ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Със заповед № РД-00-287/14.03.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 30.03.2022 година от 10,00часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Кюстендил и одобрена схема за поставяне на рекламно – информационни елементи, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил.

I. За отдаване под наем на общински терени и помещения:
1. Сектор №2 – търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 3 /три/ броя преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1, №2 и №4 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 3,70 м2 площ на масата и 0,81кв.м. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
2. Помещение в гр. Кюстендил, ул.“Колушко дере“ с площ 20,00 м2 търговска площ и 80,00 м2 складова площ за магазин за хранителни стоки с начална тръжна цена 5,10 лева/м2 без ДДС на месец.

II. За отдаване под наем на следните общински терени за поставяне на рекламно – информационни елементи - билборд:
1.Терен в гр.Кюстендил  на  ул. „П. Ников” срещу ЧЕЗ за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №55 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
2.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Петър Берон” – срещу складовете за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №66 с начална тръжна цена  150 лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
3.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” и ул. „Осоговска” под казармите за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №40 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
4.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” и ул. „Нов живот” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд  позиция №45 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
5.Терен в гр.Кюстендил ъгъла на ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Александър Димитров”
за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №62 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
6.Терен в гр.Кюстендил ул. „Македония”, зелената площ м/у платната срещу магазин „Кауфланд” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №25 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
7.Терен в гр.Кюстендил - ул. „Гороцветна” зад театъра за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №52 с начална тръжна цена  200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
8.Терен в гр.Кюстендил -  ул. „Гороцветна” пред закусвалня „Рибката” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №65 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
9.Терен в гр.Кюстендил югозападния ъгъл на ул. „Македония” и ул. „Гороцветна” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №59 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
10.Терен в гр.Кюстендил северния ъгъл на ул. „Бузлуджа” и ул. „Хаджи Димитър” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №46 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
11.Терен в гр.Кюстендил западния ъгъл на ул. „Александър Стамболийски” с ул. „Цар Освободител” – срещу „Млечния бар” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №29 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
12.Терен в гр.Кюстендил юго-западния ъгъл на ул. „Гороцветна” с ул. „Цар Освободител” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №64 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
13.Терен в гр.Кюстендил южната страна на ул. „Г. С. Раковски” – преди кръговото на плажа за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №39 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
14.Терен в гр.Кюстендил северната страна на ул. „Г. С. Раковски” – в кръговото на плажа за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №44 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
15.Терен в гр.Кюстендил  ъгъла на ул. „Цар Освободител” с ул. „Цар Борис” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №50 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
16.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” под паметника на Ильо Войвода за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №42 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
17.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Цар Симеон I” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №38 с начална тръжна цена  150лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
18.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” –  кръговото на м.„Фантастико” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №4 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
19.Терен в гр.Кюстендил на ъгъла ул. „Хаджи Димитър” и ул. „Цар Освободител” кръговото на м.„Фантастико” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №48 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
20.Терен в гр.Кюстендил на входа от Дупница - ъгъла с ул. „Цар Самуил” за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №43 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
21.Терен в гр.Кюстендил на входа от София - ул. „Цар Освободител”пред КЗК за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №61 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
22.Терен в гр.Кюстендил на ул. „Цар Освободител” между бензиностанцията и пътното за разполагане на преместваемо съоръжение - Билборд позиция №60 с начална тръжна цена 200лв. без ДДС с площ 12 м² /едностранно/ на месец.
    
      Цените са съобразени с Приложение №1 за наем на рекламно – информационни елементи към чл.24, ал.5 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално – декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Кюстендил, приета с Решение №767/31.07.2014г. на Общински съвет - Кюстендил.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
      При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 06.04.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 29.03.2022 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 05.04.2022 година.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-254/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Красимир Крумов Дойчинов, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 от плана за местност Хисарлъка, град Кюстендил, с цел:

  • Заличаване на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 и образуване на нови УПИ IX-137, кв. 472 с площ 673 кв. м., УПИ X-63, 64, квартал 472 с площ 1674 кв. м. и УПИ XI-69, квартал 472 с площ 1329 кв. м.
  • Разширение на проектирания паркинг, като в него се включат терените на заличените УПИ.
  • Определяне на линии на застрояване и устройствени параметри съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) за новообразуваните УПИ. 

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Красимир Крумов Дойчинов – гр. София.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-252/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на ПИ 67461.28.51 от КККР с цел образуването на УПИ ХII-51 в кв. 47 от плана на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с конкретно предназначение на имота в „За производствено складови дейности“ и определяне на линии на застрояване и устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за „Предимно производствена“ (Пп) по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.

Възложител на проекта е Юлиан Йорданов Кацарски, с. Слокощица, общ. Кюстендил.   

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.      

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До края на проучването остават няколко дни, а данните ще служат за изготвяне на динамичен архив и стратегия за привличане и ангажиране на съществуваща и нова публика в града

Културният фестивал Ritual Gatherings, съвместно с община Кюстендил, вече няколко седмици провежда проучвания чрез публична анкета, насочена към местните публики на културни събития и идентифициране на техните желания, предпочитания, честота и вид на посещавани мероприятия, както и мотивация за посещаване на културни събития. Анкетата е част от серия проучвания, целящи да направят анализ на моментното състояние на културната екосистема в общината. Паралелно  ще бъдат изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Кюстендил, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. 

На 13 и 14 май, в града ще се проведе и умален формат на фестивала Ritual Gatherings в рамките на 2 дни, с лекции и дискусии по културно предприемачество, насочени към професионалисти в културната сфера, а във втория ден – отворена за всички дневна артистична програма и парти с гост диджеи.

По време на културната програма в микросъбитията ще бъдат представени регионални и национални творци и ще бъдат реализирани творчески работилници за публиката.  

Повече информацията за събитието, следете в каналите на Ritual Gatherings:

www.ritualgatherings.com

Facebook: www.facebook.com/Ritual.Gatherings

Ritual Gatherings e интердисциплинарен културен проект, състоящ се от серия регионални събития в общините Кюстендил, Троян и Шумен през месец май, последвани от ежегоден, културен фестивал Ritual Gatherings на плаж Камчия, който през 2022 ще се проведе в рамките на 5 дни – от 28 юни до 3 юли на плаж Камчия.

Ritual Gatherings и община Кюстендил любезно ви молят да попълните анкетата, за да може тя да отрази максимално точно моментните нагласи и предпочитания гражданите на общината, относно културни събития и прояви.  

Публичната анкета за предпочитанията на местната публика в община Кюстендил може да бъде попълнена тук:  

https://www.surveymonkey.com/r/KyustendilAudienceQuestionnaires

Проучването е напълно анонимно и съобразено с действащото законодателство. 

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.  

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините  Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.  

www.eeagrants.bg 

www.asori.org 

www.ritualgatherings.com 

 

В знак на признателност към загиналите за свободата на България на паметника на Ларгото, венци и цветя бяха поднесени от зам.-областния управител Любомир Терзийски, кметът Петър Паунов, зам.-кметовете Росица Плачкова, Надя Каратова и Светослав Василев, председателят на Общински съвет Кюстендил Иван Андонов, общински съветници, народни представители,представители на Кюстендилска Духовна околия, политически партии, граждани, граждански сдружения и организации.

Тържестената програма започна с рецитал на стихотворението “Аз съм българче” и спомени за великата българска история и подвизите на нашите безстрашни войни, а след това запазиха минута мълчание и се поклониха пред подвига на великите ни войни.

По традиция за Националния празник на България бяха раздадени над 1000 знамена на гражданите и гостите на Община Кюстендил.

      

   

 

      

Ценоразпис на обли и цепени дървени материали/ дърва за огрев от централен склад и временен горски склад за физически лица, предоставени от ТП ДЛС "Осогово"  може да видите тук.

Информация за осигурените количества строителна дървесина на територията на Община Кюстендил в района дейност на ТП ДГС "Кюстендил" и ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, допити през 2022г.   може да видите тук.

Информация за осигурените количества строителна дървесина на територията на Община Кюстендил в района дейност на ТП ДЛС "Осогово" и ценоразпис за продажба на обли дървени материали, дърва за горене и вършина, допити през 2022г.   може да видите тук.

Конкурсът ще се проведе на 19 март от 19:00 часа. И тази година в онлайн формат . Ще бъде излъчван директно на официалния YouTube канал на отдел „Култура и духовно развитие“, официалната фейсбук страница на Община Кюстендил, на специално монтиран диоден екран на пл. "Велбъжд" и по телевизия „Запад“.

Журито ще се състои от носителки на титлата „Кюстендилска пролет“ през годините.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО снимки на кандидатките и номерата за SMS – гласуване за избор на Момиче на публиката!

Предоставяме ви кратка информация за 16-те момичета, които ще станат част от спектакъла за Избор на Девойка „Кюстендилска пролет“ 2022 г.:

№ 1 Елизабет Георгиева Попова, на 17 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 2 Юлиана Юлианова Манева, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 3 Лилия Емилова Антонова, на 17 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 4 Василена Василева Стоилкова, на 16 години, ученичка в ПГТ „Никола Й. Вапцаров”

№ 5 Елена Валентинова Георгиева, на 18 години, ученичка в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”

№ 6 Вихра Емилова Методиева, на 17 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 7 Мануела Ивайлова Александрова, на 18 години, ученичка в ПМГ „Проф.Емануил Иванов”

№ 8 Йоанна Николова Мукленова, на 18 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 9 Цветелина Стефанова Славова, на 17 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 10 Виктория Йорданова Божилова, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 11 Мадлен Миленова Манова, на 17 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 12 Адриана Антонова Михайлова, на 16 години, ученичка в ПМГ „Проф. Емануил Иванов”

№ 13 Катрин Асенова Асенова, на 16 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 14 Мария Драгомирова Симеонова, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

№ 15 Симона Росенова Василева, на 16 години, ученичка в ЕГ „Д-р Петър Берон”

№ 16 Ралица Бисерова Тодорова, на 16 години, ученичка в ПГИМ „Йордан Захариев”

Цялата информация за събитията, в чест на празника на града следете на: https://www.facebook.com/events/945409119677093/?active_tab=discussion

   

Кутия за дарения за пострадалите от конфликта в Украйна ще бъде поставена във фоайето на първи етаж на общинска администрация.

Събраните средства ще бъдат преведени по откритата банкова сметка на Българският Червен кръст (БЧК). Всеки, който иска може да направи директно дарение на следната сметка:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG23UNCR76301077778563

UNCRBGSF

(За пострадалите от конфликта в Украйна)

В подкрепа на каузата към всички областни центрове на БЧК са сформирани доброволчески екипи за набиране на дарения. В съответствие с изискванията за изпращане на стоки и дарения с хуманитарен конвой по време на пандемия, се спазват насоките на СЗО и Международния Червен кръст, според които всички дрехи и обувки, спално бельо, топли завивки и хигиенни материали трябва да бъдат нови.

Повече информация относно националната благотворителна кампания на БЧК за пострадалите от конфликта в Украйна може да следите на https://www.redcross.bg/campaign/active_campaigns/help_ukraina.

Община Кюстендил уведомява обществеността и заинтересованите органи, че са изработени инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Кюстендил.
Горскостопанския план е с период на действие десет години и влиза в сила след утвърждаването му от Директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил.

На основание чл.37, ал.4 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 16.03.2022 г. (сряда) от 10:00 часа в заседателната зала, ет.2, в сградата на Община Кюстендил, с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1 ще се проведе

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на изработените инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Кюстендил.
Материалите от изработените инвентаризация, горскостопански план и план за защита от пожари на горските територии, собственост на Община Кюстендил са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:
В Община Кюстендил с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, стая 47, вътр.225, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 14:00 до 16:30 часа, лице за контакт инж. Анелия Алексова.
        
Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:
-    писмено в Община Кюстендил с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1;  
-    на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица, относно развитието на Община Кюстендил през следващите 10 години.

Считано от 28.02.2022 г. /понеделник/ се възстановява изпълнението на сутрешния курс в 7:40 ч. за Дупница. Той ще се изпълнява от понеделник до петък.

Разписанието на автобусите по направление Кюстендил – Дупница е както следва:

              от Кюстендил:                              от Дупница:

7:40  /от понеделник до петък/            7:20  /всеки ден/                        

9:20  /всеки ден/                                    9:20 /от понеделник до петък/         

12:20 /делнични дни/                            11:20 /делнични дни/

13:40 /от понеделник до петък/           13:40 /събота и неделя /

15:20 /събота и неделя/                       15:20 /от понеделник до петък/

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517