ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (317)

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-1280/11.09.2023 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 27.09.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 27.09.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

 Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 19.09.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект  № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“ в Община Кюстендил“, представям следното:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за услуга „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Васил Левски“ № 6,

за  предоставяне на комплексна грижа и подкрепа на 300 деца на възраст 0 – 6 г. и техните родители, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация

ще бъде назначена 1 щатна бройка - Педагог.
1. Педагог - 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър” по специалността „Предучилищна педагогика“;
3/ Професионален опит – не се изисква;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Да познава всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
2/ Да владее образователното съдържание свързано с  програмите за предучилищно възпитание;
3/Да познава приложните и технологични аспекти на  предучилищното възпитание;
4/Да притежава необходимото ниво на специално-научна подготовка в областта на предучилищното образование;
5/Да  познава  Етичния кодекс;
6/ Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности;
7/Умее да свързва възпитателно-образователните цели с процеса на възпитание и обучение и прилагането на разнообразни възпитателно-образователни материали;
8/ Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене;
9/ Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
10/ Обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти  и готовност за училище;
11/ Организация на приобщаваща, безопасна, мултикултурна, интерактивна образователна  среда в „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
12/ Изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование: придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношение, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование;
13/Постигането на очакваните резултати от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, насочени към надграждане и разширяване на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование;
14/ Създаването на условия за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие, като осигурява физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете;
15/Създава условия за овладяване на книжовен български език от децата.
16/Участва в ранното оценяване на необходимостта от подкрепа на личностно развитие на детето (3 г. – 3.5 г.) и оценка на риска от обучителни затруднения на 5-6 годишни деца, на които не е извършено ранно оценяване;
17/Оценява напредъка на децата и на степента на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
18/ Носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическото състояние на децата по време на организация на дейности  в и извън „Център за услуги – Хъб 1 мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
19/ Следи за здравословното състояние на децата и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;
20/ Контролира адекватността на предприетите коригиращи  действия при възникнали проблеми;
21/ Представя на  Ръководителя на „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“ доклад за всеки отделен случай и предприетите от него действия в деня на евентуално инцидентно събитие;
22/ Консултира родители по въпроси свързани с възпитанието и развитието на децата;
23/ Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия, като познава Закона за защита срещу дискриминацията;
24/ Отговаря за обучението и  възпитанието  на децата в Хъбовете, в съответствие с държавните образователни стандарти  и готовността за училище;
25/ Участва в мобилната работа на екипа от Хъб 2 и Хъб 3;

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на комплекс от интегрирани услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с децата на възраст 0 – 6 г., които не посещават и/или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-Шофьорска книжка – категория В.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2, кабинет 48 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за длъжността в „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“ като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 11.09.2023 г. до 15.09.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248
ВАЖНО: СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.09.2023г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПЛ. „ВЕЛБЪЖД“ № 1 И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на Център за работа с деца на улицата, Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1036 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил,
Център за работа с деца на улицата представя следното :

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
ЗА „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З,

1. Шофьор/поддръжка сграда- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1.Образование – Средно;
2.Професионален опит – не се изисква;
3.Специални умения и компетентности:
4.Способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
5. Способност да работи ефективно с колегите си и да работи конструктивно, като формален член на екип;
6.Способност да предлага решения на проблеми в рамките на съществуващите указания и процедури;
7. Способност да анализира информация, да я синтезира и представя резултатите;
8. Обективност на преценката;
9. Отдаденост на работата си и способност да работи добре при го-голяма натовареност;
10.Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал;
11.Да разрешава всеки казус на принципа задълбоченост и всеобхватност на проблема като прилага хуманно отношение към хората.
12.Шофьорска книжка – Категория В.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦРДУ.
2/Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други дейности по поддръжка.
4/Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/Води необходимата документация.
7/Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
8/Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила;
9/Получава заверени пътен лист и разписание;
10/По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
11/Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
12/При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
13/След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
14/Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
15/Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
-Заявление - по образец - Приложение 1;
-Автобиография - по образец- Приложение 2;
-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3
Място и срок за подаване на документите:                                             
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 от 05.09.2023 г. до 19.09.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/986186
ВАЖНО: СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 20.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА, ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ.“ВЛАСИНА“ , № 3

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейността по изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и Заповед № РД01-0971/14.06.2023 г. на ИД на АСП, Община Кюстендил представя следнотo:

 

ГРАФИК СЪБЕСЕДВАНЕ С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

„ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА“

Гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“№16

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

 

 

13.09.2023 ГОД. (СРЯДА)

 

1.         

13.09.2023 г.

Вх. №5/16.08.2023г

15:50ч.

2.         

13.09.2023 г.

Вх. №1/15.08.2023г.

16:00ч.

3.         

13.09.2023 г.

Вх. №2/15.08.2023г.

16:10ч.

4.         

13.09.2023 г.

Вх. №3/15.08.2023г.

16:20ч.

5.         

13.09.2023 г.

Вх. №4/15.08.2023г.

16:30ч.

6.         

13.09.2023 г.

Вх. №6/16.08.2023г.

16:40ч.

 

 

             14.09.2023 ГОД. (ЧЕТВЪРТЪК)

 

7.         

14.09.2023 г.

Вх. №7/17.08.2023г.

14:00ч.

8.         

14.09.2023 г.

Вх. №8/17.08.2023г.

14:10ч.

9.         

14.09.2023 г.

Вх. №9/18.08.2023г.

14:20ч.

10.    

14.09.2023 г.

 Вх. №10/21.08.2023г.

14:30ч.

11.    

14.09.2023 г.

 Вх. №11/21.08.2023г.

14:40ч.

12.    

14.09.2023 г.

 Вх. №12/21.08.2023г.

14:50ч.

 

 

15.09.2023 ГОД. (ПЕТЪК)

 

13.    

15.09.2023 г.

 Вх. №13/22.08.2023г.

14:00ч.

14.    

15.09.2023 г.

 Вх. №14/22.08.2023г.

14:10ч.

15.    

15.09.2023 г.

 Вх. №15/22.08.2023г.

14:20ч.

16.    

15.09.2023 г.

 Вх. №16/22.08.2023г.

14:30ч.

17.    

15.09.2023 г.

 Вх. №17/24.08.2023г.

14:40ч.

18.    

15.09.2023 г.

 Вх. №18/24.08.2023г

14:50ч.

19.    

15.09.2023 г.

 Вх. №19/25.08.2023г.

15:00ч.

20.    

15.09.2023 г.

 Вх. №20/25.08.2023г

15:10ч.

21.    

15.09.2023 г.

 Вх. №21/25.08.2023г.

15:20ч.

22.    

15.09.2023 г.

 Вх. №22/28.08.2023г.

15:30ч.

23.    

15.09.2023 г.

Вх. №25/29.08.2023г.

15:40ч.

24.    

15.09.2023 г.

Вх. №26/30.08.2023г.

15:50ч.

25.    

15.09.2023 г.

Вх. №27/30.08.2023г.

16:00ч.

26.    

15.09.2023 г.

Вх. №28/30.08.2023г.

16:10ч.

27.    

15.09.2023 г.

Вх. №29/30.08.2023г.

16:20ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА

 НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

 

 

08.09.2023 ГОД. (Петък)

 

1.         

08.09.2023 г.

Вх. №1/14.08.2023г

15:20ч.

2.         

08.09.2023 г.

Вх. №2/22.08.2023г.

15:30ч.

3.         

08.09.2023 г.

Вх. №3/22.08.2023г.

15:40ч.

4.         

08.09.2023 г.

Вх. №4/31.08.2023г.

15.50ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА

 НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Заповед №РД01 – 1094/30.06.2023г. на ИД на АСП, Община Кюстендил предоставя следното:

 

График за събеседване на допуснати кандидати

 

ЗА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

с. Лозно, общ. Кюстендил

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

08.09.2023 ГОД.(ПЕТЪК)

1.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1597/15.08.2023г.

08:30 ч.

2.                  

08.09.2023г.

Вх. №94-00-3219/16.08.2023г.

08:40 ч.

3.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.

08:50 ч.

4.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1615/16.08.2023г.

09:00 ч.

5.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1596/15.08.2023г.

09:10 ч.

6.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1595/15.08.2023г.

09:20 ч.

7.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.

09:30 ч.

8.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1628/17.08.2023г.

09:40 ч.

9.                  

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1627/17.08.2023г.

09:50 ч.

10.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.

10:00 ч.

11.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

10:10 ч.

12.             

08.09.2023г.

Вх. №94-00-3246/18.08.2023г.

10:20 ч.

13.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

10:30 ч.

14.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

10:40 ч.

15.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1642/21.08.2023г.

10:50 ч.

16.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1656/21.08.2023г.

11:00 ч.

17.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1668/21.08.2023г.

11:10 ч.

18.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1669/21.08.2023г.

11:20 ч.

19.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1670/22.08.2023г.

11:30 ч.

20.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1699/23.08.2023г.

11:40 ч.

21.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1687/23.08.2023г.

11:50 ч.

22.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1701/23.08.2023г.

13:00 ч.

23.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1714/24.08.2023г.

13:10 ч.

24.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1715/24.08.2023г.

13:20 ч.

25.             

08.09.2023г.

Вх. №93-00-1721/24.08.2023г.

13:30 ч.

26.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г

13:40 ч.

27.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3371/29.08.2023г.

13:50 ч.

28.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3395/30.08.2023г.

14:00 ч.

29.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3390/30.08.2023г.

14:10 ч.

30.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3391/30.08.2023г.

14:20 ч.

31.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3394/30.08.2023г.

14:30 ч.

32.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3408/31.08.2023г.

14:40 ч.

33.             

08.09.2023г.

Вх.№94-00-3423/31.08.2023г.

14:50 ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

 

КАБИНЕТ 45

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейности по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. и Заповед № РД01-1355/26.07.2023г. на ИД на АСП, Община Кюстендил представя следнотo:

График за събеседване с допуснати кандидати                   

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

      12.09.2023 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                  

12.09.2023г.

Вх. №ДЦ-3/21.08.2023г.

14:00ч.

2.                  

12.09.2023г.

Вх. № ДЦ-1/18.08.2023г.

14:10ч.

3.                  

12.09.2023г.

Вх. № ДЦ-2/ 21.08.2023г.

14:20ч.

4.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-4/21.08.2023г.

14:30ч.

5.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-5/21.08.2023г.

14:40ч.

6.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-6/21.08.2023г.

14:50ч.

7.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 7/21.08.2023г.

15:00ч.

8.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 8/21.08.2023г.

15:10ч.

9.                  

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 9/ 21.08.2023г.

15:20ч.

10.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 10/21.08.2023г.

15:30ч.

11.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-11/21.08.2023г.

15:40ч.

12.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-12/21.08.2023г.

15:50ч.

13.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-14/21.08.2023г.

16:00ч.

14.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2023г.

16:10ч.

15.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 16/22.08.2023г.

16:20ч.

16.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ-17/22.08.2023г.

16:30ч.

17.             

12.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 18/23.08.2023г.

16:40ч.

 

 

13.09.2023 ГОД. (СРЯДА)

 

18.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 19/23.08.2023г.

14:00ч.

19.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 20/24.08.2023г.

14:10ч.

20.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 21/24.08.2023г.

14:20ч.

21.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 22/28.08.2023г.

14:30ч.

22.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 24/29.08.2023г.

14:40ч.

23.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 26/29.08.2023г.

14:50ч.

24.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 27/30.08.2023г.

15:00ч.

25.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 29/30.08.2023г.

15:10ч.

26.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 30/30.08.2023г.

15:20ч.

27.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 31/31.08.2023г.

15:30ч.

28.             

13.09.2023г.

Вх.№ ДЦ- 32/31.08.2023г.

15:40ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

Център за работа с деца на улицата „Св. Стилиян“


Във връзка с дейността  на Център за работа с деца на улицата, Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1036 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил,
Център за работа с деца на улицата представя следното :

1.Психолог- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;
-  Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

         Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3

        Място и срок за подаване на документите:                                             
 Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 от 29.08.2023 г. до 15.09.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   

      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/986186

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА, ГР.КЮСТЕНДИЛ, УЛ.“ВЛАСИНА“ , № 3  И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1232/29.08.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководство, организация и контрол по опазване, поддържане и попълване на кадастрални планове и регистри и предаването им в АГКК в предвидените от ЗКИП срокове, изменение на влезли в сила ПУП, нивелетни планове и други, свързани с инженерната инфраструктура на общината  
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – машинно инженерство, архитектура, строителство и геодезия, науки за земята, общо инженерство
•    Години професионален опит  - 3 /три години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 23

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт