ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ (261)

 1. Ръководител

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Мая Богданова Ангелова

7

 

 1. Социален работник

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Евелина Любенова Методиева

9

2.

Ваня Миткова Горчовска

7

3.

Румен Живков Иванов

7

4.

Цветелина Маринова Първанова

7

 

 1. Психолог

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Лили Антова Иванова

10

 

 1. Медицински специалист

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Райна Христова Янакиева

10

2.

Николина Кирилова Стефанова

9

3.

Стефанка Стоянова Тодорова -Любенова

8

                

 1. Кинезитерапевт

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Предраг Йорданов Йорданов

11

     

 1. Трудотерапевт

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Емилия Пенева Стойкова

11

2.       

Веска Евгениева Георгиева

11

3.       

Ваня Миткова Горчовска

11

4.       

Саша Георгиева Дончева

11

5.       

Румен Живков Иванов

11

6.       

Милена Симеонова Димитрова

9

7.       

Ива Мирославова Иванова

7

8.       

Десислава Кирилова Ризова

7

9.       

Ася Иванова Димитрова

7

10.   

София Рига

7

11.   

Катя Ивайлова Павлова

7

 

 1. Социален терапевт

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Ася Иванова Димитрова

12

2.

Таня Тодорова Василева

12

3.

Росица Гаврилова Ветренска

12

4.

Катя Ивайлова Павлова

10

 

 1. Счетоводител

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Весела Кирилова Марамска

11

 

 1. Касиер/Домакин

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Маряна Радева Василева

11

 1.  

Маринела Георгиева Георгиева

10

 1.  

Десислава Кирилова Ризова

9

 1.  

Милена Симеонова Димитрова

8

 1.  

Даниела Ананиева Венкова

7

 1.  

Катя Ивайлова Павлова

7

 1.  

Ваня Миткова Горчовска

7

 1.  

Юлия Асенова Михайлова

7

 1.  

Десислава Добрева Димитрова

7

   

 1. 10. Шофьор/Работник поддръжка

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Иво Димитров Евтимов

11

2.

Стефан Кирилов Ризов

9

3.

Румен Живков Иванов

8

4.

Ивайло Евгениев Пейчев

7

                          

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции от № 2 до № 5 и за позиции от № 8 до № 10 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място до 5-то място за позиция № 6 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани от 1 - во място до 3-то място за позиция № 7 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

 В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.     

Споделете в социалните мрежи:

ГРАФИК ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

 

11.10.2022 ГОД. (ВТОРНИК)

 

1.                  

 

11.10.2022

 

Анелия Стефанова Захариева

 

 

10:00

2.                  

 

11.10.2022

 

Цветелина Живкова Попова

 

 

10:10

 

 

 

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ,

 

КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

    СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.                   

Анелия Стефанова Захариева

Педагог

Отговаря на изискванията

2.                   

Цветелина Живкова Попова

Педагог

Отговаря на изискванията

 

  ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.

Лиляна Жельова Ковачева

Педагог

Не отговаря на изискванията за заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019 – 0023 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, Община Кюстендил обявява конкурси за провеждане на подбор на персонал, както следва:

1.За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ за следните длъжности:
•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален работник – 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 5 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.
•    Домакин/Работник поддръжка – 0,5 щ. бр.

2.За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/ за следните длъжности:

•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален работник – 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 3 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.
•    Домакин/Работник поддръжка – 0,5 щ. бр.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1.Ръководител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено висше образование;
2.Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
3.Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
4.Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5.Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
-Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2.Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3.Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4.Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5.Извършва анализ на дейността на ЗЖ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6.Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
7.Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в ЗЖ;
8.Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9.Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
10.Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
11.Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЗЖ;
12.Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал
13.Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените услуги в ЗЖ;
14.Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
15.Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЗЖ;
16.Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
17.Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
18.Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 
2.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено висше образование;
2.Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
6.Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
3.Професионален опит – не се изисква;
4.Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера
5.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2.Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3.Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ЗЖ;
4.Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5.Координира дейностите на персонала на ЗЖ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите и екипа за организация и управление на проекта;
6.Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7.Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.Социален терапевт – 8 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено основно образование;
2.Професионален опит – не се изисква;
3.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2.Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЗЖ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3.Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4.Проветрява помещенията, предава съвместно с потребителите бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5.Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6.Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
8.Работа по график.


4. Медицински специалист – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено медицинско образование;
2.Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3.Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4.Професионален опит – не се изисква;
5.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Наблюдава здравословното състояние на потребителите на ЗЖ и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2.Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3.Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЗЖ и в преразглеждането им;
4.Следи и контролира за хигиената в ЗЖ /отопление, проветряване, дезинфекция/;
5.Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;
6.Регистрира назначенията в специален регистър и води „Дневник инциденти“;
7.Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;
8.Води необходимата документация и отчетност;
9.Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
10.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ 1.

5. Домакин/Работник поддръжка – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Свидетелство за управление на МПС – Категория В
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности;
2.Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване;
3.Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира    закупуването им;
4.Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи;
5.Контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация;
6.Прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за продажбата на излишните;
7.Отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите;
8.Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали;
9.Извършва ремонтни и благоустройствени дейности, свързани с поддържане базата на ЗЖ;
10.Събира и изнася отпадъци на определените за целта места;
11.Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка;
12.Следи за изправността на отчитащите прибори и уреди;
13.Разпознава, разчита и използва електротехническата документация – наредби,  правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
14.Поддържа складове, мазета и дворни площи;
15.Изпълнява и други възложени задачи от ръководителя на ЗЖ.

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец; Приложение 1;
- Автобиография - по образец ; Приложение 2;


-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
-Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;
      
Документите по образец се получават в Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 03.10.2022 г. до 14.10.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-31
ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 18.10.2022 г. на информационното табло с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект  № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“ в Община Кюстендил“, представям следното:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за услуга

„Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Васил Левски“ № 6,

 за  предоставяне на комплексна грижа и подкрепа на 300 деца на възраст 0 – 6 г. и техните родители, които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация
            
ще бъдат назначени 2 щатни бройки - Педагог.

1. Педагог - 2 щатни бройки
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър” по специалността „Предучилищна педагогика“;
3/ Професионален опит – не се изисква;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Да познава всички законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
2/ Да владее образователното съдържание свързано с  програмите за предучилищно възпитание;
3/Да познава приложните и технологични аспекти на  предучилищното възпитание;
4/Да притежава необходимото ниво на специално-научна подготовка в областта на предучилищното образование;
5/Да  познава  Етичния кодекс;
6/ Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности;
7/Умее да свързва възпитателно-образователните цели с процеса на възпитание и обучение и прилагането на разнообразни възпитателно-образователни материали;
8/ Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, интерактивни методи и техники за преподаване и учене;
9/ Владее разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на постиженията на децата и резултатите от възпитателно-образователния процес.
10/ Обучение и възпитание на децата в съответствие с държавните образователни стандарти  и готовност за училище;
11/ Организация на приобщаваща, безопасна, мултикултурна, интерактивна образователна  среда в „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
12/ Изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование: придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношение, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование;
13/Постигането на очакваните резултати от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, насочени към надграждане и разширяване на изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование;
14/ Създаването на условия за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие, като осигурява физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете;
15/Създава условия за овладяване на книжовен български език от децата.
16/Участва в ранното оценяване на необходимостта от подкрепа на личностно развитие на детето (3 г. – 3.5 г.) и оценка на риска от обучителни затруднения на 5-6 годишни деца, на които не е извършено ранно оценяване;
17/Оценява напредъка на децата и на степента на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности;
18/ Носи отговорност за опазване на живота, психическото и физическото състояние на децата по време на организация на дейности  в и извън „Център за услуги – Хъб 1 мобилните Хъб 2 и Хъб 3“;
19/ Следи за здравословното състояние на децата и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;
20/ Контролира адекватността на предприетите коригиращи  действия при възникнали проблеми;
21/ Представя на  Ръководителя на „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“ доклад за всеки отделен случай и предприетите от него действия в деня на евентуално инцидентно събитие;
22/ Консултира родители по въпроси свързани с възпитанието и развитието на децата;
23/ Не допуска дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия, като познава Закона за защита срещу дискриминацията;
24/ Отговаря за обучението и  възпитанието  на децата в Хъбовете, в съответствие с държавните образователни стандарти  и готовността за училище;
25/ Участва в мобилната работа на екипа от Хъб 2 и Хъб 3;

    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на комплекс от интегрирани услуги.
-     Да притежават компютърна грамотност.
-     Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с децата на възраст 0 – 6 г., които не посещават и/или нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация и взаимодействие с различни институции.
-     Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
-    Шофьорска книжка – категория В.

Начин на провеждане на подбора:
1.    Обявление
2.    Подбор по подадените документи
3.    Събеседване

      Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 - Заявление - по образец - Приложение 1;
Автобиография - по образец- Приложение 2;
-  Документ за завършено образование – копие;
-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1, ет. 2, кабинет 48 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за длъжностите в „Център за услуги – Хъб 1 и мобилните Хъб 2 и Хъб 3“ като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 от 27.09.2022 г. до 04.10.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 Телефон за информация: 078/55-11-66, вътр. 248
ВАЖНО:
         СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 05.10.2022г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, ПЛ. „ВЕЛБЪЖД“ № 1 И НА САЙТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх.№93-00-1514/30.08.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

        1.Ръководител 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Благовеста Михайлова Димова

13

 

 1. Психолог

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Станислава Николаева Янева

       13

2.

Даниела Любчова Александрова

10

3.

Жулиета Кирилова Касабова

9

 

 1. Социален работник

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Мариана Петрова Тодорова

13

2.

Ани Ясенова Стоичкова

13

3.

Константина Цекова Цекова

12

4.

Диана Даниелова Георгиева

11

5.

Весела Петрова Митова – Кирилова

10

6.

Денислав Валентинов Георгиев

9

7.

Станислава Николаева Янева

8

8.

Цветелина Маринова Първанова

8

9.

Албена Симеонова Илиева

7

10.

Венелина Николова Граховска

7

11.

Димитрина Асенова Кирова

7

12.

Кристина Христова Георгиева

7

13.

Цветелина  Георгиева  Стойнева

7

14.

Габриела Георгиева Георгиева

7

15.

Ирина Ангелова Станкова

6

16.

Светлана Петрова Георгиева

6

17.

Силвия Любомирова Тонева

6

18.

Даниела Иванова Тасева

6

19.

Румен Живков Иванов

6

20.

Ваня Миткова Горчовска

6

21.

Цветелина Малинова Антова

6

22.

Теодора Влериева Игнатова

6

23.

Диана Димитрова Веселинова

6

 

 1. Педагог

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Цветелина  Георгиева  Стойнева

15

2.

Кристина Христова Георгиева

13

3.

Димитрина Асенова Кирова

6

                

 1. Логопед

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Димитрина Асенова Кирова

11

2.

Росица Иванова Митрева

6

                

     

 1. Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Наташа Велинова Димитрова

15

2.        

Стефанка  Стоянова Тодорова -Любенова

10

 

 1. Социален медиатор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Снежана Красимирова Чернева

15

 1.  

Светлана Петрова Георгиева

15

 1.  

Нели Евгениева Христова

14

 1.  

Милена Симеонова Димитрова

13

 1.  

Даниела Ананиева Венкова

12

 1.  

Светлана Всилиева Николова

11

 1.  

Саша Георгиева Дончева

10

 1.  

Диана Даниелова Георгиева

9

 1.  

Габриела Георгиева Георгиева

9

 1.  

Румен Живков Иванов

9

 1.  

Йоана Георгиева Георгиева 

8

 1.  

Цветелина Маринова Първанова

8

 1.  

Виолета Райчова Илиева - Добринова

8

 1.  

Татяна Иванова Малинова

7

 1.  

Мирела Емилова Христова

7

 1.  

Галина Рилчова Димитрова

7

 1.  

Надежда Кирилова Димитрова

7

 1.  

Елизабет Василева Боянова

7

 1.  

Даниела Иванова Тасева

7

 1.  

Десислава Василева Димитрова

7

 1.  

Силвия Любомирова Тонева

7

 1.  

Станислава Николаева Янева

7

 1.  

Маргарита Георгиева Николова

6

 1.  

Ива Мирославова Иванова

6

 1.  

Цветелина Малинова Антова

6

 1.  

Биляна Йорданова Борисова

6

 1.  

Зоя Димитрова Милева

6

 1.  

Анна Спасова Милчова

6

 1.  

Рени Крумова Велкова

6

 

 1. Ромски образователен медиатор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Настенка Асенова Илиева

15

2.

Зоя Димитрова Милева

15

 1. Хигиенист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Маргарита Георгиева Николова

15

 1.  

Катя Ивайлова  Павлова

14

 1.  

Юлия Асенова Михайлова

13

 1.  

Снежана Живкова Панова

11

 1.  

Десислава Смиленова Методиева

8

 1.  

Мирослава Радославова Христова

8

 1.  

Величка Гикова Петрова

5

 1.  

Соня Иванова Петрова

5

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции  № 1, № 2, № 5, № 6 и № 9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани на 1 - во и  2-ро място за позиции № 3, № 4, № 7 и № 8 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт