ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo: 

1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх.­­№1/12.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

2.        

Вх.­­№3 /21.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

3.        

Вх.­­№4/21.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

4.        

Вх.­­№5/24.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

5.        

Вх.­­№6/27.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

6.        

Вх.­­№7/27.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Отговаря на изискванията

 ІІ. НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Вх. ­­№2/12.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

 

Дипломата за професионална квалификация не отговаря на изискванията

2

Вх. №8/27.04.2023г.

Експерт „Социални дейности“

Завършеното образование не е съгласно изискванията за професионално направление

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05SFPR002-2.002-0093-C01 по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo: 

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

09.05.2023 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

09.05.2023

Вх. №1/12.04.2023г.

11:45 ч.

2.                   

09.05.2023

Вх.­­№3 /21.04.2023г.

11:55 ч.

3.                   

09.05.2023

Вх.­­ №4 /21.04.2023г.

12:05 ч.

4.                   

09.05.2023

Вх. №5/24.04.2023г.

12:15 ч.

5.                   

09.05.2023

Вх. №6/27.04.2023г.

12:25 ч.

6.                   

09.05.2023

Вх.­­№7/27.04.2023г.

12:35 ч.

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.061-0007-С01 по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил“, процедура „Подкрепа за лица с увреждания“ – Компонент 2, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства – Кюстендил”, представям следнотo:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за социалната услуга „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с множествени увреждания и техните семейства"/ЦПЛУ/ с адрес:общ. Кюстендил, с. Лозно, социална услуга за осигуряване на заместваща грижа, дневни, полудневни и почасови услуги за 30 лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания

1.   Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Кинезитерапия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ЦПЛУ и в домашна среда;
3/ Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/ Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5 / Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/  Води необходимата документация и отчетност;
7/  Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦПЛУ.

2. Логопед – 1 щ. бр.
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Логопедия;
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Участва в изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЦПЛУ;
2/ Изготвя обективни и задълбочени анализи на резултатите на лицата с комуникативни нарушения;
3/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
4/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
5/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
6/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в центъра и извън него, работи за социално включване на потребителите и др;
7/ Правилно води документацията, свързана с неговата дейност;
8/ Познава основните етапи на организация на логопедичната дейност;,
9/ Познава и прилага подходящи форми на поведение, насочени към ефективна и конструктивна работа в екип;
10/ Познава специфичните професионални задачи на логопеда при работата в екип;
11/ Провежда ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на потребителите.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в офиса на проекта на екипа за управление в  Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.
Лицата могат да кандидатстват за различни длъжности в социалната услуга ЦПЛУ, като коректно ги посочат в заявлението.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов”6, ет. 2, кабинет 223 и 224 /Общинска поликлиника/ от 05.05.2023 г. до 15.05.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на отдел „Социални дейности” към Община Кюстендил с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-11-31
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 16.05.2023 г. На информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „яворов”6, ет. 2, кабинет  223 и 224 /общинска поликлиника/ и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА ТОНЕВА  ОТ ГР. СОФИЯ
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-23-273/16.02.2023 г. „АРАТИДЕН“ ЕООД е внесла за разглеждане и одобряване проект за
подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор ПИ 38432.2.16, м. Ивов Камък по кадастралната карта на землище с. Коняво, община Кюстендил, одобрен със Заповед № РД–18–488 от 16.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ с устройствени показатели за „предимно производствена зона“.
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ и до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 1047 от 30.03.2023 г. от общински съвет Кюстендил, одобрява проекта за ИПУП – ПРЗ в обхвата на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 112А, УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 382 и улица „Ракла“ от плана за регулация на гр. Кюстендил за:
- изменение на уличната регулация  на улица „Ракла” откъм кв. 382 и кв. 112А за привеждането и към границата по кадастралната карта на град Кюстендил за определяне на паркоместата към улицата и осигуряването на транспортен достъп за УПИ I – „За комплексно жилищно строителство” в кв. 112 А от плана.
- изменение на действащият ПУП-ПЗ, одобрен с Решение № 61/26.03. 2004 г. на Общински съвет - Кюстендил и последно изменен със заповед № 210/25.02.2008 г. на Кмета на Община Кюстендил само по отношение на предвидената с плана обществено обслужваща сграда, намираща се югозападно и непосредствено до кръстовището на ул. „Ракла“ и ул. „ Проф. Ясен Василев“, при което се променя етажността  от пет на един етаж. Устройствените показатели по действащият план в обхвата на изменението (плътност на застрояване (П застр.)  -  максимум 30 %;  интензивност на застрояване (К инт.) -  максимум 2,0;  озеленена площ (П озел.) - минимум 40 %, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност) не се променят.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 1049 от 30.03.2023 г. от общински съвет Кюстендил, одобрява проекта за ПУП-ПП за трасе на подземна линия  за присъединяване на бъдеща фотоволтаична електроцентрала в проек-тен ПИ 02138.3.56, част от ПИ 02138.3.54, м. „Барата“ от кадастрална карта на с. Багренци, Община Кюстендил, предвиждащ изграждане на нов трафопост, разположен на границата на имота собственост на възложителя, като трасето на подземното ел. захранване преминава извън урбанизирана територия. Присъединяването към въздушен ел. провод 20 kV „Козница“, извод от подстанция „Пауталия“ ще се извърши към нов стълб нахо-дящ се в ПИ 56378.19.13, от КККР на с. Пиперков чифлик (нива, частна собственост „АГРО 77“ ЕООД), откъдето започва трасето на подземния ел. кабел и преминава през: ПИ 56378.19.10, от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил (За селскостопански, горски, ведомствен път), ПИ 56378.19.45, от КККР на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил (пасище, общинска публична собственост), пресича ПИ 02138.3.53, от КККР на с. Багренци, общ. Кюстендил (За селскостопански, горски, ведомствен път) и достига до имота, собственост на заявителя, където ще бъде изграден нов трансформаторен пост.
Дължината на трасето е 193 м., а сервитута (определен съгласно Наредба № 16/9.06.2004 г. „За сервитутите на енергийните обекти“) е по 2 м. от двете страни на оста на кабела.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1048 от 30.03.2023 г. от Общински съвет – Кюстендил, одобрява проекта за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на фотоволтаична централа до 1 MW в ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“ по КККР на с. Ръсово, общ. Кюс-тендил, като трасето на подземната електропроводна линия 20 kV започва от съществуващо ЖР с МТП от ВЕЛ 20 kV „Район“ ПС „Скакавица“, разположен в ПИ 22811.23.167-за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост и преми-нава през ПИ 22811.23.405-дере, публична общинска собственост, в землището на с. Долно село и продължава в землището на с. Ръсово през ПИ 63608.4.185-местен път, публична общинска собственост, ПИ 63608.11.131-нива, общинска частна собственост, 63608.11.128-нива собственост на „ЕВРОДИЗАЙН-2“ ЕООД и достига до нов КТП 0,4/20 kV в ПИ 63608.11.143-имота собственост на възложителите на проекта. Дължина-та на проектното трасе е 1991 м., а площта на засегнатите от сервитута (определен съгласно Наредба № 16/9.06.2004 г. „За сервитутите на енергийните обекти“ по 2 м. от оста на кабела) имоти е 7949 кв. м  
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

1.  Социален терапевт – 1 щ. бр.
 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ПЖ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3/Приучава настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ПЖ;
7/Работа по график.
 Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено средно образование- копие         
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Преходно жилище с. Преколница  от 02.05.2023г. до 12.05.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 12.05.2023г. .   
Телефон за информация: 0899 230 864


Споделете в социалните мрежи:

1.  Социален терапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2/Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3/Приучава настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4/ Проветрява помещенията, оправя леглата на потребителите на инвалидни колички, предава бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5/  Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6/ Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7/ Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЦНСТ;
7/Работа по график.

Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено средно образование- копие
Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Еделвайс“ с. Вратца  от 02.05.2023г. до 12.05.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 12.05.2023г. .       
Телефон за информация: 0899 230 864

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-580/25.04.2023 год. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1.Поземлен имот с идентификатор 41112.502.718 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 27.07.2022 г. Площ на имота: 311.00 /триста и единадесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ VI, кв. 23, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-530/26.04.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  15 900 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  1000 лева.                                                            
                                                              
2. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.678 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 1674.00 /хиляда шестстотин седемдесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). УПИ IV, кв. 7, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-1719/12.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  84 550 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.                                                               .
 
3. Поземлен имот с идентификатор 41112.502.386 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 26.07.2022 г. Площ на имота: 555.00 /петстотин петдесет и пет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. УПИ XI, кв. 12, по плана на кв. “Изток“ гр. Кюстендил. За имота е издадена Заповед №РД-00-1697/08.12.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил по чл.16 от ЗУТ- Начална тръжна цена  32 300 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  3000 лева.                                                               .
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 12.05.2023 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 19.05.2023 год., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 10.05.2023 год., включително и до 17.05.2023 год.  включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 10.05.2023 год., включително и до 17.05.2023 год.  включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт