ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (271)

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

 

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

 1. Управител

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Михаела Димитрова Цветкова

10

 1.  

Кристин Силвиева Донкова

7

 

 1. Социален работник

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Милена Николова Янкова

12

 1.  

Камелия Тончева Механджийска

11

 1.  

Михаела Димитрова Цветкова

10

 1.  

Капка Емилова Владимирова

9

 1.  

Цветелина Маринова Първанова

8

 1.  

Оля Петрова Тодорова

8

 1.  

Павлин Христов Диков

7

 1.  

Венелина Николова Граховска

7

 1.  

Светлана Анатолиевна Коняшина

7

 1.  

Диана Димитрова Веселинова

7

 

 1. Педиатър

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Светла Райчова Георгиева

7

 

 1. Акушерка/медицински специалист

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Малинка Станимирова Димитрова

10

 1.  

Светлана Анатолиевна Коняшина

9

 

 1. Специален педагог

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Ивета Ивова Димитрова

11

 

 1. Логопед

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Яна Златомирова Иванова

12

 1.  

Ивета Ивова Димитрова

11

 

 1. Логопед

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Ася Георгиева Чаушева

12

 1.  

Слави Методиев Давидков

11

 

 1. Психолог

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Здравчо Бойков Шивачев

12

 

 1. Медиатор, отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Виолета Славчова Михалкова

11

 1.  

Антоанета Георгиева Михалкова

10

 1.  

Нели Евгениева Христова

9

 1.  

Диана Димитрова Веселинова

7

 1.  

Елена СтрахиловаПавлова-Парлапанска

7

 

 1. Шофьор

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

      1.

Иво Райчов Паунов

12

 

 

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции № 1,  от № 4 до № 8 и № 10 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на от 1-во до 2-ро място за позиция № 2 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на от 1-во до 3-то място за позиция №9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1.Социален терапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Даниела Кирилова Георгиева

13т.

 

 1. Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Александрина Ивайлова Витанова

14т.

 

 

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място място за позиция № 1,2  в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност. 

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

 „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа + Компонент 3, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

I. КАНДИДАТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВИ ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 – ВО МЯСТО.

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ    ТОЧКИ


1.    Димитринка Божилова Теодосиева    16 т.


В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор за следната позиция:
1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Кюстендил

І. РАБОТНО МЯСТО И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА:

Работно място: Кюстендил:
•    Обхват: община Кюстендил;
•    Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден с ненормирано работно време) на осн. чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.
ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ
         Основни функции:
1.    Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
2.    Изпълнява регламентираните с Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” дейности, свързани с предоставяне на услугата в условията на взаимодействие с ОЗД/ДСП;
3.    Изпълнява в срок всички заложени дейности съобразно план-графика на проектните дейности;
4.    Информира и консултира утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им, както и новите кандидати за приемни семейства относно грижи за деца до 3годишна възраст и за предоставянето на специализирана приемна грижа за: деца с увреждания; деца, непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик;
5.    Информира началник – екипа за необходимостта от предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства и на настанените деца;
6.    Информира обществеността за същността и развитието на услугата „приемна грижа“;
7.    Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства;
8.    Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020;
9.    Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ;
10.    Участва при провеждане на екипни срещи;
11.    Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
12.    Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
13.    Отчита своята работа пред Началника на ОЕПГ;
 
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.    Образователна степен: бакалавър;
2.    Професионална квалификация: социални дейности и хуманитарни науки;
3.    Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 1 (три) години;
4.    Опит при изпълнение на проекти – предимство;
Специфични изисквания:
1.    Да умее да работи самостоятелно и в екип;
2.    Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
3.    Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.    Обективност на преценката;
5.    Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
6.    Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
7.    Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
8.    Компютърни умения.
 
Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с Кмета на община Кюстендил или за срок не по-дълъг от крайния срок на проектните дейности.
Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” и се определя в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лв.
Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.
ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:
•    Писмено заявление за кандидатстване – образец;
•    Автобиография - образец;
•    Декларация - образец;
•    Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите по образец се получават от стая №2 на Община Кюстендил или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил от 10.01.2023 г. до 20.01.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Кюстендил.
Подборът протича в два етапа:
o    Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 1-дневен срок от изтичане срока на обявлението.
o    Събеседване в 3-дневен срок от обяваяване на Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати.
         До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на община Кюстендил до 17:00 часа на 24.01.2023 г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класирания кандидат в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сгарадата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.   

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа + Компонент 3, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

10.01.2023 г.

Димитринка Божилова Теодосиева

10:00 ч.

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа + Компонент 3, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.

Димитринка Божилова Теодосиева

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

            Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа + Компонент 3, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за „Център за патронажна грижа” за следните длъжности:

•    Медицински специалист – 1 щ. бр. с основно месечно трудово възнаграждение 1340, 00 лева (хиляда триста и четиридесет лв.);
        Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
1. Медицински специалист/Специалист по здравни грижи - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”
3/ Специалност – мед. сестра, акушерка, фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
2/ Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
3/ Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”;
            4/ Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;

5/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на Центъра и в преразглеждането им;
6/ Препоръчва и съдейства за текущо лечение и грижа, съобразени с извършените изследвания и предписани манипулации;
7/ Поддържа тясна връзка с близките на потребителите като редовно ги информира за здравословното им състояние;
8/ Следи за стерилността на използваните материали и за хигиената на помещенията в дома на потребителите;
9/ Следи за жизнения статус на потребителите и дава съвети за подобряване на здравословното им състояние;
10/ Води необходимата документация и отчетност;
11/ Участва в мобилната работа на екипа от Центъра;
            12/ Участва в обсъждането и планирането на дейности на специалистите в Центъра.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   - Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-     Кандидатът за ръководител да притежава умения и опит за управление - способност да мотивира екипа и да създава усещане за сътрудничество между членовете му.

         Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

          Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец;
Автобиография - по образец;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Шофьорска книжка – копие /ако е приложимо/;
-  Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил. Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности до приключването му.
На наетото лице ще бъде проведен инструктаж, относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 04.01.2023 г. до 06.01.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” № 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Методика


     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

                Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 09.01.2023 г. на информационното табло с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Даниела Кирилова Георгиева

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

2.       

Александрина Ивайлова Витанова

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”  за две социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                  

05.01.2023

Даниела Кирилова Георгиева

14:30

2.                  

05.01.2023

Александрина Ивайлова Витанова

14:45

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 51

Споделете в социалните мрежи:

    По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

 

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Ивелин Пламенов Мухтийски

Психолог

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт