ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
ТЪРГОВЕ

ТЪРГОВЕ (62)

Със Заповед № РД-00-958/21.05.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 07.06.2024година от 10,00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общинско помещение и терени при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Сутеренен етаж, представляващ част от сградата на Читалище „Братство“, публична общинска собственост, съгласно АПОС №5414/17.06.2020г. с адрес гр. Кюстендил, бул. „Патриарх Евтимий“ №18 с идентификатор 41112.503.3016.2, състоящ се от 310 кв.м. търговска площ и 163 кв.м. складови и помощни помещения за ресторант - дискотека, при начална тръжна цена 2280,00 лева на месец без ДДС и 228,00 лв. стъпка за наддаване.
2. Част от ПИ с идентификатор 41112.500.75 по КККР на гр. Кюстендил /между блок 96 и блок 99, гр. Кюстендил, жк. „Бузлуджа“/, представляващ терен с площ 24,250 кв.м. /включваща площа на зарядната колонка с размери 0,5/0,5м. ~ 0,250 кв.м. и две прилежащи парко места/ за разполагане на преместваем обект: Зарядна колонка за електрически превозни средства при начална тръжна цена 250,00лева на месец без ДДС и 25,00 лева стъпка за наддаване.
3. Част от ПИ с идентификатор 41112.503.1254 по КККР на гр. Кюстендил /паркинга при магазин „Билла“/, представляващ терен с площ 24,250 кв.м. /включваща площа на зарядната колонка с размери 0,5/0,5м. ~ 0,250 кв.м. и две прилежащи парко места/ за разполагане на преместваем обект: Зарядна колонка за електрически превозни средства при начална тръжна цена 250,00лева на месец без ДДС и 25,00 лева стъпка за наддаване.
4. Част от ПИ с идентификатор 41112.500.736 по КККР на гр. Кюстендил /пред професионална гимназия по икономика и менидджмънт, гр. Кюстендил/, представляващ терен с площ 24,250 кв.м. /включваща площа на зарядната колонка с размери 0,5/0,5м. ~ 0,250 кв.м. и две прилежащи парко места/ за разполагане на преместваем обект: Зарядна колонка за електрически превозни средства при начална тръжна цена 250,00лева на месец без ДДС и 25,00 лева стъпка за наддаване.
5. Част от ПИ с идентификатор 41112.504.488 по КККР на гр. Кюстендил /между блок 64 и блок 74, гр. Кюстендил, кв. „Запад“/, представляващ терен с площ 24,250 кв.м. /включваща площа на зарядната колонка с размери 0,5/0,5м. ~ 0,250 кв.м. и две прилежащи парко места/ за разполагане на преместваем обект: Зарядна колонка за електрически превозни средства при начална тръжна цена 250,00лева на месец без ДДС и 25,00 лева стъпка за наддаване.
6. Част от ПИ с идентификатор 41112.504.1186 по КККР на гр. Кюстендил / гр. Кюстендил, ул. „Румена Войвода“ №6/, представляващ терен с площ 24,250 кв.м. /включваща площа на зарядната колонка с размери 0,5/0,5м. ~ 0,250 кв.м. и две прилежащи парко места/ за разполагане на преместваем обект: Зарядна колонка за електрически превозни средства при начална тръжна цена 250,00лв./м² без ДДС и 25,00 лева стъпка за наддаване.
7. Част от ПИ с идентификатор 41112.500.11485 по КККР на гр. Кюстендил /при Гаров площад/, представляващ терен с площ 24,250 кв.м. /включваща площа на зарядната колонка с размери 0,5/0,5м. ~ 0,250 кв.м. и две прилежащи парко места/ за разполагане на преместваем обект: Зарядна колонка за електрически превозни средства при начална тръжна цена 250,00лева на месец без ДДС и 25,00 лева стъпка за наддаване.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-628/04.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 17.04.2024година от 10,00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване, както и публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
I. Търг с тайно наддаване:
1. Част от сграда с идентификатор 41112.502.222.1 по КККР на гр. Кюстендил, с АОС 4972/17.07.2018г. находяща се в кв. „Изток“, ул.“София“ за осъществяване на читалищна дейност, състояща се от 400 м2 площ с начална тръжна цена от 150,00 лева на месец без ДДС.
2. Сграда с идентификатор 41112.505.234.1 по КККР на гр. Кюстендил, ул.“Крум Зарев“, с АОС №2220/10.05.2011г. с площ 133 м2 за спорт, социални и специализирани дейности за деца и младежи с интелектуални увреждания с начална тръжна цена 1,00 лева на месец без ДДС.
3. Помещения с идентификатори 41112.503.1570.1.11, 41112.503.1570.1.1 и 41112.503.1570.1.2 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящи се от 168 м2 площ за обучение на доброволци за участие в дейности по отстраняване на последици от бедствия, аварии и други, съхранение на екипировка, инвентар за извършване на спасителна дейност, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
4. Помещение с идентификатор 41112.503.1570.1.9 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящо се от 22 м2 площ за съхранение на екипировка, инвентар за извършване на извършване на пълноценна дейност и съхранение на имуществото на читалището, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
II. Търг с явно наддаване:
5. Част от сграда с идентификатор 41112.503.2750.1, както следва: клуб на актьора 95.10 кв.м., склад 3.69 кв.м., склад 4.57 кв.м., кухня 12.33 кв.м, коридор 13.47 кв.м. и WC 4.66 кв.м., обща за застроена площ 133.82 кв.м., ведно с цялостното оборудване и обзавеждане, находящ се на първи етаж /в югозападната част/ в сграда с идентификатор 41112.503.2750.1 по КККР на гр. Кюстендил, бул. “България“ № 26а, съгласно АПОС № 3870/02.06.2015 г., за заведение за обществено хранене, при начална тръжна цена 1940,00 лева на месец без ДДС и 100,00 лв. стъпка за наддаване.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати за търга с тайно и/или търга с явно наддаване, да се проведе/проведат повторен/повторни търг/търгове на 24.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с тайно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга с тайно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с явно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.04.2024г. , аз а повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024г. и за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024г.
Депозита за участие в търга с явно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.04.2024г., а за повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Заповедта да се публикува в два ежедневника, на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
Контрол по настоящата Заповед възлагам на зам.-кмет Венцислав Терзийски „ИФ“.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-478/13.03.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 26.03.2024 година от 10.00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за 2023-2024 стопанска година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.21.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Пуздерица” с общ размер 7.017 дка, актуван с АОС №6981/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.63 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 14.858 дка, актуван с АОС №6978/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.211 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 14.008 дка, актуван с АОС №6979/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.514 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 81.763 дка, актуван с АОС №6980/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 04796.26.524 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12.420 дка, актуван с АОС №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена  12.48 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 20208.7.12 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Тополите” с общ размер 0.317 дка, актуван с АОС №6973/23.11.2023 година, с начална тръжна цена 21.84 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 20208.17.38 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ладжето” с общ размер 0.474 дка, актуван с АОС №6972/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.101 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.051 дка, актуван с АОС №6997/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18,72 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.100 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.049 дка, актуван с АОС №6996/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.99 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.050 дка, актуван с АОС №6995/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
11. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.98 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.051 дка, актуван с АОС №6994/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.49 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 1.107 дка, актуван с АОС №7029/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.65 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Тръшевица” с общ размер 0.501 дка, актуван с АОС №7031/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.91 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 2.737 дка, актуван с АОС №6993/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.85 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 5.352 дка, актуван с АОС №6992/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
16. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Делниците” с общ размер 2.312 дка, актуван с АОС №6991/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.133 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0.474 дка, актуван с АОС №6990/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18,72 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.81 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,647 дка, актуван с АОС №6989/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.95 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 2.136 дка, актуван с АОС №5677/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.121 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.734 дка, актуван с АОС №7032/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
21. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.122 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.531 дка, актуван с АОС №7033/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
22. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.94 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.893 дка, актуван с АОС №5676/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
23. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.57 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Тръшевина” с общ размер 1.180 дка, актуван с АОС №7030/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.139 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0.578 дка, актуван с АОС №7034/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.6 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,803 дка, актуван с АОС №6974/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.12 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1.206 дка, актуван с АОС №6975/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
27. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.109 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 0.502 дка, актуван с АОС №6976/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.113 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 2.425 дка, актуван с АОС №6977/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 29386.28.45 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Почачарски рид” с общ размер 22.001 дка, актуван с АОС №5128/24.07.2019 година, с начална тръжна цена 21.84 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 35835.45.8 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Стаменков хан” с общ размер 1.151 дка, актуван с АОС №6970/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 56378.11.101 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Дедоманово” с общ размер 0.499 дка, актуван с АОС №6969/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.1 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.496 дка, актуван с АОС №6950/13.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.11 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.841 дка, актуван с АОС №6951/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 12,48 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.12 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 3.657 дка, актуван с АОС №6952/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 12,48 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.5 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.905 дка, актуван с АОС №6953/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.24 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 4,503 дка, актуван с АОС №6954/14.11.2023 година, с начална тръжна цена  1404 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 62181.46.164 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Топалица” с общ размер 110.478 дка, актуван с АОС №6955/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 21,84 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 67461.16.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Цръквенци” с общ размер 1.888 дка, актуван с АОС №6956/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.22 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Мем. дол” с общ размер 28,334 дка, актуван с АОС №6957/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10.92 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.25 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение”, категория на земята 10, находящ се в местността „Ефендийско” с общ размер 13.117 дка, актуван с АОС №6958/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,92 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.1 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 5.248 дка, актуван с АОС №6960/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.38 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2.993 дка, актуван с АОС №6961/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.52 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2.889 дка, актуван с АОС №6962/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.58 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 3.942 дка, актуван с АОС №6963/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,04 лв./дка;
45. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.64 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 4.390 дка, актуван с АОС №6964/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
46. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.109 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 3.574 дка, актуван с АОС №6967/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
47. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.115 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 1.428 дка, актуван с АОС №6968/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
48. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.4 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0.305 дка, актуван с АОС №6965/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
49. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.5 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0.524 дка, актуван с АОС №6966/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
50. Поземлен имот с идентификатор 72045.71.2 в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Атанасово дабе” с общ размер 146.096 дка, актуван с АОС №6971/22.11.2023 година, с начална тръжна цена  10.92 лв./дка;
51. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.28 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 45.754 дка, актуван с АОС №6959/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
52. Поземлен имот с идентификатор 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15.489 дка, актуван с АОС №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 02.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил от служител в дирекция “Икономически дейности” до 15.00 часа до 20.03.2024 г., вкл. Попълнените документи се подават в деловодството на общината до 15.00 часа до 22.03.2024г., вкл.
За повторния търг документи се получават до 15.00 часа до 28.03.2024г. вкл. и се подават в деловодството на общината до 15.00 часа на 29.03.2024г., вкл.
Цената на един комплект тръжни документи е 30.00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15.00 часа на 22.03.2024 г., вкл. и за повторния търг до 15.00 часа на 28.03.2024 г., вкл.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба №3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5.
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Споделете в социалните мрежи:

Заповед № РД-00-403/01.03.2024г. на Кмета на община Кюстендил  и във връзка с Решение №124 по  Протокол №6 от проведеното на 29.02.2024г. заседание на Общински съвет Кюстендил, относно прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд,  за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години, открита със Заповед РД-00-283 от 13.02.2024г. на Кмета на община Кюстендил, поради определен различен размер на началната тръжна цена за отдаване под наем по отношение на всички имоти, описани в Заповед № РД-00-283 от 13.02.2024г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-283/13.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 05.03.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.21.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Пуздерица” с общ размер 7,017 дка, актуван с АОС №6981/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.63 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 14,858 дка, актуван с АОС №6978/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.211 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 14,008 дка, актуван с АОС №6979/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.514 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 81,763 дка, актуван с АОС №6980/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 04796.26.524 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12,420 дка, актуван с АОС №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 20208.7.12 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Тополите” с общ размер 0,317 дка, актуван с АОС №6973/23.11.2023 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 20208.17.38 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ладжето” с общ размер 0,474 дка, актуван с АОС №6972/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.101 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,051 дка, актуван с АОС №6997/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.100 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,049 дка, актуван с АОС №6996/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.99 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,050 дка, актуван с АОС №6995/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
11. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.98 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1,051 дка, актуван с АОС №6994/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.91 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 2,737 дка, актуван с АОС №6993/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.85 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 5,352 дка, актуван с АОС №6992/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Делниците” с общ размер 2,312 дка, актуван с АОС №6991/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.133 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0,474 дка, актуван с АОС №6990/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
16. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.81 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,647 дка, актуван с АОС №6989/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.6 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,803 дка, актуван с АОС №6974/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.12 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,206 дка, актуван с АОС №6975/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.109 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 0,502 дка, актуван с АОС №6976/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.113 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 2,425 дка, актуван с АОС №6977/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
21. Поземлен имот с идентификатор 29386.28.45 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Почачарски рид” с общ размер 22,001 дка, актуван с АОС №5128/24.07.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
22. Поземлен имот с идентификатор 35835.45.8 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Стаменков хан” с общ размер 1,151 дка, актуван с АОС №6970/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
23. Поземлен имот с идентификатор 56378.11.101 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Дедоманово” с общ размер 0,499 дка, актуван с АОС №6969/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.1 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2,496 дка, актуван с АОС №6950/13.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.11 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2,841 дка, актуван с АОС №6951/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.12 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 3,657 дка, актуван с АОС №6952/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
27. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.5 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2,905 дка, актуван с АОС №6953/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.24 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 4,503 дка, актуван с АОС №6954/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 62181.46.164 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Топалица” с общ размер 110,478 дка, актуван с АОС №6955/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 67461.16.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Цръквенци” с общ размер 1,888 дка, актуван с АОС №6956/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.22 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Мем. дол” с общ размер 28,334 дка, актуван с АОС №6957/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.25 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение”, категория на земята 10, находящ се в местността „Ефендийско” с общ размер 13,117 дка, актуван с АОС №6958/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.1 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 5,248 дка, актуван с АОС №6960/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.38 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2,993 дка, актуван с АОС №6961/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.52 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2,889 дка, актуван с АОС №6962/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.58 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 3,942 дка, актуван с АОС №6963/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.64 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 4,390 дка, актуван с АОС №6964/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.109 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 3,574 дка, актуван с АОС №6967/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.00 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.115 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 1,428 дка, актуван с АОС №6968/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.4 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0,305 дка, актуван с АОС №6965/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.5 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0,524 дка, актуван с АОС №6966/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 72045.71.2 в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Атанасово дабе” с общ размер 146,096 дка, актуван с АОС №6971/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.28 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 45,754 дка, актуван с АОС №6959/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15,489 дка, актуван с АОС №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 12.03.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 29.02.2024г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 01.03.2024г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 07.03.2024г. и се входират до 15,00 часа на 08.03.2024г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.02.2024г., а за повторния търг до 15,00 часа на 07.03.2024г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.




Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1427/04.10.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
       1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.504.2356 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 300.00  /триста/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.582; 41112.504.2357;  41112.504.2355, по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517646-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил.Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5763/10.11.2020 год.- Начална тръжна цена 39000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3000 лева.
2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2357 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 300.00 кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел III, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.582; 41112.504.2358;  41112.504.2355, 41112.504.2356 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517359-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5764/10.11.2020 год. - Начална тръжна цена 39000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3000 лева.
3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2360 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 300.00 /триста/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел III, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори; 41112.504.2361;  41112.504.2362, 41112.504.2359, 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517629-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5767/10.11.2020 год. Начална тръжна цена 40700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4000 лева.
4. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4600 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 90.00 /деветдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.2299; 41112.503.4148, 41112.503.4151; 41112.503.4149,  съгласно скица - проект № 15-676716-22.06.2023 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. .Адрес: гр. Кюстендил, ж.к.Герена, Начална тръжна цена 7500 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 750 лева.
            Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.      
Търга да се проведе на 24.10.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 31.10.2023 год., при същите условия.    
 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 20.10.2023 год., включително и до 27.10.2023 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена фактура за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил до 15.00 часа на 20.10.2023 год., включително и до 27.10.2023 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

       1. Поземлен имот с идентификатор 41112.41.81 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, местност Хисарлъка с площ 1299,00 / хиляда двеста деветдесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: 41112.41.1, 41112.41.5, 41112.41.70, 41112.41.10 Номер по предходен план: 5, кв. 204, парцел XI, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.41.83, 41112.41.10, 41112.41.79, 41112.504.1326 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот №15-26658-13.01.2022 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, местност Хисарлъка. За имота има издадена Заповед № РД-00-297/17.03.2021г. – Начална тръжна цена   71 700 лева, без ДДС   и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.41.78 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, местност Хисарлъка с площ 3761,00 / три хиляди седемстотин шестдесет и един / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: 41112.41.70 Номер по предходен план: 70, кв. 204, парцел XIII, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.1326, 41112.41.79, 41112.41.10, 41112.504.1323, 41112.504.1325 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 15-331080-27.03.2023 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, местност Хисарлъка.За имота има издадена Заповед  № РД-00-397/15.03.2023 год. по чл.16 от ЗУТ – Начална тръжна цена   281 500 лева, без ДДС   и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.
           3. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4499 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, м. „Хисарлъка“  с площ 1 507 кв. м. одобрени със заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, номер по предходен план: квартал 471, парцел  IХ. Стар номер 85,93.  За имота има издадена Заповед № РД-00-323/01.03.2023 год.по чл.16 от ЗУТ – Начална тръжна цена  89 150 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.                                                         
4. Незастроен урегулиран поземлен имот VI – общ., кв.28 по регулационния план на с. Драговищица, общ. Кюстендил, с площ 923.00 / деветстотин двадесет и три / кв.м., при граници и съседи: от север улица, от изток УПИ II-393; УПИ III-394; УПИ IV, съгласно скица №838/24.11.2022 г., издадена от Община Кюстендил  - Начална тръжна цена 9 400 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.                                                           
            5. Незастроен поземлен имот  с идентификатор 41112.503.4480  по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил,  ул. Дондуков с площ 487.00 /четиристотин осемдесет и седем / кв.метра.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.503.265; 41112.500.1776. Номер по предходен план: квартал 25, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.1776, 41112.503.265, 41112.503.4479 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 15-570710-02.07.2020 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“- Начална тръжна цена 40 700 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2000 лева.                                                                                 

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.      
Търга да се проведе на 03.10.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 10.10.2023 год., при същите условия.    
 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 29.09.2023 год., включително и до 06.10.2023 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 29.09.2023 год., включително и до 06.109.2023 год.  включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1121/03.08.2023 година на Кмета на Община Кюстендил На 22.08.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект /павилион/ при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ПИ 41112.0503.899 на ул. „Отец Паисий“ с площ 80 м2 за разполагане на павилион предназначен за кафене с начална тръжна цена 4,35 лева/м² на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 29.08.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 18.08.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 25.08.2023 година.
 

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1032/18.07.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК за допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-1001/12.07.2023 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана във вестници “24 часа” и “Струма” на 14.07.2023г. и на сайта на Община Кюстендил е допуснато изменение в Заповед № РД-00-1001/12.07.2023 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на вендинг автомати за кафе и топли напитки, пакетирани стоки и студени напитки, помещение и терени общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти /павилиони/ при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

ПРЕКРАТЯВАМ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

10. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №29 - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1001/12.07.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 25.07.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична общинска собственост за поставяне на вендинг автомати за кафе и топли напитки, пакетирани стоки и студени напитки, помещение и терени общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти /павилиони/ при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Част от имот публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 41112.503.1043.1 - Поликлиника по КККР на гр. Кюстендил, с адрес ул.“Яворов“ №4 и 6, етаж 4, кабинет №409 – с площ от 14.00 кв.м. за изграждане на интеграционен център за хора с редки болести с начална тръжна цена 2,38 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Част от помещение публична общинска собственост, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.4290.1 по КККР на гр. Кюстендил – сградата на Община Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, етаж 1, до кабинет №23 - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на1бр. преместваем обект – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема с №20/19.06.2018г., с начална наемна цена на месец 50,00лв./без ДДС.
3.Част от помещение публична общинска собственост, находящо се на партерния етаж в сграда на ул.“Яворов“ №4-6, гр. Кюстендил /в сградата на Поликлиниката/ - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на1 бр. преместваем обект – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема с № 21/19.06.2018г., с начална наемна цена на месец 50,00лв./без ДДС.
4.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Яворов“ №4 /до входа на БМП/ - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС
5.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Яворов“ №6 /до входа на Поликлиниката/ - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
6.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Симеон I“ пред бл.110 - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
7.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №78, кв.183 - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
8.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Търговска“ №33 /до входа на магазин „Ролпласт“, кв.280/ - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
9.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ пред блок 3А, гр.Кюстендил - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
10.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №29 - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
11.Терен находящ се в гр. Кюстендил, „Гаров площад“ №1 в сградата на автогарата - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
12.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Свети Мина“ /до входа от запад на стадион „Осогово“/ - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
13.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №19 /в ляво от входа на стадион „Осогово“, гр.Кюстендил/ за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за пакетирани стоки и студени напитки с размери 1,00/1,50 кв.м, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
14.Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №19 /до входа на стадион „Осогово“, гр.Кюстендил/ - площ от 1.00 кв.м. за монтиране на 1 бр. преместваемо съоръжение – „Вендинг“ автомат - за кафе и топли напитки, съгласно одобрена от Гл. архитект на Община Кюстендил схема за поставяне, с начална наемна цена на месец 45,00лв./без ДДС.
15.Терен находящ се в гр. Кюстендил на ул.“Димитър Беровски“ за поставяне на преместваем обект /павилион/ за кафе-аперитив 49,12 кв.м. с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
16.Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Дондуков“ кв.25 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на кафе и закуски – в съответствие със санитарните изисквания, пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол, ядки и сладолед с размери 9,90/4,50 м. и площ 44,55 кв.м. с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
17.Терен находящ се в гр. Кюстендил на ъгъла ул.“6-ти септември“ и ул. “Драгоман“ за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на хлебна мая с площ от 15,00 кв.м. с начална тръжна цена 3,35 лева/м2 на месец без ДДС.
18.Терен находящ се в гр. Кюстендил на ул.“Цар Освободител“ до магазин „Фантастико“ за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на цветя с площ от 14,80 кв.м. с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
19.Терен находящ се в гр. Кюстендил, в кв. 112а, кв.“Запад“ до бл.49 за поставяне на преместваем обект за кафе-аперитив с площ от 33,30 м2 с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
До участие в търга се допускат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, разполагащи с оборудване /вендинг автомати/ за предоставяне на кафе и топли напитки, пакетирани стоки и студени напитки с най-малко двугодишен опит в експлоатирането на вендинг автомати и отговарящи на изискванията на одобрената тръжна документация .
Кандидатът е длъжен да представи документ, удостоверяващ наличието на собствени и/или наети вендинг автомати за кафе и топли напитки, пакетирани стоки и студени напитки за целия срок на договора за отдаване под наем недвижимия имот/документ удостоверяващ правото на собственост и/или договор за наем.  
Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 01.08.2023 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 24.07.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 31.07.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-963/04.07.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4409 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2022 г. Площ на имота: 410.00 /четиристотин и десет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.525.11; 41112.525.12; 41112.525.17. Номер по предходен план: 20, квартал 466, парцел ХIV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4410; 41112.525.4414;  41112.525.4411;  41112.525.4408;   41112.525.4447, съгласно скица № 15-331199-29.03.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с  акт за частна общинска собственост № 6481/05.04.2022 год.- Начална тръжна цена  36 100 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.                                                          
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4417 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2022 г. Площ на имота: 425.00  /четиристотин двадесет и пет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.525.15; 41112.525.31; 41112.525.32; при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4416;  41112.525.4419;  41112.525.112;  41112.525.4418, съгласно скица № 15-330622-29.03.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с акт  за частна общинска собственост № 6482/05.04.2022 год. – Начална тръжна цена  35650 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.                                                            
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4443 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 29.04.2021 г. Площ на имота: 292.00 /двеста деветдесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.525.19; 41112.525.20. Номер по предходен план: квартал 468, парцел I, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4445;  41112.525.4434;  41112.525.4520, съгласно скица № 15-28993-14.01.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с акт  за частна общинска собственост № 6483/05.04.2022 год. - Начална тръжна цена  25600 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                         
4. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4488 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.07.2021 г. Площ на имота: 289 кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.525.88; 41112.525.89; 41112.525.91; 41112.525.121; 41112.525.112. Номер по предходен план: 27,75, квартал 470, парцел  ХІ. За имота е издадена Заповед № РД-00-706/10.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  23200 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.
5.  Поземлен имот с идентификатор 41112.502.668 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, кв. Изток, ул. София с площ 159,00 / сто петдесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обещствен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.502.308. Номер по предходен план: квартал 5660, кв. 5, парцел XVII, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.502.307, 41112.502.259, 41112.502.246, 41112.502.669 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 1510/05.04.2010 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, кв. Изток, ул.“София“- Начална тръжна цена   10 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.                                                             
6. Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.38 по плана на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 1770.00 / хиляда седемстотин и седемдесет / кв.м., отреден за детска градина. при граници и съседи: от север УПИ XI-336, от изток УПИ V-Селкооп – фурна, от юг УПИ VIII-249, УПИ VI-248, от запад улица с о.т. 62-63. Адрес: с.Багренци, общ. Кюстендил – Начална тръжна цена  28 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
7. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.68 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил с площ 788,00 / седемстотин осемдесет и осем / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма Номер по предходен план: 68, кв. 10, парцел IX, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 48355.501.69, 48355.501.75, 48355.501.115, 48355.501.150, 48355.501.76, 48355.501.74 по КККР на с. Вратца, общ. Кюстендил, съгласно скица №15-749466-05.07.2022г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил - Начална тръжна цена   13 050 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.
8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХIII, кв.20 по одобрения регулационния план на с. Радловци, общ. Кюстендил, с площ 646.00 / шестстотин четиридесет и шест / кв.м., при граници и съседи: от север улица с о.т. 27-51; от изток и юг улица с о.т. 27-28; от запад УПИ ХII -163, съгласно скица №21/12.01.2023г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена  6 850 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
9. Незастроен урегулиран поземлен имот III-377, кв.50 по одобрения регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил, с площ 790.00 / седемстотин и деветдесет / кв.м., при граници и съседи: от север УПИ II -376; от изток улица с о. т. 180-182; от юг УПИ IV-378, от запад улица с о. т. 177-176-178, съгласно скица №15/10.01.2023г., издадена от Община Кюстендил Начална тръжна цена   11150 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.
10. Незастроен урегулиран поземлен имот III-281, кв.52 по одобрения регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил, с площ 553,00 / петстотин петдесет и три / кв.м., при граници и съседи: от север УПИ II -280; от изток улица с о. т. 58-59; от юг УПИ IV-284, от запад УПИ XV-282, съгласно скица №681/05.10.2022г., издадена от Община Кюстендил- Начална тръжна цена  7950 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
11. Незастроен урегулиран поземлен имот VII-427, кв.12 по одобрения регулационния план на с. Шишковци, общ. Кюстендил, с площ 708.00 / седемстотин и осем / кв.м., при граници и съседи: от североизток улица с о. т. 65-80; от югоизток УПИ VIII-427; от югозапад УПИ ХV-429, от северозапад УПИ V-423, съгласно скица №787/08.11.2022 г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена   10600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
12. Незастроен урегулиран поземлен имот ХI- за обслужващи дейности, кв.23 по ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил, с площ 1418,00 / хиляда четиристотин и осемнадесет / кв.м., при граници и съседи: от север улица с о. т. 62-38; от изток УПИ I-193 и VIII-194; от юг УПИ IX-320, от запад УПИ X-за обслужващи дейности, кв.23 по ПУП на с. Ябълково, съгласно скица №457/16.07.2021г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена    27100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.07.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.07.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 18.07.2023 год., включително и до 25.07.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 18.07.2023 год., включително и до 25.07.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-740/25.05.2023г. на Кмета на Община Кюстендил е отменен публичен търг с явно надаване за продажба на имоти частна общинска собственост по реда на ЗОС, обявен със Заповед № РД-00-724/19.05.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-728/23.05.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 13.06.2023 година от 10,00часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения и на преместваеми съоръжения павилионен тип – общинска собственост за продажба на промишлени стоки, при спазване изискванията на Наредбата за реда, управление и разпореждане с общинско имущество:
1. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №3 в гр.Кюстендил, на ул.”Харковска” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
2. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №5 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев”  с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
3. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №7 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
4. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №8 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев”  с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
5. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №10 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев”  с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
6. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №11 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лв./м² без ДДС за площ на месец.  
7. Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№11/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,00 м2 търговска площ и 14,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
8. Помещение находящо се в с. Граница, общ. Кюстендил в ниското тяло на училището с площ от 69,00 м2 площ за склад с начална тръжна цена 1,10 лева/м2 на месец без ДДС.
9. Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Бузлуджа“ пред южната фасада на бл.102 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за кафе с площ от 10,15 м2 с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
10. Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Цар Освободител“ пред бл.8 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на плодове и зеленчуци с площ от 13,50 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
11. Терен находящ се в гр. Кюстендил, на ул.“Цар Освободител“ пред бл.8 за поставяне на преместваем обект /павилион/ за продажба на промишлени стоки с площ от 12,00 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.
12. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Синчец“ в ПИ с идентификатор 41112.503.407 за поставяне на подвижна съоръжение – готов промишлен образец за модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки съгласно одобрена схема №29/06.04.2023г на Гл. архитект на Община Кюстендил с площ от 1,65 м2 с начална тръжна цена 45.00 лева/м2 на месец без ДДС.
13. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ в ПИ с идентификатор 41112.503.847 за поставяне на подвижна съоръжение – готов промишлен образец за модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки съгласно одобрена схема №30/06.04.2023г на Гл. архитект на Община Кюстендил с площ от 1,65 м2 с начална тръжна цена 45.00 лева/м2 на месец без ДДС.
14. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ул. „Бузлуджа“ в ПИ с идентификатор 41112.500.1749 за поставяне на подвижна съоръжение – готов промишлен образец за модулен автомат за доставка и съхранение на пощенски пратки съгласно одобрена схема №31/06.04.2023г на Гл. архитект на Община Кюстендил с площ от 1,65 м2 с начална тръжна цена 45.00 лева/м2 на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за обект №7 е 35% от цената за търговска площ.
Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 20.06.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търга.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 12.06.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 19.06.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-656/09.05.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.789 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 25.07.2022 г. Площ на имота: 395.00 /триста деветдесет и пет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ IX, кв.56, по плана на кв.“Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-525/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  20 300 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.788 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 495.00 /четиристотин деветдесет и пет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VIII, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-526/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  26 700 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  2000 лева.
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.787 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 507.00 /петстотин и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VII, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-527/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  27 350 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  2000 лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.786 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 504.00 /петстотин и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VI, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-528/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  28 200 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  2000 лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.785 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 494.00 /четиристотин деветдесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ V, кв. 56, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-529/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  28 500 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 2000 лева.
6. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.711 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 657.00 /шестстотин петдесет и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи. УПИ X, кв. 53, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-533/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  34 000 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.
7. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.710 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 597.00 /петстотин деветдесет и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи. УПИ IX, кв. 53, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-534/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  30 150 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 3000 лева.
8. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.692 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 222.00 /двеста двадесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. УПИ XII-692, кв. 12, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-536/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- начална тръжна цена  15 050 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.
 9. Поземлен имот с идентификатор 20208.20.93 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Дворище, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-540/23.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 1017.00 /хиляда и седемнадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята при неполивни условия: 4 /четвърта/. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 020093,  при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 20208.20.94; 20208.20.513; 20208.20.92; 20208.20.557, съгласно скица № 15-1122677-28.09.2022 г., издадена от АГКК - гр. София – начална тръжна цена 2530 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  200 лева..
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 30.05.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 06.06.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.05.2023 год., включително и до 02.06.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.05.2023 год., включително и до 02.06.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-580/25.04.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 41112.502.718 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 311.00 /триста и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VI, кв. 23, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-530/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  15 900 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                            
                                                              
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.678 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 1674.00 /хиляда шестстотин седемдесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ IV, кв. 7, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-1719/12.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  84 550 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.                                                               .
 
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.386 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 555.00 /петстотин петдесет и пет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. УПИ XI, кв. 12, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-1697/08.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  32 300 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.                                                               .
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 12.05.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 19.05.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 10.05.2023 год., включително и до 17.05.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 10.05.2023 год., включително и до 17.05.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-328/02.03.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.03.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 7,71 м2 търговска площ и 15,06 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
3. Сектор №1 за търговци с регистрирани земеделски производители за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 1 /един/ брой преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,50 м2 площ на масата, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
4.Помещение в мазето на сградата, находяща се в ПИ XVI по кадастралния план на с. Ръсово, общ. Кюстендил, състоящо се от 120,00 м2 площ за склад, с начална тръжна цена 1,10 лева/м2 на месец без ДДС.
5.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата изградена в УПИ I, кв.7 по плана на с. Долно село състоящо се от 12,00 м2 площ за пощенска стнация с месечен наем в размер на 21,60 лева  с ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.03.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.03.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.03.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-104/17.01.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Сграда с идентификатор 41112.503.385.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, със застроена площ 79.00 /седемдесет и девет/ кв. метра, ведно с правото на строеж. Брой етажи: 2 /два/ Предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.385.  Година на построяване - 1867 при граници: От север, изток, юг и запад - поземлен имот с идентификатор 41112.503.385 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-908843-12.08.2022 г., издадена от АГКК - гр. София.Адрес:гр.Кюстендил, ул.“Ивайло“ № 2. Имотът е актуван с АОС № 6620/23.08.2022  год.
               Начална тръжна цена  23 668 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                               
   2. Поземлен имот с идентификатор 67461.21.316 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4362.00 /четири хиляди триста шестдесет и два/  кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Предишен идентификатор: 67461.21.314. Номер по предходен план: 000169 при граници и съседи: Съгласно скица № 15-634469-14.06.2021 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: с.Слокощица, общ.Кюстендил, местност “Зарева вада“. Имотът е актуван с АОС № 6134/08.07.2021 год.
Начална тръжна цена 79650 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 5000 лева.
3. Поземлен имот с  идентификатор 67461.21.317 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1235/13.06.2018 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 4141.00  /четири хиляди сто четиридесет и един/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост. Предишен идентификатор: 67461.21.314. Номер по предходен план: 000169 при граници и съседи: Съгласно скица № 15-634473-14.06.2021 г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: с.Слокощица, общ.Кюстендил, местност “Зарева вада“. Имотът е актуван с АОС № 6135/08.07.2021 год..
Начална тръжна цена 74 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване  в размер на 5000 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 02.02.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 09.02.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 31.01.2023 год., включително и до 07.02.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 31.01.2023 год., включително и до 07.02.2023 год.  включително – за повторния търг.
         Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-109/17.01.2023г. на Кмета на Община Кюстендил на 01.02.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

За отдаване под наем на общински терен - представляващ част от имот с идентификатор 41112.525.4517, съгласно одобрена от Гл. архитект схема за поставяне на преместваем обект с размери – 7,00/11,43 м. и площ от 80,00 кв.м. за павилион за продажба на кафе и закуски, пакетирани хранителни стоки, цигари и алкохол, с начална тръжна цена 500,00 лева без ДДС, стъпка за наддаване е 50,00 лв.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №24, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 30.01.2023г. и до 06.02.2023г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 15,00 часа на 31.01.2023г. и за повторен до 15,00 часа на 07.02.2023г.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 30.01.2023г., а за повторния търг до 15,00 часа на 06.02.2023г.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 08.02.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1626/29.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК за допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-1605/24.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана на сайта на Община Кюстендил е допуснато Изменение в Заповед № РД-00-1605/24.11.2022 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

ПРЕКРАТЯВАМ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЛЕДНИЯ ИМОТ:

 1. II. Отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години

      22. ПИ с идентификатор24.74 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,741 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Въртешката“ актуван с АОС №6685/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №РД-00-1605/24.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 06.12.2022 година от 10,00 часа в сградата на Килийното училище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

I. Отдаване под аренда на земеделска земя за създаване на трайни насаждения за срок от 10 години

1. ПИ с идентификатор 67790.4.33 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 2,930 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност: "Средно поле", актуван с АОС №6552/15.07.2022 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;
2. ПИ с идентификатор 23282.82.20 в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, с площ 1,487 дка, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята 5, местност: "Валоже", актуван с АОС №6619/23.08.2022 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;

II. Отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години

1. ПИ с идентификатор 04323.3.14 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 3,930 дка, с начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9, Местност "Арбалика" актуван с АОС №6666/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
2. ПИ с идентификатор 04323.3.16 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 4,500 дка, с Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9 Местност "Арбалика"  актуван с АОС №6667/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
3. ПИ с идентификатор 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 14,005 дка, Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9 Местност "Арбалика" актуван с АОС №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
4. ПИ с идентификатор 04796.15.369 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 12,036 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, местност "Чукарката" актуван с АОС №6669/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
5. ПИ с идентификатор 04796.11.315 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 1,042 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, Местност: "Свиндаци" актуван с АОС №6670/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
6. ПИ с идентификатор 16995.84.60 в землището на с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, с площ 104,317 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, местност: "Терзина падина“, актуван с АОС №6668/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
7. ПИ с идентификатор 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 18,351 дка, Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 5 Местност: "Планинница" актуван с АОС №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
8. ПИ с идентификатор 22811.8.146 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,471 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност: "Врътковец"  актуван с АОС №6672/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
9. ПИ с идентификатор 22811.8.141 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,173 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Люти дол" актуван с АОС №6673/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
10. ПИ с идентификатор 22811.8.66 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 5,998 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Врътковец" актуван с АОС №6674/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
11. ПИ с идентификатор 22811.8.67 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,999 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6675/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
12. ПИ с идентификатор 22811.8.75 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6676/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
13. ПИ с идентификатор 22811.8.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,609 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6677/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
14. ПИ с идентификатор 22811.8.56 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,968 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6678/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
15. ПИ с идентификатор 22811.8.55 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,399 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6679/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
16. ПИ с идентификатор 22811.8.54 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,781 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6680/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
17. ПИ с идентификатор 22811.8.53 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,227 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6681/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
18. ПИ с идентификатор 22811.8.52 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,165 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6682/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
19. ПИ с идентификатор 22811.8.47 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6683/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
20. ПИ с идентификатор 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 14,213 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 10, местност "Коприва" актуван с АОС №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
21. ПИ с идентификатор 22811.8.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,997 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 10, местност "Коприва" актуван с АОС №6684/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
22. ПИ с идентификатор 22811.24.74 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,741 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Въртешката“ актуван с АОС №6685/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
23. ПИ с идентификатор 22811.22.20 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,575 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Жълта бара" актуван с АОС №6686/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
24. ПИ с идентификатор 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 13,108 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Д. бахча" актуван с АОС №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
25. ПИ с идентификатор 29386.7.1 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 16,317дка, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категорията на земята 5, местност: "Грамаге" актуван с АОС №5002/04.12.2018 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
26. ПИ с идентификатор 29386.18.80 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 5,823 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6286/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
27. ПИ с идентификатор 29386.18.183 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 0,882 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Дабе" актуван с АОС №6287/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
28. ПИ с идентификатор 29386.18.17 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил,с площ 2,525 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6284/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
29. ПИ с идентификатор 29386.18.19 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 6,762 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6285/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
30. ПИ с идентификатор 29386.18.248 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 0,765 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе“ актуван с АОС №6671/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
31. ПИ с идентификатор 29386.9.25 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 9,177 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категорията на земята 5, местност: "Лешовица" актуван с АОС №6289/10.11.2022 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
32. ПИ с идентификатор 29386.43.37 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 2,290 дка, начин на трайно ползване “Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6293/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
33. ПИ с идентификатор 29386.43.51 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,766 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6294/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
34. ПИ с идентификатор 29386.43.55 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,315 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Крънолица" актуван с АОС №6295/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
35. ПИ с идентификатор 29386.43.56 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,342 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Крънолица" актуван с АОС №6296/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
36. ПИ с идентификатор 29386.43.6 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 3,683 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6290/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
37. ПИ с идентификатор 67790.22.33 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 9,518 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Брегория" актуван с АОС №6649/31.10.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
38. ПИ с идентификатор 67790.18.46 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,765 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност: "Брегория" актуван с АОС №6650/31.10.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
39. ПИ с идентификатор 67790.18.8 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,753 дка, начин на трайно ползване“ Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6651/02.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
40. ПИ с идентификатор 67790.18.63 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,737 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6652/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
41. ПИ с идентификатор 67790.18.62 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,313 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория"  актуван с АОС №6653/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
42. ПИ с идентификатор 67790.18.146 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,500 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6654/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
43. ПИ с идентификатор 67790.18.142 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,110 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност: "Брегория" актуван с АОС №6655/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
44. ПИ с идентификатор 67790.18.66 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,086 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6656/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
45. ПИ с идентификатор 67790.18.72 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,656 дка, начин на трайно ползване “Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6657/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
46. ПИ с идентификатор 67790.18.65 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,829дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6658/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
47. ПИ с идентификатор 67790.18.78 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,636 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6659/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
48. ПИ с идентификатор 67790.18.92 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,623 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория“ актуван с АОС №6660/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
49. ПИ с идентификатор 67790.4.31 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,100 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност "Средно поле" актуван с АОС №6661/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
50. ПИ с идентификатор 67790.4.32 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,720 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност "Средно поле" актуван с АОС №6628/07.10.2022 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
51. ПИ с идентификатор 67790.18.49 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,825 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6662/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
52. ПИ с идентификатор 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с АОС №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 13.12.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №24, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 02.12.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 05.12.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 09.12.2022г. и се входират до 15,00 часа на 12.12.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 02.12.2022г., а за повторния търг до 15,00 часа на 09.12.2022г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-1483/31.10.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.11.2022 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с АОС №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 03962.46.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята 10, находящ се в местността "Белуша" с общ размер 33, 820дка, актуван с АОС № 6622/06.10.2022г., с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 03962.97.29 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил,  с начин на трайно ползване “овощна градина“, категория на земята 4, находящ се в местността "Попов рид" с общ размер 4,420дка, актуван с АОС №6625/06.10.2022г., с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 03962.49.79 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята 4, находящ се в местността "Попов рид" с общ размер 10,824дка, актуван с АОС №6623/06.10.2022г., с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 03962.97.6 в зевмлището с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина“, категория на земята 4, находящ се в местността "Попов рид" с общ размер 1,453дка, актуван с АОС №6624/06.10.2022г., с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с АОС №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с АОС №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с АОС №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор  16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с АОС №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 16141.49.8 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бара” с общ размер 12,793 дка, актуван с АОС №5674/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
11. Част от поземлен имот с идентификатор 46108.27.23 с размер на 11,452 дка в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с АОС №5680/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с АОС №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с АОС №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с АОС №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 29266.1.283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „При кръчмата” с общ размер 17,262 дка, актуван с АОС №6282/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
16. Част от поземлен имот с идентификатор 29266.1.274 с размер на 26,519 дка в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,519 дка, актуван с АОС №6281/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с АОС №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с АОС №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с АОС №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 38432.65.10 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Градженко” с общ размер 68,440 дка, актуван с АОС №6276/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
21. Част от поземлен имот с идентификатор 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с АОС №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
22. Част от поземлен имот с идентификатор 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с АОС №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
23. Част от поземлен имот с идентификатор 44183.35.66 с размер на 33,873 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с АОС №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 44183.41.94 в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, с площ 15,524дка, находящ се в местността "Стребището", актуван с АОС№5144/30.07.2019г., с начална тръжна 16,80 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с АОС №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с АОС №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
27.Част от поземлен имот с идентификатор 57188.8.25 с размер на 47,733 дка в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с АОС №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с АОС №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с АОС №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с АОС №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с АОС №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с АОС №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 61457.6.106 в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Долбин” с общ размер 11,977 дка, актуван с АОС №6277/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с АОС №5309/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.39 в землището с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местноста "Керкеневица" с общ размер 1,000 дка, актуван с АОС №6633/14.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 62181.22.100 в землището на на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 6, находящ се в местността "Базяко" с общ размер 1,000дка, актуван с АОС №5681/20.10.2020г., с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.84 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността "Под хана" с общ размер 1,454дка, актуван с АОС №6634/14.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.213 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността "Под хана" с общ размер 0,616дка, актуван с АОС №6635/14.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.85 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността „Лесновец“ с общ размер 1,304дка, актуван с АОС №6636/14.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 62181.95.72 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 5, находящ се в местността „Лесновец“, с общ размер 1,805дка, актуван с АОС №6637/18.10.2022г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.44 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местността "Керкеневица", с общ размер 2,500дка, актуван с АОС №6638/18.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.15 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местността "Под гробищата", с общ размер 2,400дка, актуван с АОС №6639/18.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 62181.44.16 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 9, находящ се в местността "Селище", с общ размер 2,697дка, актуван с АОС №6640/18.10.2022г., с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 67461.27.5 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива“, категория на земята 7, находящ се в местността "Цръквенци", с общ размер 13,257дка, актуван с АОС №6632/11.10.2022г., с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;
45. Поземлен имот с идентификатор 73691.14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с АОС №5312/25.11.2019г., с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
46. Поземлен имот с идентификатор 78611.23.8 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 19,991 дка, актуван с АОС №5685/20.10.2020г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
47. Част от поземлен имот с идентификатор 78611.2.850 с размер на 24,139 дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 25,439 дка, актуван с АОС №5684/20.10.2020г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
48. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с АОСт №5316/26.11.2019г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
49. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с АОС №5317/26.11.2019г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
50. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неиз.нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с АОС №5319/26.11.2019г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
51. Поземлен имот с идентификатор 78611.5.667 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Средо бърдо” с общ размер 67,490 дка, актуван с АОС №6283/09.11.2021г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
52. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.648 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“, категория на земята 8, находящ се в местността "Бурназо" с общ размер 23,339дка, актуван с АОС №5314/25.11.2019г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
53. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.353 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя“, категория на земята 5, находящ се в местността "Кривевица“, с общ размер 65,739дка, актуван с АОС №5320/27.11.2019г., с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
54. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.29 в землището на с Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива“, категория на земята 8, находящ се в метността "Гарочан“, с общ размер 12,025дка, актуван с АОС №6631/11.10.2022г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
55. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.645 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива (угар, орница)“, категория на земята 8, находящ се в местността "Преслапо", с общ размер 37,212дка, актуван с АОС №5313/25.11.2019г., с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
    
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.11.2022 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 11.11.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 15.11.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 18.11.2022г. и се входират до 15,00 часа на 22.11.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 11.11.2022г., а за повторния търг до 15,00 часа на 18.11.2022г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижими имоти – частна общинска собсвеност. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1256/19.09.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе на 29.09.2022г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2177 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 1523.00 /хиляда петстотин двадесет и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.2120; 41112.500.1150; 41112.500.2176, 41112.500.1140, 41112.500.2108, 41112.500.2174, 41112.500.2173, съгласно скица издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Александър Димитров“. .Имотът е актуван с АОС № 6492/07.04.2022 год.
Начална тръжна цена 145 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 5 000 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
Търга да се проведе на 29.09.2022 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 06.10.2022 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 27.09.2022г., включително и до 04.10.2022г. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 27.09.2022г., включително и до 04.10.2022г. включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1194/07.09.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4599 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 207.00 /двеста и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.4149; 41112.503.1782; 41112.503.4150, съгласно скица - проект № 15-1104617-11.10.2021г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Цар Борис І“.
Начална тръжна цена 19 700 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 1000 лева
2. Незастроен, урегулиран поземлен имот VI - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 862.00 /осемстотин шестдесет и два/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ V - общ.; от юг: край на регулация; от запад: край на регулация, съгласно скица №44/04.02.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Багренци, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
3. Незастроен, урегулиран поземлен имот ХII, кв. 14 по плана на с. Горна Брестница, целия с площ 745.00 /седемстотин четиридесет и пет/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 48-49; от изток и юг: край на регулация; от запад: УПИ ХI и ПИ 85, съгласно скица № 285/16.07.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Горна Брестница, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.83 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 2690.00 /двe хиляди шестстотин и деветдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000114. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот І - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.13.82; 66891.13.80; 66891.14.35; 66891.2.422 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-17451-11.01.2021 г., издадена от АГКК - София. Адрес: с.Скриняно, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5889/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 22 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 6786.00 /шест хиляди седемстотин осемдесет и шест / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000116. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот ІІ - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Съгласно скица № 15-17456-11.01.2021г., издадена от АГКК - София. Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5890/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 41 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 2000 лева.
6. Поземлен имот с идентификатор 66891.40.14 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 3003.00 /три хиляди и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 040014, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.40.16; 66891.40.15; 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-550938-21.05.2022г., издадена от АГКК - София.Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6530/13.06.2022г.
 Начална тръжна цена 24 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.09.2022г. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.09.2022г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
         Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16 ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, реши:

І. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот – Заповед № КД-14-24 от 28.01.2010 г. на началника на СГКК – Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. Калосия № 19, с площ 15 900 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1777, кв. 212, ведно с намиращата се в него сграда с идентификатор 41112.504.9, състояща се от ниско тяло на два етажа, година на построяване 1991 г., и високо тяло на седем етажа, година на построяване 1983 г., с обща застроена площ 1660 кв. м и обща разгъната застроена площ 6497 кв. м, предназначение: хотел; при съседи на имота: 1. 41112.504.1371, 2. 41112.504.2021, 3. 41112.504.2046, 4. 41112.41.5, 5. 41112.41.70, 6. 41112.504.1325, 7. 41112.504.1324 и 8. 41112.504.1 2023, съгласно скица № 15-511983/10.06.2019 г., издадена от СГКК – Кюстендил, ведно със всички подобрения, оборудване и обзавеждане.

II. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. І от настоящото решение имот общо в размер на 6 982 000 лв.

III. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. І от настоящото решение недвижим имот в размер на 6 982 000 лв. и стъпка на наддаване – 69 820 лв.

IV. Определя депозит за участие в търга в размер на 698 200 лв. и краен срок за внасянето му – 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

V. Тръжната документация за участие в търга се закупува в дирекция „Икономически дейности“ срещу документ за платена такса/цена в размер на 50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644, код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

VI. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименование на обекта и името на участника в срок до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в административната сграда на Община Кюстендил, Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция „Икономически дейности“.

VII. Търгът да се проведе от 14 ч. на 26-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.

VIII. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на имота при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

IX. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

X. Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер на 698 200 лв. – 36-ият ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

XI. Срок за подаване на предложения – до 17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

XII. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

ХІІІ. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в дирекция „Икономически дейности“.

ХІV. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗДДС, с изключение на сградите и прилежащия терен към сградите, които не са нови.

ХV. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

XVI. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.

XV II. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва: 5 членове и 2 резервни.

XVIII. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на община Кюстендил протокола от търга.

XIХ. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

XХ. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-11367/23.08.2022г. на Кмета на Община Кюстендил на 09.09.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №1 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
2.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №2 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
3.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №3 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
4.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №4 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
5.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №5 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
6.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №6 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
7.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №7 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
8.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №8 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
9.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №9 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
10.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №10 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
11.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №11 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
12.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №12 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
13.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №1 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
14.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №2 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
15.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №3 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
16.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №4 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
17.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №5 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
18.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №6 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
19.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №7 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
20.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №8 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
21.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №9 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
22.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №10 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 16.09.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в офиса на ОП „УОИ“, гр. Кюстендил, ул.“Веслец“ №6, бл.101Б от 29.08.2022г. до 15,00 часа на 07.09.2022г., а за повторен до 15,00 часа на 14.09.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил, пл „Велбъжд“ №1.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 07.09.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 14.09.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

     Със Заповед №РД-00-1066/10.08.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 23.08.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
     Помещение находящо се в гр.Кюстендил, бул.“България“ №4, подблоково пространство ползващо се като вход, ведно със складови и сервизни помещения за център за забавление на деца и детски кът за игра, с площ 65,10кв.м., начална тръжна цена 200 лв. на месец.
Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС.
     За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, по реда на гл.VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
     При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.08.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
     Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
     Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22.08.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.08.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1051/04.08.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

      1. Поземлен имот с идентификатор 72045.400.11 по КККР на с. Таваличево, общ. Кюстендил с площ 16440.00 /шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет / кв.метра.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За стопански двор. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000044, квартал: 1, парцел: ХІ, ведно със сградите попадащи в имота:
1. Сграда с идентификатор 72045.400.11.1 със застроена площ 63.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда
2. Сграда с идентификатор 72045.400.11.2 със застроена площ 25.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
3. Сграда с идентификатор 72045.400.11.3 със застроена площ 287.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
4. Сграда с идентификатор 72045.400.11.4 със застроена площ 83.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
5. Сграда с идентификатор 72045.400.11.5 със застроена площ 227.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
6. Сграда с идентификатор 72045.400.11.6 със застроена площ 229.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
7. Сграда с идентификатор 72045.400.11.7 със застроена площ 255.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
8. Сграда с идентификатор 72045.400.11.8 със застроена площ 509.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда   

 Начална тръжна цена  135 400 лева без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.                                                                 
          
     2. Урегулиран, поземлен имот ХХХV-355, кв. 19 по плана за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 1011.00 /хиляда и единадесет / кв. метра. при граници и съседи: От север: улица с о.т. 180-181; От изток: пешеходна пътека; От юг: УПИ ХХХVI; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 381/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 9600 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
     3. Урегулиран, поземлен имот ХХХVII, кв. 19 по плана за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 580.00  /петстотин и осемдесет/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХХХVI; От изток: УПИ ХV 359, УПИ ХII 360, УПИ ХI 361; От юг: УПИ ХХХVIII; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 382/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 5600 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

     4. Урегулиран, поземлен имот ХL, кв. 19 по план за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 708.00 /седемстотин и осем/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХХХIХ; От изток: УПИ VII 365; От юг: УПИ ХLI; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 383/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил.  Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 7050 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

      5. Урегулиран, поземлен имот ХLI, кв. 19 по план за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 654.00 /шестстотин петдесет и четири/  кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХL; От изток: УПИ VI 366; От юг: УПИ ХLII; От запад: улица с о.т. 180-182-173, съгласно скица № 384/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 6600 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

      6. Урегулиран, поземлен имот ХLII, кв. 19 по план за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 883.00 /осемстотин осемдесет и три/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХLI; От изток: УПИ V 3676, УПИ IV 414; От юг: УПИ ХLIII; От запад: улица с о.т. 182-173, съгласно скица № 386/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил.Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 9350 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.

Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.      
Търга да се проведе на 18.08.2022 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 25.08.2022 год., при същите условия.    
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 16.08.2022 год., включително и до 23.08.2022 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 16.08.2022 год., включително и до 23.08.2022 год. включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

     Със Заповед № РД-00-896/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения  и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№14/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 14,10 м2 търговска площ и 26,40 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Сектор №2 за търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 2 /два/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №5 и №6, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова площ, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
3.Помещение за обществена тоалетна, находящо се в гр. Кюстендил площад „I-ви май“, състоящо се от 78 м2 площ, с начална тръжна цена 86,95 лв. на месец без ДДС.
4.Терен, находящ се на ул. „Цар Освободител“ УПИ IV кв. 271 за поставяне на преместваем обект за павилион за промишлени стоки с площ от 7,30 м2 с начална тръжна цена 3,35 лева/м2 на месец без ДДС.
5. Терен находящ се в УПИ XI – общ. и делово обслужване, кв.1 по плана на гр. Кюстендил за поставяне на павилион  за продажба на пакетирани хранителни стоки, цигари, алкохол и обслужващи дейности с площ 27,50 м2 с начална тръжна цена от 2,60 лева/м2 на месец без ДДС.
     Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
     За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
     При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 26.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 18.07.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 25.07.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК и допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-897/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана на официалния сайт на Община Кюстендил

И З М Е Н Я М:

Заповед № РД-00-897/06.07.2022 година за провеждане на търг за отдаване под аренда на земеделски земи за отглеждане на полски култури за срок от 10 години от ОПФ

В Заповедта се променя

На 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Да се чете:

На 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка и стъпка за наддаване 1,90 лева при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Община Кюстендил съгласно чл.78, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със заповед № РД-00-897/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. ПИ с идентификатор 36659.26.108 по КККР на с. Катрище с размер от 0,510 дка в местност „Сад. бахчи“, с НТП – овощна градина, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6525/13.06.2022 година;
2. ПИ с идентификатор 36659.26.189 по КККР на с. Катрище с размер от 1,880 дка в местност „Герено“, с НТП – деградирала орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6526/13.06.2022 година;
3. ПИ с идентификатор 36659.26.191 по КККР на с. Катрище с размер от 4,706 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6527/13.06.2022 година;
4. ПИ с идентификатор 36659.26.192 по КККР на с. Катрище с размер от 5,820 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6528/13.06.2022 година;
5. ПИ с идентификатор 36659.26.194 по КККР на с. Катрище с размер от 0,812 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6529/13.06.2022 година;
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които:
1. са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година;
2. са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване по несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и държавни задължения, освен ако компетентния орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
Обстоятелствата по т.5 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.1, 2, 3 и т.4 с декларация;
Въз основа на протокола от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се определя арендатора, наемната цена, условията и сроковете за плащането.
Заповедта се издава в 7-дневен срок от получаването на протокола от тръжната комисия, обявява се на видно място в сградата на общината и може да се обжалва от останалите участници по реда на ГПК.
След влизане в сила на Заповедта, Кметът на общината в 14-дневен срок, сключва договор за аренда с определения арендатор. В договора задължително се включват, условията, при които е спечелен публичния търг.    
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 12, ал.5 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общински поземлен фонд, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 26.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.07.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 18.07.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 22.07.2022г. и се входират до 15,00 часа на 25.07.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.07.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.07.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-474/15.04.2022г. на Кмета на Община Кюстендил на 29.04.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

I. С тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терени

1. Помещение /№1/ част от сграда, представляващо ПИ с идентификатор 41112.503.1129.6, находящо се в гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 16,00 м2 търговска площ, с предназначение за търговска дейност с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Сектор №2 за търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №4, №5 и №6, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова площ, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС. Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 28.04.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 10.05.2022 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

II. С явно наддаване за отдаване под наем на общински терен

1.Терен, находящ се в ПИ 41112.504.2144 по КККР на гр. Кюстендил на Колушко дере с площ 61,00 м2 за поставяне на преместваем обект за павилион за кафе-аперитив с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 без ДДС на месец. Начална тръжна цена на обекта 226,00 лева. Стъпката за наддаване е 22,00 лв.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 27.04.2022г. и до 09.05.2022г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 16,00 часа на 28.04.2022г. и за повторен до 16,00 часа на 10.05.2022г.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 27.04.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 09.05.2022 година.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 11.05.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Със заповед № РД-00-287/14.03.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 30.03.2022 година от 10,00часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Кюстендил и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил.

I. За отдаване под наем на общински терени и помещения:
1. Сектор №2 – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1, №2 и №4 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
2. Помещение в гр. Кюстендил, ул.“Колушко дере“ с площ 20,00 м2 търговска площ и 80,00 м2 складова площ за магазин за хранителни стоки с начална тръжна цена 5,10 лева/м2 без ДДС на месец.

II. За отдаване под наем на следните общински терени за поставяне на рекламно – информационни елементи - билборд:
1.Терен в гр.Кюстендил  на  ул. „П. Ников” срещу ЧЕЗ за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №55 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
2.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Петър Берон” – срещу складовете за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №66 с начална тръжна цена  150 лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
3.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” и ул. „Осоговска” под казармите за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №40 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
4.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” и ул. „Нов живот” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд  позиция №45 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
5.Терен в гр.Кюстендил ъгъла на ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Александър Димитров”
за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №62 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
6.Терен в гр.Кюстендил ул. „Македония”, зелената площ м/у платната срещу магазин „Кауфланд” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №25 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
7.Терен в гр.Кюстендил - ул. „Гороцветна” зад театъра за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №52 с начална тръжна цена  200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
8.Терен в гр.Кюстендил -  ул. „Гороцветна” пред закусвалня „Рибката” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №65 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
9.Терен в гр.Кюстендил югозападния ъгъл на ул. „Македония” и ул. „Гороцветна” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №59 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
10.Терен в гр.Кюстендил северния ъгъл на ул. „Бузлуджа” и ул. „Хаджи Димитър” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №46 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
11.Терен в гр.Кюстендил западния ъгъл на ул. „Александър Стамболийски” с ул. „Цар Освободител” – срещу „Млечния бар” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №29 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
12.Терен в гр.Кюстендил юго-западния ъгъл на ул. „Гороцветна” с ул. „Цар Освободител” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №64 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
13.Терен в гр.Кюстендил южната страна на ул. „Г. С. Раковски” – преди кръговото на плажа за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №39 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
14.Терен в гр.Кюстендил северната страна на ул. „Г. С. Раковски” – в кръговото на плажа за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №44 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
15.Терен в гр.Кюстендил  ъгъла на ул. „Цар Освободител” с ул. „Цар Борис” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №50 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
16.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” под паметника на Ильо Войвода за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №42 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
17.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Цар Симеон I” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №38 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
18.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” –  кръговото на м.„Фантастико” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №4 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
19.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Цар Освободител” кръговото на м.„Фантастико” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №48 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
20.Терен в гр.Кюстендил на входа от Дупница - ъгъла с ул. „Цар Самуил” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №43 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
21.Терен в гр.Кюстендил на входа от София - ул. „Цар Освободител”пред КЗК за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №61 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
22.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” между бензиностанцията и пътното за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №60 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
    
      Цените са съобразени с Приложение №1 за наем на рекламно – информационни елементи към чл.24, ал.5 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил, приета с Решение №767/31.07.2014г. на Общински съвет - Кюстендил.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
      При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.04.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.03.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 05.04.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-214/23.02.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:
             1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2358 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 511.00 /петстотин и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389, парцел IV,  при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 41112.504.2355, 41112.504.2357; 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517362-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, съгласно скица  № 15-310057-07.04.2020 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“.Имотът е актуван с АОС № 5765/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 65150 лева, без ДДС.

           2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2359 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 611.00  /шестстотин и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел II, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори: 41112.504.2360, 41112.504.2362; 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517346-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5766/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 78000 лева, без ДДС.

        3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.2361 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Площ на имота: 442.00 /четиристотин четиридесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.504.582; 41112.504.499. Номер по предходен план: квартал 389б, парцел IV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори; 41112.504.584; 41112.504.2362, 41112.504.2360, 41112.504.582 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-517329-18.06.2020 г., издадена от СГКК гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Нов живот“. Имотът е актуван с АОС № 5768/10.11.2020 год.- начална тръжна цена 56400 лева, без ДДС.

           4. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.123 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 668.00 /шестстотин шестдесет и осем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 123, квартал 2, парцел ХIII, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-1059360-29.09.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6271/13.10.2021 год.- начална тръжна цена 6600 лева, без ДДС.

          5. Незастроен,  урегулиран поземлен имот  ІV-462, кв. 41, по ПУП на с. Шишковци, oбщ.Кюстендил с площ 670.00 /шестстотин и седемдесет/ кв.метра при граници и съседи: От северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; От североизток: УПИ V-462;  От югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; От югозапад: УПИ ІІІ-462; От юг: УПИ Х-463, съгласно скица № 449/20.09.2018 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Шишковци, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 4995/11.10.2018 год.- начална тръжна цена 7000 лева, без ДДС.                                                                                                                                                        
Търга да се проведе на  15.03.2022 год. от  10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 23.03.2022 год., при същите условия.    
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 11.03.2022 год., включително и до 18.03.2022 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 11.03.2022 год., включително и до 18.03.2022 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-105/25.01.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК за допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-89/20.01.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана във вестници “24 часа” и “Вяра” е допуснато изменение в Заповед № РД-00-89/20.01.2022 година за провеждане на търг с тайно наддаване в частта за отдаване под наем на общински терени, като е:

ПРЕКРАТЕНА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

II.1.Терен за поставяне на преместваем обект, находящ се в ПИ 41112.503.1247 по КККР на гр. Кюстендил /автобусна спирка срещу Административен съд/ за павилион за административни дейности с размери 6,00/2,40 кв.м. с обща площ 14,40 кв.м. с начална тръжна цена 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-89/20.01.2022 година на Кмета на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 08.02.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил за отдаване под наем при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:
І. Откривам процедура за отдаване под наем на част от имоти - публична общинска собственост чрез търг с тайно наддаване за поставяне на общодостъпно място на външно терминално устройство АТМ /банкомат/ при следните условия:
1.1. 1,5 кв.м във фоайето на първия етаж на спортна сграда на стадион „Осогово“, представляваща ПИ с идентификатор 41112.504.1323.1, актувана с АПОС №4370/13.04.2016 г. с начална тръжна цена 150,00 лева на месец без ДДС.
1.2. 1,5 кв.м. във фоайето на първия етаж на сградата на бившата поликлиника, представляваща ПИ с идентификатор 41112.503.1043.1, находящ се на ул.”П. Яворов” №4, актувана с АПОС № 1070/14.10.2004 г. с начална тръжна цена 150,00 лева на месец без ДДС.
2. Предназначение на обекта: за поставяне на общодостъпно място на терминално устройство АТМ /банкомат/ с оглед обслужване на гражданите и гостите на града.
3. Срок за отдаване под наем на обекта: 5 (пет) години.
4. Специални изисквания към участниците:
4.1. Кандидатите следва да притежават лиценз, издаден от БНБ за извършването на банкова дейност, като към заявлението за участие се прилага заверено копие от лиценза.
4.2. Кандидатът е длъжен да монтира и осигури терминално устройство АТМ /банкомат/. Устройството следва да е технически обезопасено, с електрическо захранване – 220 V/50 HZ и да е съобразено с изискванията на Директива 2006/95/ ЕО, т.е. с поставена СЕ маркировка, която доказва съответствието му с хармонизираните стандарти, включително изискванията за безопасност. В предложението си кандидатът следва да представи техническа документация или подробно описание на вида, марката и модела на банкомата, от които да е видно включително поставената СЕ маркировка, както и посочване на параметрите на електрическата енергия на предлагания за монтиране банкомат, съгласно указанията на производителя.
4.3. Разходите по монтирането и демонтирането на банкомата, както и разходите по свързването му към електрическата инсталацията и монтирането на контролно измервателен уред са за сметка на Наемателя, като тези дейности следва да се извършват в рамките на работните дни от 8:00 часа до 17:00 часа.
4.4. Кандидатът определен за наемател е длъжен, при възникване на авария в банкомата да я отстрани за срок от 2 /два/ часа, а при необходимост да подмени същия като монтира друг, също снабден с СЕ маркировка.
4.5. Кандидатът, определен за наемател е длъжен да зарежда банкомата в срок от 2 /два часа/, след направена заявка.
II. Откривам процедура за отдаване под наем на общински терени:
1.Терен за поставяне на преместваем обект, находящ се в ПИ 41112.503.1247 по КККР на гр. Кюстендил /автобусна спирка срещу Административен съд/ за павилион за административни дейности с размери 6,00/2,40 кв.м. с обща площ 14,40 кв.м. с начална тръжна цена 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.
2. Терен за поставяне на преместваем обект - вендинг автомат за кафе и топли напитки, находящ се в ПИ 41112.504.31 по КККР на гр. Кюстендил с размери 0,70/0,70 кв.м. с обща площ 0,50 кв.м. с начална тръжна цена 45,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
3. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.257 А (пл. „Първи май“) с размери 5х7 м с обща площ 35 кв.м за разполагане на павилион съгласно одобрена схема №10/13.04.2016г. предназначен за продажба на кафе и закуски с начална тръжна цена 3,95 лева/кв.м на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 15.02.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 07.02.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 14.02.2022 година.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 

Споделете в социалните мрежи:

     Със Заповед № РД-00-1613/10.12.2021 година на Кмета на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.12.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил за отдаване под наем на общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:
1. Помещение - склад находящ се в гр.Кюстендил, ул.“Константинова баня“ №5 с площ 17,00 м² с начална тръжна цена 2,10 лв./м² на месец без ДДС.
2. Помещение - гараж находящ се в с. Коняво, общ.Кюстендил в сградата на здравната служба с площ 18,60 м² с начална тръжна цена 1,10 лв./м² на месец без ДДС.
3. Помещение за приготвяне  и продажба на храна за вкъщи и скара на дървени въглища /№10/ находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.7, с адрес: гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 37,50 м2, от които 20,00 м2 търговска площ и 17,50 м2 складова площ с начална тръжна цена от 8,95 лв./м2 на месец без ДДС.
4. Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лв./м2 на месец без ДДС.
    Цената за складова и помощна площ е 35% от достигнатата на търга цена за търговска площ на съответния обект.
    Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
    За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.12.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 21.12.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.12.2021 година.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1512/17.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 1. Незастроен, урегулиран поземлен имот Х - 60, кв. 14 по ПУП (ПР) на с. Дворище, с площ 806.00 (осемстотин и шест) кв. метра, при граници и съседи: север: УПИ ХІ – 60, изток: улица с о.т. 43-44-45, юг: УПИ ІХ – 60 и от запад: УПИ V - 60, УПИ ІV – 60    - начална тръжна цена 7450 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на  30.11.2021 год. от  14,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1513/17.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.122 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 701.00 /седемстотин и един / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122, квартал 2, парцел ХIV при граници и съседи: Съгласно скица № 15-611234-08.06.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6138/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6950 лева, без ДДС.

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.128 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 699.00 /шестстотин деветдесет и девет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 127, квартал 2, парцел VIII при граници и съседи: Съгласно скица № 15-611232-08.06.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6139/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6900 лева, без ДДС.

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 62181.502.153 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Раненци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1231/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 850.00 /осемстотин и петдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 20, парцел ХIII при граници и съседи: Съгласно скица № 15-462671-28.04.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Раненци, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6136/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 7100 лева, без ДДС

 

 1. Поземлен имот с идентификатор 62181.502.155 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Раненци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1231/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 824.00 /осемстотин двадесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 20, парцел Х, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-462667-28.04.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Раненци, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6137/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6900 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на 30.11.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год.  включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.11.2021 год. включително и до 03.12.2021 год.    включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Заповед на Кмета на община Кюстендил №РД- 00-1507/ 17.11.2021г. относно провеждането на публичен търг с тайно наддаване, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.12, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.9 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, във връзка с Решение №502/29.07.2021 г. на ОбС - Кюстендил

На 01.12.2021 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2021/2022 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 38432.65.10 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Градженко” с общ размер 68,440 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6276/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;

7.Поземлен имот с идентификатор  16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 16141.49.8 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бара” с общ размер 12,793 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5674/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 20208.32.30 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Поройо” с общ размер 16,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5143/29.07.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
 6. Поземлен имот с идентификатор 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 7. Поземлен имот с идентификатор 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 8. Поземлен имот с идентификатор 78611.23.8 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 19,991 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5685/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 9. Част от поземлен имот с идентификатор 78611.2.850 с размер на 24,139 дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Граженко” с общ размер 25,439 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5684/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 10. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5316/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 11. Поземлен имот с идентификатор 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изст.орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5317/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 12. Поземлен имот с идентификатор 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неиз.нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5319/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 13. Поземлен имот с идентификатор 78611.5.667 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Средо бърдо” с общ размер 67,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6283/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 10,80 лв./дка;
 14. Поземлен имот с идентификатор 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

22.Част от поземлен имот с идентификатор 57188.8.25 с размер на 47,733 дка в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 6. Част от поземлен имот с идентификатор 44183.35.66 с размер на 32,720 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
 7. Поземлен имот с идентификатор 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Д.бахча” с общ размер 13,108 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 8. Поземлен имот с идентификатор 29386.7.1 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Грамаге” с общ размер 16,317 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5002/04.12.2018 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 9. Поземлен имот с идентификатор 29386.3.38 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Грамаге” с общ размер 4,541 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6288/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 10. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.80 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 5,823 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6286/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 11. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.183 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 0,882 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6287/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 12. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.17 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 2,525 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6284/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 13. Поземлен имот с идентификатор 29386.18.19 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Дабе” с общ размер 6,762 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6285/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 14. Поземлен имот с идентификатор 29386.9.25 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Лешовица” с общ размер 9,177 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6289/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 15. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.37 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Орището” с общ размер 2,290 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6293/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 16. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.51 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Орището” с общ размер 1,766 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6294/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 17. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.55 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица” с общ размер 1,315 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6295/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 18. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.56 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица” с общ размер 1,342 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6296/10.11.2021година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 19. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.6 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Орището” с общ размер 3,683 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6290/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 20. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.11 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица” с общ размер 1,104 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6291/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 21. Поземлен имот с идентификатор 29386.43.14 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Крънолица ” с общ размер 2,606 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6292/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;

44.Част от поземлен имот с идентификатор 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;

45.Част от поземлен имот с идентификатор 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

 1. Поземлен имот с идентификатор 44255.53.15 в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Над пъто” с общ размер от 10,182 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5327/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 2. Поземлен имот с идентификатор 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Коприва” с общ размер 14,213 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
 3. Поземлен имот с идентификатор 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 18,351 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 4. Поземлен имот с идентификатор 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5309/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
 5. Поземлен имот с идентификатор 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
 6. Поземлен имот с идентификатор 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Арбалика” с общ размер 14,005 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 7. Поземлен имот с идентификатор 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 8. Поземлен имот с идентификатор 29266.1.283 в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „При кръчмата” с общ размер 17,262 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6282/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 9. Част от поземлен имот с идентификатор 29266.1.274 с размер на 26,519 дка в землището на с. Жеравино, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ристина бара” с общ размер 42,519 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6281/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 10. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.34 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 4,066 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6278/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 11. Поземлен имот с идентификатор 02138.114.2 в землището на с. Багренци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Калиманец” с общ размер 4,000 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6279/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 12. Поземлен имот с идентификатор 02138.114.4 в землището на с. Багренци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Калиманец” с общ размер 1,931 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6280/04.11.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 13. Част от поземлен имот с идентификатор 46108.27.23 с размер на 11,452 дка в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5680/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
 14. Поземлен имот с идентификатор 61457.6.106 в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Долбин” с общ размер 11,977 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6277/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
 15. Поземлен имот с идентификатор 67461.15.1 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Кошарите” с общ размер 1,711 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6274/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 16. Поземлен имот с идентификатор 67461.15.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Кошарите” с общ размер 5,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №6275/29.10.2021 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
 17. 62. Поземлен имот с идентификатор14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5312/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 08.12.2021 година от 09,30 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 29.11.2020г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 30.11.2021г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 06.12.2021г. и се входират до 15,00 часа на 07.12.2021г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.11.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 06.12.2021 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Seopaslaugos.com - svetainių ir elektroninių parduotuvių kūrimas, kriptovaliutos, bitcoinai bei seo paslaugos už gerą kainą

Споделете в социалните мрежи:

 1. Поземлен имот с идентификатор 41112.504.588 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 159.00 /сто петдесет и девет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.504.2136; 41112.504.586, съгласно скица № 15-460705-28.04.2021 г., издадена от - начална тръжна цена 19950 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на  25.08.2021 год. от  14,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 01.09.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 23.08.2021 год., включително и до 30.08.2021 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 23.08.2021 год., включително и до 30.08.2021 год. включително – за повторния търг.

 

Споделете в социалните мрежи:

 1. Поземлен имот с идентификатор 78608.3.137 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Цървендол, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-491/16.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 515.00 /петстотин и петнадесет/ кв. метра.Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Категория на земята: 0 /нула/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000087; Ведно със сградата, която попада в имота:

Сграда с идентификатор 78608.3.137.1 със застроена площ 66.00 кв. метра; брой етажи: 1 /един/; Предназначение: Друг вид сграда за обитаване, при граници и съседи на имота:Поземлени имоти с идентификатори 78608.3.120; 78608.3.6; 78608.3.7; 78608.3.154, съгласно скица на поземлен имот № 15-268594-15.03.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес на поземления имот: с.Цървендол, общ.Кюстендил. имотът е актуван с АОС № 6018/05.04.2021 год.- начална тръжна цена 2600 лева, без ДДС.

 1. Поземлен имот с идентификатор 52400.2.134 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Николичевци, общ. Кюстендил, местност Рапевица, одобрени със Заповед № РД-18-509/20.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 3592.00 /три хиляди петстотин деветдесет и два/ кв. метра, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада. Категория земя: 5 /пета/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000069, при граници и съседи: съгласно скица № 15-311752-24.03.2021 г., издадена от АГКК - гр. София.  Имотът е актуван с АОС № 6019/05.04.2021 год. - начална тръжна цена 4200 лева,  без ДДС.           

       Търга ще се проведе на 25.08.2021 год. от 9,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 01.09.2021 год., при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 23.08.2021 год., включително и до 30.08.2021 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 23.08.2021 год., включително и до 30.08.2021 год. включително – за повторния търг.

             

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-847/05.07.2021г. на Кмета на Община Кюстендил на 21.07.2021 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение и терени при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Помещение за производство и продажба на закуски /№10/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.7, адрес: гр.Кюстендил на площад “Първи май“, състоящо се от 20,00 м2 търговска площ и 17,50 м2 с начална тръжна цена от 8,95 лева/м2 на месец без ДДС.

2.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №1 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

3.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №2 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

4.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №3 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

5.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №4 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

6.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №5 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

7.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №6 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

8.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №7 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

9.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №8 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

10.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №9 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

11.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №10 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

12.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №11 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

13.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор А, клетка №12 с площ 14,00 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

14.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №1 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

15.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №2 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

16.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №3 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

17.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №4 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

18.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №5 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

19.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №6 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

20.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №7 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

21.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №8 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

22.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №9 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

23.Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дондуков“ №64, местност „Стубело“, сектор Б, клетка №10 с площ 16,50 м2 за продажба на непреработена селскостопанска продукция - грозде с начална тръжна цена 15,20 лева/м² на месец с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 28.07.2021 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 20.07.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 27.07.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-558/17.05.2021г. на Кмета на Община Кюстендил на 27.05.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения, терени и съоръжения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Терен в гр.Кюстендил, ПИ 41112.500.1905 по КККР на гр.Кюстендил с площ 47,60 м2 за разполагане на павилион предназначен за кафе и закуски (съгласно одобрена схема №7 от 04.02.2021г.) с начална тръжна цена 3,70 лева/м² на месец без ДДС.

2.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Демокрация“ пред Окръжна поликлиника с размери 0,80/1,20м2 за разполагане на вендинг автомат за пакетирани стоки и студени напитки (съгласно одобрена схема №10/09.02.2021г.) с начална тръжна цена 45,00 лева/м² на месец без ДДС.

3.Помещение в гр.Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №19, част от сграда с идентификатор 41112.504.1323.1, /сладкарница „Шампиони“/ площ 350,00м2 за сладкарница, с начална тръжна цена 1 350,00 лв. на месец без ДДС.

4.Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №6 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС. 

5.Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №9 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС. 

Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 03.06.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 26.05.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 02.06.2021 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-66/18.01.2021г. на Кмета на Община Кюстендил на 04.02.2021 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и съоръжения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. 1. Терен в гр. Кюстендил на ул. “Бузлуджа“ до блок 95 за поставяне на преместваем обект за павилион на плодове и зеленчуци с площ 21,25 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева /м2 на месец без ДДС
 2. 2. Терен в гр.Кюстендил, ул.“Дупнишко шосе“, кв.363 с площ 30,00 м² за разполагане на преместваемо съоръжение за траурни услуги и продажба на цветя с начална тръжна цена 2,60 лева/м² на месец без ДДС.
 3. 3. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.385 с размери 3х3 м и височина 3,2 м за разполагане на павилион (№7 съгласно одобрена схема №29 от 20.08.2015г.) предназначен за продажба на пакетирани хранителни стоки (с изключение на цигари и алкохол) с начална тръжна цена 3,00 лева/м² на месец без ДДС.
 4. 4. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.385 с размери 3х3 м и височина 3,2 м за разполагане на павилион (№6 съгласно одобрена схема №29 от 20.08.2015г.) предназначен за продажба на стоки и услуги (с изключение на цигари и алкохол) с начална тръжна цена 3,00 лева/м² на месец без ДДС.
 5. 5. Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №1 в гр.Кюстендил, на ул.”Харковска” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС.
 6. 6. Преместваемо съоръжение-павилионен тип за промишлени стоки №2 в гр.Кюстендил, на ул.”Харковска” с площ 4,50 м² при начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС.
 7. 7. Сектор А – регистрирани земеделски производители на селскостопанска продукция – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маси/ с номера №20, №24 и №28, съгласно приложена схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находящи се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,5 м2 площ на маса с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
 8. 8. Сектор Б – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 1/един/броя преместваемо съоръжение /маса/ с номер №3 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81м2. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 11.02.2021 година от 09,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 03.02.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 10.02.2021 година.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-47/13.01.2021г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 04796.4.141 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 1721.00 /хиляда седемстотин двадесет и един/ кв.метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. Номер по предходен план: 000097, ведно с двете сгради находящи се в имота, както следва:

Сграда 04796.4.141.1, със застроена площ от 178.00 кв. метра; брой етажи: 2 (два); Предназначение: Сграда за образование.

Сграда 04796.4.141.2, със застроена площ от 68.00 кв. метра, брой етажи: 1 (един); Предназначение: Складова база, склад.

Адрес на поземления имот: с. Богослов, общ.Кюстендил, ПИ с идентификатор 04796.4.141- начална тръжна цена  79 950 лева, без ДДС.

 1. Незастроен, поземлен имот с идентификатор 41112.503.4563 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил с площ 9950.00 /девет хиляди деветстотин и петдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Номер по предходен план: квартал: 25б, парцел: ІV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.1776, 41112.503.4484, 41112.503.4485, 41112.503.274, 41112.503.4488, 41112.503.4487 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица № 15-1155709-11.12.2020г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Дондуков“ №53 с начална тръжна цена 429 700 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 28.01.2021г. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 04.02.2021г., при същите условия.

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.01.2021г. включително и до 02.02.2021г. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.01.2021 год., включително и до 02.02.2021 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1350/01.12.2020 година на Кмета на Община Кюстендил на 11.12.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Помещение за търговия /№14А/ част от сграда представляващо ПИ с идентификатор 41112.503.1129.5, находящо се в гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 17,00 м2, от които 12,00 м2 търговска площ и 5,00 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
 2. Преместваемо съоръжение павилионен тип за промишлени стоки №4 в гр.Кюстендил, на ул.”Димитър Пешев” с площ 4,50 м² и начална тръжна цена 6,25 лева/м² на месец без ДДС.
 3. Помещение за погребално бюро, представляващо част от сграда, находяща се в поземлен имот №398 в кв.11, по плана на с.Шишковци, общ.Кюстендил, състоящо се от 25,00 м2 площ с начална тръжна цена 1,95лева/м2 на месец без ДДС.
 4. Помещение, находящо се в сградата на поликлиниката, с адрес гр. Кюстендил, ул.“Яворов“ №6, представляващо кабинет 401, ет.4, с обща площ от 19,18 кв.м, от които 14,11 кв.м кабинетна част и 5,07 кв.м. общи части за офис на РК на БЛС с начална тръжна цена 7,40 лева/м² на месец без ДДС.
 5. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.385 с площ 12,00 м2 за разполагане на павилион предназначен за продажба на цветя (№8 съгласно одобрена схема №29 от 20.08.2015г.) с начална тръжна цена 3,00 лева/м² на месец без ДДС.
 6. Терен в гр.Кюстендил, УПИ I, кв.657 /на пл. „Първи май“/ с площ 16,00 м² за разполагане на павилион предназначен за тото пункт с начална тръжна цена 4,25 лева/м² на месец без ДДС.
 7. Терен в гр.Кюстендил, местност „Стубело“, част от ПИ41112.26.1, съгласно одобрена схема №2/10.02.2016г. с площ 9,60 м² за разполагане на преместваемо съоръжение за офис с начална тръжна цена 2,30 лева/м² на месец без ДДС.

Цената за складова и помощна площ за помещенията е 35% от цената за търговска площ.

Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 18.12.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 10.12.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 17.12.2020 година.

Споделете в социалните мрежи:

Кюстендил на  29.09.2020 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на поземлен имот с идентификатор 62181.53.46  по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Раненци, община Кюстендил, площ 26971 кв.м, местност „Дъбица“, нива, осма категория, актуван с АОС №5419/20.07.2020 г. за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.10.2020 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 25.09.2020г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 28.09.2020г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 02.10.2020г. и се входират до 15,00 часа на 05.10.2020г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 25.09.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 02.10.2020 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-733/15.07.2020г. на Кмета на Община Кюстендил на 23.07.2020година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните общинско помещение и терен при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Част от имот – публична общинска собственост в сградата на поликлиниката, находяща се в гр.Кюстендил, ул.“Яворов“ №6, представляваща помещение на първия етаж, преустроено в аптека, с площ от 50.14 кв.м., за „АПТЕКА С ДЕНОНОЩЕН РЕЖИМ НА РАБОТА” с начална тръжна цена от 7.40 лв./м² без ДДС на месец.
 2. Терен в гр. Кюстендил на ул. „Дупнишко шосе” в района на Траурен парк с 15,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за каменоделска работилница с начална тръжна цена 2,05 лева на м2 без ДДС на месец и прилежащ терен от 60,00 м2 площ за производствени дейности и услуги с начална тръжна цена 1,30 лева на м2 без ДДС на месец.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.07.2020 година от 10,00 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 22.07.2020година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.07.2020 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-8/03.01.2020 година на Кмета на Община Кюстендил на 21.01.2020г. от 10,00 часа е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2019/2020 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Земеделски имот № 38432.22.31 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Търлите” с общ размер 10,371 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5332/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

2.Земеделски имот № 38432.22.38 в землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид земеделска земя”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 31,032 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5333/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

3.Земеделски имот № 16141.42.1 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ума” с общ размер 16,557 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5297/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

4.Земеделски имот № 16141.40.25 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гробишка” с общ размер 16,947 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5298/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

5.Земеделски имот № 16141.50.15 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 16,255 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5296/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

6.Земеделски имот № 16141.36.24 в землището на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Топилото” с общ размер 10,099 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5329/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

7.Земеделски имот № 20208.32.30 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Поройо” с общ размер 16,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5143/29.07.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

8.Земеделски имот № 58129.13.97 в землището на с. Преколница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ротец” с общ размер 20,120 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5300/22.11.2019 година с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

9.Земеделски имот № 36659.24.51 в землището на с. Катрище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия 3, находящ се в местността „Тепето” с общ размер 18,833 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4999/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

10.Земеделски имот № 03962.33.43 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Гумното” с общ размер 12,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5301/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

11.Земеделски имот № 03962.20.145 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Герена” с общ размер 10,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5004/05.12.2018 година, с начална тръжна цена 15,00 лв./дка;

12.Земеделски имот № 62181.36.18 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Старо Гумно” с общ размер 9,980 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5350/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

13.Земеделски имот № 62181.36.6 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Старо Гумно” с общ размер 0,594 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5349/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

14.Земеделски имот № 62181.35.7 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Станковче” с общ размер 2,478 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5348/18.12.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

15.Земеделски имот № 22071.12.1 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „овощна градина”, категория на земята 3, находящ се в местността „Търнето/Гор.търне” с общ размер 34,959 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5299/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

16.Земеделски имот № 22071.17.31 в землището на с. Долна Гращица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Тополата” с общ размер 16,362 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4998/12.11.2018 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

17.Земеделски имот № 78611.1.645 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Преслапо” с общ размер 37,212 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5313/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

18.Земеделски имот № 78611.1.648 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива /угар, орница/”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 23,339 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5314/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

19.Земеделски имот № 78611.1.659 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 55,094 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5315/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

20.Земеделски имот № 78611.2.679 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 17,490 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5316/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

21.Земеделски имот № 78611.2.345 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Габров дол” с общ размер 14,988 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5317/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

22.Земеделски имот № 78611.1.752 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бурназо” с общ размер 11,491 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5318/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

23.Земеделски имот № 78611.1.652 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „неизползвана нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Бекова глава” с общ размер 18,684 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5319/26.11.2019 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

 1. Отдаване на част от земеделски имот № 78611.2.353 с размер на 30,000 дка в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 5, находящ се в местността „Кривевица” с общ размер 65,739 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5320/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

25.Земеделски имот № 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15,489 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4787/20.10.2017 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

26.Земеделски имот № 73691.14.23 в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Ридо” с общ размер 10,699 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5312/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,00 лв./дка;

27.Земеделски имот № 57188.3.4 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кокошкин дол” с общ размер 97,845 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5303/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

28.Земеделски имот № 57188.8.25 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Чок. гроб” с общ размер 68,733 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5305/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

29.Земеделски имот № 57188.10.45 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ширината” с общ размер 70,220 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5307/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

30.Земеделски имот № 57188.20.57 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Падината” с общ размер 38,757 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5308/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

31.Земеделски имот № 57188.9.15 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Дупката” с общ размер 11,472 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5306/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

32.Земеделски имот № 57188.4.6 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Момин рид” с общ размер 10,266 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5304/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

33.Земеделски имот № 57188.1.3 в землището на с. Полетинци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Богдановица” с общ размер 52,206 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5302/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

34.Отдаване на част от земеделски имот № 44183.35.66 с размер на 32,720 дка в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 6, находящ се в местността „Богов дол” с общ размер 91,999 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5326/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

35.Земеделски имот № 29386.17.71 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия 5, находящ се в местността „Д. бахча” с общ размер 3,311 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5330/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

36.Отдаване на част от земеделски имот № 40991.3.5 с размер на 20,000 дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

37.Отдаване на част от земеделски имот № 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

38.Земеделски имот № 44255.53.15 в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Над пъто” с общ размер от 10,182 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5327/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

39.Земеделски имот № 46108.27.23 в землището на с. Мазарачево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „полска култура”, категория на земята 9, находящ се в местността „Галаб падини” с общ размер 12,252 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4125/01.12.2015 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

40.Земеделски имот № 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Коприва” с общ размер 14,213 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

41.Земеделски имот № 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Планиница” с общ размер 18,351 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

42.Земеделски имот № 63608.19.157 в землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Татарица” с общ размер 15,629 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5309/22.11.2019 година, с начална тръжна цена 12,00 лв./дка;

43.Земеделски имот № 22862.19.2 в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Горна бахча” с общ размер 25,821 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5328/09.12.2019 година, с начална тръжна цена 14,00 лв./дка;

     При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 28.01.2020 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

     Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 17.01.2020г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 20.01.2020 г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 24.01.2020 г. и се входират до 15,00 часа на 27.01.2020 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 17.01.2020 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 24.01.2020 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-938/28.08.2019 година на Кмета на Община Кюстендил на 10.09.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Терен в гр. Кюстендил, на ул. „Раковска” и бул.”България” с 30,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафене и закуски с начална тръжна цена 4,35 лв./м2 без ДДС на месец.
 2. Терен в гр. Кюстендил, между ул. „Колуша” и ул.”Шейново” - 50,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе-аперитив с начална тръжна цена 3,70 лева м2 без ДДС на месец.
 3. Терен в гр.Кюстендил, комплекс „Осогово”, ул.”Юрий Гагарин” в градинката при стадион „Осогово” с площ 50,00 м² за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,70 лв./м² без ДДС за площ на месец.
 4. Терен в гр.Кюстендил, УПИ 1707 „за парк” в кв.150 с площ 23,60 м² за разполагане на преместваемо съоръжение за печене на пилета на грил с начална тръжна цена 3,35 лв./м² без ДДС за площ на месец.
 5. Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, по реда на гл.VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 17.09.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 09.09.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 16.09.2019 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-856/05.08.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 1. Незастроен, урегулиран поземлен имот ІV - 462, кв.41 по ПУП на с. Шишковци, общ. Кюстендил, с площ 670.00 (шестстотин и седемдесет) кв. метра. при граници и съседи: от северозапад: Улица с о.т. 85а-83а; от североизток: УПИ V-462; от югоизток: УПИ ІХ-462, УПИ VІІІ-462; от югозапад: УПИ ІІІ-462; от юг: УПИ Х-463, съгласно скица № 449/20.09.2018 г. - начална тръжна цена 6750.00 лева,  без ДДС.

Търга ще се проведе  на  14.08.2019 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 21.08.2019 год.,   при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 12.08.2019 год., включително и до 19.08.2019 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 12.08.2019 год.,  включително и до 19.08.2019 год.  включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-634/12.06.2019 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Незастроен, урегулиран поземлен имот Х - 60, кв. 14 по ПУП (ПР) на с. Дворище, с площ 806.00 (осемстотин и шест) кв. метра, при граници и съседи: север: УПИ ХІ – 60, изток: улица с о.т. 43-44-45, юг: УПИ ІХ – 60 и от запад: УПИ V - 60, УПИ ІV - 60 - начална тръжна цена 10100 лева,  без ДДС.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.922.8.15 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 23.00 (двадесет и три) кв. метра; Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.922.8.19, 41112.503.922.8.16; Под обекта: няма; Над обекта: 41112.503.922.8.1, съгласно схема № 3145 / 16.07.2012 г.на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.922. Адрес на поземления имот: гр.Кюстендил, ул.Цар освободител” № 64 -  начална тръжна цена 11530 лева,  без ДДС.

Търга ще се проведе  на    25.06.2019 год. от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 02.07.2019 год.,   при същите условия.    Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 21.06.2019 год., включително и до 28.06.2019 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 21.06.2019 год..,  включително и до 28.06.2019 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-481/14.05.2019 година на Кмета на Община Кюстендил на 21.05.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Помещения - втория етаж на сграда с идентификатор 4112.503.105.1, административен адрес гр. Кюстендил, ул. Хан Крум №22, включващ два броя зали и две стаи  с обща площ 108,00 м2 за спортни дейности, при начална тръжна цена 3,80 лв./м2 на месец без ДДС.

2.Помещение за магазин за продажба на хранителни, плодове и зеленчуци и други стоки /№13/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5, с адрес: гр.Кюстендил на площад “Първи май“, състоящо се от 23,00 м2 търговска площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

Цената на складовата площ е 35% от цената на търговска площ.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, по реда на гл.VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 28.05.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 20.05.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 27.05.2019 година.

 

Споделете в социалните мрежи:

Със заповед № РД-00-482/14.05.2019година на Кмета на Община Кюстендил на  23.05.2019 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

 1. Поземлен имот с идентификатор 23282.45.7 в землището на с. Драговищица с размер от 1072 кв.м. в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост №5056/07.03.2019 година;
 2. Поземлен имот с идентификатор 23282.45.15 в землището на с. Драговищица с размер от 1043 кв.м. в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост №5057/07.03.2019 година;

 При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.05.2019 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 21.05.2019г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 22.05.2019г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 28.05.2019г. и се входират до 15,00 часа на 29.05.2019г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 21.05.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 28.05.2019 година.

Споделете в социалните мрежи:

     Със Заповед № РД-00-259/20.03.2019 година на Кмета на Община Кюстендил на 09.04.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.Посетителски и информационен център към късноантична и средносрочна крепост „Хисарлъка“, с площ 23,00кв.м., находящ се в поземлен имот /ПИ/41112.58.66/ част от ПИ 41112.58.7/ от действащата кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Кюстендил, с начална тръжна цена за помещението в размер на 50,00лв. на месец без ДДС.

2.Терен в гр. Кюстендил, ж.к. „Бузлуджа” между бл.95 и бл.96 с 17,00 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,70 лв./м2 без ДДС на месец.

3.Терен в гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител”, кв.340 с 13,44 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за фризьорски услуги с начална тръжна цена 1,50 лв./м2 без ДДС на месец.

4.Терен в гр. Кюстендил, разположен между улиците с о.т. 806-849-852-851 с 43,20 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,70 лв./м2 без ДДС на месец.

5.Терен в гр. Кюстендил, на ъгъла на ул. „Цар Симеон І” и ул. „Ивайло” с 42,97 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,95 лв./м2 без ДДС на месец.

6.Терен в гр. Кюстендил, на ъгъла на ул. „Бузлуджа” и ул. „Д-р Петър Берон” с 34,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,95 лв./м2 без ДДС на месец.

7.Терен в гр. Кюстендил, ул. „Синчец” до входа общежитието на ПГЕ, кв.379 с 30,00 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафене и закуски с начална тръжна цена 3,00 лв./м2 без ДДС на месец.

8.Терен в гр. Кюстендил, на ъгъла на ул. „Ангел Кънчев” и ул. „Христо Ботев” с 49,50 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,70 лв./м2 без ДДС на месец.

9.Терен в гр. Кюстендил, УПИ І, кв.389 в кв. „Запад” с 46,15 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе - аперитив с начална тръжна цена 3,70 лв./м2 без ДДС на месец.

10.Терен в гр. Кюстендил, УПИ VІ, кв.380, кв.”Герена” - 31,93 м2 площ за разполагане на преместваемо съоръжение за кафе-аперитив с начална тръжна цена 3,00 лева м2 без ДДС на месец.

11.Терен в гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър” с 15,00 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за тото пункт с начална тръжна цена 4,25 лева на м2 без ДДС на месец.

12.Терен в гр. Кюстендил, ж.к. „Румяна Войвода” с 15,00 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за тото пункт с начална тръжна цена 3,65 лева на м2 без ДДС на месец.

13.Терен в гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” с 15,00 м2  площ за разполагане на преместваемо съоръжение за тото пункт с начална тръжна цена 5,35 лева на м2 без ДДС на месец.

14.Помещение за магазин за продажба на хранителни, плодове и зеленчуци и други стоки /№13/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5, с адрес: гр.Кюстендил на площад “Първи май“, състоящо се от 23,00 м2 търговска площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

Цената на складовата площ е 35% от цената на търговска площ.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, по реда на гл.VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 16.04.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 08.04.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 15.04.2019 година.

 

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-20/08.01.2019 година на Кмета на Община Кюстендил на 24.01.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Помещение - павилион находящо се в гр.Кюстендил, ул.“Пиянец“, за магазин за хранителни стоки, състоящо се от 42,00кв.м. търговска площ и 32,00кв.м. складова площ, начална тръжна цена 5,10лв/кв.м. на месец.

Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.

Цената на складовата площ е 35% от цената на търговска площ.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, по реда на гл.VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като с настоящата

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 23.01.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 30.01.2019 година.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед №РД-00-28/09.01.2019 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.01.2019г. от 10,00 часа е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година - 2018/2019 година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

1.Земеделски имот № 78611.24.29 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята при неполивни условия 8, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 12,025 дка, актуван с Акт за общинска собственост №4608/27.02.2017 година, с начална тръжна цена 9,00 лв./дка;

2.Отдаване на част от земеделски имот № 44255.102.110 с размер на 7,000дка, в землището на с. Ломница, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята при неполивни условия 9, находящ се в местността „Огоретина” с общ размер от 23,023 дка,  актуван с Акт за общинска собственост №5029/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 8,00 лв./дка;

3.Отдаване на част от земеделски имот № 40991.3.5 с размер на 20,000дка, в землището на с. Кършалево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята при неполивни условия 10, находящ се в местността „Станойков чукар” с общ размер 40,248 дка, актуван с Акт за общинска собственост №5028/12.12.2018 година, с начална тръжна цена 7,00 лв./дка;

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.01.2019 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 14.01.2019 г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 15.01.2019 г.

За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 21.01.2019 г. и се входират до 15,00 часа на 22.01.2019 г.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 14.01.2019 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 21.01.2019 година.

Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;

Заповедта за провеждане на публичния търг да се обявяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-994/22.08.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на 31.08.2018 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Терен находящ се в гр. Кюстендил, в кв. 112а, кв.“Запад“ до бл.49 за поставяне на преместваем обект за кафе-аперитив с площ от 33,30 м2 с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
 2. Терен находящ се в гр. Кюстендил на ъгъла на ул.“6-ти септември“ и ул. “Драгоман“ за поставяне на преместваем обект за продажба на хлебна мая с площ от 9,00 м2 с начална тръжна цена 3,35 лева/м2 на месец без ДДС.
 3. Терен находящ се в гр. Кюстендил на ул.“Цар Освободител“ до магазин „Фантастико“ за поставяне на преместваем обект за продажба на цветя с площ от 14,80 м2 с начална тръжна цена 3,00 лева/м2 на месец без ДДС.

Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 07.09.2018 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил

Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 30.08.2018 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 05.09.2018 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-337/03.04.2018 г. на Кмета на Община Кюстендил, е обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти  – частна общинска собственост,  по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

 Незастроен, урегулиран поземлен имот VІІ - 5, кв.1 по ПУП на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с площ 855.00 (осемстотин петдесет и пет) кв. метра - начална тръжна цена 4130 лева, без ДДС.

 1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.922.8.17 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 / 28.10.2008 г.на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 23.00 (двадесет и три) кв. метра; Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 (едно); Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 41112.503.922.8.16, 41112.503.922.8.18; Под обекта: няма; Над обекта: 41112.503.922.8.1, съгласно схема № 3146 / 16.07.2012 г.на самостоятелен обект в сграда, издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Кюстендил. Самостоятелният обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор 41112.503.922. Адрес на имота: гр.Кюстендил, ул.Цар Освободител” № 64  -  начална тръжна цена 9450 лева,  без ДДС.
 2. Застроен, поземлен имот № 000087 с площ от 0.515 дка.Сграда на един етаж, със застроена площ от 55.00 кв.метра, масивна с дървен гредоред, построена 1970 год. Начин на трайно ползване: Др.селищна територия, при граници и съседи на имота:от север-имот № 003007, от изток – имот№ 003006, от запад-000089 и от юг- имот № 000051. Адрес на поземления имот: с.Цървендол, общ.Кюстендил- начална тръжна цена 3500 лева, без ДДС.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

       Търга ще се проведе  на    17.04.2018 год.   от  10,00 часа,  в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

             При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 24.04.2018 год.,   при същите условия.   

 Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF  в  срок до 13.04.2018 год., включително и до 20.04.2018 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 13.04.2018 год.,  включително и до 20.04.2018 год. включително – за повторния търг.

Споделете в социалните мрежи:

Със заповед № РД-00-239/14.03.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.03.2018 година от 11.00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Кюстендил в землището на с.Горна Брестница за Обект № 18003.

Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №47, Дирекция “ИД” до 16,00 часа на 29.03.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 16,30 часа на 29.03.2018г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 24,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 За повече информация  и необходимите документи за участие може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Със заповед № РД-00-237/14.03.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.03.2018 година от 10.15 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Кюстендил в землището на с.Горна Брестница за Обект № 18002.

Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №47, Дирекция “ИД” до 16,00 часа на 29.03.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 16,30 часа на 29.03.2018г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 24,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 За повече информация  и необходимите документи за участие може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Със заповед № РД-00-235/14.03.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  30.03.2018 година от 9,30 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори собственост на Община Кюстендил в землището на с.Горна Брестница за Обект № 18001.

Тръжните документи се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №47, Дирекция “ИД” до 16,00 часа на 29.03.2018г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 16,30 часа на 29.03.2018г.

 Цената на един комплект тръжни документи е 24,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

 За повече информация  и необходимите документи за участие може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт