ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (333)

Конкурсната комисия, определена със заповед РД-00-93/17.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
Допуснатите кандидати за длъжността „юрисконсулт“ следва да се явят за решаване на тест на 01.02.2023 г. от 09:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет. 2.
Допуснатите кандидати за длъжността „старши юрисконсулт“ следва да се явят за решаване на тест на 01.02.2023 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, ет. 2
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе както следва:


за длъжността „юрисконсулт“  на 01.02.2023 г. в 13.00 часа на посочения адрес.
за длъжността „старши юрисконсулт“ на 01.02.2023 г. в 15.00 часа на посочения адрес.


Кандидатите и за двете длъжности решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
В съответствие с разпоредбата на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценят с по 1 /една/ точка.
Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Съгласно решение на конкурсната комисия минимална оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от 4.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, преценявайки относителната им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
Определя коефициент „5“ за умножаване на резултата на кандидатите, получени при решаване на тест;
Определя коефициент „4“ за умножаване на резултата на кандидатите, получени при провеждането на интервюто;
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсната комисия, определена със заповед РД-00-94/17.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
1.Допуснатият  кандидат следва да представи концепция за стратегическо управление на тема „Развитие на електронните услуги по ЗУТ в Община Кюстендил“ до 17.00 ч. на 31.01.2023 г.
Разработената концепция да бъде до 20 печатни страници формат А4, включително и фигури, таблици и схеми, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител.
2.Допуснатият  кандидат следва да се яви за защита на концепцията на 02.02.2023 г. от 09:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, етаж 2.
Интервюто с допуснатият кандидат, получил оценка най-малко „8“ на писмената концепция и нейната защита ще се проведе на 02.02.2023 г. в 13:00 часа на горепосочения адрес.

Система за определяне на резултатите от конкурса:
1.    Коефициентите при формиране резултатите от конкурса, както следва:
- за разработване на концепцията и за нейната защита – коефициент 4;
- за интервюто    – коефициент 5.

2.    Критерии за оценка на писмената разработка:
а. пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на разработката;
б. практическа насоченост;
в. ясно формулирани цели;
г. логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

3.    Начина за формиране на резултатите от конкурса:
а) Всеки член на комисията се запознава с представената писмена концепция на кандидата и я преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
б) Кандидат, чиито концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4”, се допускат до защита на концепцията;
в) Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
г)  Време за защита на концепцията – до 30 минути;
д) Конкурсната комисия може да задава въпроси относно информационните източници, които са ползвани при подготовката на писмената концепция и компетентности, които са ключови за ефективното изпълнение на длъжността;
д) Общият резултат допуснатият кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита;
е) До участие в интервюто се допуска кандидат, чийто общ резултат от оценката на писмената концепция и от оценката на нейната защита е най-малко „8”;
ж)  Продължителността на интервюто е до 20 минути;
з) При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 5 точки;
и) Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при разработване на концепцията и нейната защита, и интервюто, умножени с определените по т. 1  коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсната комисия, определена със заповед РД-00-92/17.01.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил реши:
1.Допуснатият  кандидат следва да представи концепция за стратегическо управление на тема „Проблеми и перспективи в развитието на вътрешния одит в Община Кюстендил“ до 17.00 ч. на 31.01.2023 г.
Разработената концепция да бъде до 10 печатни страници формат А4, поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата, подпис и длъжността, за която кандидатства. Представя се лично или чрез упълномощен представител..
2.Допуснатият  кандидат следва да се яви за защита на концепцията на 01.02.2023 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, етаж 2.
Интервюто с допуснатият кандидат, получил оценка най-малко „8“ на писмената концепция и нейната защита ще се проведе на 01.02.2023 г. в 14:00 часа на горепосочения адрес.

Система за определяне на резултатите от конкурса:
1.    Коефициентите при формиране резултатите от конкурса, както следва:
- за разработване на концепцията и за нейната защита – коефициент 4;
- за интервюто    – коефициент 5.

2.    Критерии за оценка на писмената разработка:
а. пълнота на обхвата на най-важните въпроси, свързани със съдържанието на разработката;
б. практическа насоченост;
в. ясно формулирани цели;
г. логичност, последователност, аргументираност и стил на изложението.

3.    Начина за формиране на резултатите от конкурса:
а) Всеки член на комисията се запознава с представената писмена концепция на кандидата и я преценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на проверяващите.
б) Кандидат, чиито концепция е преценена като отговаряща на изискванията и оценена с оценка не по-ниска от „4”, се допускат до защита на концепцията;
в) Всеки член на комисията преценява резултатите от защитата на концепцията на всеки кандидат по 5-степенна скала, като оценката на всеки кандидат е средноаритметична от оценките на членовете.
г)  Време за защита на концепцията – до 30 минути;
д) Конкурсната комисия може да задава въпроси относно информационните източници, които са ползвани при подготовката на писмената концепция и компетентности, които са ключови за ефективното изпълнение на длъжността;
д) Общият резултат допуснатият кандидат е сбор от оценките на писмената концепция и на нейната защита;
е) До участие в интервюто се допуска кандидат, чийто общ резултат от оценката на писмената концепция и от оценката на нейната защита е най-малко „8”;
ж)  Продължителността на интервюто е до 20 минути;
з) При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 5 точки;
и) Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при разработване на концепцията и нейната защита, и интервюто, умножени с определените по т. 1  коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

Допуска до конкурс за длъжността „юрисконсулт“ кандидат – вх. № 94-00-175 / 12.01.2023 г.
Недопуснати кандидати – Няма

Допуска до конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ кандидат -  № 94-00-175/12.01.2023 г.
Недопуснати кандидати – няма

Споделете в социалните мрежи:

по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г.

 

 

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

 1. Управител

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Михаела Димитрова Цветкова

10

 1.  

Кристин Силвиева Донкова

7

 

 1. Социален работник

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Милена Николова Янкова

12

 1.  

Камелия Тончева Механджийска

11

 1.  

Михаела Димитрова Цветкова

10

 1.  

Капка Емилова Владимирова

9

 1.  

Цветелина Маринова Първанова

8

 1.  

Оля Петрова Тодорова

8

 1.  

Павлин Христов Диков

7

 1.  

Венелина Николова Граховска

7

 1.  

Светлана Анатолиевна Коняшина

7

 1.  

Диана Димитрова Веселинова

7

 

 1. Педиатър

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Светла Райчова Георгиева

7

 

 1. Акушерка/медицински специалист

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Малинка Станимирова Димитрова

10

 1.  

Светлана Анатолиевна Коняшина

9

 

 1. Специален педагог

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Ивета Ивова Димитрова

11

 

 1. Логопед

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Яна Златомирова Иванова

12

 1.  

Ивета Ивова Димитрова

11

 

 1. Логопед

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Ася Георгиева Чаушева

12

 1.  

Слави Методиев Давидков

11

 

 1. Психолог

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Здравчо Бойков Шивачев

12

 

 1. Медиатор, отговорник спомагателни дейности/Хигиенист

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Виолета Славчова Михалкова

11

 1.  

Антоанета Георгиева Михалкова

10

 1.  

Нели Евгениева Христова

9

 1.  

Диана Димитрова Веселинова

7

 1.  

Елена СтрахиловаПавлова-Парлапанска

7

 

 1. Шофьор

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

      1.

Иво Райчов Паунов

12

 

 

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции № 1,  от № 4 до № 8 и № 10 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на от 1-во до 2-ро място за позиция № 2 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на от 1-во до 3-то място за позиция №9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 

1.Социален терапевт

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Даниела Кирилова Георгиева

13т.

 

 1. Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Александрина Ивайлова Витанова

14т.

 

 

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място място за позиция № 1,2  в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност. 

 

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

 „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.119 Патронажна грижа + Компонент 3, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo:

I. КАНДИДАТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВИ ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 – ВО МЯСТО.

№    ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ    ТОЧКИ


1.    Димитринка Божилова Теодосиева    16 т.


В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор за следната позиция:
1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Кюстендил

І. РАБОТНО МЯСТО И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА:

Работно място: Кюстендил:
•    Обхват: община Кюстендил;
•    Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден с ненормирано работно време) на осн. чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.
ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ
         Основни функции:
1.    Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
2.    Изпълнява регламентираните с Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” дейности, свързани с предоставяне на услугата в условията на взаимодействие с ОЗД/ДСП;
3.    Изпълнява в срок всички заложени дейности съобразно план-графика на проектните дейности;
4.    Информира и консултира утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им, както и новите кандидати за приемни семейства относно грижи за деца до 3годишна възраст и за предоставянето на специализирана приемна грижа за: деца с увреждания; деца, непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик;
5.    Информира началник – екипа за необходимостта от предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства и на настанените деца;
6.    Информира обществеността за същността и развитието на услугата „приемна грижа“;
7.    Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства;
8.    Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020;
9.    Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ;
10.    Участва при провеждане на екипни срещи;
11.    Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
12.    Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
13.    Отчита своята работа пред Началника на ОЕПГ;
 
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.    Образователна степен: бакалавър;
2.    Професионална квалификация: социални дейности и хуманитарни науки;
3.    Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 1 (три) години;
4.    Опит при изпълнение на проекти – предимство;
Специфични изисквания:
1.    Да умее да работи самостоятелно и в екип;
2.    Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
3.    Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.    Обективност на преценката;
5.    Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
6.    Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
7.    Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
8.    Компютърни умения.
 
Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с Кмета на община Кюстендил или за срок не по-дълъг от крайния срок на проектните дейности.
Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” и се определя в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лв.
Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.
ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:
•    Писмено заявление за кандидатстване – образец;
•    Автобиография - образец;
•    Декларация - образец;
•    Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите по образец се получават от стая №2 на Община Кюстендил или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил от 10.01.2023 г. до 20.01.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Кюстендил.
Подборът протича в два етапа:
o    Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 1-дневен срок от изтичане срока на обявлението.
o    Събеседване в 3-дневен срок от обяваяване на Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати.
         До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на община Кюстендил до 17:00 часа на 24.01.2023 г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класирания кандидат в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сгарадата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.   

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт