ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

І. Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за услуги за ранно детско развитие“/ЦУРДР/, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за услуги за ранно детско развитие“ не предлага сключване на трудов договор с лица по обявената длъжност за „Управител“.

ІІ. Списък на оценени и класирани кандидати за длъжност „Управител“ в „Център за услуги за ранно детско развитие”:

КАНДИДАТ

ТОЧКИ

  1.  

Вх. № 138/22.06.2023 г.

7

ІІІ. Неявили се кандидати:

1. Вх. № 137/16.06.2023 г.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-963/04.07.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4409 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2022 г. Площ на имота: 410.00 /четиристотин и десет/ кв.. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.525.11; 41112.525.12; 41112.525.17. Номер по предходен план: 20, квартал 466, парцел ХIV, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4410; 41112.525.4414;  41112.525.4411;  41112.525.4408;   41112.525.4447, съгласно скица № 15-331199-29.03.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с  акт за частна общинска собственост № 6481/05.04.2022 год.- Начална тръжна цена  36 100 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.                                                          
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4417 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 11.03.2022 г. Площ на имота: 425.00  /четиристотин двадесет и пет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Предишен идентификатор: 41112.525.15; 41112.525.31; 41112.525.32; при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4416;  41112.525.4419;  41112.525.112;  41112.525.4418, съгласно скица № 15-330622-29.03.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с акт  за частна общинска собственост № 6482/05.04.2022 год. – Начална тръжна цена  35650 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.                                                            
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4443 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 29.04.2021 г. Площ на имота: 292.00 /двеста деветдесет и два/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.525.19; 41112.525.20. Номер по предходен план: квартал 468, парцел I, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.525.4445;  41112.525.4434;  41112.525.4520, съгласно скица № 15-28993-14.01.2022 г., издадена от АГКК гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, м. Хисарлъка. Имотът е актуван  с акт  за частна общинска собственост № 6483/05.04.2022 год. - Начална тръжна цена  25600 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                         
4. Поземлен имот с идентификатор 41112.525.4488 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 16.07.2021 г. Площ на имота: 289 кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.525.88; 41112.525.89; 41112.525.91; 41112.525.121; 41112.525.112. Номер по предходен план: 27,75, квартал 470, парцел  ХІ. За имота е издадена Заповед № РД-00-706/10.06.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  23200 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.
5.  Поземлен имот с идентификатор 41112.502.668 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, кв. Изток, ул. София с площ 159,00 / сто петдесет и девет / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обещствен обект, комплекс. Предишен идентификатор: 41112.502.308. Номер по предходен план: квартал 5660, кв. 5, парцел XVII, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.502.307, 41112.502.259, 41112.502.246, 41112.502.669 по КККР на гр. Кюстендил, съгласно скица на поземлен имот № 1510/05.04.2010 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: гр. Кюстендил, кв. Изток, ул.“София“- Начална тръжна цена   10 800 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.                                                             
6. Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.38 по плана на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 1770.00 / хиляда седемстотин и седемдесет / кв.м., отреден за детска градина. при граници и съседи: от север УПИ XI-336, от изток УПИ V-Селкооп – фурна, от юг УПИ VIII-249, УПИ VI-248, от запад улица с о.т. 62-63. Адрес: с.Багренци, общ. Кюстендил – Начална тръжна цена  28 100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
7. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.68 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил с площ 788,00 / седемстотин осемдесет и осем / кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма Номер по предходен план: 68, кв. 10, парцел IX, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 48355.501.69, 48355.501.75, 48355.501.115, 48355.501.150, 48355.501.76, 48355.501.74 по КККР на с. Вратца, общ. Кюстендил, съгласно скица №15-749466-05.07.2022г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил - Начална тръжна цена   13 050 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.
8. Незастроен урегулиран поземлен имот ХIII, кв.20 по одобрения регулационния план на с. Радловци, общ. Кюстендил, с площ 646.00 / шестстотин четиридесет и шест / кв.м., при граници и съседи: от север улица с о.т. 27-51; от изток и юг улица с о.т. 27-28; от запад УПИ ХII -163, съгласно скица №21/12.01.2023г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена  6 850 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
9. Незастроен урегулиран поземлен имот III-377, кв.50 по одобрения регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил, с площ 790.00 / седемстотин и деветдесет / кв.м., при граници и съседи: от север УПИ II -376; от изток улица с о. т. 180-182; от юг УПИ IV-378, от запад улица с о. т. 177-176-178, съгласно скица №15/10.01.2023г., издадена от Община Кюстендил Начална тръжна цена   11150 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  500 лева.
10. Незастроен урегулиран поземлен имот III-281, кв.52 по одобрения регулационния план на с. Раждавица, общ. Кюстендил, с площ 553,00 / петстотин петдесет и три / кв.м., при граници и съседи: от север УПИ II -280; от изток улица с о. т. 58-59; от юг УПИ IV-284, от запад УПИ XV-282, съгласно скица №681/05.10.2022г., издадена от Община Кюстендил- Начална тръжна цена  7950 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
11. Незастроен урегулиран поземлен имот VII-427, кв.12 по одобрения регулационния план на с. Шишковци, общ. Кюстендил, с площ 708.00 / седемстотин и осем / кв.м., при граници и съседи: от североизток улица с о. т. 65-80; от югоизток УПИ VIII-427; от югозапад УПИ ХV-429, от северозапад УПИ V-423, съгласно скица №787/08.11.2022 г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена   10600 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  300 лева.
12. Незастроен урегулиран поземлен имот ХI- за обслужващи дейности, кв.23 по ПУП на с. Ябълково, общ. Кюстендил, с площ 1418,00 / хиляда четиристотин и осемнадесет / кв.м., при граници и съседи: от север улица с о. т. 62-38; от изток УПИ I-193 и VIII-194; от юг УПИ IX-320, от запад УПИ X-за обслужващи дейности, кв.23 по ПУП на с. Ябълково, съгласно скица №457/16.07.2021г., издадена от Община Кюстендил - Начална тръжна цена    27100 лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на  1500 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.07.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.07.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 18.07.2023 год., включително и до 25.07.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 18.07.2023 год., включително и до 25.07.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

1. „ДИРЕКТОР“ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ”, с адрес: гр. Кюстендил, ул. „11-ти август“ № 7  - 1 щ. бр.
2. „РЪКОВОДИТЕЛ“  НА  „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП „КОКИЧЕ”   за жени с умствена изостаналост с адрес: с. Вратца, общ. Кюстендил – 1 щ. бр.
3. „РЪКОВОДИТЕЛ“  НА  „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”  с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З – 1 щ. бр.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1)Завършено висше образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3)Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Икономика, Социални дейности, Социология, Психология, Управление на човешките ресурси, Педагогика или придобита педагогическа правоспособност;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на социалните услуги.
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на социалната услуга /СУ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Отговаря за цялостното функциониране на центъра и качествено предоставяне на СУ;
3/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в центъра;
4/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
5/ Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
6/ Извършва анализ на дейността на центъра и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
7/ Прави промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
8/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
9/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
10/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на центъра;
11/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на служителите;
12/ Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
13/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
14/ Организира и ръководи екипни срещи;
15/ Осъществява контакт и информира ресорния зам.-кмет и Кмета на Община Кюстендил;
16/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в центъра;
17/ Извършва и други задачи, поставени от Кмета на Община Кюстендил.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обява
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1;
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Отдел „Социални дейности”  на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Директорът/Ръководителят се назначава на трудов договор на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/от 04.07.2023 г. до 14.07.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223, 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Приложение:
1. Заявление – Приложение 1
2. Автобиография – Приложение 2
Телефон за информация: 078/55-11-30 и 078/55-11-31

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 17.07.2023 г. на информационното табло на отдел „Социални дейности” в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /общинска поликлиника/ и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Във  връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

05.07.2023 г. /сряда/

1.         

05.07.2023 г.

Вх. № 137/16.06.2023 г.

10.00 ч.

2.         

05.07.2023 г.

Вх. № 138/22.06.2023 г.

10.15 ч.

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Българска асоциация по мини футбол организира национална серия от турнири на местно ниво в цялата страна в следващите няколко месеца, които ще организира в партньорство с местни общини.
Първата потвърдена дата за турнир е в гр. Кюстендил, където на 15 – 16 юли ще се изиграе „Купа Пауталия“ на стадион "Осогово".
Играе се във формат 5+1/играчи/, с времетраене 2х15 мин, на терен с размер 20х40 м. и врати 3х2 м.
В прикачения файл е качен Регламент за „Купа Пауталия“.
За записвания и такса участие на отбор, моля, свържете се с местния представител на БАМФ – Антонио Антов – тел: 0898543707

Регламент за купа "Пауталия"

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:
Първо място: Вх. № 93-00-841/19.05.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

22.06.2023 г.

Ася Георгиева Чаушева

14.00 ч.

 Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, Кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Ася Георгиева Чаушева

Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил, Председателят на Общински съвет – Кюстендил организира обществено обсъждане на  Изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на община Кюстендил за 2022 г. и състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 година.

Председателят на ОбС – Кюстендил отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяваме, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 28 юни 2023 г. /сряда/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Кюстендил, пл. „Велбъжд „№ 1

С  материалите свързани с общественото обсъждане може да се запознаете в Общински съвет – Кюстендил, в сградата на общината или на сайта на общината: Доклад за изпълнението на бюджета за 2022г. и Отчет на бюджета за 2022г.

Вашите мнения, препоръки и въпроси може да отправите писмено в деловодството на Общината или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт