ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-339/22.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-379/28.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-307/19.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-318/21.02.2024 г.
Второ място:  Вх. № 94-00-985/22.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен предварителен проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за част от местността Кандило, землище на гр. Кюстендил с граници в съответствие с одобрения с Решение №291 от 29.09.2016 г. на Общинския съвет – Кюстендил общ устройствен план на община Кюстендил (от север – земеделска територия, част от местността Кандило, землище на гр. Кюстендил; от юг – улица „Гюешевско шосе“; от изток – строителните граници на гр. Кюстендил; запад – земеделска територия от землището на с. Грамаждано, общ. Кюстендил) при устройствени показатели и характеристики на застрояване в съответствие с допустимите за жилищна устройствена зона „Жм“ по чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ бр. 25, стр. 183 от 22.03.2024 г.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

До Теменужка Георгиева Накова от гр. София, ул. „Странджа“ №105
До Десислава Любенова Димитрова от гр. София, ж.к. „Дружба“ №58
                 
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III, VI, VII, VIII, IX, X и XI в кв. 412 по планa за регулация на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил, и улица с о.т. 1702 до о.т. 1704.
Възложители на проекта са Ягодинка Иванова Атанасова и „ВТ АУТО 2016“ ЕООД.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЙОРДАНКА ЯНАКИЕВА
Ж.К. „СТРЕЛБИЩЕ“ №18А,
ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 10.
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 5, ал. 3, чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 6, ал. 8, изречение първо, ал. 9, чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Заповед №РД-00-158/23.01.2024 г. на кмета на Община Кюстендил, Ви уведомявам, че на 23.01.2024 г. е издадено Разрешение за строеж №8 от главния архитект на Община Кюстендил за строеж при бедствена и аварийна ситуация на обект: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КАТРИЩЕ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“, с обща дължина - 1210 м. и трасе от водохващане „Горна Гращица – I“ находящо се в ПИ с идентификатор 16198.8.14, преминаващо през ПИ 16198.8.111, ПИ 16198.8.13, ПИ 16198.4.7, ПИ 16198.4.369, ПИ 16198.4.63, ПИ 16198.4.82, ПИ 16198.4.226, ПИ 16198.4.4, ПИ 16198.4.352, ПИ 16198.52.183, ПИ 16198.52.219, ПИ 16198.52.222, ПИ 16198.52.221 и завършва в ПИ 16198.52.11 - каптажно водохващане „Извево“, всичките по КККР на с. Горна Гращица, община Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-505/20.02.2018 год. на изпълнителния директор на СГКК.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) е разпоредено предварителното изпълнение на строеж при бедствена и аварийна ситуация. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, допускането на предварително изпълнение  може да се обжалва, чрез Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 3-дневен срок от съобщаването му.
Съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, да обжалвате разрешението за строеж чрез Община Кюстендил до Административен съд – гр. Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.
Съгласно чл. 215, ал. 1, чл. 219, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 166, ал. 1 от АПК, жалбите и протестите срещу разрешението за строеж спират изпълнението му.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с провеждането на “Кюстендилска пролет“ 2024 г. в гр. Кюстендил, със Заповед № РД-00-525/20.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на 21.03.2024г. за времето от 08.00 ч. до приключване на мероприятието /около 19.00 часа/ в местността „Хисарлъка“ въвеждам временна организация за безопасност на движението към „Хисарлъка“ като се ограничава движението на МПС в периметъра от улиците
- в посока Богослов до ресторант „Чешмето“;
- от ресторант „Бохемия“ по ул.“Хисарлъка“;
- от ул.“Перущица“ в посока Хисарлъка;
- от ул. „Юри Гагарин“ в посока Хисарлъка.

Празничното шествие е предвидено да тръгне в 12.00 часа от пл. „Велбъжд“ до лесопарк „Хисарлъка“ през ул. „Цар Освободител“ и ул.„Иларион Макариополски“ като движението ще бъде ограничено за времето за преминаване на шествието.

Споделете в социалните мрежи:

Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина:

1. За Сухопътни войски може да видите тук

2. За комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана може да видите тук

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-484/ 14.03.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-542/27.04.2022 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146 в кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил за образуване на два нови УПИ IX-„За обществено обслужване“ и УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ в кв. 294.
Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов, гр. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана, чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт