ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински  жилища, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.04.2022 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.

В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.

Няма неприети предложения по горецитирания Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински   жилища.

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че Община Кюстендил е осигурила площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци по реда на чл. 19, ал. 3, т. 11 от Закона за управление на отпадъците, като е сключила договор с фирма „Унитрейд 2011“ ООД, гр. София.

Площадката на фирмата се намира на ул. „Цар Освободител“ № 342 (срещу Животинскя пазар), гр. Кюстендил.

На площадката се  приемат едрогабаритни отпадъци и отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

За повече информация относно вида на приеманите отпадъци може да позвъните на следния телефон:
„Унитрейд 2011“ ООД – 0887 23 44 67

Заявка за събиране на ИУЕЕО от местата на образуване  може да подавате и на единен телефонен номер на „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД, гр. София - 0 8000 14 100.

 

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-581/09.05.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) и Работен устройствен план в обхвата на УПИ VIII-2055 в кв. 406 по действащия регулационен план на кв. „Румяна войвода“, гр. Кюстендил, предвиждащ отреждането на парцела от „За индивидуално жилищно застрояване“ да премине в „За обществено обслужващи дейности“. Изготвеният РУП предвижда допустими намалени отстояния на основание чл. 36, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Възложител на проекта е „МВ Трейдинг“ ЕООД, гр. Перник.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-573/ 09.05.2022 г. Кметът на общината разрешава изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от ЗУТ, включващ:

-  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.506.140,  местност Гърлянски черешарник по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  

- инвестиционен проект за „изграждане на фотоволтаичен парк“

При изработването на КПИИ да се спазят разпоредбите на ЗУТ, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-83/20.01.2022 г. от  „БУЛСАН ГРУП“ ООД, със седалище гр. София и управител Димитър Георгиев Иринков.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Фестивалът за музика и съвременно изкуство Ritual Gatherings пристига на 14 май в Хисарлъка за специално събитие с музикална програма с DJ сетове, творчески работилници с артисти от града и дневна програма за деца

Проучването на публиката е инициирано от Културният фестивал Ritual Gatherings и цели да идентифицира желанията, мотивацията, честотата и вида събития, които предпочита местната публика. В него се включиха 150 човека, на възраст между 18 и 55+ години, постоянно живеещи и работещи в града. Паралелно бяха изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Кюстендил, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. На база тази информация, организаторите ще изготвят и културен профил на общината, с която тя да бъде подпомогната в стратегическото развитие на местната културна сцена.

Резултатите от проведената анкета в месеците от януари до април с фокус върху културния живот в Кюстендил и предпочитанията на публиката показват, че жителите му имат нужда от различни формати събития и развлечения. Проучването дава информация за нагласите на хората - 57% казват, че липсата на разнообразен избор ги спира да посещават събития, а 34%, че ги отказва липсата на информация за такива. Икономическият фактор, разбира се, също е водещ – една трета по-трудно си позволяват да отделят от месечния си доход за билети. Равен брой хора – 59% отговарят, че биха искали повече театрални постановки и музикални фестивали да се случват в града, следвани от музикални концерти – 48% и фестивали за съвременно изкуство – 40%. Повечето от запитаните – 35% са отговорили, че за последната година, са посетили културно събитие на живо между 1 и 3 пъти, а 28% - повече от 7 пъти. Положителна новина е, че остава по-малък процентът на онези, които не посещават никакви културни събития – само 1%, докато 21% отговарят, че ходят няколко пъти месечно, а 9% - веднъж седмично. Най-често кюстендилци посещават кино и театър – съответно 64% и 63%, следвани от изложби, концерти и музикални фестивали. Класическите изкуства изпадат от класацията на най-посещавани културни събития, като най-рядко хората ходят на балет – 1,7%, а на литературните четения и класическите концерти и опера – съответно 10% и 13%.  

Проучването дава интересна информация и за причините за посещение на културни събития – мнозинството – 85% гледат на тях като развлечение, а за 63% те са средство за повишаване на общата им култура. 45% изпитват вътрешна потребност, а почти половината – любопитство.

Още този месец Фестивалът за музика и съвременно изкуство Ritual Gatherings ще внесе различно музикално звучене в града, със специално събитие с участието на някои от най-популярните местни артисти. На 14 май в Хисарлъка, между 12 и 18 ч, ще бъдат представени няколко творчески работилници за деца и възрастни.

Повече за връзката между цветовете и настроенията ще разкаже и покаже на практика Клаудия Георгиева в работилница „Цветовете и настроенията около нас“, а след това наученото ще може да бъде приложено и на практика, като целта е да се украсят дървета в Хисарлъка. Почитателите на традиционните занаяти ще могат да се доближат до мистиката на кукерите в работилница за изработване на кукерски маски с естествени материали с Еленка Савкова. В програмата е включена и екологична практика за рециклиране на хартия с Евгени Серафимов, както и ленд арт с шишарки от младия артист Бояна Алексова. За децата са предвидени занимания за изработване на малки кожени изделия между 14 и 17 ч. от работилница „Сръчно“.

Музикалната програма започва в 18 ч. и ще продължи до 22:30 с DJ сет от основателите на Ritual Gatherings – дуото The Foreigners, а след това ще продължи с изгряващия на редица български фестивали и музикални събития – Factuaw.

Събитието и активностите са напълно безплатни и със свободен вход.
Повече информацията за събитието, следете във Facebook събитието тук и на https://ritualgatherings.com/

Ritual Gatherings ежегоден интердисциплинарен културен фестивал, съпътстван от серия градски събития, който съчетава музика, съвременно изкуство, традиционни ритуали, кулинарни и практически екологични практики.
Проект  "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.  
Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.  
Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините  Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

www.eeagrants.bg/
www.asori.org/bg/home
https://ritualgatherings.com/

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №705, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПЗ) по реда на действащата нормативна уредба в обхвата на територията, заключена между улици: „Христо Ботев“, „Дондуков“, „Хаджи Димитър“, „Георги Тертер“, „Камчия“, „Дондуков“, „Овощарска“ и „Цар Освободител“ по действащия план за регулация на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №704, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на територията, заключе-на между: ул. „Цар Освободител“, ул. „Тинтява“, ул. „Шипка“, край на регулацията на гр. Кюстендил-източно от ул. „Студен кладенец“, част от границата с лесопарк „Хисар-лъка“, ул. „Шейново“, ул. „Калосия“ до ул. „Цар освободител“.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №710, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г. с протокол №31/31.03.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Страната по КККР на гр. Кюстендил.С решението се одобрява и заданието за проектиране. Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев. Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Във връзка с покачването на температурите и повишаването на популацията на кърлежите, община Кюстендил ще извърши пролетни дезакаризационни мероприятия на тревните площи в град Кюстендил. Обработката ще се състои след 21:00 часа на 27.04.2022 г. и ще бъде извършена от ДДД-Кюстендил ЕООД, в качеството на изпълнител на услугата.
Обработката ще се осъществи с помощта на подвижен многофункционален генератор за влажна дезинсекция от ново поколение, монтиран на високо проходим автомобил, предназначен за мащабни, аерозолни обработки срещу бълхи, кърлежи, ларвицидни форми на комари,  дървесни вредители и  др. ULV /ултрамалообемно третиране/ и термоаерозолни обработки срещу имагоцидни форми на комари. Обработки срещу  хлебарки в канализационна мрежа и влажна дезинсекция на складови помещения. Използва елекростатичен заряд, чрез който се осигурява сила на привличане и прилепване на инсектицидния разтвор към обработваните повърхности, 75  пъти по-голяма от силата на земното притегляне. Така се постига цялостно и равномерно покриване на обработвания обект, без да се увеличава разходната норма на биоцида.
Площите ще бъдат третирани с препарат Айкън  10 КС, карантинния срок е 24 часа.
Тревни площи:
I.    ГРАДСКА ЧАСТ
1.    Тревна площ  кв. „Запад“     
2.    Тревна площ „Гаров площад“ и рест. „Езерата“
3.    Тревна площ при театъра     
4.    Тревна площ  при централна градска част, Общината и магазин „Европа“                 
5.    Тревна площ на бул. „България“ и ул.“ Демокрация“                                  
6.    Тревни площи при Курортна поликлиника, Галерия, Младежки дом, къща-музей „Димитър Пешев“                                                                                      
7.    Тревни площи при централната баня,  ЛПВЦ                
8.    Тревни площи при лятно кино, Ловен дом                    
9.    Тревни площи при ул. „Георги Тертер“                          
10.    Тревна площ кв. „Младост“ и кв. „Колуша“                                                                       
11.    Тревни площи при р. Банщица с граници кв. „Запад“, кв.“Изток“                                                                                
12.    Тревни площи около Животински пазар                        
II.    КВАРТАЛ ИЗТОК
КВАРТАЛ „ИЗТОК“ – тревни площи и ул. пространства               
III.    Парк „ХИСАРЛЪКА“ – тревни площи

Фондация „Сийдър“ обявява конкурс за длъжността: „Логопед“ в Център за социална рехабилитация и интеграция - „Синева“ в гр. Кюстендил, за хора с увреждания. Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ – Кюстендил ще минават открит и прозрачен процес на подбор.

Основна роля: Логопедът осъществява корекционно възпитателна работа, чрез прилагане на разнообразни форми и средства за диагностика и оценяване на комуникативните нарушения, както и прилагане на корекционни методи и техники за работа при нарушенията на потребителите за повишаване на възможностите им за комуникация.

Преки задължения:
•    Участва в изготвянето на индивидуалната планове за подкрепа на потребителите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникационните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа;
•    Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с потребителите за повишаване на комуникативността им;
•    Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешната вербална и невербална комуникация;
•    Подпомага и подкрепя процеса на въвеждане на иновативни практики и методи на работа;
•    Проучва и анализира индивидуалните потребности на потребителите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот;
•    Извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства и дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия;
•    Участва в извършването на регулярни оценки по отношение на напредъка в индивидуалното развитие на потребителите;
•    Води необходимата документация отразяваща директната работа с потребителите и семействата;
•    Работи по изготвена от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа;
•    Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на здравеопазването и социалната работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряване на физическото функциониране на потребителя;
•    Води необходимата документация отразяваща директната работа с потребителите;
•    Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера;
•    Работи за своето професионално развитие, участва активно в обучения, супервизии и екипни срещи;
•    Ангажира се и с други задачи, подходящи за тази позиция и поставени от Управителя на услугата.


Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: Висше Степен Бакалавър /Магистър по специалността: Логопедия/
• Добри компютърни умения – Microsoft Word, Excel, internet и email
• Опит в работа в предоставяне на социални услуги и директна работа с лица с увреждания и техни семейства не са задължителни, но кандидати с такъв опит ще се ползват с предимство.

Кандидатите следва да представят мотивационно писмо и автобиография – европейски вариант/CV/.
Документите се подават до 20-ти май 2022 г. по електронен път, както и на адрес: гр. Кюстендил,
ул. "Спасовица“ № 1 в дните от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане.
Одобреният кандидат ще премине през интензивен курс на въвеждащо обучение и ориентация.
За контакти: 078/976291 и моб. тел: 0882 624 357; 0882 433 245
И-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Месторабота: гр. Кюстендил

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517