ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До: Владимир Атанасов Илиев, Иван Борисов Велков, Емил Орлинов Кадьов, Георги Иванов Илиев, Алексей Ивайлов Димитров, Любослав Бисеров Любчов, Роберт Георгиев Любенов може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № РД-00-636/05.04.2024  година на Кмета на Община Кюстендил

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ, при следните условия:    
 
Място на работа – Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил, ул.“България“ №55;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея;
Правоотношението с директора на регионалния исторически музей е срочно, за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – „магистър” по специалност от съответното професионално направление;
- професионално направление – „История и археология“ и  „Социология, антропология и науки за културата“;
- професионален опит – 5 години професионален опит в съответното професионално направление.
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование (копие).
Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 10/десет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
-анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
-тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
-етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в централния или местния печат, и на електронната страница на Община Кюстендил.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил - пл. „Велбъжд“ № 1, партер всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на „Център за работа с деца на улицата“, Заповед № РД01-0971/14.06.2023 г. на ИД на АСП и  Решение №1194/31.08.2023  г. на ОбС-Кюстендил Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ представя следното:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16,
Предоставя комплекс от социални услуги в общността, предназначени за деца и семейства с цел: Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете; Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му; Предотвратяване на социалната изолация на децата; Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.

1.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/ Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Управителя;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр.Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16

2. Педагог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност; Социална педагогика.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
4/ Участва в изработването на  индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

3. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 /Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4/ Професионален опит  – над 1 година трудов стаж по специалността;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/ Друга квалификация: Работа с компютър Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, PowerPont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
- Да притежават компютърна грамотност;
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
-Заявление - По образец - Приложение 1;
-Автобиография - По образец - Приложение 2;
-Документ за завършено образование - копие;
-Копие на трудова книжка;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата „Кокиче“  на адрес: гр. Кюстендил, кв.“Герена“, ул. „Кокиче“  № 16

Място и срок за подаване на документите:                                       
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата  „Кокиче“  - гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16 от 08.04.2024 г. до 18.04.2024 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ - гр. Кюстендил, кв. „Герена“,  ул. „Кокиче“  № 16.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Управителя на ЦРДУ “Кокиче“.
Телефон за информация: 0888 044 161

ВАЖНО:
СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.04.2024 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ - ГР. КЮСТЕНДИЛ, КВ. „ГЕРЕНА“, УЛ. “КОКИЧЕ“ № 16
                                  

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: вх. № 93-00-540/18.03.2024 г.
Второ място: вх.№ 94-00-1619/18.03.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1. САШКО ГОГОВСКИ
2. ИГОР ГЮРОВСКИ
3. ТРАЙЧЕ ПЕШЕВСКИ
4. ЖАКЛИНА ГЮРОВСКА
5. ТИНА ГЮРОВСКА
6. ОЛЕГ ГЮРОВСКИ
с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв. „Запад“ бл.47, ет.2, ап.4

Във връзка с проведено административно производство по преписка  с вх.Рег.№ 94-00-1587/18.03.2024 г, е издадена Заповед №РД-00-631/04.04.2024 г. на кмета на Община Кюстендил за заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.47, ет.2, ап.4.  С оглед предходното и на основание чл.140а,ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-628/04.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 17.04.2024година от 10,00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване, както и публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
I. Търг с тайно наддаване:
1. Част от сграда с идентификатор 41112.502.222.1 по КККР на гр. Кюстендил, с АОС 4972/17.07.2018г. находяща се в кв. „Изток“, ул.“София“ за осъществяване на читалищна дейност, състояща се от 400 м2 площ с начална тръжна цена от 150,00 лева на месец без ДДС.
2. Сграда с идентификатор 41112.505.234.1 по КККР на гр. Кюстендил, ул.“Крум Зарев“, с АОС №2220/10.05.2011г. с площ 133 м2 за спорт, социални и специализирани дейности за деца и младежи с интелектуални увреждания с начална тръжна цена 1,00 лева на месец без ДДС.
3. Помещения с идентификатори 41112.503.1570.1.11, 41112.503.1570.1.1 и 41112.503.1570.1.2 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящи се от 168 м2 площ за обучение на доброволци за участие в дейности по отстраняване на последици от бедствия, аварии и други, съхранение на екипировка, инвентар за извършване на спасителна дейност, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
4. Помещение с идентификатор 41112.503.1570.1.9 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящо се от 22 м2 площ за съхранение на екипировка, инвентар за извършване на извършване на пълноценна дейност и съхранение на имуществото на читалището, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
II. Търг с явно наддаване:
5. Част от сграда с идентификатор 41112.503.2750.1, както следва: клуб на актьора 95.10 кв.м., склад 3.69 кв.м., склад 4.57 кв.м., кухня 12.33 кв.м, коридор 13.47 кв.м. и WC 4.66 кв.м., обща за застроена площ 133.82 кв.м., ведно с цялостното оборудване и обзавеждане, находящ се на първи етаж /в югозападната част/ в сграда с идентификатор 41112.503.2750.1 по КККР на гр. Кюстендил, бул. “България“ № 26а, съгласно АПОС № 3870/02.06.2015 г., за заведение за обществено хранене, при начална тръжна цена 1940,00 лева на месец без ДДС и 100,00 лв. стъпка за наддаване.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати за търга с тайно и/или търга с явно наддаване, да се проведе/проведат повторен/повторни търг/търгове на 24.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с тайно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга с тайно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с явно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.04.2024г. , аз а повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024г. и за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024г.
Депозита за участие в търга с явно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.04.2024г., а за повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Заповедта да се публикува в два ежедневника, на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
Контрол по настоящата Заповед възлагам на зам.-кмет Венцислав Терзийски „ИФ“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на тери-торията съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройс-твен план – парцеларен план за отреждане на ПИ 38474.6.31, местност Страната по КККР на землището на село Копиловци, община Кюстендил „За транспортна и пътна инфраструктура“ в съответствие с нормите на Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.  
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 30/05.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №134, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №6, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 29386.76.176,  местност Чифличето по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстен-дил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от  ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-24-148/05.02.2024 г. от Росица Лю-бенова Милошева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Едуарт Добринов Симеонов, Дарин Павлов Божилов, Георги Стоянов Велинов, Атанас Василев Методиев, Иван Еленов Славчов, Емил Димитров Симеонов, Андрей Асенов Сашев, Асен Донков Веселинов, Таня Вътюва Комитска, Цветан Вътюв Кумитски може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

От тази събота /06.04/ се възвръща лятното разписание на автобусна линия №13 до хотел Руен. Цената на билета е 3.50 лв.
Също така ще се изпълняват и сезонните автобусни линии до селата Церовица и Лисец, съгласно утвърдената транспортна схема.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт