ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (261)


            Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:
•    Медицински специалист – 1 щ. бр.;

        Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1. Медицински специалист - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
            4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
            12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-     Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

         Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец;
Автобиография - по образец;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
-  Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1, ет. 2, стая 50 /Общинска Кюстендил/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.
На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Методика
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд”1 от 30.05.2022 г. до 17.06.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-66, вътрешен 230

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 21.06.2022 г. на информационното табло на Община Кюстендил на адрес гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” 1 и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ВКЛ. С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"/ЦПЛУ/
с адрес: общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

1. Управител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;
3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки.
4/  Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
-  Ръководство за бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦПЛУ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Извършва анализ на дейността на ЦПЛУ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;
5/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
9/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра;
15/ Осъществява контакт и информира екипа за управление на проекта;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

2.    Психолог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Психология;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.

3. Логопед – 1 щ. бр.
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-     Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
 
 Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;
Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 30.05.2022 г. до 10.06.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:
СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 14.06.2022 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ДО ОФИСА НА ПРОЕКТА В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ”6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

        1.Ръководител 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Теменужка Георгиева Джагалова

6

        2.Социален работник 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Николета Антонова Иванова

14

2.

Катрин Валентинова Стойнева

13

3.

Цветелина Иванова Таскова

12

4.

Светлана Петрова Георгиева

11

5.

Весела Иванова Божкова

10

6.

Милена Христова Арсова

8

7.

Цветелина Георгиева Стойнева

8

8.

Владислав Владимиров Тасков

7

9.

Ирена Георгиева Кирилова

7

10.

Владан Винко Николов

7

          3.Кинезитерапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Елена Емилова Лучанска

13

        4.Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Антоанета Стоянова Атанасова

13

             5.Счетоводител/Домакин

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Нели Кирилова Александрова

15

2.

Катрин Валентинова Стойнева

9

3.

Даниела Василева Лазова

6

4.

Теменужка Георгиева Джагалова

5

          6.Трудотерапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Милица Вескова Якимова

15

2.       

Милена Христова Арсова

15

3.       

Светлана Петрова Георгиева

15

4.       

Величка Любенова Шушкова

14

5.       

Рени Крумова Велкова

13

6.       

Емилиян Методиев Бързачки

12

7.       

Мариана Павлова Банкова

11

8.       

Николета Иванова Василева

11

9.       

Цветелина Георгиева Стойнева

11

10.   

Илияна Кирилова Любикова

11

11.   

Антония Григорова Радойчева

11

12.   

Антоанета Асенова Атанасова

11

13.   

Марияна Кирилова Цветкова

11

14.   

Детелин Златков Иванов

11

15.   

Валери Кирилов Костадинов

10

16.   

Бойко Красимиров Георгиев

10

17.   

Веска Огнянова Златкова

10

18.   

Владислав Владимиров Тасков

10

19.   

Маргарита Лазарова Григорова

9

20.   

Даниела Йорданова Сергева

9

21.   

Ася Георгиева Иванова

9

22.   

Валентин Викторов Стоянов

9

23.   

Григор Димитров Велинов

8

24.   

Снежана Илиева Йорданова

8

25.   

Десислава Петрова Василева

8

26.   

Ирена Георгиева Кирилова

8

27.   

Даниела Тончева Зарева

7

28.   

Ваня Василева Писиос

6

29.   

Ивайло Евгениев Пейчев

6

30.   

Димитър Кирилов Куков

5

       7.Работник поддръжка

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Митко Георгиев Лучански

15

2.

Емилиян Методиев Бързачки

14

3.

Йордан Кайзеров Йорданов

13

4.

Ясен Николаев Димитров

12

5.

Детелин Златков Иванов

11

6.

Валери Кирилов Костадинов

11

7.

Васко Георгиев Христов

11

8.

Бойко Красимиров Георгиев

11

9.

Красимир Благоев Илиев

10

10.

Григор Димитров Велинов

10

11.

Любомир Йорданов Радойчев

8

12.

Ивайло Евгениев Пейчев

6

13.

Димитър Кирилов Куков

5

        8.Социален терапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Ася Георгиева Иванова

15

2.

Снежана Живкова Панова

13

3.

Мариана Кирилова Цветкова

12

4.

Снежана Илиева Йорданова

11

5.

Валентин Викторов Стоянов

10

6.

Теменужка Ангелова Ненова

9

7.

Радостина Иванова Атанасова

8

8.

Райка Славова Владимирова

8

9.

Здравка Василова Златковска

7

10.

Катерина Крумова Янева

7

11.

Здравка Якимова Якимова

7

12.

Мария Любомирова Димова

6

13.

Венета Кирилова Спасова

6

14.

Татяна Василева Иванова

6

9.Шофьор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Емил Страхилов Григоров

15

 1.  

Благой Кирилов Стоянов

14

 1.  

Васко Георгиев Христов

13

 1.  

Васил Бойков Георгиев

12

 1.  

Бойко Красимиров Георгиев

11

 1.  

Борислав Пламенов Стоичков

10

 1.  

Иванчо Милчев Салтиров

10

 1.  

Красимир Благоев Илиев

10

 1.  

Григор Димитров Велинов

10

 1.  

Любомир Йорданов Радойчев

10

 1.  

Илияна Кирилова Любикова

9

 1.  

Маргарита Лазарова Григорова

7

 1.  

Ивайло Евгениев Пейчев

6

 1.  

Димитър Кирилов Куков

5

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции от № 2 до № 5 и за позиции № 7 и № 9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място до 3-то място за позиции № 6 и № 8 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-646/19.05.2022 г. 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТТА  СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА – ЕДНА ЩАТНА БРОЙКА

 1. Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение за точното спазване на законовите и нормативните изисквания и при спазване разпоредбите на Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устройствения правилник на община Кюстендил и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на Общината.
 2. Области на дейност:

2.1. Организация, координация и контрол на административните дейности, свързани с ефективното функциониране на администрацията по дирекции и служби.

2.2. Контрол върху дейността на административното обслужване на физически и юридически лица.

2.3. Задълженията на Секретар, съгласно чл. 43 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността Секретар на община с население над 50 000 души:

3.1. По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ.  бр. 67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г., доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022.):

 • Изисквана минимална образователна степен на завършено образование магистър
 • Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) - Административно управление или Икономика.
 • Години професионален опит – 5 години или минимален ранг – II младши
 • Вид правоотношение: Служебно
 • Длъжностно ниво 4
 • Ръководно ниво: 4А

3.2. По Закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 и 2 от същия.

3.3. Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма.

 1. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Защита на концепция за стратегическо управление на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Кюстендил“

Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.

4.2. Интервю

Конкурсът се провежда от комисия, назначена от органа по назначаването, според правилата, регламентирани в Раздел VII. Начини за провеждане на конкурса, от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

 1. Минимален размер на основната заплата - 850 лева.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

 1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

6.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС);

6.2. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на  информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1, както и на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в Дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

I. КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН МЕДИАТОР” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

№     КАНДИДАТИ    ТОЧКИ
1.        Виктория Янкова Страхилова    18 т.
2.        Катрин Валентинова Стойнева    17 т.
3.        Цветелина Иванова Таскова     16 т.
4.        Илияна Кирилова Любикова     15 т.
5.        Детелинка Стоянова Бургова    14 т.
6.        Десислава Йорданова Иванова    13 т.
7.        Даниела Йорданова Сергиева     12 т.
8.        Григор Димитров Велинов    11 т.В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран с Договор №BG05M9OP001-2.061–0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ   

№      ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ                     ДЛЪЖНОСТ                      МОТИВИ


1.        Николина Кирилова Стефанова    Медицински специалист    Отговаря на изискванията
2.        Венета Кирилова Спасова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
3.        Николета Антонова Иванова    Социален работник    Отговаря на изискванията
4.        Радостина Иванова Атанасова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
5.        Николета Иванова Василева    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
6.        Даниела Йорданова Сергиева    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
7.        Ирена Георгиева Кирилова    Социален работник, трудотерапевт    Отговаря на изискванията
8.        Рени Крумова Велкова    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
9.        Катрин Валентинова Стойнева    Социален работник, Счетоводител/Домакин    Отговаря на изискванията
10.        Катерина Крумова Янева    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
11.        Митко Георгиев Лучански    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
12.        Здравка Якимова Якимова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
13.        Благой Кирилов Стоянов    Шофьор    Отговаря на изискванията
14.        Ася Георгиева Иванова    Трудотерапевт;
социален терапевт    Отговаря на изискванията
15.        Йордан Кайзерав Йорданов    Работник  поддръжка    Отговаря на изискванията
16.        Даниела Василева Лазова    Счетоводител/домакин    Отговаря на изискванията
17.        Елена Страхилова Павлова-Парлапанска    Трудотерапевт;
социален терапевт    Отговаря на изискванията
18.        Теменужка Ангелова Ненова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
19.        Светлина Данчова Илиева    Трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
20.        Валентин Викторов  Стоянов    Социален терапевт; трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
21.        Васил Бойков Георгиев    Шофьор    Отговаря на изискванията
22.        Владан Винко Николов    Социален работник    Отговаря на изискванията
23.        Владислав Владимиров Тасков    Социален работник, Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
24.        Емилиян Методиев Бързачки    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
25.        Светлана Петрова Христова    Трудотерапевт,
Соц. терапевт    Отговаря на изискванията
26.        Васко Георгиев Христов    Работник поддръжка;
шофьор    Отговаря на изискванията
27.        Райка Славева Владимирова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
28.        Цветелина Георгиева Стойнева    Социален работник;
Трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
29.        Милена Христова Арсова    Социален работник;
Трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
30.        Снежана Живкова Панова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
31.        Любомир Иванов Радойчев    Шофьор;
Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
32.        Антония Григорова Радойчева    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
33.        Антоанета Асенова Атанасова    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
34.        Ваня Василева Писиос    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
35.        Весела Иванова Божкова    Социален работник    Отговаря на изискванията
36.        Мариана  Кирилова Цветкова    Трудотерапевт;
Социален терапевт    Отговаря на изискванията
37.        Катинка Стоянова Стаменова    Шофьор;
Социален  терапевт;    Отговаря на изискванията
38.        Григор Димитров Велинов    Шофьор; трудотерапевт;
работник поддръжка;    Отговаря на изискванията
39.        Красимир Благоев Илиев    Шофьор; работник поддръжка;    Отговаря на изискванията
40.        Милица  Вескова Василева    Трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
41.        Елена Емилова Лучанска    Кинезитерапевт    Отговаря на изискванията
42.        Десислава Йорданова Иванова    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
43.        Ивайло Евгениев Пейчев    Шофьор, Трудотерапевт, Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
44.        Маргарита Лазарова Григорова    Шофьор, Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
45.        Теменужка Георгиева Джагалова    Упрвител, Счетоводител/Домакин    Отговаря на изискванията
46.        Иванчо Милчев  Салтиров    Шофьор    Отговаря на изискванията
47.        Мариана Павлова Бенкова    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
48.        Ясен Николаев Димитров    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
49.        Снежана Илиева Йорданова    Трудотерапевт;социален терапевт;    Отговаря на изискванията
50.        Десислава Петрова Василева    Трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
51.        Величка Любенова Шушкова    Трудотерапевт;    Отговаря на изискванията
52.        Бойко Красимиров Георгиев    Работник поддръжка, шофьор    Отговаря на изискванията
53.        Нели Кирилова Александрова    Счетоводител/Домакин    Отговаря на изискванията
54.        Цветелина Иванова Таскова    Социален работник    Отговаря на изискванията
55.        Илияна Кирилова Любикова    Трудотерапевт, Шофьор    Отговаря на изискванията
56.        Светлана Петрова Георгиева    Социален работник    Отговаря на изискванията
57.        Борислав Пламенов Стоичков    Шофьор    Отговаря на изискванията
58.        Димитър Кирилов Куков    Работник поддръжка; Шофьор;
трудотерапевт    Отговаря на изискванията
59.        Виктория Янкова Страхилова    трудотерапевт    Отговаря на изискванията
60.        Антоанета Стоянова Атанасова    Мед. сестра    Отговаря на изискванията
61.        Мария Любомирова Димова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
62.        Рената  Генчова Христова    Управител    Отговаря на изискванията
63.        Татяна Василева Иванова    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
64.        Здравка Василова Златковска    Социален терапевт    Отговаря на изискванията
65.        Емил Страхилов Григоров    Щофьор    Отговаря на изискванията
66.        Веска Огнянова Златкова    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията
67.        Детелин Златков Иванов    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
68.        Валери Кирилов Костадинов    Работник поддръжка    Отговаря на изискванията
69.        Даниела Тончева Зарева    Трудотерапевт    Отговаря на изискванията

  ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

№    НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ    ДЛЪЖНОСТ    МОТИВИ
1    Светлина Данчова Илиева    Социален работник    Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията
2    Владислав Владимиров Тасков    Кинезитерапевт    Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията
3    Василка Георгиева Тодорова    Социален терапевт    Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията
4    Ваня Василева Писиос    Счетоводител/домакин    Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията
5    Светлана Петрова Георгиева    Логопед, Психолог    Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията
6    Веска Огнянова Златкова    Счетоводител/домакин    Не е представено копие на документ/и за завършено образование, съгласно изискванията
                             

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран с Договор №BG05M9OP001-2.061–0007 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

13.05.2022 ГОД. (ПЕТЪК)

 

1.                  

13.05.2022

Николина Кирилова Стефанова

09.00 ч.

2.                  

13.05.2022

Венета Кирилова Спасова

09.10 ч.

3.                  

13.05.2022

Николета Антонова Иванова

09.20 ч.

4.                  

13.05.2022

Радостина Иванова Атанасова

09.30ч.

5.                  

13.05.2022

Николета Иванова Василева

09.40 ч.

6.                  

13.05.2022

Даниела Йорданова Сергиева

09.50 ч.

7.                  

13.05.2022

Ирена Георгиева Кирилова

10.00 ч.

8.                  

13.05.2022

Рени Крумова Велкова

10.10 ч.

9.                  

13.05.2022

Катрин Валентинова Стойнева

10.20 ч.

10.             

13.05.2022

Катерина Крумова Янева

10.30 ч.

11.             

13.05.2022

Митко Георгиев Лучански

10.40 ч.

12.             

13.05.2022

Здравка Якимова Якимова

10.50 ч.

13.             

13.05.2022

Благой Кирилов Стоянов

11.00 ч.

14.             

13.05.2022

Ася Георгиева Иванова

11.10 ч.

15.             

13.05.2022

Йордан Кайзерав Йорданов

11.20 ч.

16.             

13.05.2022

Даниела Василева Лазова

11.30 ч.

17.             

13.05.2022

Елена Страхилова Павлова-Парлапанска

11.40 ч.

18.             

13.05.2022

Теменужка Ангелова Ненова

11.50ч.

19.             

13.05.2022

Светлина Данчова Илиева

12.00 ч.

20.             

13.05.2022

Валентин Викторов  Стоянов

12.10 ч.

21.             

13.05.2022

Васил Бойков Георгиев

12.20ч.

22.             

13.05.2022

Владан Винко Николов

12.30 ч.

23.             

13.05.2022

Владислав Владимиров Тасков

12.40 ч.

18.05.2022Г. (СРЯДА)

24.             

18.05.2022

Емилиян Методиев Бързачки

09.00ч.

25.             

18.05.2022

Светлана Петрова Христова

09.10 ч.

26.             

18.05.2022

Васко Георгиев Христов

09.20 ч.

27.             

18.05.2022

Райка Славева Владимирова

09.30ч.

28.             

18.05.2022

Цветелина Георгиева Стойнева

09.40ч.

29.             

18.05.2022

Милена Христова Арсова

09.50ч.

30.             

18.05.2022

Снежана Живкова Панова

10.00ч.

31.             

18.05.2022

Любомир Иванов Радойчев

10.10 ч.

32.             

18.05.2022

Антония Григорова Радойчева

10.20ч.

33.             

18.05.2022

Антоанета Асенова Атанасова

10.30 ч.

34.             

18.05.2022

Ваня Василева Писиос

10.40ч.

35.             

18.05.2022

Весела Иванова Божкова

10.50 ч.

36.             

18.05.2022

Мариана  Кирилова Цветкова

11.00ч.

37.             

18.05.2022

Катинка Стоянова Стаменова

11.10ч.

38.             

18.05.2022

Григор Димитров Велинов

11.20 ч.

39.             

18.05.2022

Красимир Благоев Илиев

11.30 ч.

40.             

18.05.2022

Милица  Вескова Василева

11.40 ч.

41.             

18.05.2022

Елена Емилова Лучанска

11.50 ч.

42.             

18.05.2022

Десислава Йорданова Иванова

12.00ч.

43.             

18.05.2022

Ивайло Евгениев Пейчев

12.10 ч.

44.             

18.05.2022

Маргарита Лазарова Григорова

12.20 ч.

45.             

18.05.2022

Теменужка Георгиева Джагалова

12.30 ч.

46.             

18.05.2022

Иванчо Милчев  Салтиров

12.40ч.

17.05.2022 ГОД. (ВТОРНИК)

 

47.             

17.05.2022

Мариана Павлова Бенкова

09.00 ч.

48.             

17.05.2022

Ясен Николаев Димитров

09.10 ч.

49.             

17.05.2022

Снежана Илиева Йорданова

09.20 ч.

50.             

17.05.2022

Десислава Петрова Василева

09.30 ч.

51.             

17.05.2022

Величка Любенова Шушкова

09.40 ч.

52.             

17.05.2022

Бойко Красимиров Георгиев

09.50 ч.

53.             

17.05.2022

Нели Кирилова Александрова

10.00 ч.

54.             

17.05.2022

Цветелина Иванова Таскова

10.10 ч.

55.             

17.05.2022

Илияна Кирилова Любикова

10.20 ч.

56.             

17.05.2022

Светлана Петрова Георгиева

10.30 ч.

57.             

17.05.2022

Борислав Пламенов Стоичков

10.40 ч.

58.             

17.05.2022

Димитър Кирилов Куков

10.50 ч.

59.             

17.05.2022

Виктория Янкова Страхилова

11.00 ч.

60.             

17.05.2022

Антоанета Стоянова Атанасова

11.10 ч.

61.             

17.05.2022

Мария Любомирова Димова

11.20ч.

62.             

17.05.2022

Рената  Генчова Христова

11.30ч.

63.             

17.05.2022

Татяна Василева Иванова

11.40ч.

64.             

17.05.2022

Здравка Василова Златковска

11.50ч.

65.             

17.05.2022

Емил Страхилов Григоров

12.00ч.

66.             

17.05.2022

Веска Огнянова Златкова

12.10ч.

67.             

17.05.2022

Детелин Златков Иванов

12.20ч.

68.             

17.05.2022

Валери Кирилов Костадинов

12.30ч.

69.             

17.05.2022

Даниела Тончева Зарева

12.40ч.

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:


I.    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО:

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ    МОТИВИ
1.        Катрин Валентинова Маринова      Отговаря на изискванията
2.        Десислава Йорданова Иванова      Отговаря на изискванията
3.        Даниела Йорданова Сергиева       Отговаря на изискванията
4.        Детелина Стоянова Бургова         Отговаря на изискванията
5.        Цветелина Иванова Таскова         Отговаря на изискванията
6.        Григор Димитров Велинов           Отговаря на изискванията
7.        Виктория Янкова Страхилова       Отговаря на изискванията
8.        Илияна Кирилова Любикова        Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

ДАТА    КАНДИДАТ    ЧАС
09.05.2022 г.    Катрин Валентинова Маринова    10:00 ч.
09.05.2022 г.    Десислава Йорданова Иванова    10:10 ч.
09.05.2022 г.    Даниела Йорданова Сергиева    10:20 ч.
09.05.2022 г.    Детелина Стоянова Бургова    10:30 ч.
09.05.2022 г.    Цветелина Иванова Таскова    10:40 ч.
09.05.2022 г.    Григор Димитров Велинов    10:50 ч.
09.05.2022 г.    Виктория Янкова Страхилова    11:00 ч.
09.05.2022 г.    Илияна Кирилова Любикова    11:10 ч.


СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, представям следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
„Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения "/ЦСРИ/
с адрес: Община Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване; Услугата ще включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот за 40 лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, и техните семействаще бъдат назначени 16 щатни бройки: Управител; Счетоводител; Социален работник; Психолог; Медицинска сестра; Кинезитерапевт; Трудотерапевт - 4 щатни бройки; Логопед; Шофьор; Санитар - 3 щатни бройки; Работник - поддръжка.

1. Управител – 1 щатна бройка
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;
3/ Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки, и/или хуманитарни науки.
4/  Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
-  Ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦСРИ при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Извършва анализ на дейността на ЦСРИ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;
5/ Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
6/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
7/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
8/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
9/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на центъра;
15/ Осъществява контакт и информира екипа за управление на проекта;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 
2.   Социален работник – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ЦСРИ;
4/ Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦСРИ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на ЦСРИ, техните семейства и екипа за организация и управление на проекта;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.    Психолог – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Психология;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ;
2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.

4.     Медицинска сестра – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на социалната услуга и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалната услуга и в преразглеждането им;
4/ Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социалната услуга;
5/ Регистрира назначенията в специален регистър;
6/  Контролира рационалното хранене на потребителите на социалната услуга;
7/ Следи и контролира за хигиената в социалната услуга /отопление, проветряване, дезинфекция /;
8/ Придружава потребителите на социалната услуга до здравното заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;
9/ Води необходимата документация и отчетност;
10 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

5.   Кинезитерапевт – 1 щатна бройка
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦСРИ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦСРИ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦСРИ.

6.      Трудотерапевт – 4 щатни бройки
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява подкрепа на потребителите на социалната услуга за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;
3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането, при необходимост;
6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване;
7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

7. Логопед – 1 щатна бройка
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

8.  Санитар – 3 щатни бройки
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено основно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в кабинетите и общите помещения в ЦСРИ;
2/ Извършва тоалет на потребителите при необходимост;
3/ Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на двора,  окопаването на цветни алеи и др.;
4/  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения;
5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите в ЦСРИ;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалните услуги.

9.  Счетоводител – 1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/ Професионален опит – не се изисква.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/ Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦСРИ;
4/ Съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦСРИ;
5/ Води необходимата документация;
6/  Осъществява вътрешен финансов контрол в ЦСРИ;
7/ Предоставя на счетоводителя на проекта справки и други документи, спазвайки фиксираните срокове.
8/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалните услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
9/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;
10/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;

10. Работник - поддръжка –1 щатна бройка
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Шофьорска книжка – Категория В.
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦСРИ.
2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/ Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/ Поддържа в изряден вид складове, мазета и дворни площи;
6/ Води необходимата документация.

11. Шофьор – 1 щатна бройка
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Шофьорска книжка – Категория В.
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Управлява поверения му автомобил по зададени от ръководителя на центъра маршрути;
2/ Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път - проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила, правилното закрепване на товара;
3/ Получава заверени пътен лист и разписание;
4/ По време на път следи за нормалното функциониране на двигателя и спазва правилата за безопасност на движение по пътищата;
5/ Описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове;
6/ При продължителни курсове спира периодично и проверява състоянието на автомобила и товара. При необходимост отстранява възникналите повреди;
7/ След завръщане почиства и зарежда с гориво автомобила;
8/ Следи за изтичане сроковете на застраховките, винетка и преглед и подновяването им;
9/ Изпълнява други конкретно възложени задачи.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;
Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2, кабинет 48 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦСРИ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 03.05.2022 г. до 30.05.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248


ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 10.06.2022 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПЛ. „ВЕЛБЪЖД“ № 1 И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.
   

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт