ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

Във връзка с приключване на дейност по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Заповед № РД01-1316/22.07.2022г., Заповед № РД01-1317/22.07.2022г., Заповед № РД01-1318/22.07.2022г. на ИД на АСП, Решение № 828/31.08.2022 г, Решение № 829/31.08.2022 г. и Решение № 830/31.08.2022 г. на ОбС-Кюстендил и съгласно утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“ за три социални услуги- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Кокиче”, „Здравец” и „Еделвайс”, Община Кюстендил представя следнотo:


Обявление за провеждане на подбор на персонал за следните социални услуги:


   ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ /ЦНСТПЛУИ/- „КОКИЧЕ”, „ЗДРАВЕЦ” И „ЕДЕЛВАЙС” с адрес: общ. Кюстендил, с. Вратца, резидентна услуга за осигуряване на 24 – часова грижа и подкрепа на 45 лица с умствена изостаналост /всеки по 15 бр. жени/.  
1.     Ръководител – 3 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– минимум „Професионален бакалавър”;
3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/  Професионален опит – минимум 3 /три/ години;
5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугата за резидентна грижа;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦНСТПЛУИ  при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги от резидентен тип;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Извършва анализ на дейността на ЦНСТПЛУИ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;
5/ Сключва  договорите за предоставяне на услугата с потребителите.
6/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала, определя основното и допълнителното им трудово възнаграждение, командирова същите и налага дисциплинарни наказания при спазване разпоредбите на КТ.
7/ Изпълнява задълженията си на работодател на персонала при стриктно спазване изискванията на Кодекса на труда и другите нормативни актове, уреждащи трудово-правната сфера.
8/ Изготвя проект на бюджет и го предлага за утвърждаване на първостепенния  разпоредител с бюджети – Община Кюстендил.
9/ Осигурява изпълнението на бюджета и се отчита за това пред първостепенния разпоредител с бюджети.
10/ Планира  и се  разпорежда с бюджетните средства, като второстепенен разпоредител.
11/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
12/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
13/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
14/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
15/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
16/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
17/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
18/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
19/ Извършва и други задачи, поставени от Община Кюстендил.

2.   Социален работник – 3 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – минимум 1/една/ година;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Планира и организира процеса на предоставяне на социалната услуга;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от социалните услуги;
4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5/ Координира дейностите на персонала на социалните услуги при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите;
6/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.     Медицински специалист – 1,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите и при нужда оказва до лекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове на потребителите на социалните услуги и в преразглеждането им;
4/ Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;
5/ Регистрира назначенията в специален регистър;
6/  Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;
7/ Следи и контролира за хигиената в социалните услуги /отопление, проветряване, дезинфекция/;
8/ Придружава потребителите на социални услуги до здравното заведение за прегледи, консултации или хоспитализация, ако е необходимо;
9/ Води необходимата документация и отчетност;
10 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ.

4.      Трудотерапевт – 3 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;
3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за участие в трудова дейност и социално включване;
7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ.

5.   Кинезитерапевт/Рехабилитатор – 3 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Рехабилитация, Кинезитерапия.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите в ЦНСТ;
2/ Изпълнява назначенията на лекаря, като рехабилитационни процедури /масаж, физиотерапия, теренно лечение/;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите в ЦНСТ;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на ЦНСТ;
5/ Организира и провежда съвместно с медицинските сестри закалителни процедури, съобразно сезона и предписанията на лекаря;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ.

6.  Социален терапевт – 21 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено основно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др;
3/Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ;
7/Работа по график.

7.  Счетоводител – 1,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ЦНСТ;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ЦНСТ;
5/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

8. Касиер/домакин –1,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на ЦНСТ, съгласно сключените договори с доставчиците;
2/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;
3/ Поддържа в изряден вид складовите помещения;
4/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;
5/ Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;
6/ Води необходимата документация.

9. Шофьор/Работник-поддръжка –3 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Свидетелство за управление на МПС – Категория В.
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ЦНСТ.
2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/ Поддържа складове, мазета и дворни площи.
6/ Управлява поверения му автомобил;
7/ Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила.
8/ Води необходимата документация.


Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец; Приложение 1;
- Автобиография - по образец ; Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;

         Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
        Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалните услуги ЦНСТ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
          Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1 от 16.09.2022 г. до 23.09.2022 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 26.09.2022 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с приключване на дейност по изпълнението на Административен договор № BG05M9OP001-2.090-0011-С01 по проект „Нова грижа за хората с увреждания в община Кюстендил”, процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – ЕТАП 2 – предоставяне на новите услуги“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Заповед № РД01-1319/22.07.2022г. на ИД на АСП, Решение № 831/31.08.2022 г. на ОбС-Кюстендил и съгласно утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“  за социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” за хора с различни форми на деменция, Община Кюстендил представя следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга:


„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ”-
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри“ № 30, почасова дневна грижа и  подкрепа на 40 лица с деменция.
1.     Ръководител – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– минимум „Професионален бакалавър”;
3/  Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/  Професионален опит – минимум 3 /три/ години;
5/Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите за дневна грижа.
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДЦПЛУ, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставяната социална услуга за дневна грижа;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Извършва анализ на дейността на ДЦПЛУ и прави аргументирани предложения за промени при възникване на необходимост от такава;
5/ Сключва  договорите за предоставяне на услугата с потребителите.
6/ Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала, определя основното и допълнителното им трудово възнаграждение, командирова същите и налага дисциплинарни наказания при спазване разпоредбите на КТ.
7/ Изпълнява задълженията си на работодател на персонала при стриктно спазване изискванията на Кодекса на труда и другите нормативни актове, уреждащи трудово-правната сфера.
8/ Изготвя проект на бюджет и го предлага за утвърждаване на първостепенния  разпоредител с бюджети – Община Кюстендил.
9/ Осигурява изпълнението на бюджета и се отчита за това пред първостепенния разпоредител с бюджети.
10/ Планира  и се  разпорежда с бюджетните средства, като второстепенен разпоредител.
11/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
12/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
13/ Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
14/ Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
15/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
16/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
17/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
18/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
19/ Извършва и други задачи, поставени от Община Кюстендил.

2.   Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление–Социални дейности, Психология, Социология, Връзки с обществеността, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността, резидентни услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ДЦПЛУ;
4/Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5/ Координира дейностите на персонала на ДЦПЛУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на ДЦПЛУ, техните семейства и екипа за организация и управление на проекта;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.   Психолог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Психология;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦПЛУ;
2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центровете и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.


4.     Медицински специалист – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Наблюдава здравословното състояние на потребителите на ДЦПЛУ и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3/Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ДЦПЛУ и в преразглеждането им;
4/ Следи и контролира за хигиената в ДЦПЛУ /отопление, проветряване, дезинфекция/;
5/ Води необходимата документация и отчетност;
6 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦПЛУ.

5.   Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Кинезитерапия
4/Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ДЦПЛУ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ДЦПЛУ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социални услуги;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социални услуги;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦПЛУ.

6.      Трудотерапевт – 5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява подкрепа на потребителите на ДЦПЛУ за изграждане на ефективни умения и  знания за справяне в ежедневието;
3/Организира и провежда определения тип трудотерапия с потребителите;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ДЦПЛУ и в преразглеждането, при необходимост;
6/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за социално включване;
7/ Подкрепя потребителите и съдейства при изграждане на навици и умения;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалната услуга.

7.  Социален терапевт – 3 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено основно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в кабинетите и общите помещения в ДЦПЛУ;
2/ Извършва тоалет на потребителите, при необходимост;
3/ Проветрява помещенията, отговаря за пране и миене на посуда, кухненски инвентар,  участва в хигиенизирането на двора,  окопаването на цветни алеи и др.;
4/  Почиства и дезинфекцира стаите, общите и сервизните помещения;
5/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите в ДЦПЛУ;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в социалнате услуга

8.  Счетоводител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Стопански науки - Икономика, Финанси, Счетоводство и контрол
4/Професионален опит – минимум 1 /една/ година.
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява счетоводната политика и формата на счетоводство, в съответствие със Закона за счетоводството;
2/ Организира финансово-счетоводната дейност;
3/Осъществява вътрешен контрол на материално-отговорното лице в ДЦПЛУ;
4/ Изготвя и съхранява личните трудови досиета на служителите в ДЦПЛУ;
5/ Води необходимата документация, съгласно националното законодателство.

9. Касиер/домакин –1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за доставките на хранителните продукти, консумативи и материали, необходими за нуждите на социалната услуги, съгласно сключените договори с доставчиците;
2/ Следи за цените и качеството на получените хранителни продукти и консумативи;
3/ Поддържа в изряден вид складовите помещения;
4/ Стриктно спазва санитарно – хигиенните изисквания и води необходимата документация;
5/ Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;
6/ Води необходимата документация.

10. Шофьор/Работник поддръжка –1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Свидетелство за управление на МПС – Категория В;
4/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в извършването на ремонтни и благоустройствени мероприятия в ДЦ.
2/ Събира и изнася отпадъци на определените за целта места.
3/ Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка.
4/ Следи за изправността на сградата и отчитащите прибори и уреди.
5/ Поддържа складове, мазета и дворни площи;
6/ Управлява поверения му автомобил;
7/ Подготвя и извършва преглед на повереното му МПС преди излизане на път- проверява гориво, масло, гуми, двигател, скоростната кутия, кормилно управление, спирачки, осветление, преден и заден мост, индикатори на арматурното табло, наличност и състояние на инструменти и принадлежности към автомобила;
8/ Води необходимата документация.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец; Приложение 1;
- Автобиография - по образец ; Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
- Свидетелство за управление на МПС – копие /ако е приложимо/;

         Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
        Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалните услуги ДЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
          Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1 от 16.09.2022 г. до 23.09.2022 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

        Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 26.09.2022 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определената със Заповед № РД-00-1191/07.09.2022 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Контрол по строителството“ следва да се явят за решаване на тест на 26.09.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.09.2022 г. в 14.00 часа

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса  един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

В съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста

Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка.
Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Съгласно решение на конкурсната комисия минимална оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 от НПКПМДСл.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, преценявайки относителната им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
Определя коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
Определя коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

07.09.2022 ГОД. (СРЯДА)

1.                  

07.09.2022

Благовеста Михайлова Димова

09:00

2.                  

07.09.2022

Мариана Петрова Тодорова

09:10

3.                  

07.09.2022

Цветелина Маринова Първанова

09:20

4.                  

07.09.2022

Теодора Влериева Игнатова

09:30

5.                  

07.09.2022

Ани Ясенова Стоичкова

09:40

6.                  

07.09.2022

Венелина Николова Граховска

09:50

7.                  

07.09.2022

Ангелина Валентинова Райчева

10:00

8.                  

07.09.2022

Габриела Георгиева Георгиева

10:10

9.                  

07.09.2022

Ирина Ангелова Станкова

10:20

10.             

07.09.2022

Светлана Петрова Георгиева

10:30

11.             

07.09.2022

Силвия Любомирова Тонева

10:40

12.             

07.09.2022

Ирена Георгиева Кирилова

10:50

13.             

07.09.2022

Константина Цекова Цекова

11:00

14.             

07.09.2022

Даниела Иванова Тасева

11:10

15.             

07.09.2022

Весела Петрова Митова – Кирилова

11:20

16.             

07.09.2022

Румен Живков Иванов

11:30

17.             

07.09.2022

Ваня Миткова Горчовска

11:40

18.             

07.09.2022

Цветелина Малинова Антова

11:50

19.             

07.09.2022

Гергана Руменова Тачкова

12:00

20.             

07.09.2022

Денислав Валентинов Георгиев

12:10

21.             

07.09.2022

Албена Симеонова Илиева

12:20

22.             

07.09.2022

Диана Димитрова Веселинова

12:30

23.             

07.09.2022

Диана Даниелова Георгиева

12:40

24.             

07.09.2022

Ралица Димитрова Николова

12:50

08.09.2022 ГОД. (ЧЕТВЪРТЪК)

25.             

08.09.2022

Мирослав Любенов Методиев

09:00

26.             

08.09.2022

Кристина Христова Георгиева

09:10

27.             

08.09.2022

Станислава Николаева Янева

09:20

28.             

08.09.2022

Даниела Любчова Александрова

09:30

29.             

08.09.2022

Жулиета Кирилова Касабова

09:40

30.             

08.09.2022

Цветелина  Георгиева  Стойнева

09:50

31.             

08.09.2022

Димитрина Асенова Кирова

10:00

32.             

08.09.2022

Росица Иванова Митрева

10:10

33.             

08.09.2022

Росита  Николаева Любенова

10:20

34.             

08.09.2022

Наташа Велинова Димитрова

10:30

35.             

08.09.2022

Стефанка  Стоянова Тодорова -Любенова

10:40

36.             

08.09.2022

Венета Кирилова Спасова

10:50

37.             

08.09.2022

Настенка Асенова Илиева

11:00

38.             

08.09.2022

Невина Михалова Данчева

11:10

39.             

08.09.2022

Зоя Димитрова Милева

11:20

40.             

08.09.2022

Снежана Красимирова Чернева

11:30

41.             

08.09.2022

Мариана Райчева Янева

11:40

42.             

08.09.2022

Милена Симеонова Димитрова

11:50

43.             

08.09.2022

Ива Мирославова Иванова

12:00

44.             

08.09.2022

Йоана Георгиева Георгиева 

12:10

45.             

08.09.2022

Нели Евгениева Христова

12:20

46.             

08.09.2022

Татяна Иванова Малинова

12:30

47.             

08.09.2022

Мирела Емилова Христова

12:40

48.             

08.09.2022

Милчо Иванов Блачев

12:50

49.             

08.09.2022

Саша Георгиева Дончева

13:00

09.09.2022 ГОД. (ПЕТЪК)

50.             

09.09.2022

Галина Рилчова Димитрова

09:00

51.             

09.09.2022

Надежда Кирилова Димитрова

09:10

52.             

09.09.2022

Даниела Ананиева Венкова

09:20

53.             

09.09.2022

Елизабет Василева Боянова

09:30

54.             

09.09.2022

Десислава Василева Димитрова

09:40

55.             

09.09.2022

Рени Кирилова Колева

09:50

56.             

09.09.2022

Стефан Желязков Тодоров

10:00

57.             

09.09.2022

Биляна Емилова Йорданова

10:10

58.             

09.09.2022

Маргарита Георгиева Николова

10:20

59.             

09.09.2022

Биляна Йорданова Борисова

10:30

60.             

09.09.2022

Анна Спасова Милчова

10:40

61.             

09.09.2022

Виолета Райчова Илиева - Добринова

10:50

62.             

09.09.2022

Светлана Всилиева Николова

11:00

63.             

09.09.2022

Евелина Василева Симеонова

11:10

64.             

09.09.2022

Катя Ивайлова  Павлова

11:20

65.             

09.09.2022

Величка Гикова Петрова

11:30

66.             

09.09.2022

Соня Иванова Петрова

11:40

67.             

09.09.2022

Елена Иванова Андонова

11:50

68.             

09.09.2022

Ивелина Живкова Митева

12:00

69.             

09.09.2022

Десислава Смиленова Методиева

12:10

70.             

09.09.2022

Мирослава Радославова Христова

12:20

71.             

09.09.2022

Юлия Асенова Михайлова

12:30

72.             

09.09.2022

Катеринка Кирилова Вурбажка

12:40

73.             

09.09.2022

Валентина Асенова Илиева

12:50

74.             

09.09.2022

Снежана Живкова Панова

13.00

75.             

09.09.2022

Рени Крумова Велкова

13.10

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.                   

Мариана Петрова Тодорова

Социален работник

Отговаря на изискванията

2.                   

Цветелина Маринова Първанова

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

3.                   

Теодора Валериева Игнатова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

4.                   

Венета Кирилова Спасова

Ромски образователен медиатор

Хигиенист

Отговаря на изискванията

5.                   

Росита  Николаева Любенова

Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

6.                   

Ани Ясенова Стоичкова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

7.                   

Венелина Николова Граховска

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

8.                   

Катя Ивайлова Павлова

Хигиенист

Отговаря на изискванията

9.                   

Величка Гикова Петрова

Хигиенист

Отговаря на изискванията

10.              

Соня Иванова Димитрова

Хигиенист

Отговаря на изискванията

11.              

Настенка Асенова Илиева

Ромски образователен медиатор

 

Отговаря на изискванията

12.              

Кристина Христова Георгиева

Социален работник

Педагог

Отговаря на изискванията

13.              

Снежана Красимирова Чернева

 

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

14.              

Мариана Райчева Янева

Социален медиатор

Хигиенист

Ромски образователен медиатор

Отговаря на изискванията

15.              

Цветелина Георгиева Стойнева

Педагог

Социален работник

Отговаря на изискванията

16.              

Габриела Георгиева Георгиева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

17.              

Елена Иванова Андонова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

18.              

Невина Михалова Данчева

Педагог

Ромски образователен медиатор

Отговаря на изискванията

19.              

Милена Симеонова Димитрова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

20.              

Ива Мирославова Иванова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

21.              

Ирина Ангелова Станкова

Социален работник

Отговаря на изискванията

22.              

Йоанна Георгиева Георгиева

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

23.              

Ивелина Живкова Митева

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

24.              

Нели Евгениева Христова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

25.              

Татяна Иванова Малинова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

26.              

Мирела Емилова Христова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

27.              

Милчо Иванов Блачев

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

28.              

Снежана Живкова Панова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

29.              

Светлана Петрова Георгиева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

30.              

Галина Рилчова Димитрова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

31.              

Надежда Кирилова Димитрова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

32.              

Даниела Ананиева Венкова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

33.              

Силвия Любомирова Тонева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

34.              

Наташа Велинова Димитрова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

35.              

Елизабет Василева Боянова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

36.              

Десислава Василева Димитрова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

37.              

Десислава Смиленова Методиева

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

38.              

Мирослава Радославова Христова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

39.              

Ирена Георгиева Кирилова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

40.              

Даниела Любчова Александрова

Психолог

Отговаря на изискванията

41.              

Жулиета Кирилова Касабова

Психолог

Отговаря на изискванията

42.              

Станислава Николаева Янева

 

Психолог

 Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

43.              

Юлия Асенова Михайлова

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

44.              

Рени Кирилова Колева

Социален медиатор

Хигиенист

Отговаря на изискванията

45.              

Катеринка Кирилова Вурбажка

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

46.              

Стефан Желязков Тодоров

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

47.              

Благовеста Михайлова Димова

Ръководител

Отговаря на изискванията

48.              

Биляна Емилова Йорданова

 

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

49.              

Даниела Иванова Тасева

Социален работник

 Социален медиатор

Отговаря на изискванията

50.              

Маргарита Георгиева Николова

Социален медиатор

Хигиенист

Отговаря на изискванията

51.              

Весела Петрова Митова-Кирилова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

52.              

Румен Живков Иванов

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

53.              

Ваня Миткова Горчовска

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

54.              

Биляна Йорданова Борисова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

55.              

Валентина Асенова Илиева

Хигиенист

 

Отговаря на изискванията

56.              

Цветелина Малинова Антова

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

57.              

Гергана Руменова Тачкова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

58.              

Денислав Валентинов Георгиев

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

59.              

Зоя Димитрова Милева

Ромски образователен медиатор

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

60.              

Албена Симеонова Илиева

Социален работник

Отговаря на изискванията

61.              

Диана Димитрова Веселинова

Социален работник

Отговаря на изискванията

62.              

Анна Спасова Милчова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

63.              

Виолета Райчова Илиева-Добринова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

64.              

Диана Даниелова Георгиева

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

65.              

Стефанка Стоянова Тодорова-Любенова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

66.              

Ралица Димитрова Николова

Социален работник

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

67.              

Димитрина Асенова Кирова

Логопед

 Педагог

Социален работник

Отговаря на изискванията

68.              

Мирослав Любенов Методиев

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

69.              

Светлана Василиева Николова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

70.              

Ангелина Валентинова Райчева

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

71.              

Константина Цекова Цекова

Социален работник

 

Отговаря на изискванията

72.              

Росица Иванова Митрева

Логопед

Отговаря на изискванията

73.              

Евелина Василева Симеонова

Социален медиатор

 

Отговаря на изискванията

74.              

Рени Крумова Велкова

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

75.              

Саша Георгиева Дончева

Социален медиатор

Отговаря на изискванията

 

  ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Мариана Петрова Тодорова

Ръководител

Няма представен документ за професионален опит

2

Цветелина Маринова Първанова                                                                                   

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

3

Ани Ясенова Стоичкова

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

4

Венелина Николова Граховска

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

5

Ирина Ангелова Станкова

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

6

Светлана Петрова Георгиева

Педагог

Ръководител

Логопед

 

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност за Логопед и Педагог

Ръководител- Няма представен документ за професионален опит

7

Весела Петрова Митова-Кирилова

Ръководител

 

Няма представен документ за професионален опит

8

Албена Симеонова Илиева

Психолог

Ръководител

 

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност-Психолог

Ръководител-Няма представен документ за професионален опит

9

Ралица Димитрова Николова

Педагог

 

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

10

Мирослав Любенов Методиев

Ръководител

 

Няма представен документ за професионален опит

 

Споделете в социалните мрежи:

Списък на оценени и класирани кандидати по проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

I. КАНДИДАТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВИ ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ С ЛИЦАТА, КЛАСИРАНИ НА 1 - ВО  И 2 - РО МЯСТО.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ТОЧКИ

1.

Силвия Георгиева Илиева

16 т.

2.

Александрина Ивайлова Витанова

15 т.В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

 

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

01.09.2022 г.

Силвия Георгиева Илиева

10:00 ч.

01.09.2022 г.

Александрина Ивайлова Витанова

10:10 ч

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

 

Споделете в социалните мрежи:

                    Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

 

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.

Силвия Георгиева Илиева

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

2.

Александрина Ивайлова Витанова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

 

ІІ.           НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

МОТИВИ

1.       

Катеринка Кирилова Вурбажка

Длъжността, за която кандидатства не отговаря на обявения конкурс за подбор на персонал

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД–00–1148/24.08.2022 година, Община Кюстендил обявява конкурс за длъжността Началник отдел "Контрол по строителството" при дирекция „Строителство, устройствено и инвестиционно планиране“ - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността:

1. Кратко описание на длъжността:

Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията, по прилагане на устройствените планове, одобрени инвестиционни проекти, разрешенията за строеж, определените строителни линии и нива, както и спазването на действащите нормативни актове за устройство на територията.
2.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
      2.1.    По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г.) :
•   Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•   Специалност – промишлено и гражданско строителство или еквивалентни области;
•   Професионална област –строителство;
•   Години професионален опит  - 4 /четири/ години или минимален ранг – III младши;
•   Вид правоотношение: Служебно
•   Длъжностно ниво – 7
•   Ръководно ниво – 7Б
     2.2.    По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
     2.3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт - няма
3.  Други компетентности:
•   Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
•   Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•   Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•   Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писменна форма;
•   Фокус на клиента(вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•   Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задълженията и дейността на общинската администрация;
•   Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4. Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.
5. Минимален размер на основната заплата – 750 лв.

     Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.
6. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
     6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);
     6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;
     6.3.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
     6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.
7. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса: 

    Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт