ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Със Заповед № РД-00-478/13.03.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 26.03.2024 година от 10.00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за 2023-2024 стопанска година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.21.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Пуздерица” с общ размер 7.017 дка, актуван с АОС №6981/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.63 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 14.858 дка, актуван с АОС №6978/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.211 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 14.008 дка, актуван с АОС №6979/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.514 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 81.763 дка, актуван с АОС №6980/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 04796.26.524 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12.420 дка, актуван с АОС №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена  12.48 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 20208.7.12 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Тополите” с общ размер 0.317 дка, актуван с АОС №6973/23.11.2023 година, с начална тръжна цена 21.84 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 20208.17.38 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ладжето” с общ размер 0.474 дка, актуван с АОС №6972/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.101 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.051 дка, актуван с АОС №6997/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18,72 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.100 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.049 дка, актуван с АОС №6996/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.99 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.050 дка, актуван с АОС №6995/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
11. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.98 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.051 дка, актуван с АОС №6994/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.49 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 1.107 дка, актуван с АОС №7029/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.65 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Тръшевица” с общ размер 0.501 дка, актуван с АОС №7031/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.91 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 2.737 дка, актуван с АОС №6993/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.85 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 5.352 дка, актуван с АОС №6992/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
16. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Делниците” с общ размер 2.312 дка, актуван с АОС №6991/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.133 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0.474 дка, актуван с АОС №6990/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18,72 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.81 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,647 дка, актуван с АОС №6989/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.95 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 2.136 дка, актуван с АОС №5677/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.121 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.734 дка, актуван с АОС №7032/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
21. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.122 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.531 дка, актуван с АОС №7033/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
22. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.94 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.893 дка, актуван с АОС №5676/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
23. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.57 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Тръшевина” с общ размер 1.180 дка, актуван с АОС №7030/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.139 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0.578 дка, актуван с АОС №7034/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.6 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,803 дка, актуван с АОС №6974/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.12 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1.206 дка, актуван с АОС №6975/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
27. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.109 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 0.502 дка, актуван с АОС №6976/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.113 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 2.425 дка, актуван с АОС №6977/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 29386.28.45 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Почачарски рид” с общ размер 22.001 дка, актуван с АОС №5128/24.07.2019 година, с начална тръжна цена 21.84 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 35835.45.8 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Стаменков хан” с общ размер 1.151 дка, актуван с АОС №6970/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 56378.11.101 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Дедоманово” с общ размер 0.499 дка, актуван с АОС №6969/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.1 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.496 дка, актуван с АОС №6950/13.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.11 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.841 дка, актуван с АОС №6951/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 12,48 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.12 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 3.657 дка, актуван с АОС №6952/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 12,48 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.5 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.905 дка, актуван с АОС №6953/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.24 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 4,503 дка, актуван с АОС №6954/14.11.2023 година, с начална тръжна цена  1404 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 62181.46.164 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Топалица” с общ размер 110.478 дка, актуван с АОС №6955/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 21,84 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 67461.16.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Цръквенци” с общ размер 1.888 дка, актуван с АОС №6956/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.22 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Мем. дол” с общ размер 28,334 дка, актуван с АОС №6957/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10.92 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.25 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение”, категория на земята 10, находящ се в местността „Ефендийско” с общ размер 13.117 дка, актуван с АОС №6958/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,92 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.1 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 5.248 дка, актуван с АОС №6960/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.38 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2.993 дка, актуван с АОС №6961/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.52 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2.889 дка, актуван с АОС №6962/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.58 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 3.942 дка, актуван с АОС №6963/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,04 лв./дка;
45. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.64 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 4.390 дка, актуван с АОС №6964/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
46. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.109 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 3.574 дка, актуван с АОС №6967/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
47. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.115 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 1.428 дка, актуван с АОС №6968/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
48. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.4 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0.305 дка, актуван с АОС №6965/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
49. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.5 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0.524 дка, актуван с АОС №6966/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
50. Поземлен имот с идентификатор 72045.71.2 в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Атанасово дабе” с общ размер 146.096 дка, актуван с АОС №6971/22.11.2023 година, с начална тръжна цена  10.92 лв./дка;
51. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.28 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 45.754 дка, актуван с АОС №6959/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
52. Поземлен имот с идентификатор 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15.489 дка, актуван с АОС №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 02.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил от служител в дирекция “Икономически дейности” до 15.00 часа до 20.03.2024 г., вкл. Попълнените документи се подават в деловодството на общината до 15.00 часа до 22.03.2024г., вкл.
За повторния търг документи се получават до 15.00 часа до 28.03.2024г. вкл. и се подават в деловодството на общината до 15.00 часа на 29.03.2024г., вкл.
Цената на един комплект тръжни документи е 30.00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15.00 часа на 22.03.2024 г., вкл. и за повторния търг до 15.00 часа на 28.03.2024 г., вкл.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба №3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5.
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-387/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 20.03.2024 г. от 09.00 часа в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 20.03.2024 г. в 11.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 14 /четиринадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Кюстендил. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

1. 

 

13.03.2024 год.

Вх.№382/08.03.2024 г.

11.00 ч.

2. 

13.03.2024 год.

Вх.№381/08.03.2024 г.

11.15 ч.

Допуснатите  кандидати следва да се явят на 13.03.2024 г.  в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. “Велбъжд“ № 1, ет. 2 стая № 41 за събеседване относно преценка на професионалните и деловите им качества

Споделете в социалните мрежи:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1. 

Вх.№382/08.03.2024 г.

Ръководител

Отговаря на изискванията

2. 

Вх.№381/08.03.2024 г.

Ръководител

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

Резюме на проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Кюстендил“ , по процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ    BG16FFPR002-3.007  „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ”  по приоритет 3 „Биологично разнообразие”  на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.   

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1.Наследници на Александър Филипов Иванов
2.Наследници на Александър Стаменов Гьошев
3.Наследници на Симеон Стоянчов Коцев
4.Наследници на Райна и Велин Николов Пецев
5.Кирил Георгиев Игнатов
6.Силвия Антонова Укалска
7.Теменужка Димитрова Тонева
8.Лидия Кирилова Манчева
9.Цветелина Георгиева Венкова
10.Тинка Атанасова Цонева
11.Наследници на Васил Александров Каменов
12.Наследници на Емил Кирилов Манчев
13.Наследници на Стоян и Василка Бачеви
14.Наследници на Никола Георгиев Калфин
15.Наследници на Живко Иванов Божов
16.Наследници на Никола Васев Новев
17.Наследници на Мария Димитрова Дупинова
18.Наследници на Максим Десподов Стоичков
19.Наследници на Асен Петров Любенов
20.Наследници на Никола Накев Стоев                                                                              
21.Наследници на Кирил и Люба Стоименови Миташеви
22.Наследници на Стоил Пенев Аризанов
23.Наследници на Стойко Георгиев Павлов
24.Георги Асенов Стойнев
25.Десислава Асенова Стойнева
26.Наследници на Цветанка Илиева Харалампиева
27.Наследници на Гико Иванов Джонгев
28.Наследници на Максим Стойков Йовев
29.Наследници на Станимир Йовчев Стоянов
30.Наследници на Васил Стоянов Динов
31.Наследници на Александър Стефанов Митов
32.Наследници на Флора Стефанова Цветкова
33.Габриела Чавдарова Стойкова
34.Наследници на Георги Тодоров Вържалев
35.Наследници на Костадин Алексов Пенчов
36.Наследници на Любен Стоянчов Ангелов
37.Наследници на Владимир Стоянчов Ангелов
38.Наследници на Евтим Васев Стойков
39.Наследници на Георги Атанасов Златков
40.Наследници на Йордан Михалков Пеьов
41.Наследници на Стоичко Михалков Пеьов
42.Наследници на Стойо Петров Велинов
43.Наследници на Лоза Павлова Васева
44.Наследници на Станимир Стоянчов Ковачки
45.Тодор Андонов Илиев
46.Наследници на Милан Васев Николов
47.Наследници на Костадин Васев Николчов
48.Наследници на Харалампи Георгиев Стоименов
49.Йорданка Георгиева Момчилова
50.Наследници на Стоичко Цеков Николов
51.Наследници на Стоянка Йорданова Новева
52.Наследници на Георги Петров Гогев
53.Наследници на Александър Андонов Илиев
54.Наследници на Тодор Грозданов Иванчов
55.Наследници на Антон Тодоров Христов
56.Наследници на Радибой Спасов Чакъров
57.Наследници на Андон Николов Джонев
58.Наследници на Харалампи Пенев Стоянов
59.Наследници на Катя Райчева Велева
60.Наследници на Румен Райчев Стамболийски
61.Венета Стоичкова Бойкова
62.Наследници на Васил Стоичков Бойков
63.Наследници на Георги Христов Топчийски
64.Наследници на Александър Каменов Петков
65.Наследници на Марийка Иванова Сакалийска
66.Наследници на Иван Василев Божов
67.Наследници на Димитър Атанасов Андонов
68.Наследници на Евтим Андонов Иванов
69.Луиза Серафимова Траянска
70.Наследници на Живко Бонев Бонев
71.Наследници на Кирил Стоянов Чекутев
72.Наследници на Димитър Георгиев Полетински
73.Наследници на Александър Гонев Шияков
74.Наследници на Иван Стоименов Минев
75. Наследници на Борис Стоименов Странджов
76. Василка Димитрова Стоилкова
77. Лиляна Димитрова Андонова
78. Наследници на Иван Златанов Стоичков
79. Снежка Златанова Стоичкова
80. Владимира Кънчова Паргова
81. Мария Георгиева Бойчева

                                                                        
На основание чл. 129, ал. 2, изр. последно от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщавам, че е издадена Заповед №РД-00-140/19.01.2024 г. на кмета на Общи-на Кюстендил, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение №I-1/16.01.2024 г. от протокол №3 на Общинския експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил, за одобряване на окончателния проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, който предвижда промяна на тери-торията на имотите от земеделска в урбанизирана.
Възложител на проекта е „Аратиден“ ЕООД, гр. София.
Горепосочената заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопро-цесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-396/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 19.03.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2 стая №38

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 19.03.2024 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-393/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 15.03.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2 стая №38

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 15.03.2024 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:
1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.
2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт