ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Община Кюстендил на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, §4к, ал. 6 във връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ, протокол №КД-03-155/27.11.2023 г. и конс-тативен протокол от 25.03.2024 г. на Община Кюстендил, областния управител на област Кюстендил, със Заповед №ОА-РД-14-55/27.03.2024 г. одобрява план на новообразувани-те имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 43815.10.34 и 43815.10.78 в местност Митревска махала, землище на с. Лисец, общ. Кюс-тендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 83/05.04.2024 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районен съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на запо-ведта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

До Златка Крумово Симеонова, наследник на Георги Васев Дърчин, бивш собственик на имот с идентификатор 29386.17.12 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил.    
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересуваните лица, че със заявления вх. №УТ-24-268/ 23.02.2024 г. Йордан Крумов Стефанов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 29386.76.165, местност Влахов дол – Чифл. над пътя по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, уведомяваме всички заинтересувани лица, че със Заповед №ОА-РД-14-53/26.03.2024 г. областният управител на област Кюстендил е одобрил план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 04796.2.101 и 04796.41.14, местност Бачията, в землището на село Богослов, община Кюстендил, област Кюстендил.
Възложител на проекта е Йорданка Стойнева Тренева.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 30, стр. 83 от 05.04.2024 г.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Районния съд – Кюстендил, в 14 дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Споделете в социалните мрежи:

За постъпили предложения  и становища по Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил. Проектът на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, на 27.02.2024 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок по чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения за изменение, становища и възражения на разработения проект.

Споделете в социалните мрежи:

Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № РД-00-636/05.04.2024  година на Кмета на Община Кюстендил

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД. ЙОРДАН ИВАНОВ“ – КЮСТЕНДИЛ, при следните условия:    
 
Място на работа – Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил, ул.“България“ №55;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея;
Правоотношението с директора на регионалния исторически музей е срочно, за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
- образование – висше;
- образователно-квалификационна степен – „магистър” по специалност от съответното професионално направление;
- професионално направление – „История и археология“ и  „Социология, антропология и науки за културата“;
- професионален опит – 5 години професионален опит в съответното професионално направление.
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

ІІ.Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование (копие).
Концепция за дейността и развитието на Регионален исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ – гр. Кюстендил за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 10/десет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
-анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
-тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му в музейната мрежа;
-определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
-мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
-етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в централния или местния печат, и на електронната страница на Община Кюстендил.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил - пл. „Велбъжд“ № 1, партер всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на „Център за работа с деца на улицата“, Заповед № РД01-0971/14.06.2023 г. на ИД на АСП и  Решение №1194/31.08.2023  г. на ОбС-Кюстендил Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ представя следното:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ с адрес: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16,
Предоставя комплекс от социални услуги в общността, предназначени за деца и семейства с цел: Повишаване качеството на живот, чрез насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото, чрез осигуряване на безопасна и защитена среда за стимулиране на личностното, физическо и душевно развитие на всяко дете; Задоволяване на основните потребности на детето и създаване на условия за неговото нормално развитие, съобразно възрастта и интересите му; Предотвратяване на социалната изолация на децата; Превенция на противообществените и криминални прояви на децата; Защита на децата от всякакви форми на експлоатация на труд и насилие, включително и трафик; Възстановяване и/или укрепване на взаимоотношенията и връзката между децата и техните семейства.

1.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2/ Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3/ Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите от мултидисциплинарния екип от ЦРДУ;
4/ Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие /ако е приложимо/;
5/ Координира дейностите на персонала на ЦРДУ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите на центъра и Управителя;
6/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7/ Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр.Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16

2. Педагог – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено висше образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/ Области на образование: Педагогически науки. Професионално направление – Педагогика и/или придобита педагогическа правоспособност; Социална педагогика.
4/ Професионален опит – не се изисква;
5/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/Друга квалификация:  Работа с компютър, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Power Pont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/ Работи индивидуално и групово с потребители;
2/ Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини;
3/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
4/ Участва в изработването на  индивидуални оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на Центъра и в преразглеждането;
5/  Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене на децата;
6/ Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих;
7/ Информира и обсъжда с роднините на потребителите предстоящите дейности и постигнатите резултати на техните деца;
8/ Води необходимата документация и отчетност;
9/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
10/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

3. Психолог- 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 /Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4/ Професионален опит  – над 1 година трудов стаж по специалността;
5/ Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера;
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
7/ Друга квалификация: Работа с компютър Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, PowerPont.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.
Длъжността се заема с трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, пълно работно време – 8 часа.
Място и условия за изпълнение на длъжността: гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги;
- Да притежават компютърна грамотност;
- Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
- Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
-Заявление - По образец - Приложение 1;
-Автобиография - По образец - Приложение 2;
-Документ за завършено образование - копие;
-Копие на трудова книжка;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата „Кокиче“  на адрес: гр. Кюстендил, кв.“Герена“, ул. „Кокиче“  № 16

Място и срок за подаване на документите:                                       
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата  „Кокиче“  - гр. Кюстендил, кв. „Герена“, ул. „Кокиче“ № 16 от 08.04.2024 г. до 18.04.2024 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата „Кокиче“ - гр. Кюстендил, кв. „Герена“,  ул. „Кокиче“  № 16.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Управителя на ЦРДУ “Кокиче“.
Телефон за информация: 0888 044 161

ВАЖНО:
СПИСЪЦИТЕ С ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ И ГРАФИКА ЗА СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ДОКУМЕНТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 19.04.2024 Г. НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО НА ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА „КОКИЧЕ“ - ГР. КЮСТЕНДИЛ, КВ. „ГЕРЕНА“, УЛ. “КОКИЧЕ“ № 16
                                  

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: вх. № 93-00-540/18.03.2024 г.
Второ място: вх.№ 94-00-1619/18.03.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1. САШКО ГОГОВСКИ
2. ИГОР ГЮРОВСКИ
3. ТРАЙЧЕ ПЕШЕВСКИ
4. ЖАКЛИНА ГЮРОВСКА
5. ТИНА ГЮРОВСКА
6. ОЛЕГ ГЮРОВСКИ
с адм.адрес: гр.Кюстендил, кв. „Запад“ бл.47, ет.2, ап.4

Във връзка с проведено административно производство по преписка  с вх.Рег.№ 94-00-1587/18.03.2024 г, е издадена Заповед №РД-00-631/04.04.2024 г. на кмета на Община Кюстендил за заличаване на адресната Ви регистрация по постоянен адрес: гр.Кюстендил, кв.“Запад“, бл.47, ет.2, ап.4.  С оглед предходното и на основание чл.140а,ал.10 от Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация е необходимо в едномесечен срок да подмените личните си документи.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-628/04.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 17.04.2024година от 10,00 часа в заседателната зала на втория етаж в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване, както и публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
I. Търг с тайно наддаване:
1. Част от сграда с идентификатор 41112.502.222.1 по КККР на гр. Кюстендил, с АОС 4972/17.07.2018г. находяща се в кв. „Изток“, ул.“София“ за осъществяване на читалищна дейност, състояща се от 400 м2 площ с начална тръжна цена от 150,00 лева на месец без ДДС.
2. Сграда с идентификатор 41112.505.234.1 по КККР на гр. Кюстендил, ул.“Крум Зарев“, с АОС №2220/10.05.2011г. с площ 133 м2 за спорт, социални и специализирани дейности за деца и младежи с интелектуални увреждания с начална тръжна цена 1,00 лева на месец без ДДС.
3. Помещения с идентификатори 41112.503.1570.1.11, 41112.503.1570.1.1 и 41112.503.1570.1.2 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящи се от 168 м2 площ за обучение на доброволци за участие в дейности по отстраняване на последици от бедствия, аварии и други, съхранение на екипировка, инвентар за извършване на спасителна дейност, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
4. Помещение с идентификатор 41112.503.1570.1.9 по КККР на гр. Кюстендил, находящи се в гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №189, с АОС 2810/23.11.2012г. състоящо се от 22 м2 площ за съхранение на екипировка, инвентар за извършване на извършване на пълноценна дейност и съхранение на имуществото на читалището, с начална тръжна цена 20,00 лева на месец без ДДС.
II. Търг с явно наддаване:
5. Част от сграда с идентификатор 41112.503.2750.1, както следва: клуб на актьора 95.10 кв.м., склад 3.69 кв.м., склад 4.57 кв.м., кухня 12.33 кв.м, коридор 13.47 кв.м. и WC 4.66 кв.м., обща за застроена площ 133.82 кв.м., ведно с цялостното оборудване и обзавеждане, находящ се на първи етаж /в югозападната част/ в сграда с идентификатор 41112.503.2750.1 по КККР на гр. Кюстендил, бул. “България“ № 26а, съгласно АПОС № 3870/02.06.2015 г., за заведение за обществено хранене, при начална тръжна цена 1940,00 лева на месец без ДДС и 100,00 лв. стъпка за наддаване.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати за търга с тайно и/или търга с явно наддаване, да се проведе/проведат повторен/повторни търг/търгове на 24.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с тайно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга с тайно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024 година.
Тръжните документи и заявки за участие в търга с явно наддаване се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 15.04.2024г. , аз а повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Документите се входират в деловодството на Община Кюстендил до 15,00 часа на 16.04.2024г. и за повторния търг до 15,00 часа на 23.04.2024г.
Депозита за участие в търга с явно наддаване е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.04.2024г., а за повторния търг до 15,00 часа на 22.04.2024г.
Заповедта да се публикува в два ежедневника, на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
Контрол по настоящата Заповед възлагам на зам.-кмет Венцислав Терзийски „ИФ“.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт