ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-299/ 16.02.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-898/21.06.2023 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по дейст-ващия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се предлага изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ IV-7196 в кв. 416 по плана на ж.к. „Герена“ да съвпаднат с границите на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообра-зувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №94, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.176, местност „Гола Вели-ка“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназ-начението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и ха-рактеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покри-ва – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).
Възложител на проекта е Станислав Станиславов Стоименов – гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА ЙОСИФОВА, РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ,  ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ, СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СИМЕОН СТОЯНЧОВ КОЦЕВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 20208.40.6 ПО КККР НА С. ДВОРИЩЕ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-36/ 05.01.2024 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20208.40.62, местност Под къщи по КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Любомир Тодоров Костадинов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда  на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-32/07.02.2024 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 22862.27.38 и 22862.27.39, намиращи се в местността Таратанци, землище на с. Долно Уйно, общ.  Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 14, стр. 111 от 16.02.2024 г.Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд -  Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата и часа за провеждане на конкурса за длъжностите
Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга
„Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ по проект «Грижа в дома в Община Кюстендил», финансиран с Договор №BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Уведомяваме Ви, че графика за събеседване на допуснатите кандидати за длъжностите Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга „Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ се изменя поради служебна ангажираност на Председателя на конкурсната комисия определена със Заповед №РД-00-285 от 13.02.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Събеседването ще се проведе на 27.02.2024 г. /вторник/ в сградата на Община Кюстендил – Кабинет 45, както следва:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

27.02.2024 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

27.02.2024г.

Вх.№55/31.01.2024г.

11.30 ч.

 

 

2.                   

27.02.2024г.

Вх.№56/31.01.2024г.

11.40 ч.

3.                   

27.02.2024г.

Вх.№63/01.02.2024г.

11.50 ч.

4.                   

27.02.2024г.

Вх.№60/01.02.2024г.

12.00 ч.

5.                   

27.02.2024г.

Вх.№57/31.01.2024г.

12.10 ч.

6.                   

27.02.2024г.

Вх.№58/31.01.2024г.

12.20 ч.

7.                   

27.02.2024г.

Вх.№61/01.02.2024г.

12.30 ч.

8.                   

27.02.2024г.

Вх.№64/02.02.2024г.

12.40 ч.

9.                   

27.02.2024г.

Вх.№66/05.02.2024г.

12.50 ч.

10.              

27.02.2024г.

Вх.№74/07.02.2024г.

13.00 ч.

11.              

27.02.2024г.

Вх.№71/06.02.2024г.

13.10 ч.

12.              

27.02.2024г.

Вх.№72/06.02.2024г.

13.20ч.

13.              

27.02.2024г.

Вх.№73/07.02.2024г.

13.30ч.

14.              

27.02.2024г.

Вх.№75/07.02.2024г.

13.40ч.

15.              

27.02.2024г.

Вх.№78/09.02.2024г.

13.50ч.

16.              

27.02.2024г.

Вх.№82/09.02.2024г.

14.00ч.

17.              

27.02.2024г.

Вх.№76/08.02.2024г.

14.10ч.

18.              

27.02.2024г.

Вх.№54/31.01.2024г.

14.20ч.

19.              

27.02.2024г.

Вх.№59/01.02.2024г.

14.30ч.

20.              

27.02.2024г.

Вх.№65/02.02.2024г.

14.40ч.

21.              

27.02.2024г.

Вх.№68/05.02.2024г.

14.50ч.

22.              

27.02.2024г.

Вх.№77/08.02.2024г.

15.00ч.

23.              

27.02.2024г.

Вх.№62/01.02.2024г.

15.10ч.

24.              

27.02.2024г.

Вх.№79/09.02.2024г.

15.20ч.

25.              

27.02.2024г.

Вх.№81/09.02.2024г.

15.30ч.

26.              

27.02.2024г.

Вх.№70/06.02.2024г.

15.40ч.

27.              

27.02.2024г.

Вх.№69/06.02.2024г.

15.50ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-314/19.02.2024 г. обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" при дирекция "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководи процеса по изготвяне на експертни анализи, документи и становища по програми, проекти, планове и отделни проблеми в областта на културата. Осъществява връзка с културни институти, читалища, индивидуални творци и други.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки, изкуства
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил (приет с Решение № 190/31.01.2013 г. и изменен и допълнен с Решение №237/22.02.2013 г., Решение № 588/06.02.2014г. и Решение № 62/30.01.2020 г.  от заседание на Общински съвет Кюстендил). Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 3 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са  изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 04796.2.101 и 04796.41.14,  местност Бачията, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №КД-03-156 от 27.11.2023 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-15-24 от 22.05.2023 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на проектите е Йорданка Стойнева Тренева
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 14, стр. 117 от 16.02.2024 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл във връзка с  чл. 66, ал. 1, ал. 2 от НПКПМДСл община Кюстендил обявява

1. Процедура по подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността началник отдел „Устойчиво регионално развитие“, Дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ в Общинска администрация при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1.

2.  Минимални и специфични изисквания:
•Степен на завършено образование – висше;
•Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
•Професионално направление – архитектура, строителство и геодезия;
•Длъжностно ниво съгласно КДА – 7;
•Наименование на длъжностното ниво по КДА– Ръководно ниво 7б;
•Минимален професионален опит – 3 години;
•Минимален ранг за длъжността – III младши;

3. Минимален размер на основната заплата.
За Ръководно ниво 7б, длъжностно ниво 7, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
•в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 000,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година);
•в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 700,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години);
•в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 3 050,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години);
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на одобрения за назначаване кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното  заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

4. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

5. Специфични изисквания за длъжността:
•държавният служител да е назначен на пълно работно време;
•изтекъл едногодишен срок на изпитване;
•държавният служител да не е назначен по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

6. Кратко описания на длъжността по длъжностна характеристика:
•Анализира регионалните предизвикателства, възможности и приоритети и разработва първоначални проектни идеи към инициативите на ЕС за въглищните райони в преход;
•Проучва, анализира и систематизира необходимите ресурси за реализация за намаляване на регионалните диспропорции и подобряване на качеството на живот на територията на община Кюстендил.
•Организира, контролира и координира дейността на експертите в отдела;
•Носи отговорност за изпълнение на възложените задачи от директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмета „Интегрирано планиране и регионално развитие” и отчита дейността си;
•Набиране и предоставяне на информация на директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмет „Интегрирано планиране и регионално развитие” относно възможните източници за финансиране на проекти, активни и предстоящи програми;
•Планира, предлага и разработва проектопредложения за кандидатстване по различни програми на ЕС за икономическо развитие, национални фондове и донорски организации;
•Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на изготвените проектопредложения;
•Осъществя контакти с местния бизнес, неправителствени организации, други общински и областни администрации, с представители на държавни администрации;
•Участва в комисии и съвети, в чийто състав е определен със заповед на Кмета;
•Организиране и участие в семинари, обучения, информационни срещи, презентации и др.

7. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав: ресорен заместник-кмет, представител на Дирекция "Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси" и юрисконсулт от Общинска администрация при Община Кюстендил по следния начин:
7.1. по документи;
7.2. събеседване.

8. Критерии за извършване на подбора при наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност. При събеседването се оценява: 
8.1. Степента на притежаваните от кандидатите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността според нивото на показаните компетентности, съгласно НУРОИСДА. Компетентностите за ръководни длъжности, които се оценяват са:
•Управленска компетентност – умения да планира, организира, координира и контролира дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
•Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност – умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
•Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
Всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат въз основа на оценките, които е поставил при преценка на професионалните и делови качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като попълва формуляр.  Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка:
•5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
•4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
•3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
•2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
•1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
Окончателният резултат на всеки кандидат е средноаритметична величина от получените оценки от събеседването.

8.2. Степента на мотивация и готовност за заемане на обявената длъжност.

9. Срок и място за подаване на документи:
Необходимите документите се подават всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението в Портала за работа в държавната администрация, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Лице за контакти: Христина Христова – главен специалист „Личен състав“, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0882 885 113.

10. Необходими документи за кандидатстване:
•Заявление за участие в подбора до Кмета на Община Кюстендил (свободен текст, с посочване на телефон, e-mail и адрес за кореспонденция);
•Професионална автобиография;
•Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър";
•копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
•копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
•копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, длъжностни характеристики, граждански договори както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
•Други документи по преценка на кандидата.

Място, на което ще се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Интернет страницата на Община Кюстендил: www.kustendil.bg, меню „Обявления“, подменю „Работни места в Община Кюстендил“.
Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Портала за работа в държавната администрация.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностното лице за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мирослав Миланов – Директор на Дирекция  “Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че с протокол №КД-03-155/27.11.2023 г. на комисията, назначена със Заповед №ОА-РД-15-70/12.10.2023 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имо-ти с идентификатори 43815.10.34 и 43815.10.78 в местност Митревска махала, землище на с. Лисец, общ. Кюстендил.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придру-жаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружава-щата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 14/16.02.2024 год.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт