ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До Анита Ацкова Гълъбова от гр. София ул. „Едисон“ № 11 ет. 1 ап. 3
До Златка Бориславова Василева гр. Кюстендил ул. „ Цар Крум “   № 22 ет. 2 ап. 3
До Петър Димитров Кокев гр. Кюстендил ул. „Първи май“ № 8
До Вилиян Здравков Крумов гр. София ж.к. „Студентски град“ № 59 вх. А ет. 3 ап. 301
До „Украса 2000“ ЕООД гр. Кюстендил ул. „Цар Освободител“ № 64

Съобщаваме Ви, че Емил Христов е внесъл за разглеждане и одобряване:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация  (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ XI- „За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ  XVI-6146, в кв. 294 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил и разделяне на УПИ XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ на две нови УПИ – УПИ IX – „За обществено обслужване“ и УПИ  XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“ кв. 294 и изменение на
вътрешно регулационната граница между УПИ XI и УПИ XVI в кв.294 гр. Кюстендил
- проект за ПУП – ПЗ в обхват на новообразуваните имоти УПИ  IX – „За обществено обсъждане и УПИ  XI – „За балнеоложки комплекс и СПА център“, кв. 294 за определяне ограничителните линии за застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела са съобразени с изискванията на чл. 38 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за смесена централна зона.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

     Със Заповед № РД-00-896/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения  и терени, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№14/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 14,10 м2 търговска площ и 26,40 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2. Сектор №2 за търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 2 /два/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №5 и №6, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова площ, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
3.Помещение за обществена тоалетна, находящо се в гр. Кюстендил площад „I-ви май“, състоящо се от 78 м2 площ, с начална тръжна цена 86,95 лв. на месец без ДДС.
4.Терен, находящ се на ул. „Цар Освободител“ УПИ IV кв. 271 за поставяне на преместваем обект за павилион за промишлени стоки с площ от 7,30 м2 с начална тръжна цена 3,35 лева/м2 на месец без ДДС.
5. Терен находящ се в УПИ XI – общ. и делово обслужване, кв.1 по плана на гр. Кюстендил за поставяне на павилион  за продажба на пакетирани хранителни стоки, цигари, алкохол и обслужващи дейности с площ 27,50 м2 с начална тръжна цена от 2,60 лева/м2 на месец без ДДС.
     Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
     За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
     При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 26.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 18.07.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 25.07.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

  1. КАНДИДАТИ ЗА КИНЕЗИТЕРАПЕВТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА КИНЕЗИТЕРАПЕВТ ” ТРУДОВ ДОГОВОР СЕ СКЛЮЧВА С ЛИЦЕТО, КЛАСИРАНО НА 1 - ВО МЯСТО.

 

 КАНДИДАТИ

ТОЧКИ

  1.  

Елена Емилова Лучанска

16 т.

В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

 

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

11.07.2022 г.

Елена Емилова Лучанска

10:00 ч.

 

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кюстендил“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 Патронажна грижа + Компонент 2, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме следното:

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕТО:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

МОТИВИ

1.       

Елена Емилова Лучанска

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

ДО:
„РУЕН ТУРИСТ“ ЕООД
УЛ. „НИКОЛИЧЕВСКИ ПЪТ“ №30
ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1005/ 07.06.2022 г. Бисер Иванов Иванов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 65047.15.611,  местност Трите буки от КККР на землището на с. Савойски, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда конкретно предназначение на имота „За жилищно застрояване“ и определяне ограничителните линии за застрояване с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за жилищно застрояване с малка височина, означени като Жм, съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Проектът ес намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-853/30.06.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-536 и УПИ V-616 в кв. 35 с. Драговищица, общ. Кюстендил. Със Заповедта се одобрява и Заданието за проектиране

Възложител на проекта е Радка Николова Миленкова, Тошко и Тони Вартанянови.   

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК и допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-897/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана на официалния сайт на Община Кюстендил

И З М Е Н Я М:

Заповед № РД-00-897/06.07.2022 година за провеждане на търг за отдаване под аренда на земеделски земи за отглеждане на полски култури за срок от 10 години от ОПФ

В Заповедта се променя

На 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Да се чете:

На 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка и стъпка за наддаване 1,90 лева при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

Настоящата заповед да се обяви на сайта на Община Кюстендил съгласно чл.78, ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със заповед № РД-00-897/06.07.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 19.07.2022 година от 09,00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за отглеждане на полски култури за срок от 10 години на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с начална тръжна цена 19.20 лв./дка при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. ПИ с идентификатор 36659.26.108 по КККР на с. Катрище с размер от 0,510 дка в местност „Сад. бахчи“, с НТП – овощна градина, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6525/13.06.2022 година;
2. ПИ с идентификатор 36659.26.189 по КККР на с. Катрище с размер от 1,880 дка в местност „Герено“, с НТП – деградирала орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6526/13.06.2022 година;
3. ПИ с идентификатор 36659.26.191 по КККР на с. Катрище с размер от 4,706 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6527/13.06.2022 година;
4. ПИ с идентификатор 36659.26.192 по КККР на с. Катрище с размер от 5,820 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6528/13.06.2022 година;
5. ПИ с идентификатор 36659.26.194 по КККР на с. Катрище с размер от 0,812 дка в местност „Герено“, с НТП – изоставена орна земя, 3-та категория, актуван с Акт за общинска собственост №6529/13.06.2022 година;
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които:
1. са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година;
2. са управители или членове на управителни органи на кандидата и не са лишени от правото да упражняват търговска дейност;
3. не са обявени и не се намират в производство за обявяване по несъстоятелност;
4. не се намират в ликвидация;
5. нямат парични задължения по местни данъци и такси, както и държавни задължения, освен ако компетентния орган не е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
Обстоятелствата по т.5 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, а обстоятелствата по т.1, 2, 3 и т.4 с декларация;
Въз основа на протокола от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се определя арендатора, наемната цена, условията и сроковете за плащането.
Заповедта се издава в 7-дневен срок от получаването на протокола от тръжната комисия, обявява се на видно място в сградата на общината и може да се обжалва от останалите участници по реда на ГПК.
След влизане в сила на Заповедта, Кметът на общината в 14-дневен срок, сключва договор за аренда с определения арендатор. В договора задължително се включват, условията, при които е спечелен публичния търг.    
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 12, ал.5 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от Общински поземлен фонд, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 26.07.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.07.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 18.07.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 22.07.2022г. и се входират до 15,00 часа на 25.07.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
    Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.07.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.07.2022 година.

Споделете в социалните мрежи:

До Димитър Борисов Петров от гр. Кюстендил, ул. „Хисарлъка“, №48
До Валентин Димитров Александров от гр. Кюстендил, ж.к. „Осогово“ бл. 58, вх. А, ет. 5, ап. 13
До Нели Димитрова Траянова, Димитринка Василева Матенцидис и Маргарита Кирилова Георгиева от гр. Кюстендил, ул. „Даскал Дамаскин“ №19
До Васил Радославов Траянов от гр. София, ж.к. „Хиподрума“ №142, вх. А, ет. 3, ап. 7
     Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ IV-1989, кв. 339 за промяна на конкретното му предназначение от „За жилищно строителство“ в „За паркинг“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.
     Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД гр. София.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
     Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 67790.21.133, който е част от 67790.23.95 по кадастралта карта и кадастралните регистри на землището на село Соволяно,  м. „Чардак“, община Кюстендил с цел изграждане на „Вилни сгради“.
Обсъждането ще се проведе на 22.06.2022 год. от 10 часа в кметството на село Соволяно, община Кюстендил.
Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА ПРОЕКТ:   Владимир Миленков Трифкович

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517