ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

ДО

ЖИВКО ИВАНОВ ГОНЕВ

УЛ. ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ №10

С. НОВИ ЧИФЛИК

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж: ,,Постройка на допълващото застрояване – стопанска постройка”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – 90 и  частично попадащ в УПИ VІІ – 92, кв. 4 по плана на                          с. Нови чифлик, община Кюстендил, с административен адрес: ул. ,,Васил Левски” № 10, с. Нови чифлик, община Кюстендил, с Писмо изх. №94-00-1982/17.11.2021 г. на Кмета на община Кюстендил, на  основание чл. 225 а,       ал. 3 от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 от Глава втора от Наредбата по чл. 225 а, ал. 3 от ЗУТ за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях, чл. 271, ал. 3 от АПК, е определена дата   07.12.2021 г. /вторник/ от 10.00 ч. за предприемане на действия по принудително изпълнение на Заповед №РД-00-656/19.06.2019 г. на Кмета на община Кюстендил за премахване на незаконния строеж.

Със съдържанието на писмото може да се запознаете в община Кюстендил, пл. ,,Велбъжд” №1, етаж 1, стая №16, всеки работен ден от         08.00 ч. до 17.00 ч.Настоящето съобщение е публикувано в интернет - страницата на община Кюстендил и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

ДО БОЙЧО ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4490, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

ДО ЕТ „ ЕМИЛ СТОЙКОВ“, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.4442, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1426/01.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП - ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII – „За метанстанция, производствено складови  и обслужващи дейности“, квартал 13 по плана за регулация на гр. Кюстендил, идентичен с имот с идентификатор 41112.503.4489 па кадастрална карта на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е „МЕТАН 3“ ООД.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

До: Красимир Иванов Романов, Магдалена Петровски, Митко Богомилов Мицов, Николай Димитров Костадинов, Ромен Спасов Михалков може да видите тук.

До Райка Кирилова Иванова от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ , № 26,        

Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-1344/19.10.2021 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 по плана за регулация на с. Слокощица, общ. Кюстендил, чрез образуване на нови УПИ IХ – 242, 243,679, УПИ XVI-244 и УПИ Х-„за детска градина“ в кв. 34 отредени за имоти с идентификатори 67461.501.242, 501.243, 501.244, 501.679 за УПИ IX, 67461.501.244 за УПИ XVI I 67461.501.246 за УПИ Х по КККР на с. Слокощица.

Възложители на проекта са Георги Здравков Стойнев, Кирил Йорданов Лешников и Николина Йорданова Велинова.

На основание Заповед № РД-00-1512/17.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Незастроен, урегулиран поземлен имот Х - 60, кв. 14 по ПУП (ПР) на с. Дворище, с площ 806.00 (осемстотин и шест) кв. метра, при граници и съседи: север: УПИ ХІ – 60, изток: улица с о.т. 43-44-45, юг: УПИ ІХ – 60 и от запад: УПИ V - 60, УПИ ІV – 60    - начална тръжна цена 7450 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на  30.11.2021 год. от  14,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год. включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год. включително – за повторния търг.

На основание Заповед № РД-00-1513/17.11.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

  1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.122 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 701.00 /седемстотин и един / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122, квартал 2, парцел ХIV при граници и съседи: Съгласно скица № 15-611234-08.06.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6138/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6950 лева, без ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 48355.501.128 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Вратца, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1226/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, площ 699.00 /шестстотин деветдесет и девет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 127, квартал 2, парцел VIII при граници и съседи: Съгласно скица № 15-611232-08.06.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Вратца, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6139/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6900 лева, без ДДС.

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 62181.502.153 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Раненци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1231/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 850.00 /осемстотин и петдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 20, парцел ХIII при граници и съседи: Съгласно скица № 15-462671-28.04.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Раненци, общ.Кюстендил.Имотът е актуван с АОС № 6136/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 7100 лева, без ДДС

 

  1. Поземлен имот с идентификатор 62181.502.155 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Раненци, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-1231/13.06.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с площ 824.00 /осемстотин двадесет и четири/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 m/. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал 20, парцел Х, при граници и съседи: Съгласно скица № 15-462667-28.04.2021 г., издадена от АГКК - гр. София. Адрес: с.Раненци, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6137/08.07.2021 год.- начална тръжна цена 6900 лева, без ДДС.

Търга да се проведе на 30.11.2021 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата  на общинска администрация гр. Кюстендил.

При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 07.12.2021 год., при същите условия.   

Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 26.11.2021 год., включително и до 03.12.2021 год.  включително – за повторния търг.

Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 26.11.2021 год. включително и до 03.12.2021 год.    включително – за повторния търг.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 588/28.10.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на „П ЕНЕРДЖИ“ ООД изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подобрен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ 57319.729.6, местност Двора, землището на с. Полска Скакавица, община Кюстендил от КККР по реда на Зут.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител за изработване на проекта е „П ЕНЕРДЖИ“ ООД

Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №590, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 28.10.2021 г. с протокол №26/28.10.2021 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в за неземеделски нужди – за вилно строителство, съобразен с изискванията на чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов), в обхвата на ПИ 04796.105.62, местност Саманли баир по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил.

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Здравко Димитров Георгиев.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517