ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (317)

1.  Социален терапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3/Приучава настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ;
7/Работа по график.

Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено средно образование- копие
Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ с. Вратца  от 02.05.2023г. до 12.05.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 12.05.2023г. .       
Телефон за информация: 0899 230 864

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C04 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, представям следното:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения "/ЦСРИ/ с адрес: Община Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване; Услугата ще включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот за 40 лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции, резидентни социални услуги и от общността, и техните семейств,

ще бъде назначена 1 щатна бройка - Логопед;

Логопед – 1 щатна бройка
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦСРИ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1;
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2, кабинет 48 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦСРИ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 24.04.2023 г. до 28.04.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248

Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 03.05.2023 г. на информационното табло на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПСИХОЛОГ

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Вх. № 80/29.03.2023 г.

15

 1.  

Вх. № 81/29.03.2023 г.

7

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Административен договор  №BG05SFPR002-2.001-0164-C01 за изпълнение на проект «Грижа в дома в Община Кюстендил»  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

        1.Ръководител  - 1 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Вх. №43/04.04.2023г

15

 

 1. Психолог – 1 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Вх.­­№41/04.04.2023г.

       15

2.

Вх.­­№40/04.04.2023г. 

7

 

 1. Социален работник – 1 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Вх.­­№39/04.04.2023г.

12

2.        

Вх.­­ №13 /29.03.2023г.

11

3.        

Вх.№48/06.04.2023г.

10

4.        

Вх. №31/03.04.2023г

9

5.        

Вх. №30/03.04.2023г.

7

6.        

Вх. №2 /28.03.2023г.

6

7.        

Вх.­­№27 /31.03.2023г.

6

8.        

Вх.­­№50/06.04.2023г.

6

9.        

Вх.­­№35/04.04.2023г.

6

 

 1. Социален медиатор – 7 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Вх.­­№3 /28.03.2023г.

15

2.       

Вх.­­№6 /28.03.2023г.

15

3.       

Вх.­­№7 /29.03.2023г.

15

4.       

Вх.­­№17 /29.03.2023г.

15

5.       

Вх.­­№18 /29.03.2023г.

15

6.       

Вх.­­№14 /29.03.2023г.

12

7.       

Вх.№28/31.03.2023г.

11

8.        

Вх. №22 /30.03.2023г.

10

9.        

Вх.№21 /29.03.2023г.

9

10.    

Вх.­­ №13 /29.03.2023г.

8

11.    

Вх.№9 /29.03.2023г.

7

12.    

Вх. №31/03.04.2023г.

7

13.    

Вх.­­№27 /31.03.2023г.

6

14.    

Вх.­­№12 /29.03.2023г.

6

15.    

Вх.­­№23 /30.03.2023г.

6

16.    

Вх.­­№26 /31.03.2023г.

6

17.    

Вх.№2 /28.03.2023г.

6

18.    

Вх.№29/03.04.2023г.

5

19.    

Вх.­­№33/03.04.2023г.

5

20.    

Вх.­­№42/04.04.2023г.

5

21.    

Вх.­­№46 /05.04.2023г.

5

22.    

Вх.­­№35/04.04.2023г.

5

23.    

Вх.­­№47/06.04.2023г.

5

24.    

Вх.­­№49/06.04.2023г.

5

25.    

Вх.№45/05.04.2023г.

5

26.    

Вх.­­№8 /29.03.2023г.

5

                

 1. Медицинска сестра – 7 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Вх.­­№1 /28.03.2023г.

15

2.

Вх.­­№4 /28.03.2023г.

15

3.

Вх.­­№5 /28.03.2023г.

15

4.

Вх.­­№11 /29.03.2023г.

15

5.

Вх.­­№15 /29.03.23г.

15

6.

Вх.­­№19/29.03.2023г.

15

7.

Вх.­­№20 /29.03.2023г.

15

     

 1. Кинезитерапевт/Рехабилитатор – 2 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Вх.­­№16/29.03.2023г.

15

2.       

Вх.­­№44/05.04.2023г.

14

3.       

Вх.­­№38/04.04.2023 г.

7

 

     

 1. Диспечер/Домакин – 1 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Вх.№34/03.04.2023г.

15

2.

Вх.­­№9 /29.03.2023г.

7

 

 

 

 1. Човешки ресурси – 1 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Вх.№48/06.04.2023г.

13

2.        

Вх. №10 /29.03.2023г.

12

3.        

Вх.­­№24 /31.03.2023г.

11

4.        

Вх.­­№50/06.04.2023г.

7

5.        

Вх.­­№8 /29.03.2023г.

7

6.        

Вх. №31/03.04.2023г. 

6

7.        

Вх.№37/04.04.2023г.

6

8.        

Вх.№2 /28.03.2023г.

5

 

 1. Счетоводител – 1 щ. бр.

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Вх.­­№8 /29.03.2023г.

13

 1.  

Вх.­­№24 /31.03.2023г.

12

    

                          

 

 

 

ІІ. КАНДИДАТИ, НЕЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ И ОТПАДНАЛИ ОТ ПОДБОРА:

 

 

 1. Вх.№25 /31.03.2023г.

 

 1. Вх.№42/04.04.2023г.

 

 1. Вх.№32/03.04.2023г.

 

 

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

                                                                                

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

 

Обявление ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА

„ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, ВКЛ. С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"/ЦПЛУ/

с адрес: общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

 

 1. Психолог – 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/Области на образование: Психология;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;

6/  Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;

2/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;

3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;

4/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;

5/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;

6/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;

7/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

8/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;

9/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др.

 

 1. Логопед – 1 щ. бр.

1/ Завършено висше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/ Области на образование: Логопедия;

4/ Професионален опит – не се изисква;

5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;

2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;

3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;

4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;

5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;

6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;

7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;

8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,

9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;

10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;

11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление - по образец - Приложение 1; може да се запознаете тук

-  Автобиография - по образец- Приложение 2; може да се запознаете тук

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 и 224 /Общинска поликлиника/ от 29.03.2023 г. до 06.04.2023 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.  

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.     

 

Телефон за информация: 078/55-11-31

 

ВАЖНО:

         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 07.04.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО ДО ОФИСА НА ПРОЕКТА В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ”6, ЕТ. 2, КАБИНЕТ  223 и 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Вх.№130/15.03.2023г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Специален педагог

Отговаря на изискванията

2.       

Вх.№131/16.03.2023г.

Специален педагог

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

 Във  връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

 

                                    

1.         

29.03.2023г.

Вх.№130/15.03.2023г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

10:00

2.         

29.03.2023г

Вх.№131/16.03.2023г.

10:10

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.00 1-0164-C01 по проект „Грижа в дома в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на специализиран персонал за „Център за патронажна грижа”  по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил““  за следните длъжности:
•    Ръководител - 1 щ. бр.;
•    Психолог - 1 щ. бр.;
•    Социален работник- 1 щ. бр.;
•    Социален медиатор – 7 щ. бр.;
•    Медицинска сестра– 7 щ. бр.;
•    Кинезитерапевт /Рехабилитатор– 2 щ. бр.;
•    Диспечер/Домакин - 1 щ. бр.;
•    Човешки ресурси- 1 щ. бр.;
•    Счетоводител - 1 щ. бр.

С цялата информация по обявените свободни позиции за провеждане на подбор на специализиран персонал за „Център за патронажна грижа”  по проект „Грижа в дома в Община Кюстендил““   може да се запознаете тук

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление;
2.    Подбор по подадените документи;
3.    Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - образец;
- Автобиография - образец;
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ от 27.03.2023 г. до 06.04.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
 
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-30

ВАЖНО:
Списъците с входящ номер на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и график за събеседване ще бъдат обявени на 07.04.2023 г. на информационното табло в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 223 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

В съответствие с Процедурата за подбор на персонал в областните информационни центрове, комисия, назначена със Заповед № РД-00-385/ 14.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил, в изпълнение на проект BG05SFOP001-4.007-0027 „Функциониране на Областен информационен център – Кюстендил през периода 2022 – 2023 г.“,  проведе тест и интервю с допуснатите кандидати за длъжността „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – Кюстендил и на база на получената крайна оценка, класира: 

 

Трите имена на кандидата

Краен резултат

тест + интервю

1.

Симона Тонева Митова

50,5

 

 

 

 

Решението ще бъде публикувано на информационното табло на Община Кюстендил, на сайта на Община Кюстендил  на адрес: www.kustendil.bg, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

Всички кандидати участвали в теста и интервюто ще бъдат уведомени за постигнатия

от тях личен резултат.

Споделете в социалните мрежи:

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент в домашна среда за:
•    самообслужване;
•    движение и придвижване;
•    промяна и поддържане на позицията на тялото;
•    изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
•    комуникация.

За асистенти в СУ могат да кандидатстват лица, отговарящи на следните условия:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит  в социална или здравна сфера е предимство;
3/Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
 1/ Организира и планира собствената си дейност като асистент, съгласно  длъжностната характеристика.
2/ Оказва помощ на потребителите в домашна среда;
3/ Подпомага дейността на специалистите при предоставянето на услугите в домашна среда;
4/ Информира Ръководителя-екип на СУ за наблюдавани промени или влошаване в здравословното и/или емоционалното състояние на потребителя, както и за разпознати/споделени други рискове.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
   -   Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-    Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Назначаването на асистентите се извършва съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

    Лицата, които желаят да бъдат асистенти, подават Заявление - Приложение 1 и Автобиография – Приложение 1А по образец в социалната услуга „Асистентска подкрепа“, намираща се в гр. Кюстендил, ул.“Ефрем Каранов“ 33А, ет.2,
тел: 0888 38 60 10.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт