ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
Super User

Super User

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Обявява се конкурс за избор на здравен медиатор

Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Кюстендил. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.kustendil.bg

Необходимите документи може да видите тук.

Приложение №5

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

    Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил” – Договор № BG05М90Р001-2.004-0024-С01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:


ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на подбор на персонал за
„Център за услуги за ранно детско развитие” - гр. Кюстендил,
за следната длъжност:

1. Социален работник – 1 щ. бр.

 

Със заповед № РД-00-98/02.02.2018 година на Кмета на Община Кюстендил на  13.02.2018 година от 09,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за създаване на трайни насаждения с начална тръжна цена 24,00 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

 1. Имот № 032018 в землището на с. Соволяно с размер от 9.089 дка в местност „Карадичовица“, с НТП – нива, Х категория, актуван с Акт за общинска собственост №4565/01.11.2016 година;
 2. Имот № 040013 в землището на с. Соволяно с размер от 6.673 дка в местност „Белуток“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4789/20.10.2017 година;
 3. Имот № 069006 в землището на с. Соволяно с размер от 2.571 дка в местност „Джаро“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4790/20.10.2017 година;
 4. Имот № 069009 в землището на с. Соволяно с размер от 4.157 дка в местност „Джаро“, с НТП – нива, ІХ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4791/20.10.2017 година;
 5. Имот №078041 в землището на с. Берсин с размер от 1.362 дка в местност „Могилата“, с НТП – овощна градина, VІ категория, актуван с Акт за общинска собственост №4786/20.10.2017 година.
 6. Имот № 046028 в землището на с. Драговищица с размер 8,960 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4796/07.11.2017г.
 7. Имот № 046022 в землището на с. Драговищица с размер 0,492 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4355/12.04.2016г.
 8. Имот № 046027 в землището на с. Драговищица с размер 1,203 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4795/07.11.2017г.
 9. Имот № 046012 в землището на с. Драговищица с размер 1,860 дка в местност „Чуките“, с НТП – нива, VII категория, актуван с Акт за общинска собственост № 4794/07.11.2017г.

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. От Петър Георгиев Паунов – Кмет на Община Кюстендил

 

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/

гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1

 

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

 

Пълен пощенски адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1

 

Телефон, факс и електронна поща (е-mail):

078/ 55 11 66

факс 078/55 10 04

е-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител

Петър Паунов – Кмет на Община Кюстендил

Лице за контакти:

Ирина Велкова – гл. експ. „Екология“

 

Характеристики на инвестиционното предложение:    

 1. Резюме на предложението.

          Съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци- община Кюстендил.е изградено през 1968г. Отпадъците са насипвани в продължение на 49 години.

През годините на площадката са депонирани битовите и строителни отпадъци на Община Кюстендил, като част от тях вече са изгнили. Може да се направи заключение, че процесите на гниене на органичните отпадъци продължават и сега със затихващи функции. Съществуващите отпадъци понастоящем заемат площ от около 90 дка. Скиците, които показват на каква площ е отредено да се простира сметището възлиза на 41,229дка. Очевидно е, че отпадъците нерегламентирано са разпрострени на площ, която не е отредена за сметище.

До настоящия момент за разриване на отпадъците периодично се използва булдозер. Сметището не отговаря на изискванията на нормативната уредба, но вече е частично оградено. Не се допуска депонирането на опасни отпадъци, отпадъци с неустановен произход и загробването на животински трупове и отпадъци. По пътя към него има поставени знаци и табели. Въпреки това е установено наличие на известни количества медицински отпадъци, които трябва в най-кратки срокове да бъдат извозени от площадката и депонирани на подходящи и определени от ПУО места. Достъпът до депото се осъществява по съществуващ асфалтов път, от републиканската пътна мрежа, който е в задоволително експлоатационно състояние и второстепенен  частично асфалтиран път. В района на депото не се извършва мониторинг на подземните води и въздуха. Липсват системите за събиране и третиране на инфилтрата, управление на повърхностните води, улавяне и третиране на биогаз, мониторинг на замърсяването на околната среда и др. Депонираните отпадъци привличат гризачи и птици, които са разпространители на инфекции. Наблюдава се миризма в рамките на площадката.

          В заключение следва, че сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Работният проект е изработен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци  от 27.08.2013г. за условията и изскванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инстралации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и всички влезли в сила нормативни документи свързани с рекултивация на депа за отпадъци, които не отговарят на съвременните нормативни изисквания. Общинското депо на община Кюстендил ще бъде закрито и ще бъде извършена техническа и биологична рекултивация съгласно плана за привеждане в съответствие с нормативната уредба и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 – 2013г.) и (2004-2020г.).

Закриването и рекултивацията на общинското депо на община Кюстендил се извършва в съответствие с План за привеждане в съответствие на депото с нормативните изисквания, утвърден с Решение № Б-27/2005 на РИОСВ – София.

            Площадката, заета от сметището, има площ 69,751дка.

Рекултивация на общинското депо на гр. Кюстендил включва следните зони и дейности върху обща площ от 69,751 дкa, която след рекултивацията се намалява на 41,229 дкa. Осигурява се освободена от отпадъци площ, възлизаща на 28,552 дкa. Тези площи са мерени хоризонтално.

   

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.   

С реализирането на разглеждания проект ще се осъществи закриване и рекултивация на депото, след което теренът ще може да се използва за други цели от Община Кюстендил.

Площадката на съществуващото старо депо за ТБО на Община Кюстендил, което ще бъде рекултивирано, е разположено в имот с номер 000105 в землището на с.Радловци с ЕКАТТЕ 63457, местност „Гладни рид“,  общ.Кюстендил. Отстои на около 6 км от град Кюстендил.

Съществуващото общинско депо за неопасни отпадъци- община Кюстендил.е изградено през 1968г. Отпадъците са насипвани в продължение на 49 години.

През годините на площадката са депонирани битовите и строителни отпадъци на Община Кюстендил, като част от тях вече са изгнили. Може да се направи заключение, че процесите на гниене на органичните отпадъци продължават и сега със затихващи функции. Съществуващите отпадъци понастоящем заемат по-голяма площ.. Скиците, които показват на каква площ е отредено да се простира сметището възлиза на 41,229дка. Очевидно е, че отпадъците нерегламентирано са разпрострени на площ, която не е отредена за сметище.

До настоящия момент за разриване на отпадъците периодично се използва булдозер. Сметището не отговаря на изискванията на нормативната уредба, но вече е частично оградено. Не се допуска депонирането на опасни отпадъци, отпадъци с неустановен произход и загробването на животински трупове и отпадъци. По пътя към него има поставени знаци и табели. Въпреки това е установено наличие на известни количества медицински отпадъци, които трябва в най-кратки срокове да бъдат извозени от площадката и депонирани на подходящи и определени от ПУО места. Достъпът до депото се осъществява по съществуващ асфалтов път, от републиканската пътна мрежа, който е в задоволително експлоатационно състояние и второстепенен  частично асфалтиран път. В района на депото не се извършва мониторинг на подземните води и въздуха. Липсват системите за събиране и третиране на инфилтрата, управление на повърхностните води, улавяне и третиране на биогаз, мониторинг на замърсяването на околната среда и др. Депонираните отпадъци привличат гризачи и птици, които са разпространители на инфекции. Наблюдава се миризма в рамките на площадката.

            В заключение следва, че сметището не е технически оборудвано съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

             

 1. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

          Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други  предложения.    

 

            Инвестиционното намерение е в съответствие с Общия устройствен план на Община Кюстнендил.

 

 1. Подробна информация за разгледани алтернативи.    

 

Няма алтернативи.

 

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.    

Площадката на съществуващото старо депо за ТБО на Община Кюстендил, което ще бъде рекултивирано, е разположено в имот с номер 000105 в землището на с.Радловци с ЕКАТТЕ 63457, местност „Гладни рид“,  общ.Кюстендил. Отстои на около 6 км от град Кюстендил.

 

 1. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.    

Рекултивация на общинското депо на гр. Кюстендил включва следните зони и дейности върху обща площ от 69,751 дкa, която след рекултивацията се намалява на 41,229 dka. Осигурява се освободена от отпадъци площ, възлизаща на 28,552 дкa. Тези площи са мерени хоризонтално.

Тук са включени следните зони с различни видове дейности:

 1. Хоризонтална зона за прибутване на отпадъците зона 2– разположена е върху обща хоризонтална площ (имоти номера 00102, 00106, 42008, 42010, 42013 и 43039) Fд = 20,240 дкa, намираща се в източна посока на депото, подлежащо на рекултивиране.

- Натрупаните върху площ 2 (20,240 дкa) съществуващи отпадъци ще бъдат събрани на купове с булдозер, натоварвани на самосвали с багер, и превозени до тялото на депото, подлежащо на рекултивация уплътнени на пластове по 1 метър с валяк с шипове.

 1. Хоризонтална зона за почистване на отпадъците зона 3– разположена е върху обща хоризонтална площ (имоти номера 00103, 00104 и 44010 ) Fд = 10,475 дкa, намираща се в западна посока на депото, подлежащо на рекултивиране.

 

 1. Площ за разполагане на тялото на депото – След прибутването на отпадъците от зони 2 и 3 същите се оформят в зоната на тялото на депото. Площта възлиза на 41,229 дка.
 2. Освободена площ – След прибутването и уплътняването на отпадъците се постига намаляване на площта, заета от отпадъци, като при това се освобождава площ от 28,522 дкa.

   Зоната на депониране и рекултивация на наличните отпадъци в депото възлизаща на 41,229 дка се състои от:

 • тяло на отпадъците, оформено върху вече съществуващите в зоната на тялото на депото отпадъци;
 • газов дренажен слой върху отпадъците с газов кладенeц;
 • рекултивационни слоеве, които запечатват отпадъците;
 • система за събиране на инфилтриралите замърсени води–събирателна шахта;
 • система за събиране и отвеждане на чистите повърхностни води – отводнителни канавки;
 • мониторингова система от пиезометри за следене нивото и качествата на подземните води;
 • обслужващ път, доставка на материали и подход за последващо контролиране на обекта – остава да се ползва съществуващия полски път, който ще се подобри, на обслужващия път около тялото на депото, като ще се положи трошенокаменна настилка с дебелина 0,3м и широчна 3,5метра.

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до депото се осъществява по съществуващ асфалтов път, от републиканската пътна мрежа, който е в задоволително експлоатационно състояние и второстепенен  частично асфалтиран път. За нуждите на рекултивацията ще се използва съществуващия път. В началото на строителните дейности се изпълнява трошенокаменна настилка на съществуващия обслужващ път.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Описание на техническото решение

Предварителна подготовка и оформяне на тялото на депото

            Временното строителство предхожда изпълнението на строително-монтажните работи. То се явява ангажимент и задължение на строителя, изпълнител на рекултивацията.

            Изпълнението на строителството започва с отлагане на всички главни и помощни точки дадени в проекта с координатите си. Отлагането на точките става от професионалист геодезист. За тази цел е изготвен  специален чертеж-трасировъчен план. Отлагането ще става по координати от геодезиста и ще се контролира допълнително с мрежа от точки за бърз контрол от страна на Изпълнителя и Надзора, показани в трасировъчния план. Между точките има пряка видимост.

            С цел намаляване на площта, предвидена за рекултивация, в настоящата разработка се предвижда прибутване на отпадъците и оформяне на тяло на депото, подлежащо на рекултивация.

            Прибутването на масите става съгласно приложения чертеж-схема за движение (прибутване) на масите и напречните профили - типови и индивидуални, с цел минимизиране на строителните работи. С помощта на същите чертежи, приложени като графична част към настоящата разработка, се очертават предварително границите на новото депо и контурите на отпадъците след обработката им. Посредством тези дейности, площта на съществуващото депо, подлежащо на рекултивация се намалява от 69,751 дкa на 41,229 дкa. Осигурява се освободена от отпадъци площ, възлизаща на 28,522 дка.

            Прибутването на масите /отпадъците/ се извършва с булдозер среден тип. С него се осъществява и първичното уплътняване на отпадъците. Допълнителното уплътняване се извършва със среден тип валяк, за предпочитане тип “кози крак” /шиповиден/ до достигане приблизително на обемно тегло 0.9-1.0 т/m3.

Изпълнението започва с напречно прибутване на масите, след което се преминава към надлъжно /диагонално/прибутване, съгласно споменатия план. Едновременно се преминава към геометричното оформяне на отпадъците, съгласно приложените чертежи.

            Прибутването на масите в насипните зони става на пластове не по-големи от 50 – 100 cм и същите се уплътняват до достигане на посочените по-горе показатели. Последното окончателно оформяне на откосите и уплътнението става само с булдозер.

            Следва изпълнението на газовите дренажи с баластрени ребра положени в най-горната част на уплътнените вече и оформени отпадъци, съгласно приложените графични материали, както и на дренажа за инфилтрат в периферната странична и долната най-ниска част на така оформеното тяло на депото.

            Покриващите  пластове се изпълняват последователно, както е онагледено в чертежната част на настоящата разработка. Пластовете се разстилат  и уплътняват ръчно или с булдозер, като се прибутват с движение от горе на долу и странично, като особено внимателно се следи да не се повреди изолационния пласт и бентонитовата мембрана.

            Препоръчва се всеки следващ пласт да се полага след завършване на предишния или ако се изпълнява със застъпване, това да става с хоризонтални отстъпи не по-малки от 8-10m и с особено внимание за запазване чистотата на материалите и геометрията на конструкцията на депото.

Заключителните работи са озеленителните, укрепителните и направата на предпазните отводнителни канавки.

Улавянето на повърхностните дъждовни води след рекултивацията на депото ще става чрез повърхностната канавка, проектирана около рекултивираното тяло на депото.

При изпълнението на строително-монтажните работи следва да се спазват Инструкциите по техника на безопасността на труда, Инструкциите за изпълнение на земни работи и другите нормативни документи, свързани с изпълнението и контрола на изпълнението на СМР. Необходимо е да се работи само в сухо време, което се налага от спецификата на изпълняваните дейности. 

Събиране на филтрат от тялото на депото

            След рекултивацията на депото, повърхностния отток ще се засилва. Oбемът на инфилтрата ще намалее поради ограничаването достъпа на повърхностния отток в тялото на депото посредством горния изолиращ глинен екран. Количеството на инфилтрата след затваряне на депото се приема равно на 2mm върху площта на депото.

          Q = 33697 x 0.002 = 67.40m3/y =0.002l/s

За събиране на евентуално образувалия се инфилтрат е предвидено изграждане на шахта за инфилтрат от готови стоманобетонови пръстени. Шахтата е разположена в най-ниската част на депото, като преминава през целия слой отпадъци и стига до глинестата основа под отпадъците. Около шахтата за инфилтрат ще се оформи дрениращ пръстен от баластра през който ще се дренира евентуално образувалия се инфилтрат. Шахтата ще е на 50см над последния рекултивиращ слой, ще бъде затворена с капак, на който има монтиран въздушник, съгласно приложения детайл. Прогнозното максимално количество инфилтрат, което би могло да се събира в шахтата е 67.40m3/y=0.18m3/d = 1.29m3/седмица. Oписаното прогнозно количество инфилтрат ще се изпомпва с преносима помпа към специализиран автомобил - цистерна за извозване на инфилтрата за обработка (селищна канализационна система, пречиствателна станция за отпадъчни води).

          При изпълнение на всички строителни и строително-монтажни работи да се спазват изискванията по противопожарна и аварийна безопасност и здраве на всички действащи в момента нормативни документи. 

Събиране на повърхностни води

Около депото  в западна и източна посока ще се изградят повърхностни канавки за улавяне на атмосферните води, попаднали върху тялото на релкултивираното депо. Очакваното количество повърхностни води, които биха попаднали в канавките възлиза на 44.53 l/s, при интензивност на оразмерителния петминутен дъжд 225 l/s/ha и съответно 132.13 l/s интензивност на двадесет минутния дъжд и отточен коефициент 0,1 и площ на депото 3.105 ha. Двайсет минутният дъжд е с интензивност 132,13 l/s (съгласно Наредба № РД-02-20-8/17.05.2013г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи).

            При изчислението на очакваните водни количества е прието оразмеряване с максимален интензитет на дъждовете в разглеждания район с времетраене 20 минути и период на еднократно претоварване Р=1. При валежите количеството на повърхностно оттичащата се вода винаги е по-малко от това на падналата поради попиване в терена, изпарение и др. Разликата зависи от вида на покритието на терена и се определя чрез отточен коефициент. Тъй като в случая околните терени са затревени, то приемаме отточен коефициент ψ=0,10.

            Максималният отток се определя по формулата:

Qmax=F.ψ.q, dm3/s

 

Qmax= 3.37 x0.1 x 132,13= 44.53 l/s

Канавката с трапецовидно напречно сечение и светли размери: дълбочина – 0,35м; широчина на дъното 0.30метра; горна широчина 0.79метра, ще проведе водното количество с напълване 14см със скорост 3m/s и наклон 0,039%. 

Горен изолиращ екран

            След достигане на проектната коти на преоткосираните отпадъци, започва изграждането на горния изолиращ екран на депото. Горният изолиращ екран включва изграждането на слоеве, както следва: върху уплътнените отпадъци се полага изравнителен почвен слой с дебелина 20 cм (запръстяване); върху него ще се изпълнят четири дренажни ребра от баластра с широчина 50cm и дебелина 50cm (газов дренаж), дължина 30м, както е показано в приложените чертежи. В най-високата част на газовите ребра ще бъдат монтирани перфорирани тръби DN 100, които ще отвеждат уловеният биогаз към газов кладенец, през който ще бъде изпускан в атмосферата посредством вентилатор. Върху така оформеното депо, ще се положи бентонитова мембрана, глинести почви 50 cm, дренажен геокомпозит, обикновени почви 30 cм и хумусни почви 20cм.

Съгласно Приложение №2 на Наредба №6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци т.4.7. проектните наклони на билото и на откосите на депото се определят с оглед очакваните слягания и недопускане на заблатяване, ерозионни или свлачищни процеси. Наклонът на откосите се определя въз основа на стабилитетни изчисления за обща устойчивост и свличане (хлъзгане), като наклонът не може да бъде по-стръмен от 1:2,5. Проектният наклон на откосите е 1:3, височината на натрупване на отпадъците е до 30 метра над кота терен.

            След завършване на техническата рекултивация се предвижда биологична рекултивация, дадена в отделна част от настоящия проект.

Дренажен геокомпозит

Дренажната система на горния изолиращ екран включва площен дренаж за отвеждане на повърхностните води извън тялото на депото като поема повърхностен отток, формирал се от оразмерителния дъжд за съответната зона.

Площният дренаж се осъществява от геосинтетичен материал оформен в дренажен слой с дебелина 4,2мм, с двустранна тъкан, наречен геокомпозит. Площният дренажен слой осигурява отвеждането на евентуално проникнали атмосферни води извън тялото на депото.

Минерален запечатващ пласт

Минералният запечатващ пласт трябва да осигурява защита срещу просмукване и дифузия на вредни вещества; да има висока степен на водоплътност; да е устойчив срещу излужване; да притежава способност за задържане на тежки метали; да сляга в определените с проекта граници и да притежава способност за самозаздравяване чрез подходящ избор на материалите по пластичност и зърнометричен състав; при изменение на хидрогеоложките условия деформациите да остават в определените с проекта граници.

            Поради недостиг на кариери с достатъчни количества от качествени глини с необходимите характеристики за осигуряване на сигурна защита на тялото на депото от повърхностни води и трудното полагане на глинестия слой, което е в силна зависимост от метереологичните условия, за осигуряването на надеждна защита на депото от преминаване на атмосферни води през отпадъците, а от там и към подземните хоризонти, в проектното решение се предвижда минералният запечатващ пласт да се изгради от слой от глинести почви с дебелина минимум 0,50m положен върху  бентонитова мембрана (GCL). Бентонитовата мембрана се полага върху газовия дренаж, а върху него се полага слоят от глинестите почви, съгласно приложените чертежи и детайлите.

            За изграждане на минералния запечатващ пласт от глинести почви, ще се използват естествени хомогенни минерални материали.

Газов дренаж

Газовия дренаж се предвижда да се изгради чрез  изпълнението на 4 броя ребра с размери 50/50 сm с дължина 30м от промита баластра, която се полага под бентонитовата мембрана. Промитата баластра е необходимо да притежава коефициент на филтрация ³1.10-3m/s; зърнометричният състав на материала е в границите 4-32mm; калциевият карбонат в състава на дренажния материал не трябва да бъде по-голям от 20 тегловни процента.

Събирателните газоотвеждащи тръби са в горния край на дренажните ребра с дължина по 6m перфорирани, HDPE.

Обезвреждане на биогаза

Хоризонталната част на газоотвеждащата система представлява дренажни ребра от чакъл /баластра/ с размери 50/50cm с дължина 30м и хоризонтални газоотвеждащи дренажни тръби – HDPE, Ф90 – перфорирани по детайл. За разделяне на дренажните ребра от отпадъците се полага геотекстил. Хоризонталните събирателните тръби с единична дължина 6,0m и възходящ наклон към кладенците са разположени лъчеобразно – общо 4 броя. Събирателните тръби заустват във вертикалната тръба HDPE, ф225mm на газовия кладенец.

Газовият кладенец има капацитет 300m3/h и следната конструкция (виж детайла):

 • Изкоп в тялото на отпадъците на дълбочина 3,30m с диаметър 3,50m;
 • Отвеждаща вертикална тръба HDPE, ф225mm с L= 7.25m, поставена в обсадна тръба ф560 в долния си перфориран край (3,50 м). Горната част на тръбата е плътна. На височина 3,50m в тръбата заустват хоризонталните събирателни тръби, съгласно приложения детайл;
 • Хоризонтален допълнителен слой бентонитова мембрана (GCL), с диаметър 4,0m е положен по горната повърхност на уплътнените отпадъци е свързан с вертикалната тръба Ф225, по приложения детайл;
 • Защита на вертикалната отвеждаща тръба Ф225 в надземната част се осъщеатвява посредством ст.бет. пръстен Ф1250mm – 1 бр.х 1,0m със стоманен капак от рифелова ламарина (дебелина 3,0mm) с двустранно затваряне с панти.

 

Биологична рекултивация

Проектът за биологична рекултивация на депото за ТБО – Кюстендил е разработен на базата на проектирана техническа рекултивация на тялото на депото с площ 33 697 м2. В тази връзка трябва да се отбележи, че оформените скатове са с наклон 1:3. Този наклон е приемлив за затревяване и не изисква допълнително използване на укрепителни средства като клейонажи, геомрежи с пространствена структура, подпорни стени и др. Всичко това дава увереност, че внесената тревна растителност при биологичната рекултивация ще може да се развива нормално и ще бъде максимално защитена от екстремното въздействие на разрушителни потоци повърхностни води (ако те се получат след развитие на стабилен тревен чим).

            Площта, подлежаща на биологична рекултивация възлиза на:     хоризонтална част – 403 м2

            по скатовете – 33294 х1,06 за наклона= 35292 м2

            обща площ –35 695 м2

            Техническата рекултивация предвижда осигуряването на  половинметров почвено- хумусен слой за развитие на растителността и половин метров слой от глинести почви под него.

            Извършен е анализ на почвена проба от почвите предвидени за рекултивация. Почвената проба е предоставена от община Кюстендил от депо за почви. Анализът е извършен от акредитирана лаборатория на Изпълнителната Агенция по Околна Среда (ИАОС) по показатели, както следва:

 • обменен калий
 • общ азот по Келдал
 • общ фосфор

Почвените анализи са дадени в приложенията.

            Получените резултати от анализа, сравнени с доказаните агрохимически показатели за оптимално съдържание на хранителни вещества в почвата показват, че по отношение на обменен калий и общ азот по Келдал, почвите които ще се внасят са изключително бедни, което налага обогатяването им с калий и азот. Съдържанието на общ фосфор е задоволително и не се изисква допълнително торене с двоен суперфосфат.

           С цел осигуряване на оптимални условия за развитието на тревната растителност, проекта за биологична рекултивация предвижда по възможност и допълнително обогатяване на хранителния състав на доставените земни маси с внасяне на изкуствени торове или угнил оборски тор. В случай, че в района може да се намери необходимото количество оборски тор, той може да бъде  използван като заместител на изкуствените торове  още повече, че ще подобри структурата на почвения субстрат.

            С оглед на не особено голямата дебелина на почвения слой, ще се използват основно тревни видове с повърхностна коренова система, които няма да създават проблеми за повърхностната изолационна система на депото.

            Основно се предлагат следните биологични рекултивационни мерки :

 • внасяне допълнително на изкуствени (естествени) торове и почвена обработка за обогатяване на хранителния състав на покривните земни маси;
 • обработка и подготовка на терена за затревяване;
 • поливане на новосъздадената тревна растителна повърхност;
 • поддръжка на тревната растителността в следващите три години.

             Проектът за биологична рекултивация предвижда да се използват следните видове треви под формата на тревна смеска:

            За затревяване – тревна смеска в състав:

            20%  фестука рубра (Festuca rubra);

            20 %  поа ануа (Poa anua);

            20%  дактилус гломерата (Dacthilus glomerata);

            20%  поа неморалис (Poa nemoralis);

            20% лотус корникулатус (Lothus corniculathus).    

           

            Биологичната рекултивация на депото за ТБО Кюстендил цели да ликвидира сегашната язва в природната среда и да преустанови нейното по-нататъшно замърсяване и загрозяване. След биологичната рекултивация ще бъде възстановен начина на трайно ползване на имотите в района на площадката.

 

 

 

 1. Предлагани методи за строителство.  

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 Основни задачи

Описанието на технологията на изпълнение и качество включва предписание за изпълнение на отделните видове строителни работи, за доставка на материали, качество на извършени работи и необходими машини за изпълнение.

Рекултивацията на депото ще се осъществи при следната технологична последователност:

 • Подготовка на площадката, обхващаща периферна ивица, почистена и заздравена, върху която започва изграждането на ограждащата околовръстна дигичка
 • Преместване на съществуващите отпадъци, съгласно проекта и оформяне на отпадъчното тяло чрез уплътнение чрез валиране на пластове с шиповиден валяк. Изграждане на шахтата за инфилтрат в най-ниската точка, съглано проекта.
 • Оформяне на окончателния контур на отпадъците, включително покриване с 20cm почвен слой, доизграждане и оформяне на шахтата за инфилтрат, съгласно приложените чертежи.
 • Изкопаване и полагане на четирите газови ребра, оформени съгласно приложените чертежи
 • Изкопаване и полагане на газовия кладенец, съгласно педствените чертежи
 • Полагане на бентонитовата мембрана и останалите покривни слоеве, съгласно проектното решение и приложените чертежи.
 • Изпълнение на биологичната рекултивация, съгласно проекта
 • Изпълнение на отводнителните околовръстни канавки, съгласно приложените чертежи
 • Изпълнение на предписаните мониторингови съоръжения за извършване на постоянно наблюдение и контрол.

Контрол върху работите

Оборудване на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да притежава оборудване, което да осигури ефективно и качествено изпълнение на строителните работи на обекта и ще позволи завършването му в определен срок.

Защита на съществуващи съоръжения

Изпълнителят е задължен да запази без повреда всички съществуващи съоръжения и вече изпълнени дейности в зоната на строителния обект, независимо дали са указани или не на чертежите. Същият е задължен да възстанови всяка щета за своя сметка.

Здравословни условия на труд, безопасност и охрана на обекта

Всички строително монтажни дейности на обекта свързани с техническата и биологична рекултивация на съществуващото сметище на община Димитровград трябва задължително да се извършват в съответствие с Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, обн.ДВбр.37/2004г с изм. и доп.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.

При изготвянето на настоящия проект са взети в предвид всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. Те трябва да бъдат спазвани при изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация, както и при неговото поддържане, при извършването на ремонтни дейности и при закриването на дейността на площадките за балиране и временно съхранение на  битови отпадъци.

 

 • Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Земните работи включват: изкопи на почви и отпадъци за прибутване, охранителни канавки,  основи на съоръжения, насипи от глинести почви и отпадъци.

Изкопните работи да се извършват по такъв начин, че отделните земни материали да се сепарират по вид и място, съобразно начина и мястото на тяхната употреба.

Земни работи ще обхващат оформянето на околовръстна на депото ивица с широчина. Съществуващите отпадъци, попадащи върху тази ивица ще се изгребат/прибутат към централната част на тялото на депото до достигане на здрав терен, без отпадъци върху него. Почистената ивица ще бъде подравнена, евентуално насипана и уплътнена до проектната кота. Върху така подготвената околовръстна ивица ще започне изграждане на периферната, охранителна дигичка от глинести почви, съответно оформени и уплътнени, съгласно приложените чертежи. В същата ивица, след рекултивацията ще бъдат оформени охранителните отводнителни канавки.

Изпитанията на якостните показатели на насипите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Изкопни работи

Всички дейности по изкопните работи се съгласуват с Възложителя и Строителния надзор и при необходимост и с Проектанта. Изкопите за основи при достигане на проектното дъно се приемат с протокол.

Насипни работи

Глинестите почви при доказана кариера по количаство и качество могат да се използват за направа на геоложка бариера, насипни покрития и др. Изпълнителят е длъжен да направи изпитване на съответните земнонасипни конструкции за максимална плътност при оптимално водно съдържание.

 

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

 

 1. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.   

 

С реализирането на инвестиционното предложение се очаква подобряване на цялостното състояние на компонентите на околната среда. Възможно е запрашаване на въздуха по време на техническата рекултивация, но въздействието ще бъде краткотрайно и ще се прекрати след завършване на рекултивационните мероприятия.

 

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).   

 

Добивът на пръст, баластра и глина, необходими за рекултивацията ще се добиват от подходящи кариери.

Глинестите почви при доказана кариера по количаство и качество могат да се използват за направа на геоложка бариера, насипни покрития и др. Изпълнителят е длъжен да направи изпитване на съответните земнонасипни конструкции за максимална плътност при оптимално водно съдържание.

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.   

Разрешение за строеж, съгласуване с всички заинтересовани дружества, институции и други заинтересовани лица.

 

 1. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

 

Очаква се дискомфорт върху околната среда и прилежащите терени по време на подготвителните и строителни дейност. Изпълнителят следва да предприеме всички необходими мерки по минимизиране на негативното въздействие върху околната среда като цяло и прилежащите територии.

  След приключване на техническата рекултивация ще се осъществи и биологична рекултивация. Теренът на сметището ще придобие вид вписващ се в околния ландшафт.

 

 1. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти.

            Всички строително монтажни дейности на обекта свързани с техническата и биологична рекултивация на съществуващото сметище на община Кюстендил трябва задължително да се извършват в съответствие с Наредба №2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, обн.ДВбр.37/2004г с изм. и доп.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица.

При изготвянето на настоящия проект са взети в предвид всички правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд. Те трябва да бъдат спазвани при изграждането на обекта и въвеждането му в експлоатация, както и при неговото поддържане, при извършването на ремонтни дейности и при закриването на дейността на площадките за балиране и временно съхранение на  битови отпадъци.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд изисква вземане на мерки за: предотвратяване на риска за живота и здравето; оценка на риска, който не може да бъде предотвратен; борба с риска при източника на възникването му; приспособяване на условията на труд към индивида с цел намаляване и премахване на вредното им влияние върху неговото здраве; въвеждане на техническия прогрес в технологичните процеси, машини и съоръжения; замяна на опасните производства, работно оборудване, инструменти, вещества, суровини и материали с безопасни или с по-малко опасни; прилагане на единна обща политика за превантивност, обхващаща технологията, работните места и организацията на работа, условията на труд и социалните взаимоотношения; използване на колективните средства за защита с предимство пред  личните предпазни средства; предоставяне на работещите лица на необходимата информация във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд; обозначаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за здравето и безопасността фактори.

При организиране и осъществяване на трудовата дейност се изпълняват изискванията на Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба№7/23.09.99г. Обн. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 1999г. с изм. и доп. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места, на нормативните актове по безопасност и здраве при работа за различните производствени дейности, видове работа и работно оборудване и за пожарна безопасност.  Работодателят осигурява прилагането на изискванията на тази наредба за работните места, трудовия процес и при използване на предоставеното работно оборудване. Освен задълженията по ЗЗБУТ, работодателят информира работещите за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване, като информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася. Работодателят също така трябва да се консултира с работещите и да създава възможност за тяхното участие по всички въпроси, свързани с наредбите.  

 

 

   III.   Местоположение на инвестиционното предложение    

 1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на

          инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.    

 1. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
 2. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
 3. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,          уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,           използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.    

4а.  (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.    

 1. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

 

 

 1. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):    
 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.   

 

Негативното  въздействието върху околната среда и нейните компоненти ще бъде краткотрайно, ограничено само през периода на извършване на подготвителните и строителни работи. Цялостния ефект върху околната среда и човешкото здраве, след приключване на рекултивацията ще бъде със силно изрзен положителен ефект.

Рекултивация на депото за ТБО Кюстендил цели да ликвидира сегашната „язва“ в природната среда и да преустанови нейното по-нататъшно замърсяване и загрозяване.                          След биологичната рекултивация ще бъде възстановен начина на трайно ползване на имотите в района на площадката.

 

 1. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

 

            Теренът н асъществуващото сметище - ПИ №000105, м. „Гладни рид“, землище на с. Радловци, общ. Кюстендил не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Най-близко разположената защитена зона е за опазване на природните месообитания, дивата флора и фауна BG0000294 „Кършалево“.

Не се очаква отрицателно въздействие върху разположените в близост защитени зони и защитени територии.

 

 1. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

            Не се очаква отрицателно въздействие. Положителното въздействие ще оказва дълготраен ефект върху целия район.ефект върху    

 

 1. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.).

 

Положителното въздействие от рекултивацията ще окаже ефект върку цялата територия на района.

 

 1. Вероятност на поява на въздействието.

 

Положителното въздействие се очаква да се прояви в кратък период след приключване на рекултивационните дейности. 

 

 1. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

 

 1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

      8. Трансграничен характер на въздействията.

 

 

 

Съобщение на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

ДО
РУМЕН ИВАНОВ МИТЕВ
УЛ. МЕСТА №17А
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ДО
МИРОСЛАВ ИВАНОВ МИТЕВ
УЛ. МЕСТА №17 А
ГР. КЮСТЕНДИЛ

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) №31.145, местност „Под брега”, земл. с. Коняво с ЕКАТТЕ 38432, община Кюстендил от картата на възстановената собственост (КВС) за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) на село Коняво, община Кюстендил и Подробен устройствен план-парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура за трасе, започващо от последната канализационна шахта / намираща се в западния край на селото/ и преминаващо през ПИ 0.172 / републикански път гр.Кюстендил гр. Бобов дол/, ПИ 47.16 и ПИ 0.295 /полски път/ от КВС.

Проектите за ПУП-ПП и ПУП-ПЗ са изложени за разглеждане в Община Кюстендил в стая №21.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 100/ 15.12.2017 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.

 

Община Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията обявява на всички заинтересовани лица, че е изработен за проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищния парк на град Кюстендил в местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112.
Проектът е в обхват, както следва: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори №28.85, 28.86, 28.87, 28.88, 28.89, 28.90, 28.91, 28.142 и част от ПИ №28.130, 28.140, 28.141 на север и ПИ с идентификатори № 33.6, 33.95, 33.32, 33.33 и част от ПИ №33.7, 33.8, 33.26, 33.27 и 33.30 на юг, спрямо съществуващият гробищен парк по кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на град Кюстендил.
Проектът за ПУП-ПРЗ предвижда застрояване с устройствени показатели и характеристики в съответствие с допустимите за устройствена зона Оз (озеленени територии) от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Проектът за ПУП-ПРЗ е изложен за разглеждане в Община Кюстендил в стая №19., ет. 1, пл. Велбъжд №1.
Обявлението е обнародвано в ,,Държавен вестник” бр. 100/ 15.12.2017 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в Държавен вестник.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.

 

О Б Я В Я В А

Със Заповед № РД-00-1144/20.12.2017 година на Кмета на община Кюстендил, се изменя на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК и допусната явна фактическа грешка при изписване на обект №1 в Заповед № РД-00-1129/15.12.2017 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана във вестници “Стандарт” и “Струма” и Заповед №РД-00-1135/19.12.2017 година за назначаване на тръжна комисия

И З М Е Н Я М:

Поправка в Заповед № РД-00-1129/15.12.2017 година за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени както следва:

В обект №1 на Заповедта вместо
1. Помещение находящо се в с. Соволяно, общ. Кюстендил на 3 /трети/ етаж в западното крило срещу стълбищната клетка, 25,00 кв.м от под покривното пространство и 1,00 кв.м от покривното пространство в административната сграда на Кметството за монтиране на Приемо-предавателна станция /ППС/ SO1796_Sovolyano – част от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS, с начална тръжна цена 5,20 лева без ДДС/м2 за търговска площ на месец.

Да се чете:
1. Помещение находящо се в с. Соволяно, общ. Кюстендил от 13,50 кв.м площ на 3 /трети/ етаж в западното крило срещу стълбищната клетка, 25,00 кв.м от под покривното пространство и 1,00 кв.м от покривното пространство в административната сграда на Кметството за монтиране на Приемо-предавателна станция /ППС/ SO1796_Sovolyano – част от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS, с начална тръжна цена 5,20 лева без ДДС/м2 за търговска площ на месец.

Настоящата заповед да се обяви в медиите съгласно чл.78, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията, както и на медиите за сведение и изпълнение.

 

На основание Заповед № РД-00-1126/15.12.2017 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот и движима вещ – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Имот № 035067 с площ 83.00 /осемдесет и три / кв.метра, находящ се в местността "Гората", землището на с. Лозно. Начин на трайно ползване: Пр. ел. енергия. Ведно със сградата, която попада в имота: 1. Сграда "Трансформаторен пост": Едноетажна, със застроена площ 10.00 /десет/ кв. метра, Конструкция - масивна ; Етажност - 1 /един / етаж; Год. на построяване - 1980 год.- начална тръжна цена - 750 лева, без ДДС.
2. Товарен автомобил ”DAEWOO DAMAS”, тип „бордови” с рег.№ КН3008АР - начална тръжна цена -522 лева, без ДДС.

Търга ще се проведе на 21.12.2017 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
 При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 28.12.2017 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 19.12.2017 год., включително и до 22.12.2017 год., включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, до 15:00 часа на 19.12.2017 год., включително и до 15:00 часа на 22.12.2017 год., включително – за повторния търг.

 

Със Заповед № РД-00-1129/15.12.2017 година на Кмета на Община Кюстендил на 21.12.2017 година от 13,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Помещение находящо се в с. Соволяно, общ. Кюстендил на 3 /трети/ етаж в западното крило срещу стълбищната клетка, 25,00 м2 от под покривното пространство и 1,00 м2 от от покривното пространство в административната сграда на на кметството за монтиране на Приемо-предавателна стандия /ППС/ SO1796_Sovolyano – част от третата национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS, с начална тръжна цена от 5,20 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Терен находящ се в гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“, кв. 112 „А“ поставяне на преместваем обект за кафе с площ от 33,30 м2 с начална тръжна цена 3,70 лева/м2 на месец без ДДС.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.

За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 28.12.2017 година от 13,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 20.12.2017 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.12.2017 година.

 

Страница 1 от 2

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517