ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (405)

Допуска до конкурс кандидати – вх. № 94-00-2813/13.07.2023 г.

Недопуснати до конкурс кандидати – вх. № 94-00-2827/13.07.2023 г.

Основание за недопускане – Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, предвидени за заемане на длъжността: професионален опит 2 години и подадената декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (отм., ДВ. бр. 97 от 10.12.2019 г.), не отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС .

Споделете в социалните мрежи:

Във  връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

 1. Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор по документи и след проведено събеседване с кандидатите предлага сключване на трудов договор със следното лице по обявената длъжност:
 • Управител на „Център за услуги за ранно детско развитие” - Вх. №139/14.07.2023г.

 

 1. Списък на оценени и класирани кандидати

 

Вх. №/дата

точки

Вх. №139/14.07.2023 г.

14

Вх. №140/21.07.2023 г.

7

 

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Вх.­­№139/14.07.2023г.

Управител

Отговаря на изискванията

2.       

Вх.­­№140/21.07.2023г.

Управител

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

  Във  връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

26.07.2023г.

1.         

26.07.2023г.

Вх. № 140/21.07.2023 г.

 09:30 ч.

2.         

26.07.2023г.

Вх. № 139/14.07.2023 г.

 10:00 ч.

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

 • Директор на „Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда, Любов” -Вх. №1/07.07.2023г.

 

 • Ръководител на  „Център за настаняване от семеен тип „Кокиче” - Няма

 

 • Ръководител на  „Център за работа с деца на улицата” -    Вх. №7/14.07.2023г.       

 

 1. Директор на „Дневен център за деца с увреждания „Вяра, Надежда, Любов”

Вх. №/дата

точки

Вх. №1/07.07.2023г.

26

Вх. №2/07.07.2023г.

19

Вх. №4/12.07.2023г.

19

Вх. №8/14.07.2023г.

19

 

 

 1. Ръководител на  „Център за настаняване от семеен тип „Кокиче”

Вх. №1/07.060.2023г.

26

Вх. №2/07.07.2023г.

19

Вх. №4/12.07.2023г.

19

 1. Ръководител на „Център за работа с деца на улицата” 

Вх. №7/14.07.2023г.

22

Вх. №2/07.07.2023г.

19

Вх. №3/12.07.2023г.

19

Вх. №4/12.07.2023г.

19

 

 

 1. Неявили се кандидати и отпаднали от подбора

Вх. №6/13.07.2023г.

 

Споделете в социалните мрежи:

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” /ЦУРДР/ - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:

1.    Управител – 1 щ.бр.;
2.    Педиатър – 0,5 щ. бр.

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

1.    Управител – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3)Специалност – икономика, социални дейности, социология, психология, педагогика или придобита педагогическа правоспособност, хуманитарни науки;
4) Професионален опит – минимум 2 (две) години по специалността;
5) Ще се счита за предимство:
5.1. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
- Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;
5.2. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
5.3. Да притежава компютърна грамотност.

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1)    Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за услуги за ранно детско развитие”, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2)    Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;
3)    Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;
4)    Извършва анализ на дейността на Центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
5)    Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала, в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6)    Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;
7)    Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8)    Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
9)    Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
10)    Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;
11)    Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
12)    Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;
13)    Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14)    Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;
15)    Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
16)    Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в „Център за услуги за ранно детско развитие”.
17)    Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

2.    Педиатър – 0,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)    Завършено висше образование;
2)    Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
3)    Специалност – педиатрия;
4)    Професионален опит – не се изисква;
5)    Ще се счита за предимство:
-    добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
-    способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)    Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
2)    При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
3)    Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
4)    Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
5)    Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
6)    Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
7)    Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
8)    Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
9)    Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
10)    Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
11)    Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-    Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
-    Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
-    Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
-    Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
-    Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
-    Да притежават компютърна грамотност;
-    Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление;
2.    Подбор по подадените документи;
3.    Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 14.07.2023 г. до 17:00 часа на 21.07.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 24.07.2023 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

 • „ДИРЕКТОР“ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „11-ти август“ № 7  - 1 щ. бр.
 • „РЪКОВОДИТЕЛ“ НА  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „КОКИЧЕ”   за жени с умствена изостаналост с адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил – 1 щ. бр.
 • „РЪКОВОДИТЕЛ“ НА  „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”  с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З – 1 щ. бр.

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

МОТИВИ

1.       

Вх.­­№1/07.07.2023г.

Отговаря на изискванията

2.       

Вх.­­№ 2/11.07.2023г.

Отговаря на изискванията

3.       

Вх.­­№3/12.07.2023г.

Отговаря на изискванията

4.       

Вх.­­№4/12.07.2023г.

Отговаря на изискванията

5.       

Вх.­­№6/13.07.2023г.

Отговаря на изискванията

6.       

Вх.­­№7/14.07.2023г.

Отговаря на изискванията

7.       

Вх.№8/14.07.2023г.

Отговаря на изискванията

 

 

ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

МОТИВИ

1

 Вх.­­№5 /12.07.2023г.

Завършеното образование не е съгласно изискванията

Споделете в социалните мрежи:

 • „ДИРЕКТОР“ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „11-ти август“ № 7 - 1 щ. бр.
 • „РЪКОВОДИТЕЛ“ НА  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „КОКИЧЕ”   за жени с умствена изостаналост с адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил – 1 щ. бр.
 • „РЪКОВОДИТЕЛ“ НА  „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”  с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З – 1 щ. бр.

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

20.07.2023 ГОД. (ЧЕТВЪРТЪК)

1.                  

20.07.2023

Вх.­­№1/07.07.2023г.

10.00 ч.

2.                  

20.07.2023

 Вх.­­№ 2/11.07.2023г.

10.15 ч.

3.                  

20.07.2023

Вх.­­№3/12.07.2023г.

10.30 ч.

4.                  

20.07.2023

Вх.­­№4/12.07.2023г.

10.45 ч.

5.                  

20.07.2023

Вх.­­№6/13.07.2023г.

11.00 ч.

6.                  

20.07.2023

Вх.­­№7/14.07.2023г.

11.15 ч.

7.                  

20.07.2023

Вх.№8/14.07.2023г.

11.30 ч.

 

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-998/12.07.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
при дирекция "Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Инсталира (вкл. нови версии), конфигурира и администрира операционни, информационни системи, информационни технологии и актуализира софтуер с общо предназначение на сървърите и работните станции в рамките на администрацията на Община Кюстендил и кметствата. Инсталира, конфигурира и поддържа специализираните средства за защита на информационните системи, информационни технологии и други информационни активи от непозволен достъп, за защита на информацията от повреда или унищожаване(антивирусен софтуер и др.).
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – електротехника, електроника и автоматика
•Години професионален опит  - 2 /две/ години или минимален ранг – IV младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 9
•Експертно ниво – 5
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма

3.Други компетентности:
•Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общинска администрация;
•Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4.Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 780 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);
6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.
7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

І. Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за услуги за ранно детско развитие“/ЦУРДР/, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за услуги за ранно детско развитие“ не предлага сключване на трудов договор с лица по обявената длъжност за „Управител“.

ІІ. Списък на оценени и класирани кандидати за длъжност „Управител“ в „Център за услуги за ранно детско развитие”:

КАНДИДАТ

ТОЧКИ

 1.  

Вх. № 138/22.06.2023 г.

7

ІІІ. Неявили се кандидати:

1. Вх. № 137/16.06.2023 г.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт