ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До Невена Миланова Двоячка, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Красимир Николов Сефтерски, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Даниела Кирилова Асенова, гр. София, ж.к. „Люлин“№ 732, вх. Б, ет. 7
До Таня Василева Атанасова, гр. Варна, бул. „Чаталджа“ №14б
До Емил Василев Ненов, гр. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий“ № 5      

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-32/ 05.01.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на  УПИ III – 2808, кв. 154 по плана ЦГЧ на гр. Кюстендил, за определяне задължителните линии за застрояване, като начина на застрояване е свързано на страничната имотна граница с УПИ IV – 2807, кв. 154 от плана, съгласно действащия застроителен план на ЦГЧ.
Заявител: Десислава Кирилова Давидкова, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ
ПЕТЯ ТЕРЗИЙСКИ
БУЛ. ,,БЪЛГАРИЯ“ №31            
ГР. КЮСТЕНДИЛ
           
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна“, намиращ се в гр. Кюстендил, бул. ,,България“ №31, урегулиран  поземлен имот (УПИ) XV - 6105, кв. 295 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ , ПИ с идентификатор 41112.503.88 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №1/21.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на северната фасада на външната тоалетна на 21.02.2024 г. и  на таблото за съобщения  в сградата на община Кюстендил, както и е публикувано на интернет - страницата на общината, и удостоверява, че адресатът е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Възражения  срещу  Констативен акт №1/21.02.2024 г. на община Кюстендил могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №93, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на  ПИ с идентификатор 41112.83.152, местност „Света-мински боре“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показате-ли и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-24-55/15.01.2024 г. от Станислав Станиславов Стоименов,
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №92, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на  ПИ с идентификатор 29386.500.68, местност Рекалска махала, по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наред-ба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-23-1958/04.12.2023 г. от Росен Николаев Велков.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №91, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН за захранване на помпа за напояване в поземлен имот с идентификатор 38474.22.71, мест-ност Мерата по КККР на землище с. Копиловци, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова– гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-299/ 16.02.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-898/21.06.2023 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по дейст-ващия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се предлага изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ IV-7196 в кв. 416 по плана на ж.к. „Герена“ да съвпаднат с границите на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообра-зувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №94, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.176, местност „Гола Вели-ка“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназ-начението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и ха-рактеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покри-ва – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).
Възложител на проекта е Станислав Станиславов Стоименов – гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА ЙОСИФОВА, РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ,  ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ, СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СИМЕОН СТОЯНЧОВ КОЦЕВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 20208.40.6 ПО КККР НА С. ДВОРИЩЕ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-36/ 05.01.2024 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20208.40.62, местност Под къщи по КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Любомир Тодоров Костадинов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда  на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-32/07.02.2024 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 22862.27.38 и 22862.27.39, намиращи се в местността Таратанци, землище на с. Долно Уйно, общ.  Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 14, стр. 111 от 16.02.2024 г.Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд -  Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата и часа за провеждане на конкурса за длъжностите
Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга
„Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ по проект «Грижа в дома в Община Кюстендил», финансиран с Договор №BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Уведомяваме Ви, че графика за събеседване на допуснатите кандидати за длъжностите Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга „Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ се изменя поради служебна ангажираност на Председателя на конкурсната комисия определена със Заповед №РД-00-285 от 13.02.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Събеседването ще се проведе на 27.02.2024 г. /вторник/ в сградата на Община Кюстендил – Кабинет 45, както следва:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

27.02.2024 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

27.02.2024г.

Вх.№55/31.01.2024г.

11.30 ч.

 

 

2.                   

27.02.2024г.

Вх.№56/31.01.2024г.

11.40 ч.

3.                   

27.02.2024г.

Вх.№63/01.02.2024г.

11.50 ч.

4.                   

27.02.2024г.

Вх.№60/01.02.2024г.

12.00 ч.

5.                   

27.02.2024г.

Вх.№57/31.01.2024г.

12.10 ч.

6.                   

27.02.2024г.

Вх.№58/31.01.2024г.

12.20 ч.

7.                   

27.02.2024г.

Вх.№61/01.02.2024г.

12.30 ч.

8.                   

27.02.2024г.

Вх.№64/02.02.2024г.

12.40 ч.

9.                   

27.02.2024г.

Вх.№66/05.02.2024г.

12.50 ч.

10.              

27.02.2024г.

Вх.№74/07.02.2024г.

13.00 ч.

11.              

27.02.2024г.

Вх.№71/06.02.2024г.

13.10 ч.

12.              

27.02.2024г.

Вх.№72/06.02.2024г.

13.20ч.

13.              

27.02.2024г.

Вх.№73/07.02.2024г.

13.30ч.

14.              

27.02.2024г.

Вх.№75/07.02.2024г.

13.40ч.

15.              

27.02.2024г.

Вх.№78/09.02.2024г.

13.50ч.

16.              

27.02.2024г.

Вх.№82/09.02.2024г.

14.00ч.

17.              

27.02.2024г.

Вх.№76/08.02.2024г.

14.10ч.

18.              

27.02.2024г.

Вх.№54/31.01.2024г.

14.20ч.

19.              

27.02.2024г.

Вх.№59/01.02.2024г.

14.30ч.

20.              

27.02.2024г.

Вх.№65/02.02.2024г.

14.40ч.

21.              

27.02.2024г.

Вх.№68/05.02.2024г.

14.50ч.

22.              

27.02.2024г.

Вх.№77/08.02.2024г.

15.00ч.

23.              

27.02.2024г.

Вх.№62/01.02.2024г.

15.10ч.

24.              

27.02.2024г.

Вх.№79/09.02.2024г.

15.20ч.

25.              

27.02.2024г.

Вх.№81/09.02.2024г.

15.30ч.

26.              

27.02.2024г.

Вх.№70/06.02.2024г.

15.40ч.

27.              

27.02.2024г.

Вх.№69/06.02.2024г.

15.50ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 59

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт