ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

На основание чл.44, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-2088/11.11.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

            Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019 – 0023 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ:

1.    За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ за следните длъжности:
•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 3 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.

2.    За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/ за следните длъжности:

•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 1 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
1.     Ръководител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1.    Завършено висше образование;
2.    Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
3.    Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
4.    Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5.    Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1.    Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2.    Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3.    Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4.    Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5.    Извършва анализ на дейността на ЗЖ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;


6.    Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
7.    Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в ЗЖ;
8.    Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9.    Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
10.    Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
11.    Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЗЖ;
12.    Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал
13.    Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените услуги в ЗЖ;
14.    Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
15.    Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЗЖ;
16.    Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
17.    Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
18.    Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 
2.     Социален терапевт – 3 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.    Завършено основно образование;
2.    Професионален опит – не се изисква;
3.    Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
    Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.    Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2.    Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЗЖ, помощ при и/или приготвяне на храна,


помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3.    Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4.    Проветрява помещенията, предава съвместно с потребителите бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5.    Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6.    Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7.    Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
8.    Работа по график.

3.  Медицински специалист – 1 щ. бр.
    Изисквания за заемане на длъжността:
1.    Завършено медицинско образование;
2.    Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3.    Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4.    Професионален опит – не се изисква;
5.    Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
    Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.    Наблюдава здравословното състояние на потребителите на ЗЖ и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2.    Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3.    Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЗЖ и в преразглеждането им;


4.    Следи и контролира за хигиената в ЗЖ /отопление, проветряване, дезинфекция/;
5.     Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;
6.    Регистрира назначенията в специален регистър и води „Дневник инциденти“;
7.    Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;
8.    Води необходимата документация и отчетност;
9.    Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
10.    Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ 1.

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец - Приложение 1;

Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;
      
Документите по образец се получават в Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 29.11.2022 г. до 05.12.2022 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
        Телефон за информация: 078/55-11-31
ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 06.12.2022 г. на информационното табло с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1.Кинезитерапевт/Рехабилитатор

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Димитринка Димитрова Марина

15 т.

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1.Социален терапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Диана Венкова Крумова

15 т.

2.

Румяна Ленчова Никова

14 т.

3.

Зоя Живкова Илиева

13 т.

 

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място до 3-то място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност. 

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1.Счетоводител/Домакин

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Милена Васкова Падинарска

13 т.

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността „юрисконсулт“ – две щатни бройки в отдел „Правни дейности“ при Дирекция „Правни дейности и обществени поръчки” - Общинска администрация - Община Кюстендил

Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-00-1567/17.11.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 01.12.2022 г. от 11:30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, стая №45.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.12.2022 г. в 15.00 часа на посочения по - горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.    Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
- за тест – коефициент 4;
- за интервюто– коефициент 5.

2.    Начина за формиране на резултатите от конкурса:
a)    Кандидата решава тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
b)    Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
c)    Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценят с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
d)    До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
e)    Продължителността на интервюто е до 20 минути;
f)    При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки;
g)    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 от  (НПКПМДСл).
h)    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти  по т. 1  коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на  информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1, както и на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Светослав Василев
Председател на конкурсната комисия

Дата: 23.11.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел „Правни дейности“ при Дирекция “Правни дейности и обществени поръчки” Общинска администрация - Община Кюстендил
Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-00-1569/17.11.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 01.12.2022 г. от 09:00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, стая №45.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.12.2022 г. в 13.00 часа на посочения по - горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.    Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
- за тест – коефициент 4;
- за интервюто– коефициент 5.

2.    Начина за формиране на резултатите от конкурса:
a)    Кандидата решава тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
b)    Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
c)    Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценят с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
d)    До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
e)    Продължителността на интервюто е до 20 минути;
f)    При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки;
g)    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от  (НПКПМДСл).
h)    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти  по т. 1  коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на  информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1, както и на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Светослав Василев
Председател на конкурсната комисия

Дата: 23.11.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса за длъжността началник на отдел „Здравеопазване и жилищна политика“ при Дирекция “Здравеопазване, социални дейности, жилищна политика, планиране и подготовка на проекти” Общинска администрация - Община Кюстендил
Конкурсната комисия, определена със заповед № РД-00-1568/17.11.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 01.12.2022 г. от 10:00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, стая №45.
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 01.12.2022 г. в 14.00 часа на посочения по - горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.    Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
- за тест – коефициент 4;
- за интервюто– коефициент 5.

2.    Начина за формиране на резултатите от конкурса:
a)    Кандидата решава тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.
b)    Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
c)    Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценят с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
d)    До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
e)    Продължителността на интервюто е до 20 минути;
f)    При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки;
g)    Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от  (НПКПМДСл).
h)    Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти  по т. 1  коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на  информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1, както и на интернет страница на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Радмила Рангелова
Председател на конкурсната комисия

Дата: 23.11.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“,предоставям следното:

 ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Димитринка Димитрова Марина

Кинезитерапевт/Рехабилитатор

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

23.11.2022

Димитринка Димитрова Марина

10:40

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ  КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт