ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (405)

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

22.06.2023 г.

Ася Георгиева Чаушева

14.00 ч.

 Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, Кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Ася Георгиева Чаушева

Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по проект „Грижа в дома в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на специализиран персонал за „Център за патронажна грижа” /ЦПГ/  по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил“  за следната длъжност:
• Кинезитерапевт /Рехабилитатор – 1 щ. бр.;
За обявената длъжност в ЦПГ, с която ще бъде сключен трудов договор, може да бъде нает кандидат, който отговаря на следните изисквания:
1.Кинезитерапевт /Рехабилитатор – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на висше образование* Здравеопазване и спорт, Специалност – Кинезитерапия/Рехабилитация;
4/ Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално с потребители;
2/ Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма;
4/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда;
6/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки;
7/ Води необходимата документация и отчетност;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите на Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежава шофьорска книжка – кат. В;
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор на кандидатите по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Документ за завършено образование – копие;
- Шофьорска книжка – копие/ако е приложимо/;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на посочения в обявлението адрес. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора се обявяват по входящ номер на всеки кандидат на информационното табло до офиса на проекта в Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 16.06.2023 г. до 30.06.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
 
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:
Списъците с входящ номер на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за събеседване ще бъдат обявени на 03.07.2023 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

I. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх. №1/30.05.2023г.

Специалист

 Социални дейности

Отговаря на изискванията

2.        

Вх. №2/30.05.2023г.

Педагог

Отговаря на изискванията

3.        

Вх. №3/31.05.2023г.

Педагог

Социален работник

Помощник възпитател

Отговаря на изискванията

4.        

Вх. №4/31.05.2023г.

Помощник възпитател

Специалист

 Социални дейности

Отговаря на изискванията

5.        

Вх. №5/02.06.2023г

Помощник възпитател

Социален медиатор

Специалист

 Социални дейности

 

Отговаря на изискванията

6.        

Вх. №6/05.06.2023г.

Специалист

 Социални дейности

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

7.        

Вх. №7/05.06.2023г.

Педагог

Отговаря на изискванията

8.        

Вх. №8/05.06.2023г.

Счетоводител

Отговаря на изискванията

9.        

Вх. №9/06.06.2023г.

 Социален работник

Специалист Социални дейности Педагог

Отговаря на изискванията

10.    

Вх. №10/07.06.2023г.

Помощник възпитател

 

Отговаря на изискванията

11.    

Вх. №11/07.06.2023г.

Логопед

Отговаря на изискванията

12.    

Вх. №12/07.06.2023г.

Специалист Социални дейности, Помощник възпитател, Социален медиатор

Отговаря на изискванията

13.    

Вх. №13/07.06.2023г.

Социален работник, Специалист Социални дейности, Помощник възпитател

 

Отговаря на изискванията

14.    

Вх. №14/12.06.2023г.

Шофьор/Работник поддръжка

Отговаря на изискванията

15.    

Вх. №15/12.06.2023г.

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

16.    

Вх. №16/12.06.2023г.

Шофьор/Работник поддръжка

Отговаря на изискванията

17.    

Вх. №17/12.06.2023г.

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

18.    

Вх. №18/13.06.2023г

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

19.    

Вх. №19/13.06.2023г.

Специалист Социални дейности, Шофьор/Работник поддръжка, Социален медиатор

Отговаря на изискванията

20.    

Вх. №20/13.06.2023г

Ръководител

Отговаря на изискванията

21.    

Вх.№21/13.06.2023г.

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

22.    

Вх. №22/13.06.2023г.

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

23.    

Вх. №24/15.06.2023г.

Специалист

 Социални дейности

Отговаря на изискванията

24.    

 Вх. №25/15.06.2023г.

 

Психолог

Отговаря на изискванията

 ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Вх. №23/14.06.2023г.

 

 

Педагог

Завършеното образование не е съгласно изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.         

22.06.2023 г.

Вх. №1/30.05.2023г.

10:00

2.         

22.06.2023 г.

Вх. №2/30.05.2023г.

10:10

3.         

22.06.2023 г.

Вх. №3/31.05.2023г.

10:20

4.         

22.06.2023 г.

Вх. №4/31.05.2023г.

10:30

5.         

22.06.2023 г.

Вх. №5/02.06.2023г

10:40

6.         

22.06.2023 г.

Вх. №6/05.06.2023г.

10:50

7.         

22.06.2023 г.

Вх. №7/05.06.2023г.

11:00

8.         

22.06.2023 г.

Вх. №8/05.06.2023г.

11:10

9.         

22.06.2023 г.

Вх. №9/06.06.2023г.

11:20

10.    

22.06.2023 г.

Вх. №10/07.06.2023г.

11:30

11.    

22.06.2023 г.

Вх. №11/07.06.2023г.

11:40

12.    

22.06.2023 г.

Вх. №12/07.06.2023г.

11:50

13.    

22.06.2023 г.

Вх. №13/07.06.2023г.

12:00

14.    

22.06.2023 г.

Вх. №14/12.06.2023г.

12:10

15.    

22.06.2023 г.

Вх. №15/12.06.2023г.

12:20

16.    

22.06.2023 г.

Вх. №16/12.06.2023г.

12:30

17.    

22.06.2023 г.

Вх. №17/12.06.2023г.

12:40

18.    

22.06.2023 г.

Вх. №18/13.06.2023г

12:50

19.    

22.06.2023 г.

Вх. №19/13.06.2023г.

13:00

20.    

22.06.2023 г.

Вх. №20/13.06.2023г

13:10

21.    

22.06.2023 г.

Вх.№21/13.06.2023г.

13:20

22.    

22.06.2023 г.

Вх. №22/13.06.2023г.

13:30

23.    

22.06.2023 г.

Вх. №24/15.06.2023г.

13:40

24.    

22.06.2023 г.

Вх. №25/15.06.2023г.

13:50

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-756/29.05.2023 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 19.06.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 19.06.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
• Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
• До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
• Продължителността на интервюто е до 20 минути.
• При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки.
• Всеки член на комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС.
• Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: https://kustendil.bg

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:

Обявление за за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” /ЦУРДР/ - гр. Кюстендил,
за следните длъжности:

1.Управител – 1 щ. бр.;
2.Педиатър – 1 щ. бр.

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

1.Управител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3) Области на висше образование – социални, стопански и правни науки, хуманитарни и педагогически науки;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство:
5.1. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
- Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P0001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта;
5.2. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
5.3. Да притежава компютърна грамотност.
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1)Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Център за услуги за ранно детско развитие”, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2)Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в Центъра или при мобилната работа на специалистите;
3)Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материални активи;
4)Извършва анализ на дейността на Центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
5)Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала, в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6)Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в Центъра;
7)Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8)Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
9)Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
10)Разработва правилници, процедури и правила за дейността на Центъра;
11)Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
12)Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в Центъра;
13)Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14)Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на Центъра;
15)Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
16)Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в „Център за услуги за ранно детско развитие”.
17)Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

2.Педиатър – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)Завършено висше образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
3)Специалност – педиатрия;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Ще се счита за предимство:
-добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
-способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
2)При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
3)Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
4)Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
5)Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
6)Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
7)Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
8)Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
9)Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
10)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
11)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
-Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
-Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
-Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
-Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
-Да притежават компютърна грамотност;
-Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 06.06.2023 г. до 17:00 часа на 23.06.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31
ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 26.06.2023 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с множествени увреждания и техните семейства" с адрес: общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания
1.   Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦПЛУ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦПЛУ.

2. Логопед – 1 щ. бр.
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 и 224 /Общинска поликлиника/ от 06.06.2023 г. до 16.06.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-31
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 19.06.2023 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет  223 и 224 /общинска поликлиника/ и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Допуска до конкурс кандидати – вх. № 93-00-841/19.05.2023 г.

Недопуснати до конкурс кандидати – вх. № 93-00-854/22.05.2023 г.

Основание за недопускане - Подаденото писмено заявление за участие в конкурса не отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 2 – Приложение № 3 от НПКПМДС (в сила до 08.04.2021 г. и 31.12.2021 г.)
Представеното копие от диплома за образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност „Национална сигурност“ и копие от диплома за образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Международни отношения“ не попадат в обхвата на обявените професионални направления, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС №125 от 24.06.2002 г. (изм., ДВ. Бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – педагогика, спорт, туризъм, съгласно Заповед № РД-00-717/18.05.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил за обявен конкурс.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.         

13.06.2023г.

Вх.­­№132/23.05.2023г.

10:00

2.         

13.06.2023г

Вх.­­№133/23.05.2023г.

10:10

3.         

13.06.2023г

Вх.­­№134/25.05.2023г.

10:20

4.         

13.06.2023г

Вх.­­№135/29.05.2023г.

10:30

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт