ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (410)

-    „РЪКОВОДИТЕЛ“  НА  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „КОКИЧЕ”   за жени с умствена изостаналост с адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил – 1 щ. бр.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)   Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4)  Професионален опит – не се изисква;
5)  Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на социалните услуги.
-  способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга /СУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Отговаря за цялостното функциониране на центъра и качествено предоставяне на СУ;
3/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в центъра;
4/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
5/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
6/ Извършва анализ на дейността на центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
7/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
8/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
9/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на служителите;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Организира и ръководи екипни срещи;
15/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
      -     Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване
  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 Заявление - по образец -  Приложение 1
- Автобиография - по образец-  Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

         Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Ръководителят се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
        Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 18.10.2023 г. до 31.10.2023 г. включително.
      Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
      Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
     В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Приложение:
1.    Заявление – Пр. 1  може да изтеглите тук
2.    Автобиография – Пр. 2 може да изтеглите тук

        Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31

ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 03.10.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЯВОРОВ” №6, ЕТ. 2, КАБИНЕТИ 223 И 224 /ОБЩИНСКА ПОЛИКЛИНИКА/ И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1479/17.10.2023 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ в отдел „Кадастър, регулация и устройствено планиране" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :

1.Кратко описание на длъжността:
Устройствено планиране, експертна дейност при провеждане на процедури за изработване на ПУП / ПРЗ и ПП /и за изменение на действащите ПУП на територията на общината по реда на ЗУТ и за промяна на предназначението на земеделски земи по реда на ЗУТ и ЗОЗЗ.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
• Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
• Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – технически науки
• Години професионален опит  - 2 /две/ години или минимален ранг – IV младши;
• Вид правоотношение: Служебно
• Длъжностно ниво – 9
• Експертно ниво – 5
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма

3.Други компетентности:
• Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
• Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
• Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
• Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
• Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
• Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общинска администрация;
• Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4.Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 780 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 14 /четиринадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

Предоставя комплекс от социални услуги в общността, предназначени за деца и семейства с цел: Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете; Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му; Предотвратяване на социалната изолация на децата; Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.

1. Логопед  – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3/ Специалност – логопед, или професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/    Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата в риск  и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2/    Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в поведението;
3/    Изследване на говорното развитие на всяко дете, ползващо услугите, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4/    Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
5/    Участие в изготвяне на индивидуалните оценки на потребностите индивидуални планове за подкрепа с децата и техните семейства;
6/    Участие в групи за работа с родители;
7/    Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и потребности;
8/    Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
9/    Подпомагане, съвместно с мед. лице на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;
10/    Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
11/    Осъществяване на партньорство със семейството на детето и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
12/    Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
13/    Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на обучителни и информационни материали;
14/   Води необходимата документация и отчетност;
15/   Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
16/   Участва в мобилната работа на екипа на ЦРДУ;
17/   Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

2. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит –не се изисква;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
- Да притежават компютърна грамотност.
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец -  Приложение 1
- Автобиография - по образец-  Приложение 2;
-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ на адрес: гр. Кюстендил, кв.“Герена“ , ул. „Кокиче“  № 16

Място и срок за подаване на документите:                                             
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата „Кокиче“  - гр. Кюстендил, кв.„Герена“, ул. „Кокиче“ № 16 от 06.10.2023 г. до 19.10.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ - гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“  № 16.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 0888 044 161

ВАЖНО:
СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 20.09.2023 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“  - ГР.КЮСТЕНДИЛ,КВ. „ГЕРЕНА“,  УЛ.“КОКИЧЕ“ № 16.

Споделете в социалните мрежи:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1)Завършено висше образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на социалните услуги.
- Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга /СУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Отговаря за цялостното функциониране на центъра и качествено предоставяне на СУ;
3/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в центъра;
4/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
5/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
6/ Извършва анализ на дейността на центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
7/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
8/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
9/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на служителите;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Организира и ръководи екипни срещи;
15/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1;
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Ръководителят се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 03.10.2023 г. до 13.10.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Приложение:
- Заявление - по образец -  Приложение 1
- Автобиография - по образец-  Приложение 2;

Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 17.10.2023 г. на информационното табло на отдел „Социални дейности” в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /общинска поликлиника/ и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

I.    Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ с. Лозно, общ. Кюстендил, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ с. Лозно, общ. Кюстендил предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

    Управител - Вх. №ДЦ-3/21.08.2023г.
    Социален работник -Вх. №ДЦ-4/21.08.2023г.
    Кинезитерапевт - Вх. №ДЦ-7/21.08.2023г.
    Медицинска сестра - Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.
    Счетоводител/Домакин - Вх. №ДЦ-5/21.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №ДЦ-12/21.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №93-00-1721/24.08.2023г.
    Психолог - Вх. №ДЦ-8/21.08.2023г.
    Логопед – Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №ДЦ-9/21.08.2023г.
    Трудотерапевт – Вх. №ДЦ-10/21.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №ДЦ-11/21.08.2023г.
    Шофьор - Вх. №ДЦ-24/29.08.2023г.
    Работник поддръжка- Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

II.    Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“

 1. Управител

Вх. №/дата

точки

Вх. № ДЦ-3/21.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-17/22.08.2023г.

18

 1. Социален работник

Вх. № ДЦ- 4/21.08.2023г.

23

Вх.№ ДЦ-17/22.08.2023г.

18

 1. Медицинска сестра

Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-6/21.08.2023г.

22

 1. Кинезитерапевт

Вх. № ДЦ-7/21.08.2023г.

23

 

 1. Счетоводител/Домакин

Вх. № ДЦ- 5/21.08.2023г.

23

Вх.№ ДЦ-28/30.08.2023г.

22

 1. Социален терапевт/Санитар

Вх. № ДЦ-12/21.08.2023г.

21

Вх. № 93-00-1721/24.08.2023г.

21

Вх. № ДЦ-22/28.08.2023г.

19

 1. Психолог

Вх. № ДЦ-8/21.08.2023г.

23

 1. Логопед

Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.

23

 1. Трудотерапевт

Вх. № ДЦ-9/21.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-10/21.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-11/21.08.2023г.

23

Вх.№ ДЦ-16/22.08.2023г.

21

Вх.№ ДЦ-18/23.08.2023г.

20

Вх.№ ДЦ-20/24.08.2023г.

19

Вх.№ ДЦ-22/28.08.2023г.

16

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2 023г.

14

 1. Шофьор

Вх.№ ДЦ-24/29.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

22

Вх.№ ДЦ-32/31.08.2023г.

21

Вх. № ДЦ-2/21.08.2023г.

20

Вх.№ ДЦ-1/18.08.2023г.

19

Вх.№ ДЦ-30/30.08.2023г.

17

Вх.№ ДЦ-21/24.08.2023г.

16

Вх.№ ДЦ-22/28.08.2023г.

15

Вх.№ ДЦ-26/29.08.2023г

14

Вх.№ ДЦ-31/31.08.2023г.

13

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2023г.

11

 1. Работник поддръжка

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

23

Вх. № ДЦ-14/21.08.2023г.

22

Вх. № ДЦ-2/21.08.2023г.

20

Вх. № ДЦ-1/18.08.2023г.

19

Вх.№ ДЦ-27/30.08.2023г.

17

Вх.№ ДЦ-30/30.08.2023г.

16

Вх.№ ДЦ-15/21.08.2023г.

14

III.    Неявили се кандидати и отпаднали от подбора:
1.    Вх. № ДЦ-19/23.08.2023г.
2.    Вх. № ДЦ-29/ 30.08.2023г.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

I.    Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

    Управител - Вх. №93-00-1597/15.08.2023г.
    Социален работник - Вх. №93-00-1596/15.08.2023г.
    Рехабилитатор - Вх. №93-00-1656/21.08.2023г.
    Медицинска сестра  - Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.
    Счетоводител/Домакин  - Вх. № ДЦ-5/21.08.2023г.
    Психолог - Вх. №93-00-1668/21.08.2023г.
    Логопед - Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.
    Работник поддръжка - Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.
    Шофьор - Вх. №93-00-1628/17.08.2023г.
    Трудотерапевт – Вх. №93-00-1595/15.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №93-00-1627/17.08.2023г.
    Трудотерапевт - Вх. №93-00-1669/21.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.
    Социален терапевт/Санитар - Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

II.    Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“

 1. Управител

Вх. №/дата

точки

Вх. №93-00-1597/15.08.2023г.

23

 1. Социален работник

Вх. №93-00-1596/15.08.2023г.

23

 1. Рехабилитатор

 Вх. №93-00-1656/21.08.2023г.

23

 1. Медицинска сестра

Вх. №93-00-1616/16.08.2023г.

23

 1. Счетоводител

Вх. № ДЦ-5/21.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1615/16.08.2023г.

21

Вх.№94-00-3390/30.08.2023г.

20

 1. Психолог

Вх. №93-00-1668/21.08.2023г.

23

 1. Логопед

Вх. №93-00-1631/17.08.2023г.

23

 1. Работник поддръжка

Вх. №93-00-1629/17.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1642/21.08.2023г.

21

Вх. №94-00-3246/18.08.2023г.

19

Вх.№94-00-3391/30.08.2023г.

17

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

15

 1. Шофьор

Вх. №93-00-1628/17.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1642/21.08.2023г.

22

Вх.№94-00-3423/31.08.2023г.

21

Вх. №94-00-3246/18.08.2023г.

19

Вх. №93-00-1715/24.08.2023г.

18

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

17

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г.

16

Вх.№94-00-3371/29.08.2023г.

15

Вх.№94-00-3408/31.08.2023г.

14

 1. Трудотерапевт – 3 щ.бр.

Вх. №93-00-1595/15.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1627/17.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1669/21.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1687/23.08.2023г.

19

Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

18

Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.

17

Вх. №93-00-1714/24.08.2023г.

16

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г.

15

Вх. №93-00-1655/21.08.2023г.

14

 1. Социален терапевт/Санитар – 2 щ.бр.

Вх. №93-00-1607/15.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1641/21.08.2023г.

23

Вх. №93-00-1721/24.08.2023г.

19

Вх.№94-00-3368/28.08.2023г.

18

III.    Неявили се кандидати и отпаднали от подбора:


1.    Вх.№94-00-3394/30.08.2023г.
2.    Вх.№94-00-3395/30.08.2023г.
3.    Вх.№94-00-3219/16.08.2023г.
4.    Вх. №93-00-1670/22.08.2023г.
5.    Вх. №93-00-1699/23.08.2023г.
6.    Вх. №93-00-1701/23.08.2023г.


В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

I.    Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за работа с деца на улицата“/ЦРДУ, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за работа с деца на улицата“ предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

    Управител - Вх. №5/16.08.2023г.
    Социален работник - Вх. №22/28.08.2023г.
    Социален работник - Вх. №8/17.08.2023г.
    Кинезитерапевт - Вх. №12/21.08.2023г.
    Медицинска сестра - Вх. №29/30.08.2023г.
    Счетоводител – Вх. № 93-00-1615/16.08.2023г.
    Социален медиатор - Вх.№15/22.08.2023г.
    Социален медиатор - Вх. №2/15.08.2023г.
    Педагог - Вх. №3/15.08.2023г.
    Шофьор - Вх. №18/24.08.2023г
    Работник поддръжка – ДЦ-14/21.08.2023г.

II.    Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Център за работа с деца на улицата“

1.    Управител
Вх. №/дата    точки
Вх. №5/16.08.2023г.    25
2.    Социален работник
Вх. №22/28.08.2023г.    25
Вх. №8/17.08.2023г.    23
Вх. №16/22.08.2023г.    19
3.    Кинезитерапевт
Вх. №12/21.08.2023г.    21
4.    Медицинска сестра
Вх. №29/30.08.2023г.    21
5.    Счетоводител
Вх. № 93-00-1615/16.08.2023г.    23
Вх. №27/30.08.2023г.    21
6.    Социален медиатор
Вх.№15/22.08.2023г.    23
Вх. №2/15.08.2023г.    22
Вх. №1/15.08.2023 г.    21
Вх. №13/22.08.2023 г.    20
Вх. №17/24.08.2023 г.    19
Вх. №11/21.08.2023 г.    17
7.    Психолог
Вх. №4/15.08.2023 г.    19
8.    Педагог
Вх. №3/15.08.2023 г.    20
Вх. №16/22.08.2023 г.    19
9.    Шофьор
Вх. №18/24.08.2023 г.    23
Вх. №19/25.08.2023 г.    19
10.     Работник поддръжка
Вх. № ДЦ-14/21.08.2023г.    23
Вх. №10/21.08.2023 г.    22
Вх. №9/18.08.2023 г.    19
Вх. №7/17.08.2023 г.    18
Вх. №26/30.08.2023 г.     17
Вх. №11/21.08.2023 г.    16

III.    Неявили се кандидати:
1.    Вх. №20/25.08.2023г.
2.    Вх. №21/25.08.2023г.
3.    Вх. №25/29.08.2023 г.
4.    Вх. №28/30.08.2023 г.
5.    Вх. №6/16.08.2023 г.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
                                                                                 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-1830/07.09.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

1.    Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за Управител в „Център за обществена подкрепа „Света Петка“, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за обществена подкрепа „Света Петка“,  предлага сключване на трудов договор със следното лице по обявената длъжност:

    Управител - Вх. №4/31.08.2023 г.

2.    Списък на оценени и класирани кандидати за Управител на социалната услуга „Център за обществена подкрепа „Света Петка“:


Вх. №/дата    точки
Вх. №4/31.08.2023 г.    24 т.
Вх. №2/22.08.2023 г.    22 т.
Вх. №1/14.08.2023 г.    19 т.
Вх. №3/22.08.2023 г.    18 т.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-1280/11.09.2023 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 27.09.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 27.09.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

 Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 19.09.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт