-205/ 11.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 41112.503.4149 по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ образуването на нов УПИ I-„За обслужващи дейности“ в новообразуван квартал 374Б, представляващ прилежащия общински терен на сграда с идентификатор 41112.503.4149.1 – собственост на заявителя с площ около 210 кв. м. Заличават се улици с о.т. 1286-о.т. 1292 – о.т. 1293 до о.т. 866 и от о.т. 1292 до о.т. 1286А, проектиране на нови улици от о.т. 1286 – о.т. 1286А до о.т. 1286Б, от нова о.т.885А до о.т. 885Б и определянето на устройствените показатели и характеристики на застрояване на новообразувания УПИ I-„За обслужващи дейности“ в новообразуван квартал 374Б.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Светлан Йорданов Митрев, гр. Кюстендил.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ, УЛ. „РАЗВИГОР“, БЛ. 3,ВХ. Б,ЕТ. 6,АП. 49, ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО БОЙКА ЛЮБЕНОВА ДИМИТРОВА, УЛ. „ВОЛА“ № 3, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА, УЛ. „СРЕДОРЕК“, БЛ. 16, ВХ. А, ЕТ. 4, АП.11, ГР. СОФИЯ, ОБЩ. СТОЛИЧНА     

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

ДО РУМЕН ПАВЛОВ МИЛЕНОВ, АДРЕС: УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, БЛ. 25, ВХ.Б, ЕТ.4, АП. 27, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ    

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401, местност Валог от КККР на з-ще с. Коняво, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-508/20.02.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Възложител на проекта е „Ел Консулт Пи Ви“ ЕООД.

Проектът  може да се разгледа от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 1, стая 19.  

 В 14-дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Красимира Иванова Божилова от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот 87062.6.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри  на с. Ябълково, общ. Кюстендил

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заповед №РД-00-60/15.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил одобрява  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“, за изграждане на „Автосервиз, магазини и заведение за хранене”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхватa на поземлен имот 87062.6.40 от КККР на землището на с. Ябълково, общ. Кюстендил, местност Соволщица.

Възложители на проекта са Мариана Димитрова Миленкова и Панайот Димитров Панайотов.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 08.02- 12.02.2021г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

         Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ , разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 10/05.02.2021 год.

Проектът е изложен за разглеждане в сградата на Община Кюстендил, ет.1, стая 19.

Възложител на проекта е „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с § 2, ал. 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, обявявам и давам предписание на собствениците на съществуващите сгради на територията на община Кюстендил да възложат и представят в общината за регистрация, технически паспорт за притежаваните от тях сгради: жилищни и смесени сгради с ниско, средно и високо строителство, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, производствени сгради и др., съгласно наредбата и ЗУТ.

Крайният срок за регистрация е 31.12.2021 г.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СИЛВИЯ БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА

Ж. К. ,,ЗАПАДЕН ПАРК“, БЛОК 36, ЕТАЖ 3, АП. №9 ГР. С О Ф И Я

 

            Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Ограда”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 526, кв. 26 по плана на  с. Коняво, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Покана изх. №94-00-4330/26.10.2020 г. за доброволно изпълнение на Заповед №РД-00-591/08.06.2020 г. за премахване на строежа.

 Със съдържанието на поканата може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.         

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на  § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 01-05.02.2021г.  може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-121/27.01.2021 год. се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-196 в кв. 18 по действащия регулационен план на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 1118/11.08.1987 г., предвиждащ разделянето му на УПИ V-196  и УПИ VI-196.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Евелина Симеонова Стойнева, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-123/27.01.2021 г. на Кмета на община Кюстендил,  разрешава на „МЕТАН 3“ ООД, изработването на проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови и обслужващи дейности“ в кв. 13, по плана на гр. Кюстендил. Със заповедта се разрешава изработването и на проект за подобрен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхвата на новообразуваните УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови и обслужващи дейности“ и УПИ XIII – „За производсствено складови и обслужващи дейности“ в кв. 13, по плана на гр. Кюстендил, съгласно представеното мотивирано предложение за ИПУП-ПРЗ.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПРЗ е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ЗВЕЗДОМИРА АЛЕКСАНДРОВА ГИЦОВА

 УЛ. ,,ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” №61

ГР. С О Ф И Я

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Двуетажна паянтова сграда”, собственост на Слънчезар Александров Гицов и Звездомира Александрова Гицова, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 116, кв. 26 по плана на с. Соволяно, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил  е издадена Заповед №РД-00-1088/06.10.4.2020 г., на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73, ал. 3 от Закона за културното наследство, с която е наредено на Звездомира Александрова Теске и Слънчезар Александров Гицов да предприемат мерки и действия, относно горецитираната сграда, както и да извършат необходимите укрепителни, консервационно - реставрационни и ремонтни работи в сградата.

   Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет – страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на      § 4 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-85/ 21.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Ябълково, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ I-193 и УПИ XI – “За обслужващи дейности“ в кв. 23. С проекта се предвижда придаване на 143 кв. м. от УПИ XI – “За обслужващи дейности“ – общинска собственост към УПИ I-193, кв. 2, собственост на заявителя.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-469/15.01.2021 г. от Валентин Тончев Микев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-87/21.01.2021 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ III-139, кв. 9 по плана за регулация на с. Лозно, община Кюстендил. Съгласно скицата проект се предвижда промяна на конкретното предназначение на УПИ III-139, кв. 9 от „За училище и читалище“ на „ За училище и социални дейности“ по реда на действащата нормативна уредба и изменение на уличната регулация на УПИ III-139 откъм улица с о.т. 55 - о.т. 56 - о.т. 58 - о.т. 34.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработването на ИПУП-ПР е Община Кюстендил.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ИВАН ПЕНЕВ СТОЯНОВ

УЛ. „РУЕН“ №9

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА ХРИСТОВА

С. СЛОКОЩИЦА

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

УЛ. „24-ТА“ №1

С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Двуетажна паянтова жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VIІ - 261, кв. 14 по плана на с. Слокощица, с административен адрес: с. Слокощица,ул. ,,Георги Кръстев” №39, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-1418/18.12.2019 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

 Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЙОВЧЕВ

УЛ. ,,ХАРКОВСКА” №3, БЛОК 20, ВХОД ,,А“, АП. 6

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

РУМЕН КИРИЛОВ ГОГОВ

УЛ. „ОСОГОВСКА“ №23, ВХ. Б, ЕТ. 3

ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Паянтова жилищна сграда“, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) IІI - 117, кв. 11 по плана на с. Раждавица, община Кюстендил, от Кмета на община Кюстендил е издадена Заповед №РД-00-277/02.03.2020 г., на основание чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 334/29.12.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Румяна Захариева Келешева изработването на проект за Частично изменение на Общия устройствен план за територията (ОУПОК)на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г от Протокол № 13 на Общински съвет- Кюстендил в обхвата на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ), в обхват на поземлен имот 16141.102.217, по плана на новообразуваните имоти на местност Крънолица, землището на село Горна Брестница, община Кюстендил, предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за гаражи за микробуси и индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съотвествие с чл. 29 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, като при застрояване на урегулираните поземлени имоти на предприятията в територии от разновидност „вилна зона“.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на Частично изменение на ОУПОК и ПУП-ПЗ е Румяна Захариева Келешева. Заявление е с вх. № УТ-20-1758/15.12.2020 г.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №333, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2020 г. с протокол №16/29.12.2020 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 52400.29.32 по КККР на с. Николичевци, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на четири поземлени имота с проектни идентификатори 52400.29.33 – застроен с проектна площ 17773.4 кв. м., 52400.29.35 – застроен с проектна площ 22153.1 кв. м., 52400.29.36 - застроен с проектна площ 1750.4 кв. м., 52400.29.34 - застроен с проектна площ 290834.9 кв. м. С проекта се определят линиите на застрояване и устройствените параметри на проектните имоти. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за смесена многофункционална устройствена зона (СМФ).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „Институт по земеделие“, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №332, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2020 г., Протокол №16, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за рекреационни дейности от разновидност курорт, означен като (Ок), чл. 28, ал. 2 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. Проектът е в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 52194.76.201 и ПИ 52194.76.203 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ново село, общ. Кюстендил, местност Изворо. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – глава III, раздел V за изключване от горския фонд.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1693/27.11.2020 г. от Кръстана Йосифова Петрова, управител на „Осогово Релакс“ ЕООД, със седалище и  адрес на управление с. Жабокрът, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Георги Кръстев Стоянов от гр. Кюстендил, ул. „Отец Паисий“, № 10

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) 67461.4.168, местност Слога-ореха по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“  – „за автокъща и гаражи“.

Възложители на проекта са Кирил Богомилов Нещамски и Теодора Георгиева Нещамска.   

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-24/ 07.01.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на ПИ 240, който е част от УПИ I-238 „Комплексен обществен център“ в кв. 13 по плана на с. Стенско, община Кюстендил. Целта на проекта е изменение на границите на УПИ I- 238 „Комплексен обществен център“ и образуване на два нови УПИ III – 240 „За жилищно строителство“ и УПИ IV – 240 „За жилищно строителство“, кв. 13 по плана за регулация.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-908/15.07.2020 г.  и УТ-20-908/22.12.2020 г. от Румен Димитров Крумов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-13/06.01.2021 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план – план за  регулация  (ИПУП - ПР) в обхвата на:

квартал 22 по действащия регулационен план на кв. „Въртешево“ на град Кюстендил и Проект за подробен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на:

новообразуван УПИ – I „За обществено обслужващи дейности“, кв. 22 от плана на гр. Кюстендил.

      Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложители за изработване на ИПУП-ПР и ПУП-ПЗ са Милен Стоянов Манов и Ина Иванова Манова.

      Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-316/17.12.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището на село Гърляно, община Кюстендил, област Кюстендил.

      Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 1/05.01.2021 г.

      На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

      Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 307/26.11.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Галина Благоева Петрова изработването на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ) в обхвата на поземлен имот 16141.36.54, махала Босачка в землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил по КККР,  предвиждащ определянето на линии на застрояване и устройствени параметри, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, съгласно представеното мотивирано предложение.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители за изработване на ПУП-ПЗ е Галина Благоева Петрова.

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №ДС-20-317/17.12.2020 г. на Областния управител на Област Кюстендил, е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за имоти с номера 609.3, 609.9 и 609.10 в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, в изпълнение на Решение №62 от 13.03.2019 г. на Административен съд - Кюстендил.

Заповедта е обнародвана в Държавен вестник брой 1/05.01.2021 г.

На основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта чрез Областния управител на Кюстендилска област пред Районен съд – Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Иван Димитров Христов от гр. София, бул. „Цар Борис” №328

До Венцислав Георгиев Сербезки от гр. Кюстендил, ул. „Цар освободител“ №96

До Цветанка Георгиева Сербезка от гр. Кюстендил, ул. „Цар освободител“ №96

До Васил Тончев Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №52, ет. 1, ап. 1

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1308/19.11.2020 г., на кмета на Община Кюстендил Милчо Тодоров Александров придобива 25 м2 от предоставената за ползване земя – поземлен имот № 17680.39.79 в местността Гола Велика, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, целия с площ 445 м2.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1443 от 16.12.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V – „За производствено складови дейности“, УПИ I – „Обществено обслужващи дейности“ и УПИ II – „Регионален център за предказармена подготовка на младежта“ кв. 381А по плана за регулация на гр. Кюстендил, с цел изменение на общата вътрешно регулационна граница между УПИ V – „За производствено складови дейности“ и УПИ I – „Обществено обслужващи дейности“ от една страна и УПИ II – „Регионален център за предказармена подготовка на младежта“ от друга в кв. 381А по плана за регулация на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са „КЕМЕТ Електроникс България“ ЕАД гр. Кюстендил и „ПАТРАЙ“ ЕООД гр. Кюстендил.

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1425 от 16.12.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на кв. 330 “Болница“ от плана на гр. Кюстендил, с цел за ПИ 41112.503.2240 от КККР на гр. Кюстендил да се отреди УПИ I – „Здравеопазване и социални грижи“ и да се приведат улично регулационните линии на урегулирания терен „Болница“ в кв. 330 към имотните граници на ПИ 41112.503.2240 в частта на: улица с о.т. 806-о.т. 854а (ул. „Цар Борис I“), улица с о.т. 855-о.т. 880 (ул. „Юстиниян“), улица с о.т. 799-о.т. 895 (ул. „Пиянец“) както и откъм улица „Пролет“.

 Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

 Възложител на проекта е „МБАЛ д-р Никола Василев“ АД гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1444/16.12.2020 г. кметът на Община Кюстендил разрешава изработването на проект за ИПУП-ПР в обхвата на проектна улица с о.т. 49 – о.т. 119   по плана на с. Граница, общ. Кюстендил  за отреждането на терена на проектна улица с о.т. 49 – о.т. 119 „За озеленяване“ при запазване номерацията на двата квартала /кв.58 и кв. 59 по плана за регулация на с. Граница/.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на ИПУП-ПР е Община Кюстендил.

Заповедта  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №РД-00-1441/16.12.2020 г. Кметът на Община Кюстендил разрешава  изработването на  проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kV за присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаичен парк, находящ се в ПИ 20208.14.26, местност „Ридо” от КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, започващо от нов трафопост в ПИ 20208.14.26 по КККР, преминаващо през ПИ 20208.1.177 – общинска собственост, ПИ 20208.14.26 – обществени организации и ПИ 20208.47.562– държавна собственост в землището на с. Дворище, ПИ 38432.29.15 – частна собственост,  ПИ 38432.29.23 – стопанисвано от общината, ПИ 38432.29.24 – общинска собственост, ПИ 38432.29.90 – общинска собственост, ПИ 38432.29.172 – държавна  собственост, ПИ 38432.30. 431– общинска собственост в землището на с. Коняво, ПИ 38474.9.243 – държавна  собственост, ПИ 38474.9.257 – държавна  собственост  и ПИ 38474.10.52 – частна  собственост в землището на с. Копиловци и достигащо до точката на присъединяване към електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ – съществуващ/нов стълб  от ЕП 20 kV „Извор“, извод от ПС „Пауталия“. Цитирания ПУП-ПП е съставна част на  КПИИ по чл. 150, ал. 6 от ЗУТ. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение за изработването на КПИИ е направено със заявление вх. №УТ-20-1606/09.11.2020 г. от фирма „ПИ ВИ ВИЖЪН“ ЕООД с управител Любен Иванов Сирлещов, със седалище и адрес на управление: гр. Банско.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 305/26.11.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „УНИКА ИМОТИ“ ООД  да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот № 16141.101.50 от КККР на местност Влахов дол, землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил,предвиждащ промяна на конкретното  предназначение на имота от „За друг вид застрояване“ в „За обществено обслужване“  и изготвянето на проект ПУП-ПЗ за определяне ограничителните линии за застрояване, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територията за жилищно застрояване с малка височина, означен като Жм, чл. 19 от Наредбата № 7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител  за изработване на ПУП-ПЗ е „УНИКА ИМОТИ“ ООД.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №306, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 26.11.2020 г., Протокол №14, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 78611.3.346, местност Виден от КККР на с. Цървеняно, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда  промяна на конкретното предназначение на имота от „За съоръжение на съобщителен провод“ в „За съобщителна инфраструктура“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означена като „Жм“, чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1570/02.11.2020 г. от „НУРТС България“ ЕАД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 14.12- 18.12.2020г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

по §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията (ДР на ЗУТ)

 До Красимира Иванова Божилова от гр. Кюстендил, собственик на поземлен имот с идентификатор 87062.6.40 по КККР на с. Ябълково, общ. Кюстендил

            На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-20-1633/13.11.2020 г.  възложителите Мариана Димитрова Миленкова и Панайот Димитров Панайотов са внесли за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ  промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“. Целта на проекта е  изграждане на „Автосервиз, магазини и заведение за хранене”, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУ) с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп). Проектът е с обхват на поземлен имот 87062.6.40 от КККР на землището на с. Ябълково, общ. Кюстендил, местност Соволщица.

            Проектът се намира в община Кюстендил, ет. 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Десанка Борисова Яркина от гр. Кюстендил, кв. „Запад”, бл. 70,  ет. 4, ап. 14,

Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-1165/21.10.2020 г. на кмета на Община Кюстендил, Петко Цеков Петков придобива право на собственост на предоставената за ползване земя – поземлен имот №29386.94.5, местност Везенски рид в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 30.11- 04.12.2020г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1174/ 21.10.2020 г. Kметът на община Кюстендил е разрешил да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) на гр. Кюстендил в обхвата на УПИ I – „За административни сгради“ и УПИ II - „За обслужващи дейности“, кв. 86а.

 • Целта на проекта за изменение на ПУП-ПР е:
 • Изменение на уличната регулация на ул. „Александър Димитров“ в участъка между Гаров площад и УПИ III – „За бензиностанция“, като новата регулационна линия се проектира по изградената на място улица, без да се нарушава профила ѝ.
 • Изменение на границите на УПИ I – „За административни сгради“, кв. 86а и

образуване на новите:

 • УПИ I – „За административни сгради“, кв. 86а с площ 1458 кв. м.
 • УПИ VII – „За обслужващи дейности“, кв. 86а с площ 618 кв. м.
 • УПИ VIII – „За обслужващи дейности“, кв. 86а с площ 890 кв. м.
 • Изменение на границите на УПИ II – „За обслужващи дейности“, кв. 86а
 • Проектът за ПУП – ПЗ е в обхвата на новообразуваните:

УПИ I – „За административни сгради“, УПИ II – „За обслужващи дейности“, УПИ VII – „За обслужващи дейности“ и УПИ VIII – „За обслужващи дейности“, кв. 86а, от плана на гр. Кюстендил.

Искането за разрешение за изготвяне на ПУП-ПРЗ е направено от Страхил Стефанов Велинов със заявление  вх. № 94-00-1201/19.03.2018 г./26.05.2020 г.

Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 289/29.10.2020 г., Общински съвет – Кюстендил, с което допуска изменение на част от Решение № 114/27.02.2020 г.,Протокол № 6 на Общинския съвет – Кюстендил, като

Вместо:

……“ Разрешава изработването на проект ПУП-ПП за трасе на подземен ел. провод за присъединяването на фотоволтаичен парк в ПИ 38432.24.400  и ПИ 38432.24.401 от КККР към електроразпределителна мрежа, започващо от съществуващ стълб от електропроводно отклонение 20 kV към трафопост, намиращ се в стопанския двор на с. Коняво, преминаващо през ПИ 38432.48.2, ПИ 38432.21.200, ПИ 38432.24.194, ПИ 38432.24.253 – полски път и достигащо до имота на възложителя  ПИ38432.24.400 от КККР и одобрава заданието за проектиране.“

Да се чете:

…… „ Разрешава и изработване на проект за ПУП-ПП за трасе на подземен ел. провод за присъединяването на фотоволтаичен парк в ПИ 38432.24.400 и ПИ 38432.24.401 от КККР към електроразпределителната мрежа, започващо от съществуващ трансформаторен пост „ДЗС –Коняво“, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 38432.47.9 по КККР на с. Коняво, община Кюстендил и преминаващо през ПИ 38432.47.172 – държавна публична собственост; ПИ 38432.48.401 – общинска частна собственост;  ПИ 38432.21.200 – държавна публична собственост ПИ38432.24.194 – частна собственост  и ПИ 38432.24.253 – общинска публична собственост и достигащо до имота на възложителя ПИ 38432.24.400.

           Възложител  за изработване на ПУП-ПП е „ЕЛ КОНСУЛТ ПИ ВИ“ ЕООД.

           Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2, от ЗУТ  обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №292 от 29.10.2020 г., прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.10.2020 г. с протокол №13, се разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ II – „За машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи дейности“, кв. 21а по плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил и имот с идентификатор 67461.21.314 по КККР на с. Слокощица, с цел разделянето му и създаване на нови УПИ II – „За лека промишленост“ с площ 4362 кв. м. и УПИ III – „За машиностроителни, машиноремонтни и металообработващи дейности“ с площ 4141 кв.м.

Изработването на ИПУП-ПЗ с цел определяне на линии на застрояване и устройствени параметри за Предимно производствена зона (ПП), съгласно чл. 25 от Наредба №7 от 22.12.2003 г.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №291, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.10.2020 г. с протокол №13/29.10.2020 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за изграждане на обект: “Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранването на абонати, захранени от ТП „В и К“, местност Гола Велика, гр. Кюстендил. Трасето започва от  ТП „В и К“ ,  разположен в ПИ 41112.504.1705 и преминаващо през ПИ 41112.83.361, ПИ 41112.83.364 и ПИ 41112.83.366 от КККР на гр. Кюстендил, при спазване на разпоредбите на ЗУТ,  Наредба №8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Закона за енергетиката, Наредба №16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за опазване на околната среда и др.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД гр. София.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 16.11- 20.11.2020г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 14, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

 НА АП. 1 И АП. 2

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ДОНДУКОВ“ № 57, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ЕМИЛ РОСЕНОВ ЕВГЕНИЕ НА АП. 1

ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ВОЙНСКА НА АП. 13

РОСЕН ВЛАДИМИРОВ ЕВГЕНИЕВ НА АП. 14

СОНЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА НА АП. 7

МАРУСЯ ДОБРИНОВА ИВАНОВА

И ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ : АП. 5, АП. 6, АП. 8, АП. 9, АП. 10, АП. 12, АП. 15

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 32, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ЙОРДАН ЗЛАТАНОВ ВЕЛИЧКОВ НА АП. 2

ПАМЕЛА СТОЯНОВА ПЛАМЕНОВА И ДИАНА СТОЯНОВА НАЙДЕНОВА НА АП. 3

МАРИО ВАЛЕРИЕВ АРСОВ И ДЕТЕЛИНА АНТОНОВА АЛЕКСАНДРОВА НА АП.4

ЕЛИЦА МИЛАНОВА МИЛАНОВА

И ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТ 1

   Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“№ 26, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

МАРИО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ И ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА НА АП. 2

ВАСИЛ СТОЙОВ СТОЯНОВ И ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА НА АП. 3

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ВЛАДИМИРОВА НА АП. 5

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“
 •   Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 22, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА НА АП. 1

АНЕЛИЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА НА АП. 1

КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА НА АП. 3

 Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“№ 20, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ДАНИЕЛ САШОВ ЛЮБОБЕНОВ И ЛАТИНКА АРСОВА ЛЮБЕНОВА НА АП. 1

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ЗАРЕВ НА АП. 1

 Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ДОНДУКОВ“№ 59, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

РОСЕН ЕВГЕНИЕВ КРУМОВ НА АП. 1; ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ НА АП. 9; КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ НА АП. 4

И ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АП. 6, АП.7, АП. 8, АП. 10, АП. 11, АП. 13, АП. 14, АП. 16, АП. 17, АП. 18

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 30, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ЕМИЛ ИВАНОВ ХРИСТОВ И МАРЯНА ЙОРДАНОВА НА АП. 1

БОРИСЛАВА РУМЕНОВА СТОИЛОВА НА ЕТ. 3

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“№ 24, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ПАВЕЛ ХРИСТОВ ПАВЛОВ – АП. 1

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство  
 • Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 16, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ЕМИЛ ПЕТРОВ МИЛАНОВ, АНИ КИРИЛОВА НЕНОВА, ФИЛИП ЕМИЛОВ МИЛАНОВ НА АП. 1

АНИ КИРИЛОВА КРЪСТЕВА НА АП. 8

СТОЯН КИРИЛОВ СТОИЛОВ НА АП. 3

      Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО СОБСТВЕНИЦИ НА АПАРТАМЕНТИТЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ ТЕРТЕР“ № 18, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ:

ЛЮДМИЛА БЛАГОЕВА ГРЪНЧАРОВА, КРАСИМИР БЛАГОЕВ ИЛИЕВ,  МОНИКА ИВАНОВА МАСЛАРСКА - МИЦОВА

И ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТ. 5

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви съобщава, че със Заповед № РД-00-1061/01.10.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ИПРЗ) в обхвата на:

 УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, УПИ III – „За трафопост“, УПИ IV –„За балнеосанаториум“ и УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“ кв. 25 Б по плана на град Кюстендил, състоящо се в следното:

 • Променя се северната и западната граница на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“
 • Премества се местоположението на УПИ III – „За трафопост“
 • Променя се западна и източната граница на УПИ IV –„За балнеосанаториум“ като се променя и предназначението му „За обществено обслужване“
 • Променя се западната граница на УПИ V – „За комплексно жилищно строителство“

 Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-1227/30.10.2020 година на Кмета на Община Кюстендил на 17.11.2020г. от 10,00 часа е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2020/2021 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Земеделски имот № 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

2.Земеделски имот № 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

3.Земеделски имот № 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

4.Земеделски имот № 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

5.Земеделски имот № 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

6.Земеделски имот № 16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

7.Земеделски имот № 16141.49.8 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бара” с общ размер 12,793 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5674/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

8.Земеделски имот № 20208.32.30 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Поройо” с общ размер 16,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5143/29.07.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

9.Земеделски имот № 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

10.Земеделски имот № 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

11.Земеделски имот № 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

12.Земеделски имот № 03962.20.145 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Герена” с общ размер 10,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5004/05.12.2018 година, с начална тръжна цена 15,00 лв./дка;

13.Земеделски имот № 03962.7.7 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 10,001 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5673/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 15,00 лв./дка;

14.Земеделски имот № 04796.26.524 в землището на с.Богослов, общ.Кюстендил с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12,420 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

15.Земеделски имот № 62181.36.18 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Старо Гумно” с общ размер 9,656 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5350/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

16.Земеделски имот № 62181.22.100 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Базяко” с общ размер 1,000 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5681/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

17.Земеделски имот № 62181.35.7 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Станковче” с общ размер 2,478 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5348/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

18.Земеделски имот № 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

19.Земеделски имот № 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

20.Земеделски имот № 78611.23.8 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 19,991 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5685/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

21.Земеделски имот № 78611.2.850 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 25,439 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5684/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

22.Земеделски имот № 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5316/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

23.Земеделски имот № 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5317/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

24.Земеделски имот № 78611.1.752 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 11,491 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5318/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

25.Земеделски имот № 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неиз.нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5319/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

26.Земеделски имот № 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15,489 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

27.Земеделски имот № 73691.14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5312/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

28.Земеделски имот № 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

29.Земеделски имот № 57188.8.25 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

30.Земеделски имот № 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

31.Земеделски имот № 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

32.Земеделски имот № 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

33.Земеделски имот № 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

34.Земеделски имот № 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

Отдаване на част от земеделски имот № 44183.35.66 с размер на 32,720 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

36.Земеделски имот № 29386.17.71 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия 5, находящ се в местността „Д. бахча” с общ размер 3,311 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5330/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

37.Земеделски имот № 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Д.бахча” с общ размер 13,108 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

38.Отдаване на част от земеделски имот № 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

39.Отдаване на част от земеделски имот № 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

40.Земеделски имот № 44255.53.15 в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Над пъто” с общ размер от 10,182 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5327/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

41.Земеделски имот № 46108.27.23 в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5680/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

42.Земеделски имот № 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Коприва” с общ размер 14,213 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

43.Земеделски имот № 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 18,351 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

44.Земеделски имот № 22811.19.2 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 2,614 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5024/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

45.Земеделски имот № 22811.11.94 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,893 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5676/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

46.Земеделски имот № 22811.11.95 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 2,136 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5677/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

47.Земеделски имот № 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5309/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

48.Земеделски имот № 63608.19.126 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 1,646 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5682/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

49.Земеделски имот № 63608.19.130 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 0,962 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5683/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

50.Земеделски имот № 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

51.Земеделски имот № 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Арбалика” с общ размер 14,005 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

52.Земеделски имот № 18352.3.1 в землището на с. Гърляно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Станчи лак” с общ размер 2,105 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5675/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

53.Земеделски имот № 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 24.11.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

            Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 13.11.2020г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 16.11.2020 г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 20.11.2020 г. и се входират до 15,00 часа на 23.11.2020 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.11.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.11.2020 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1196/ 26.10.2020 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в териториален обхват УПИ VII-150 и УПИ VIII-150, кв. 17 по плана на с. Стенско, общ. Кюстендил. Съгласно представената скица-предложение се предвижда обединяване на цитираните УПИ и образуване на нов УПИ VII-150, кв. 17. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.

 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-20-1489/21.10.2020 г. от Мирослава Атанасова Тасева и Блага Атанасова Дъбова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До Петър Христов Колев, Пламен Живков Хаджийски, Евгени Димитров Рангелов, Светлин Пламенов Кирилов, Николина Георгиева Атанасова, Донка Рангелова Георгиева, Сашо Димитров Атанасов, Кристина Георгиева Зарева, Росен Славчов Малчов, Тамара Александрова Димова, Ивайло Иванов Живков, Александар Гоцевски, Гроздан Любомиров Младеновски, Лилия Благоева Стоименова, Далибор Спиридоновски, Николай Емилов Алексов, Васил Иванов Иванчев, Иван Георгиев Антов, "ЛУКА СПЕД" ЕООД, "НАДА МЕРКУР ТРАНСПОРТ" ЕООД, "БС ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД, "ЗИЛ ТРАНС" ЕООД, "МОРИНА" ЕООД,Теодора Георгиева Нещамска може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ СТОЙКОВ

ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища Ви съобщавам, че в срок до 31.10.2020 г. сте длъжен да подадете декларация по чл. 6, ал. 2, с оглед преценка на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1  от същата Наредба. Заявление и   декларация по образец може да получите от стая №2 в сградата на Община Кюстендил.

Неподалите декларация в посочения срок отпадат от списъка на картотекираните граждани за 2021 г.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №268, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г.,  Протокол №12 Общинският съвет одобрява Проект за подробен устройствен план - план за регулация  (ПУП-ПР) и подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за територията на местност Хисарлъка землище на гр. Кюстендил във фаза – окончателен проект в обхват на територията с граници, както следва:

 • От север – стара регулационна граница на гр. Кюстендил;
 • От изток – вилна зона, съгласно предвижданията на ОУПОК;
 • От запад – горска територия от землището на гр. Кюстендил;
 • От юг – землищни граници на с. Богослов и с. Слокощица, общ. Кюстендил.

С решението се одобряват схемите по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в горепосочения обхват.

Възложител за изработване на ПУП-ПРЗ е Община Кюстендил.

Решението може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица пред Административен съд – Кюстендил, по реда на АПК в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 71/23.10.2020 г.

Поставено на таблото и сайта на Община Кюстендил на 23.10.2020 г.

Споделете в социалните мрежи:

До Иван Димитров Христов от гр. София, бул. „Цар Борис” №328

До Николина Тончева Лазова от гр. Кюстендил, ул. „Костадин Попандов“ №4

До Васил Тончев Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №52, ет. 1, ап. 1

 Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1009/18.09.2020 г., кметът на Община Кюстендил е одобрил базисната оценка на 25 м2 от предоставената за ползване на Милчо Тодоров Александров земя – поземлен имот № 17680.39.79 в местността Гола Велика, землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил, целия с площ 445 м2.

 Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

 

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 270/30.09.2020 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Васил Григоров Стоименов  да възложи за своя сметка изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „незамеделска“ – „За вилно строителство“, съобразено с изискванията на чл. 29, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделни видове територии и устройствени зони с нормативи, отговорящи на територии за рекреационни дейности, в обхвата на поземлен имот ПИ 44183.99.34,  местност Кочине  в землището на с. Лозно, Община Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител  за изработване на ПУП-ПЗ е Васил Григоров Стоименов.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №274, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с ниско застрояване. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.12.77,  местност Почивало от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-1207/06.08.2018 г. от Иван Петров Ивков и Милена Георгиева Кондева от гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №273, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За безвредни производствени дейности“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 17680.8.36,  местност Динката от КККР на землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-20-1080/14.08.2020 г. от Галина Димитрова Даскалова и Емил Видинов Даскалов от гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №272, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За индивидуално жилищно строителство“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 04796.2.28,  местност Бобища от КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-871/08.06.2018 г. от  Йордан Кирилов Йорданов от гр. София.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №269, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г., Протокол №12, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Проектът предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – „За жилищно застрояване“, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина. Проектът е в обхват на поземлен имот 29386.17.50,  местност Смриката от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-1769/21.11.2018 г. от  Васил Борисов Колев от гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №271, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г. с протокол №12/30.09.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.32.201 местност Мичевица по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ -  за обществено обслужване-автосервиз. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Соня Георгиева Сотирова, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №275, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 30.09.2020 г. с протокол №12/30.09.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.25.162 местност Жабокрътски рид по КККР на гр. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ -  „за производствени и складови дейности“. Изработването на проекта да е съобразено с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на предимно производствена зона (Пп).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Страшимир Генчев Данчев – управител на „АЙ КЮ ЛОГИСТИК“, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

           На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ Общинска администрация–Кюстендил уведомява всички заинтересовани лица, че е започнало производството за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, находящ се в землището на с. Чудинци, общ.Кюстендил, представляващ ПИ с идентификатор 81606.2.11, местност „Конярска махала“, вид територия урбанизирана, ниско застрояване /до 10 м./,стар номер по КВС 002011, с площ 2972 кв.м., при граници и съседи: ПИ с идентификатор 81606.2.8 и ПИ с идентификатор 81606.2.10.   

На основание чл.68 от АПК, заинтересованите лица и техните организации имат право на достъп до цялата информация , съдържаща се в

преписката по издаване на общия административен акт.

На основание чл.69 от АПК, заинтересованите лица в производството по издаването на акта могат да участват в него,чрез писмени

предложения и възражения на e-mail адрес :Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на община Кюстендил, гр.Кюстендил, обл. Кюстендил, пл.Велбъжд №1 в рамките на 1/един/ месец, считано от датата на побликуване на това съобщение

 Съгласно разпоредбите на чл.34 от АПК, заинтересованите лица имат право да преглеждат документите по преписката, както и да си правят бележки и извадки или според техническите възможности – копия за тяхна сметка.

В случай, че в едномесечен срок не се установи наличието на собственик на гореописания имот, кмета на Община Кюстендил ще издаде заповед за установяване на владението/завземането/върху имота, която ще бъде съобщена по реда на АПК.

 

Споделете в социалните мрежи:

До Витка Димитрова Стоянова  от гр. София, ж.к. „Младост” бл.204, вх. В, ет. 5, ап. 58

До Тони Димитров Георгиев от гр. Кюстендил, ул. „Изгрев“ № 8

Съобщавам Ви, че със Заповед №РД-00-973/14.09.2020 г. Кметът на Община Кюстендил нарежда насл. на Славейко Стоянов Юручки  да придобият право на собственост върху 131 м2 от предоставената за ползване земя в местността Гола Велика, землище на гр. Кюстендил, представляваща част от ПИ 41112.83.357 в размер от 631 м2.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването  чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №249, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.08.2020 г. с протокол №11/27.08.2020 г. се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 38474.6.34 местност Страната по КККР на с. Копиловци, общ. Кюстендил, предвиждащ определяне на линиите за застрояване и устройствените параметри при нормативи по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм) и конкретно предназначение „За административни, здрави и социални дейности“.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-1060/01.10.2020г. на Кмета на Община Кюстендил на 14.10.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терен и помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1.  Терен в гр.Кюстендил с площ 60,00 м² (размери 10,00/6,00м), находящ се в ПИ41112.503.4149 по КККР на гр.Кюстендил, за разполагане на модулна автомивка с начална тръжна цена 2,05 лева/м².
 2.  Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№6/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.6 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 9,00 м2 търговска площ и 16,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

3.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци и промишлени стоки /№15/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 30,00 м2 търговска площ и 13,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за обекти с №2 и 3 е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

            При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 21.10.2020 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил.

            Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

            Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 13.10.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 20.10.2020 година.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия 20 kv за захранване на обект: „Едноетажна стопанска сграда“, намиращ се в ПИ 20208.5.50 от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб в оста на ВЕЛ 20 kv “Бистрица“ и ПС „Пауталия“ с нов РОМ 20/400А, 3 бр. ВО 24 kv в ПИ 20208.7.569 и преминаващо през ПИ 20208.8.571, 20208.9.47, 20208.6.598, 20208.9.549, 20208.2.81, 20208.5.545, 20208.5.53, 20208.5.56 и завършва в нов КТП 20 kv, разположен в имота на възложителя ПИ 20208.5.50

Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова.

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник”  бр. 54, стр. 87 от 29.06.2018 г.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1030/25.09.2020 г. на Кмета на Община Кюстендил,  публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2144 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е със Заповед 18-564-16.01.2020 г. на Началник на СГКК - Кюстендил, с площ 1379.00 /хиляда триста седемдесет и девет /кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: 3608, квартал 86А, парцел:II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори съгласно скица №15-460616/04.06.2020г., издадена от АГКК гр. София  -  начална тръжна цена  91460 лева, без ДДС.

       Търга ще се проведе  на    06.10.2020 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 13.10.2020 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 02.10.2020 год., включително и до 09.10.2020 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 02.10.2020 год.,  включително и до 09.10.2020 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Кюстендил за периода 28.09- 02.10.2020г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и общественост за  възникнало инвестиционно предложение 

 „Благоустрояване на пешеходна централна зона – Етап I“ „Основно обновяване на незастроени със сгради площи“, с местоположение -УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил

Възложител:   

Община Кюстендил

  Инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица в стая №23.

  Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на Община Кюстендил.

   

                                                                                                        24.09.2020 г.

                                                                                                        09.10.2020 г.

Споделете в социалните мрежи:

О Б Я В А

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и общественост за  възникнало инвестиционно предложение  

 

 „Създаване на привлекателна градска среда в Община Кюстендил“, с местоположение гр. Кюстендил, „Колушко дере“

-          УПИ I, кв.386 (ПИ 41112.504.2144) - площ 852,00 м2, с предназначение

„за други видове спорт"

-          УПИ I, кв.389 - площ 2924,00 м2, с предназначение „за спорт и атракции"

-          УПИ I, кв.389 б – площ 730.00 кв.м, която ще бъде с предназначение „за спорт и развлечения

-          ПИ 41112.504.1279 - площ 11360,00 м2, с предназначение „обществен селищен парк, градина"

Възложител:   

Община Кюстендил

  Инвестиционното предложение е на разположение на всички заинтересовани лица в стая №23.

 

  Мнения, възражения и становища могат да бъдат подавани в 14 дневен срок от датата на обявяване на инвестиционното предложение в деловодството на Община Кюстендил.

   

                                                                                                        25.09.2020 г.

                                                                                                        09.10.2020 г.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517