ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (355)

Качествата на кандидата се оценяват въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Сбор от поставените оценки, от всеки член на комисията, е крайният резултат на всеки отделен кандидат.

Класиране

Имена по документ за самоличност на кандидата

Обща оценка на кандидата

 

 

 

1.

Вх. №94-00-622/05.02.2024г.

15

2.

Вх. №94-00-627/05.02.2024г.

15

3.

Вх. №94-00-657/06.02.2024г.

12

Предлагаме покана за участие в одитния комитет да бъде изпратена до следните кандидати:
1. Вх. №94-00-622/05.02.2024г.
2. Вх. №94-00-627/05.02.2024г.

Допуснати, но неявили се на интервю кандидати: няма

 

Имена по документ за самоличност на кандидата

Забележка

1.

   

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата и часа за провеждане на конкурса за длъжностите
Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга
„Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ по проект «Грижа в дома в Община Кюстендил», финансиран с Договор №BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Уведомяваме Ви, че графика за събеседване на допуснатите кандидати за длъжностите Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга „Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ се изменя поради служебна ангажираност на Председателя на конкурсната комисия определена със Заповед №РД-00-285 от 13.02.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Събеседването ще се проведе на 27.02.2024 г. /вторник/ в сградата на Община Кюстендил – Кабинет 45, както следва:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

27.02.2024 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

27.02.2024г.

Вх.№55/31.01.2024г.

11.30 ч.

 

 

2.                   

27.02.2024г.

Вх.№56/31.01.2024г.

11.40 ч.

3.                   

27.02.2024г.

Вх.№63/01.02.2024г.

11.50 ч.

4.                   

27.02.2024г.

Вх.№60/01.02.2024г.

12.00 ч.

5.                   

27.02.2024г.

Вх.№57/31.01.2024г.

12.10 ч.

6.                   

27.02.2024г.

Вх.№58/31.01.2024г.

12.20 ч.

7.                   

27.02.2024г.

Вх.№61/01.02.2024г.

12.30 ч.

8.                   

27.02.2024г.

Вх.№64/02.02.2024г.

12.40 ч.

9.                   

27.02.2024г.

Вх.№66/05.02.2024г.

12.50 ч.

10.              

27.02.2024г.

Вх.№74/07.02.2024г.

13.00 ч.

11.              

27.02.2024г.

Вх.№71/06.02.2024г.

13.10 ч.

12.              

27.02.2024г.

Вх.№72/06.02.2024г.

13.20ч.

13.              

27.02.2024г.

Вх.№73/07.02.2024г.

13.30ч.

14.              

27.02.2024г.

Вх.№75/07.02.2024г.

13.40ч.

15.              

27.02.2024г.

Вх.№78/09.02.2024г.

13.50ч.

16.              

27.02.2024г.

Вх.№82/09.02.2024г.

14.00ч.

17.              

27.02.2024г.

Вх.№76/08.02.2024г.

14.10ч.

18.              

27.02.2024г.

Вх.№54/31.01.2024г.

14.20ч.

19.              

27.02.2024г.

Вх.№59/01.02.2024г.

14.30ч.

20.              

27.02.2024г.

Вх.№65/02.02.2024г.

14.40ч.

21.              

27.02.2024г.

Вх.№68/05.02.2024г.

14.50ч.

22.              

27.02.2024г.

Вх.№77/08.02.2024г.

15.00ч.

23.              

27.02.2024г.

Вх.№62/01.02.2024г.

15.10ч.

24.              

27.02.2024г.

Вх.№79/09.02.2024г.

15.20ч.

25.              

27.02.2024г.

Вх.№81/09.02.2024г.

15.30ч.

26.              

27.02.2024г.

Вх.№70/06.02.2024г.

15.40ч.

27.              

27.02.2024г.

Вх.№69/06.02.2024г.

15.50ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-314/19.02.2024 г. обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" при дирекция "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководи процеса по изготвяне на експертни анализи, документи и становища по програми, проекти, планове и отделни проблеми в областта на културата. Осъществява връзка с културни институти, читалища, индивидуални творци и други.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки, изкуства
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл във връзка с  чл. 66, ал. 1, ал. 2 от НПКПМДСл община Кюстендил обявява

1. Процедура по подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността началник отдел „Устойчиво регионално развитие“, Дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ в Общинска администрация при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1.

2.  Минимални и специфични изисквания:
•Степен на завършено образование – висше;
•Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
•Професионално направление – архитектура, строителство и геодезия;
•Длъжностно ниво съгласно КДА – 7;
•Наименование на длъжностното ниво по КДА– Ръководно ниво 7б;
•Минимален професионален опит – 3 години;
•Минимален ранг за длъжността – III младши;

3. Минимален размер на основната заплата.
За Ръководно ниво 7б, длъжностно ниво 7, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
•в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 000,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година);
•в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 700,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години);
•в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 3 050,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години);
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на одобрения за назначаване кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното  заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

4. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

5. Специфични изисквания за длъжността:
•държавният служител да е назначен на пълно работно време;
•изтекъл едногодишен срок на изпитване;
•държавният служител да не е назначен по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

6. Кратко описания на длъжността по длъжностна характеристика:
•Анализира регионалните предизвикателства, възможности и приоритети и разработва първоначални проектни идеи към инициативите на ЕС за въглищните райони в преход;
•Проучва, анализира и систематизира необходимите ресурси за реализация за намаляване на регионалните диспропорции и подобряване на качеството на живот на територията на община Кюстендил.
•Организира, контролира и координира дейността на експертите в отдела;
•Носи отговорност за изпълнение на възложените задачи от директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмета „Интегрирано планиране и регионално развитие” и отчита дейността си;
•Набиране и предоставяне на информация на директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмет „Интегрирано планиране и регионално развитие” относно възможните източници за финансиране на проекти, активни и предстоящи програми;
•Планира, предлага и разработва проектопредложения за кандидатстване по различни програми на ЕС за икономическо развитие, национални фондове и донорски организации;
•Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на изготвените проектопредложения;
•Осъществя контакти с местния бизнес, неправителствени организации, други общински и областни администрации, с представители на държавни администрации;
•Участва в комисии и съвети, в чийто състав е определен със заповед на Кмета;
•Организиране и участие в семинари, обучения, информационни срещи, презентации и др.

7. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав: ресорен заместник-кмет, представител на Дирекция "Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси" и юрисконсулт от Общинска администрация при Община Кюстендил по следния начин:
7.1. по документи;
7.2. събеседване.

8. Критерии за извършване на подбора при наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност. При събеседването се оценява: 
8.1. Степента на притежаваните от кандидатите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността според нивото на показаните компетентности, съгласно НУРОИСДА. Компетентностите за ръководни длъжности, които се оценяват са:
•Управленска компетентност – умения да планира, организира, координира и контролира дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
•Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност – умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
•Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
Всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат въз основа на оценките, които е поставил при преценка на професионалните и делови качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като попълва формуляр.  Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка:
•5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
•4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
•3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
•2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
•1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
Окончателният резултат на всеки кандидат е средноаритметична величина от получените оценки от събеседването.

8.2. Степента на мотивация и готовност за заемане на обявената длъжност.

9. Срок и място за подаване на документи:
Необходимите документите се подават всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението в Портала за работа в държавната администрация, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Лице за контакти: Христина Христова – главен специалист „Личен състав“, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0882 885 113.

10. Необходими документи за кандидатстване:
•Заявление за участие в подбора до Кмета на Община Кюстендил (свободен текст, с посочване на телефон, e-mail и адрес за кореспонденция);
•Професионална автобиография;
•Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър";
•копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
•копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
•копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, длъжностни характеристики, граждански договори както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
•Други документи по преценка на кандидата.

Място, на което ще се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Интернет страницата на Община Кюстендил: www.kustendil.bg, меню „Обявления“, подменю „Работни места в Община Кюстендил“.
Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Портала за работа в държавната администрация.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностното лице за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мирослав Миланов – Директор на Дирекция  “Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед №РД-00-294/15.02.2024  г. обявява конкурс

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО" при дирекция "Строителство и устройство на територията" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Организиране, планиране, ръководство, координиране и контрол на отдел „Капитално строителство“ – обезпечава законосъобразното протичане на процеса на строителството.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – общо инженерство, автоматика, информационна и управляваща техника
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Днес, 13.02.2024г. в административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” № 1, ет. 2, стая № 51 се проведе заседание на определената със Заповед № РД-00-234/02.02.2024г. година на Кмета на Община Кюстендил комисия за подбор в състав :
Председател – Венцеслав хххххх Терзийски – Зам.-кмет „Икономика и финанси“ и членове:
1. Бойко ххххххх Клечков – Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт“;
2. Десислава хххх Стойкова – Ръководител на звено  „Вътрешен одит“ при Община Кюстендил.

Комисията констатира, че в срока за подаване на документи за участие в конкурса са постъпили три заявления:
1.Заявление с вх. №94-00-621/05.02.2024г. от хххххххххх, входирано лично от кандидата в деловодството на община Кюстендил;
2.Заявление с вх. №94-00-622/05.02.2024г. от ххххххххх , входирано лично от кандидата в деловодството на община Кюстендил.
3.Заявление с вх. №94-00-657/06.02.2024г. хххххх входирано чрез деловодната система на Община Кюстендил и подписано с електроненподпис.

I.Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
•Заявление за участие в подбора, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (НПОСДКОПС);
•копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
•копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
•Копия от други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.  Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Конкурсната комисия пристъпи към проверка на приложените от кандидатите документи:

1.Със Заявление за участие в подбор с вх. № 94-00-621/05.02.2024г. са приложени –
-Заявление за участие в процедура за определяне на външни членове на одитен комитет съгласно Приложение №1, към чл. 6 на НПОСДОКПС;
-копие от диплом за завършено образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
-копие от трудова книжка, удостоверяваща наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
-копие от Удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД – Централно управление за осигурителен и трудов стаж за времето от 12.10.2007г. до 03.10.2011г.;
-копие от сертификат за участие в квалификационен курс: „Проверка и разкриване на вътрешни и външни измами в предприятието“;
-копие от сертификат „Инвестиционен проект: оценка на инвестиционен проект“;
-копие от сертификат „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит“ -2016г;
-копие от сертификат „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит“ -2018г;
-копие от сертификат „Промяна на закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – Практическо прилагане“-2019г.;
-копие на удостоверение „Изграждане и актуализация на системите за вътрешен контрол. Какви са промените и какво е необходимо за да успеем да отговорим на предизвикателството да въведем адекватни системи за вътрешен контрол! Изготвяне на годишен доклад за състоянието на системите за вътрешен контрол“ – 2022г.
-копие от сертификат „Управление на водите и екология“;
-копие от „Заповед №РД04-57/16.01.2019г на Община Дупница“;
-Автобиография.
2.Със Заявление за участие в подбор с вх. № 94-00-622/05.02.2024г. са приложени –
-Заявление за участие в процедура за определяне на външни членове на одитен комитет съгласно Приложение №1, към чл. 6 на НПОСДОКПС;
-копие от диплом за завършено образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
-  копие от трудова книжка, удостоверяваща наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
-Автобиография.
3.    Със Заявление за участие в подбор с вх. № 94-00-657/06.02.2024г. са приложени –  
-Заявление за участие в процедура за определяне на външни членове на одитен комитет съгласно Приложение №1, към чл. 6 на НПОСДОКПС;
-копие от диплом за завършено образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
-копие от диплом от Института на дипломираните експерт-счетоводители за правоспособност с № 0828/16.12.2016г.;
-копие на оценка от Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори в Република България;
-копие от Удостоверение за вписване в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от Закона за независимия финансов одит;
-Справка от Агенция по вписванията за регистър – БУЛСТАТ /05.05.2024г.;
-Копие от сертификата „Вътрешен одитор в публичния сектор“ - №02964/01.07.2022г.;
-Справка за придобит стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит.;
-Копие от трудова книжка.
При разглеждане на представените от кандидатите  документи, комисията за подбор установи, че същите удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

Резултатите от преценката на представените документи от кандидата са отразени в следващата таблица, където означенията са:

 

 

Три имена

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

№94-00-621/05.02.2024г

да

да

 

№94-00-622/05.02.2024г.

да

да

 

№94-00-657/06.02.2024г.

да

да

 

II. Въз основа на преценката комисия за подбор Реши:
ДОПУСКА до подбор за член на одитен комитет при Община Кюстендил следните кандидати:

-№ 94-00-621/05.02.2024г;
-№94-00-622/05.02.2024г.;
-№94-00-657/06.02.2024г.
Допуснатите кандидати следва да се явят за събеседване на 22.02.2024 г. от 10.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Всички съобщения във връзка с подбор на членове на одитен комитет да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 13.02.2024г.

Споделете в социалните мрежи:

Вх. № на кандидата

ТОЧКИ

1.

Вх.№11/05.02.2024г.

10 т.

2.

Вх. №12/07.02.2024г.

9 т.

3.

Вх. №13/08.02.2024г.

7т.

4.

Вх. №15/09.02.2024г.

7т.

5.

Вх.№10/05.02.2024г.

7 т.

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 – во  място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-291/14.02.2024  г. обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ" при дирекция "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :


1.Кратко описание на длъжността:
Участия в международни и национални изложения с цел популяризиране на туристическия продукт. Повишаване туристическия потенциал на територията на Община Кюстендил. Лицензиране и категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове в областта на спорта и туризма.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – политически науки, международни отношения, туризъм
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-290/14.02.2024г. обявява конкурс

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ЕКОЛОГИЯ" при дирекция "Строителство и устройство на територията" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Прилагане на националното и европейско законодателство по опазване на околната среда. Осъществява общинската, държавната и европейската политика по опазване и подобряване качеството на околната среда на територията на Община Кюстендил.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – науки за земята, екология и опазване на околната среда
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-289/14.02.2024 г. обявява конкурс

за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ИНТЕГРИРАНО ПЛАНИРАНЕ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :


1.Кратко описание на длъжността:
Организиране на дейности по интегрирано планиране и регионално развитие, в координация с провежданата политика на Община Кюстендил за градско развитие, съгласно изискванията на националното и европейското законодателство. Организира, координира и участва при разработването и съгласуването на стратегии, планове, програми, наредби и проекти.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование магистър;
•Професионално направление - икономика, администрация и управление, педагогика
•Години професионален опит  - 4 /четири/ години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 6
•Ръководно ниво – 6Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 26

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт