ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ – Кюстендил ще минават открит и прозрачен процес на подбор.

Основна роля: Социалният работник в ЦСРИ предоставя подкрепа както на потребителите в социалната услуга, на техните семейства, така и на останалите специалисти, ангажирани в ежедневната грижа и подкрепа на потребителите.
Социалният работник поддържа тесни връзки и е пряко отговорен за кореспонденцията и документацията, свързана със социалните работници от Дирекция социално подпомагане (ДСП), специалисти от ЦНСТ, Преходно жилище, Дом за възрастни хора с увреждания, ресурсни учители, класни ръководители, личен лекар, медицински специалисти и професионалистите от други значими институции.

Преки задължения:


1.    По отношение на работа с екипа на услугата:
• Има водеща роля в цялостния процес по създаване, прилагане и работа по индивидуалните планове за подкрепа на потребителите, както и в организиране на срещите за личностно насочено планиране и преразглеждане грижата и подкрепата за потребителите в ЦСРИ;
• Оказва методологическа подкрепа на целия екип, работещ с потребителите по отношение на личностно насочено планиране;
• Оказва методологическа подкрепа на целия персонал по отношение на справяне с трудно поведение, овладяване на агресията, управление на граници, успешна вербална и невербална комуникация;
• Организира и води клинични срещи на екипите, работещи с потребителя, както и всички срещи между професионалисти, свързани с потребителите.


2. Работа и отговорности спрямо потребителите и техните семейства:
•    Проучва и анализира индивидуалните социални потребности на потребителите и осигурява услуги от специалистите в ЦСРИ, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот;
•    Осигурява връзката между родители, семейства и близки и води срещи и разговори с тях;
•    Ангажира се с пряка индивидуална и групова работа с потребителите и семействата и съответно подкрепя екипа, работещ с потребителя;
•    Оценява напредъка в индивидуалното развитие на потребителите и участва в събиране на информация по отношение на оценката на развитието на потребителите и актуализация на техните индивидуални планове за подкрепа.

Изисквания за заемане на длъжността:


•Образование;
• Висше Степен Бакалавър /Магистър по специалността: Социални дейности, Специална/Социална педагогика или други свързани със социална или педагогическа насоченост;
• Добри компютърни умения – Microsoft Word, Excel, internet и email;
• Опит в работа в предоставяне на социални услуги и директна работа с лица с увреждания и техни семейства не са задължителни, но кандидати с такъв опит ще се ползват с предимство.

Кандидатите следва да представят мотивационно писмо и автобиография – европейски вариант /CV/.
Документите се подават до 20-ти май 2022 г. по електронен път, както и на адрес: гр. Кюстендил, ул. "Спасовица“ № 1 в дните от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане.
Одобреният кандидат ще премине през интензивен курс на въвеждащо обучение и ориентация.
За контакти: 078/976291 и моб. тел: 0882 624 357; 0882 433 245
И-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Месторабота: гр. Кюстендил

Всички лица, заинтересовани от работа в ЦСРИ – Кюстендил ще минават открит и прозрачен процес на подбор.

Основна роля: Кинезитерапевтът полага грижи, чрез различни двигателни упражнения за да постигне формиране на правилен стоеж и укрепване на мускулатурата, развитие на рефлексите и равновесие, развитие на пъргавина, ориентация и гъвкавост, работи за развитие на фината моторика и подобряване на цялостното функциониране на организма. Той е отговорен да обезпечава необходимостта от рехабилитация на потребителите на ЦСРИ и да подпомогне процеса на реализиране на индивдуалните планове за подкрепа на всеки един потребител от медицинска гледна точка.

Преки задължения:
•    По препоръка на лекар – физиотерапевт или на личния лекар изготвя индивидуална програма за рехабилитация и ЛФК мероприятия за всеки потребител;
•     Изпълнява и други предсписани от лекар – физиотерапевт или от личния лекар на потребителите рехабилитационни процедури;
•     Работи индивидуално и групово с потребителите и провежда процедури, масажи и различни видове манипулации без и с помощта на предоставените му уреди, катро следи за реакцията на потребителите;
•     Участва в изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите, като обследва двигателните умения на потребителите;
•    Работи в екип с останалите специалисти в ЦСРИ при изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на потребителите и консултира семействата относно индивидуалните комплекси с упражнения, които да се осъществяват ежедневно с потребителите;
•    Работи в екип с останалите специалисти при определяне на мероприятия, методи и средства за обучение и корекционно – възпитателна работа съобразно индивидуалните личностни особености на потребителите;
•    Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на здравеопазването и социалната работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряване на физическото функциониране на потребителя;
•    Води необхимата документация отразяваща директната работа с потребителите;
•    Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера;
•    Работи за своето професионално развитие, участва активно в обучения, супервизии и екипни срещи;
•    Ангажира се и с други задачи, подходящи за тази позиция и поставени от Управителя на услугата.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование: Висше Степен Бакалавър /Магистър по специалността: Кинезитерапия;
• Добри компютърни умения – Microsoft Word, Excel, internet и email
• Опит в работа в предоставяне на социални услуги и директна работа с лица с увреждания и техни семейства не са задължителни, но кандидати с такъв опит ще се ползват с предимство.

Кандидатите следва да представят мотивационно писмо и автобиография – европейски вариант/CV/.
Документите се подават до 20-ти май 2022 г. по електронен път, както и на адрес: гр. Кюстендил, ул."Спасовица“ № 1 в дните от понеделник до петък от 08:30 до 17:00 часа
Кандидатите, одобрени за интервю, ще бъдат уведомени с телефонно обаждане.
Одобреният кандидат ще премине през интензивен курс на въвеждащо обучение и ориентация.
За контакти: 078/976291 и моб.тел: 0882 624 357; 0882 433 245
И-мейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Месторабота: гр.Кюстендил

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията       УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 52400.20.53  в м.“НАД СЕЛОТО“  ,  с. Николичевци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електро-централа /ФЕЦ/.

Обсъждането ще се проведе на 19.04.2022г. от 8.30 часа в кметството на с. Николичевци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „МИКРОБУС БГ“ ЕООД

На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища е в съответствие с правото на  Европейския съюз и Мотивите към него, които  може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е  определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №708, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава изработването на:

  1. Проект за частично изменение на общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на поземлен имот (ПИ) 41112.18.272, местност Оризарско гумно по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.
  2. Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 41112.18.272, местност Оризарско гумно от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа (ФЕЦ), с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-415/15.03.2022 г. от  „БИО ЕКО ПРОМ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №707, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.03.2022 г., Протокол №31, Общинският съвет разрешава на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД да възложи за своя сметка изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места, за определяне на трасе за изграждане на обект: „Изграждане на нова мрежа НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати, захранени от ТПО „ВиК“, местност Гола Велика, землище на гр. Кюстендил и землище на с. Грамаждано, общ. Кюстендил.“  С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-357/04.03.2022 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Венета Димитрова Лехчанска от гр. Кюстендил, ул. „Три кладенци”, №12, вх. А, ет. 3, ап. 12

Община Кюстендил Ви съобщава, че със Заповед №РД-00-302/15.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XIV-215, УПИ I-213, 214, УПИ II-211 и УПИ V-218 в кв. 36 по действащия регулационен план на с. Слокощица, общ. Кюстендил, одобрен със Заповед № 2071/23.07.1965 г., за привеждане на североизточната и югоизточната регулационни линии на УПИ XIV-215, кв. 36 към имотните граници на ПИ 67461.501.215 от КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, като новообразувания УПИ XIV-215 в кв. 36 е с площ 586 кв. м.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Уважаеми съграждани,
Община Кюстендил Ви напомня, че до 03.05.2022 год. включително може да заплатите задълженията си за местни данъци и такси с 5 % отстъпка.
За Ваше удобство плащанията може да се извършват и на касите на Изипей, Фастпей  и Български пощи в цялата страна, безкасово за клиентите на  „Първа инвестиционна банка“ АД, както и в брой или с ПОС-устройства на място в дирекцията на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Христо Смирненски“ № 1
Годишните задължения за местни данъци и такси с 5 % отстъпка могат да се платят и чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил (kustendil.bg), където  по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите (НАП).  

„Всеки работен четвъртък от тази седмица, за времето от 9:00 до 13:00 часа, всеки може да се освободи от излишната пластмаса и хартия на цирковата площадка в Кюстендил. Ще има пункт, колеги, които ще могат веднага да сортират, така че да не е част от общия отпадък”, коментира кмета Петър Паунов.

Той уточни, че тази възможност не е само за домакинствата, но и за търговците, собствениците на магазини, които да бъдат улеснени и да не изхвърлят кашони в контейнерите в града.

„Молбата ни е хартията и картона да бъдат сгънати  на купчинки, завързани по някакъв начин, да не се разпиляват и това да улеснява логистиката. Пластмасата също - бутилките да бъдат смачкани с премахнати капачки, в които знаете се събират за различни благородни каузи. Молбата ни е всеки един от нашите съграждани да донесе каквото е събрал разделно, за да няма замърсяване и де се пълни излишно сметището”, коментира екологът Ирина Велкова.

По заявка на граждани на Кюстендил и етажни собствености общината ще осигурява компостери, два вида сандъци с различни размери. Единият е 1 куб. метър, другият е малко по- голям.

„Заявление може да подаде всеки наш съгражданин, който може да се грижи на обществено място за компостер. Ние сме готови в рамките на  30 дни да го доставим. В него може да се изхвърля зелен отпадък, трева, отпадъци от цветя, градинска растителност, обелки от картофи, банани, огризки”, каза още кмета Паунов.

При интерес на кметове и кметски наместници подобни кампании за  разделно изхвърляне на отпадъци ще бъдат организирани и по селата.

Кметът на община Кюстендил Петър Паунов, на основание чл.15 от Закона за общинския дълг, кани кюстендилската общественост на 14 април 2022 г. (четвъртък) от 12,00 часа в залата на общинска администрация (пл.Велбъжд №1) на публично обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен заем.

Със средствата от заема се предвижда да се финансират публични задължения – главници и лихви общо на стойност 8 500 000 лева (осем милиона и петстотин хиляди лева), които след разплащането им ще се използват за доизграждане на цялостна система за разделно събиране на отпадъци, за закупуване на сметосъбираща и сметоизвозваща техника, за доставка на специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци, за изграждане на нови системи, съоръжения и техника за третиране на битови и строителни отпадъци, рекултивация на депа и др.

 Максимално допустимият размер на лихвения процент е 2,5%.

Срокът за изплащане на дългосрочния заем се предвижда да бъде 10 години.

Заемът ще бъде обезпечен с бъдещи собствени приходи на община Кюстендил, като ще се погасява от собствените приходи на общината.

За желаещите да вземат участие в публичното обсъждане, които нямат възможност да присъстват в залата, ще бъде създадена възможност за участие и чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност – ZOOM, която може да бъде изтеглена от следния линк: https://zoom.us/

За участието Ви е необходимо да отворите посочения по-долу линк и да въведете ID и Passcode. 

https://us06web.zoom.us/j/87876617966?pwd=Q1dNY3dTZEhZMmhoSkR5YUtaOTJsUT09

Meeting ID: 878 7661 7966

Passcode: 329846

За ефективното Ви включване в дискусията е необходимо да имате инсталиран на електронното Ви устройство микрофон, желателно е  наличието и на камера.

Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за поемането на дългосрочен дълг от Община Кюстендил можете да направите до 17:00 ч. на 16.04.2022  г. в деловодството на Общината, на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или по време на публичното обсъждане, като всеки, който желае, може да се включи с видео разговор в публичното обсъждане или да изкаже своето мнение писмено чрез чата на платформата.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517