ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Постъпила е молба на възложителите "ЕВРОДИЗАЙН-2" ЕООД и "СБМ РЕВОЛФ" ЕООД за промяна на предназначението на земеделски имот в землището на с. Ръсово за неземеделски нужди с цел реализиране на инвестиционно намерение - изграждане на "фотоволтаична централа". Обявлението може да видите тук.

На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на община Кюстендил и Мотивите към него, които  може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл.»Велбъжд» № 1.

Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е  определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

ДО
КЛАРА АСЕНОВА ТОНЕВА
АСЕНИЯ АНТОНИНО ТОНЕВА
СТАСИЯ АНТОНИНО ТОНЕВА
УЛ. „ПРОФ. АТАНАС ИШИРКОВ“ №23, ЕТ. 4, АП. 16
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 140, ал.3, изр. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомявам, че по повод подадено заявление с вх. №УТ-21-1762/12.10.2021 г. от „АГРОТРЕЙД ПЛЮС“ ЕООД, с управител Атанаска Дромухарска за издаване на виза за проектиране на „Нискоетажна жилищна сграда (източна секция) с магазини, кафене и гаражи“ в ПИ с ид. 41112.500.1641 по КККР на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изп. Директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот е от 07.09.2021 г., идентичен с УПИ I-За кооперативно жил. строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №1798 от 28.08.1989 г., е издадена виза за проектиране №151 от 11.11.2021 г. Искането е с цел строеж в ПИ 41112.500.1641 по КККР на гр. Кюстендил, Приложени са Скица № 15-980294-07.09.2021 г. издадени от СГКК- Кюстендил и е възложител на строежа, съгласно чл. 161, ал.1 от ЗУТ.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящето обявление, да възразявате срещу издадената виза за проектиране чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд -Кюстендил.
Материалите се намират в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, кабинет №23 и може да се прегледат от заинтересованите лица.

На основание чл.26.ал.3 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица за обществено обсъждане изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил и Мотивите към него, които  може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл.»Велбъжд» № 1.

Срокът за изпращане на становища, предложения и мнения е  определен на основание чл. 26, ал. 4 изречение второ от Закона за нормативните актове е 30 дни от датата на публикуването му на сайта на община Кюстендил.

До Владислав Бориславов Лазов от гр. София, ул. „Проф. д-р Дим. Атанасов”, №12, ет. 3, ап. 10

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1642/14.12.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот УПИ XVIII-26, кв. 3, местност по действащия план за регулация на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на конкретното предназначение от „за жилищно застрояване с малка височина“ в „за обществено обслужващи дейности“.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 22.11.2021 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 30-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. първо от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

Празничното разписание на автобусите  може да видите тук. Повече информация на тел.  078-55 01 41;   0882 900 772 

     Със Заповед № РД-00-1613/10.12.2021 година на Кмета на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване на 22.12.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил за отдаване под наем на общински помещения при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество както следва:
1. Помещение - склад находящ се в гр.Кюстендил, ул.“Константинова баня“ №5 с площ 17,00 м² с начална тръжна цена 2,10 лв./м² на месец без ДДС.
2. Помещение - гараж находящ се в с. Коняво, общ.Кюстендил в сградата на здравната служба с площ 18,60 м² с начална тръжна цена 1,10 лв./м² на месец без ДДС.
3. Помещение за приготвяне  и продажба на храна за вкъщи и скара на дървени въглища /№10/ находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.7, с адрес: гр.Кюстендил, площад “I-ви май“, състоящо се от 37,50 м2, от които 20,00 м2 търговска площ и 17,50 м2 складова площ с начална тръжна цена от 8,95 лв./м2 на месец без ДДС.
4. Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лв./м2 на месец без ДДС.
    Цената за складова и помощна площ е 35% от достигнатата на търга цена за търговска площ на съответния обект.
    Достигнатите на публичния търг цени подлежът на облагане с ДДС.
    За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
    При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 30.12.2021 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
    Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 21.12.2021 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 29.12.2021 година.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се заплаща на касата на Община Кюстендил.

ДО МИНА МЛАДЕНОВА ИВАНОВА СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 16141.53.33, С. ГОРНА БРЕСТНИЦА, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица проект за  подробен устройствен план – план за застрояване  (ПУП - ПЗ), предвиждащ промяната на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна.  В обхвата на поземлен имот 16141.53.27, местност Мира от КККР на землището на с. Горна Брестница, община Кюстендил.

Възложител на проекта е Олег Пламенов Расийски.

В 14- дневен срок от съобщаването заинтересованите лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517