ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

ДО АНГЕЛ ВАНЧЕВ ХРИСТОВ И ВАСИЛКА ИВАНОВА ЯНЕВСКА, СОБСТВЕНИЦИ  НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.759, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛОбщина Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-103/25.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на в обхвата на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил, за привеждане на северозападната и източната регулационни граници на УПИ VII – 6008 в квартал 296А, по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил по имотни граници на пи 41112.503.757 от КККР на гр. Кюстендил, като новообразувания УПИ VII, отреден за ПИ 503.757 е с площ 344 кв.м.

Възложители на проекта Малина Трифонова Карабелска и Атанас Кирилов Георгиев

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

Заповед № РД-00-188/16.02.22 на Кмета на Община Кюстендил относно недопускане рапространението на Африканска чума по свинете на територията на община Кюстендил  може да видите тук.

Справка, по чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове за постъпили предложения  и становища по проект на Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил заедно с мотивите към него, е публикуван на  14.01.2022 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4 изр. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

ДО ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ СЛАВЕВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ X-207, КВ. ,С. ЛОЗНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-121/27.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 44183.51.95, местност „Пладнище“ от ПНИ на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Петър Исталиянов Матуски и Лиляна Исталиянова Матуска.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

ДО
ВАСИЛ ВЕНКОВ ИВАНЧЕВ            
УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №24
ГРАД КЮСТЕНДИЛ                                                             

На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомявам, че на 29.12.2021 год. е издадено Разрешение за строеж №176 от Главен  архитект на Община Кюстендил, в съответствие с техническо становище по част: ,,Конструкции”– оценено за съответствие по реда на чл. 147, ал. 2 от ЗУТ от ТК по част конструктивна на инвестиционните проекти, за строеж от шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба №1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи /обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 год, изм. ДВ. бр. 23 от 22.03.2011 год., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 2012 год., изм. и доп. ДВ. бр. 56/2017 год./ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“. Находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-3433, кв. 320, по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №1345 от 26.05.1965 год. на Зам. Председател на Държавен Комитет по строителство и архитектура, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.503.2068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12215-02.11.2021 год. на Началник на СГКК – Кюстендил. С административен адрес: Град Кюстендил,  ул. „Веслец“ №24.
Съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление да обжалвате разрешението за строеж чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-162/09.02.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ Х-117 „Фурна“ в кв. 20 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на два: УПИ Х-„За фурна“, с площ 774 кв. м. и УПИ ХII-117 с площ 506 кв. м. в кв. 20.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Валиния Гаврилова Георгиева – Стоименова гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-161/ 09.02.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-6977 и УПИ XVI-6977 в кв. 378 по плана на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, предвиждащ изменение на границите на двата УПИ и образуване на нови УПИ XV-503.4143 и УПИ XVI – 503.4203 в кв. 378. Със Заповедта се разрешава и изработването на проект на план за застрояване в същия обхват.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложители на проекта са Росица Райчова Шопова и Борислав Димитров Вучков.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници относно:

- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересованите страни, свързани с дейността и територията на ТП ДЛС "Осогово"

- планирани дейности за 2022г. , и територии, в които ще се изпълняват

- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги

- възможностите за местно социално - икономическо развитие

- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, религиозно или духовно значение за местните общности

Уведомителното писмо може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП ДЛС "Осогово", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Информация за землища, местности и поотдели на територията на ТП "ДГС  Кюстендил", в които е планирано да се извърши ползване през 2022г. може да видите тук.

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДГС Кюстендил може да видите тук.

Създаване на организация за осигуряване на дърва за огрев на местното население през 2022г. и провеждане на информационна кампания по отношение на Наредба №6 /2019г., попадащи в териториалния обхват на ТП ДЛС Осогово може да видите тук.

Уведомително писмо до кметове и кметски наместници за изготвяне на списъци на правоимащи лица, желаещи да добиват дърва за огрев и строителна дървесина може да видите тук.

Със Заповед № РД-00-105/25.01.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК за допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-89/20.01.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана във вестници “24 часа” и “Вяра” е допуснато изменение в Заповед № РД-00-89/20.01.2022 година за провеждане на търг с тайно наддаване в частта за отдаване под наем на общински терени, като е:

ПРЕКРАТЕНА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЛЕДНИЯ ОБЕКТ:

II.1.Терен за поставяне на преместваем обект, находящ се в ПИ 41112.503.1247 по КККР на гр. Кюстендил /автобусна спирка срещу Административен съд/ за павилион за административни дейности с размери 6,00/2,40 кв.м. с обща площ 14,40 кв.м. с начална тръжна цена 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517