ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-314/19.02.2024 г. обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" при дирекция "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководи процеса по изготвяне на експертни анализи, документи и становища по програми, проекти, планове и отделни проблеми в областта на културата. Осъществява връзка с културни институти, читалища, индивидуални творци и други.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки, изкуства
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане  на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Кюстендил (приет с Решение № 190/31.01.2013 г. и изменен и допълнен с Решение №237/22.02.2013 г., Решение № 588/06.02.2014г. и Решение № 62/30.01.2020 г.  от заседание на Общински съвет Кюстендил). Проектът и мотивите към него.
Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 3 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че са  изработени помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за новообразувани имоти с идентификатори 04796.2.101 и 04796.41.14,  местност Бачията, землище на с. Богослов, общ. Кюстендил. Плановете са приети с протокол №КД-03-156 от 27.11.2023 г. от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-15-24 от 22.05.2023 г. на областния управител на област Кюстендил. Възложител на проектите е Йорданка Стойнева Тренева
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 14, стр. 117 от 16.02.2024 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 81а, ал. 2 от ЗДСл във връзка с  чл. 66, ал. 1, ал. 2 от НПКПМДСл община Кюстендил обявява

1. Процедура по подбор при преминаване на държавна служба в друга администрация (мобилност) по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжността началник отдел „Устойчиво регионално развитие“, Дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ в Общинска администрация при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“ № 1.

2.  Минимални и специфични изисквания:
•Степен на завършено образование – висше;
•Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
•Професионално направление – архитектура, строителство и геодезия;
•Длъжностно ниво съгласно КДА – 7;
•Наименование на длъжностното ниво по КДА– Ръководно ниво 7б;
•Минимален професионален опит – 3 години;
•Минимален ранг за длъжността – III младши;

3. Минимален размер на основната заплата.
За Ръководно ниво 7б, длъжностно ниво 7, съгласно Приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация:
•в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 000,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година);
•в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 2 700,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години);
•в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността: от 933,00 лв. до 3 050,00 лв. (при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години);
При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на одобрения за назначаване кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното  заемане, квалификацията и професионалния опит на кандидата.

4. Брой места, които са обявени за подбор – 1 бр.

5. Специфични изисквания за длъжността:
•държавният служител да е назначен на пълно работно време;
•изтекъл едногодишен срок на изпитване;
•държавният служител да не е назначен по заместване, освен ако са налице условията по чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

6. Кратко описания на длъжността по длъжностна характеристика:
•Анализира регионалните предизвикателства, възможности и приоритети и разработва първоначални проектни идеи към инициативите на ЕС за въглищните райони в преход;
•Проучва, анализира и систематизира необходимите ресурси за реализация за намаляване на регионалните диспропорции и подобряване на качеството на живот на територията на община Кюстендил.
•Организира, контролира и координира дейността на експертите в отдела;
•Носи отговорност за изпълнение на възложените задачи от директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмета „Интегрирано планиране и регионално развитие” и отчита дейността си;
•Набиране и предоставяне на информация на директора на дирекция „Интегрирано планиране и регионално развитие“ и заместник-кмет „Интегрирано планиране и регионално развитие” относно възможните източници за финансиране на проекти, активни и предстоящи програми;
•Планира, предлага и разработва проектопредложения за кандидатстване по различни програми на ЕС за икономическо развитие, национални фондове и донорски организации;
•Отговаря за законосъобразността и целесъобразността на изготвените проектопредложения;
•Осъществя контакти с местния бизнес, неправителствени организации, други общински и областни администрации, с представители на държавни администрации;
•Участва в комисии и съвети, в чийто състав е определен със заповед на Кмета;
•Организиране и участие в семинари, обучения, информационни срещи, презентации и др.

7. Начин на провеждане на подбора:
Подборът на кандидатите се извършва от комисия в състав: ресорен заместник-кмет, представител на Дирекция "Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси" и юрисконсулт от Общинска администрация при Община Кюстендил по следния начин:
7.1. по документи;
7.2. събеседване.

8. Критерии за извършване на подбора при наличие на повече от един кандидат, отговарящ на изискванията за заемане на обявената длъжност. При събеседването се оценява: 
8.1. Степента на притежаваните от кандидатите професионални и делови качества за изпълнение на длъжността според нивото на показаните компетентности, съгласно НУРОИСДА. Компетентностите за ръководни длъжности, които се оценяват са:
•Управленска компетентност – умения да планира, организира, координира и контролира дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
•Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност – умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
•Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
Всеки член на комисията определя резултата на съответния кандидат въз основа на оценките, които е поставил при преценка на професионалните и делови качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността, като попълва формуляр.  Всеки критерий се оценява по 5-степенна скала, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка:
•5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността;
•4 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността;
•3 – в средна степен отговаря на изискванията за длъжността;
•2 – в малка степен отговаря на изискванията за длъжността;
•1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
Окончателният резултат на всеки кандидат е средноаритметична величина от получените оценки от събеседването.

8.2. Степента на мотивация и готовност за заемане на обявената длъжност.

9. Срок и място за подаване на документи:
Необходимите документите се подават всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в 10 /десет/ дневен срок от публикуването на обявлението в Портала за работа в държавната администрация, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл. ”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. Лице за контакти: Христина Христова – главен специалист „Личен състав“, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., тел.: 0882 885 113.

10. Необходими документи за кандидатстване:
•Заявление за участие в подбора до Кмета на Община Кюстендил (свободен текст, с посочване на телефон, e-mail и адрес за кореспонденция);
•Професионална автобиография;
•Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър";
•копие от документи, удостоверяващи налично служебно правоотношение, придобит ранг на държавен служител и професионален опит, изтекъл едногодишен срок на изпитване, заемане на длъжност при пълно работно времe;
•копие на формуляр за годишна оценка от последното оценяване в същата администрация, само в случаите, когато кандидатът е назначен по заместване на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния служител;
•копие от други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, длъжностни характеристики, граждански договори както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит;
•Други документи по преценка на кандидата.

Място, на което ще се обявяват съобщенията във връзка с процедурата за преминаване на държавна служба в друга администрация: Интернет страницата на Община Кюстендил: www.kustendil.bg, меню „Обявления“, подменю „Работни места в Община Кюстендил“.
Длъжностната характеристика за длъжността се предоставя на кандидатите при подаване на документите.
Процедурата за мобилност за заемане на длъжността да се обяви в Портала за работа в държавната администрация.
Настоящата заповед да се връчи на длъжностното лице за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Мирослав Миланов – Директор на Дирекция  “Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил по реда на чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички за-интересувани лица, че с протокол №КД-03-155/27.11.2023 г. на комисията, назначена със Заповед №ОА-РД-15-70/12.10.2023 г. на Областния управител на Област Кюстендил, са приети помощен план и план на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имо-ти с идентификатори 43815.10.34 и 43815.10.78 в местност Митревска махала, землище на с. Лисец, общ. Кюстендил.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по помощния план, плана на новообразуваните имоти и придру-жаващата ги документация до кмета на Община Кюстендил. Плановете и придружава-щата ги документация  са изложени за разглеждане от заинтересованите лица в сградата на Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник брой 14/16.02.2024 год.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед №РД-00-294/15.02.2024  г. обявява конкурс

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО" при дирекция "Строителство и устройство на територията" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Организиране, планиране, ръководство, координиране и контрол на отдел „Капитално строителство“ – обезпечава законосъобразното протичане на процеса на строителството.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – общо инженерство, автоматика, информационна и управляваща техника
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Росен Асенов Димитров, гр. Кюстендил, ул. „Граф Игнатиев“ №21
До Соня Драганова Димитрова, гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 60
До Данчо Райчов Младенов, гр. Кюстендил, кв. „Запад“, бл. 81
До Снежанка Райчова Георгиева, гр. София, ж.к. „Люлин 4“, бл. 429
До Ивайло Сашов Савов, гр. Кюстендил, ул. „Граф Игнатиев“ №21
До Светлин Светославов Георгиев, гр. София, ж.к. “Манастирски ливади“ №9А
До Диана Светославова Бакалова, гр. София, ул. „Герганица“ №16б
До Димитър Владимиров Кюркчиев, гр. София, бул. Генерал Скобелев“ №69
До Ели Стефанова Кюркчиева, гр. София, бул. Генерал Скобелев“ №69

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-39/05.01.2024 г. е одобрен Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.33.79, местност Белия камък по КККР на град Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ – за жилищно строителство с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложител на проекта е Васил Бориславов Стоицов, гр. Кюстендил
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок от получаването, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Днес, 13.02.2024г. в административната сграда на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл. ”Велбъжд” № 1, ет. 2, стая № 51 се проведе заседание на определената със Заповед № РД-00-234/02.02.2024г. година на Кмета на Община Кюстендил комисия за подбор в състав :
Председател – Венцеслав хххххх Терзийски – Зам.-кмет „Икономика и финанси“ и членове:
1. Бойко ххххххх Клечков – Зам.-кмет „Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт“;
2. Десислава хххх Стойкова – Ръководител на звено  „Вътрешен одит“ при Община Кюстендил.

Комисията констатира, че в срока за подаване на документи за участие в конкурса са постъпили три заявления:
1.Заявление с вх. №94-00-621/05.02.2024г. от хххххххххх, входирано лично от кандидата в деловодството на община Кюстендил;
2.Заявление с вх. №94-00-622/05.02.2024г. от ххххххххх , входирано лично от кандидата в деловодството на община Кюстендил.
3.Заявление с вх. №94-00-657/06.02.2024г. хххххх входирано чрез деловодната система на Община Кюстендил и подписано с електроненподпис.

I.Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

1.Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:
•Заявление за участие в подбора, съгласно Приложение № 1 към чл. 6, от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (НПОСДКОПС);
•копия от документи, доказващи придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
•копия от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
•Копия от други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са:

1. Да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";

2. Да имат най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

3.  Да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл.18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Конкурсната комисия пристъпи към проверка на приложените от кандидатите документи:

1.Със Заявление за участие в подбор с вх. № 94-00-621/05.02.2024г. са приложени –
-Заявление за участие в процедура за определяне на външни членове на одитен комитет съгласно Приложение №1, към чл. 6 на НПОСДОКПС;
-копие от диплом за завършено образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
-копие от трудова книжка, удостоверяваща наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
-копие от Удостоверение от „Банка ДСК“ ЕАД – Централно управление за осигурителен и трудов стаж за времето от 12.10.2007г. до 03.10.2011г.;
-копие от сертификат за участие в квалификационен курс: „Проверка и разкриване на вътрешни и външни измами в предприятието“;
-копие от сертификат „Инвестиционен проект: оценка на инвестиционен проект“;
-копие от сертификат „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит“ -2016г;
-копие от сертификат „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване по СФУК. Годишна инвентаризация. Външен одит“ -2018г;
-копие от сертификат „Промяна на закона за финансово управление и контрол в публичния сектор – Практическо прилагане“-2019г.;
-копие на удостоверение „Изграждане и актуализация на системите за вътрешен контрол. Какви са промените и какво е необходимо за да успеем да отговорим на предизвикателството да въведем адекватни системи за вътрешен контрол! Изготвяне на годишен доклад за състоянието на системите за вътрешен контрол“ – 2022г.
-копие от сертификат „Управление на водите и екология“;
-копие от „Заповед №РД04-57/16.01.2019г на Община Дупница“;
-Автобиография.
2.Със Заявление за участие в подбор с вх. № 94-00-622/05.02.2024г. са приложени –
-Заявление за участие в процедура за определяне на външни членове на одитен комитет съгласно Приложение №1, към чл. 6 на НПОСДОКПС;
-копие от диплом за завършено образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
-  копие от трудова книжка, удостоверяваща наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
-Автобиография.
3.    Със Заявление за участие в подбор с вх. № 94-00-657/06.02.2024г. са приложени –  
-Заявление за участие в процедура за определяне на външни членове на одитен комитет съгласно Приложение №1, към чл. 6 на НПОСДОКПС;
-копие от диплом за завършено образование с придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
-копие от диплом от Института на дипломираните експерт-счетоводители за правоспособност с № 0828/16.12.2016г.;
-копие на оценка от Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори в Република България;
-копие от Удостоверение за вписване в регистъра на регистрираните одитори по чл.20 от Закона за независимия финансов одит;
-Справка от Агенция по вписванията за регистър – БУЛСТАТ /05.05.2024г.;
-Копие от сертификата „Вътрешен одитор в публичния сектор“ - №02964/01.07.2022г.;
-Справка за придобит стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит.;
-Копие от трудова книжка.
При разглеждане на представените от кандидатите  документи, комисията за подбор установи, че същите удостоверяват изпълнението на минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

Резултатите от преценката на представените документи от кандидата са отразени в следващата таблица, където означенията са:

 

 

Три имена

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

№94-00-621/05.02.2024г

да

да

 

№94-00-622/05.02.2024г.

да

да

 

№94-00-657/06.02.2024г.

да

да

 

II. Въз основа на преценката комисия за подбор Реши:
ДОПУСКА до подбор за член на одитен комитет при Община Кюстендил следните кандидати:

-№ 94-00-621/05.02.2024г;
-№94-00-622/05.02.2024г.;
-№94-00-657/06.02.2024г.
Допуснатите кандидати следва да се явят за събеседване на 22.02.2024 г. от 10.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Всички съобщения във връзка с подбор на членове на одитен комитет да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 13.02.2024г.

Споделете в социалните мрежи:

Вх. № на кандидата

ТОЧКИ

1.

Вх.№11/05.02.2024г.

10 т.

2.

Вх. №12/07.02.2024г.

9 т.

3.

Вх. №13/08.02.2024г.

7т.

4.

Вх. №15/09.02.2024г.

7т.

5.

Вх.№10/05.02.2024г.

7 т.

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 – во  място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-291/14.02.2024  г. обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "ТУРИЗЪМ, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ" при дирекция "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :


1.Кратко описание на длъжността:
Участия в международни и национални изложения с цел популяризиране на туристическия продукт. Повишаване туристическия потенциал на територията на Община Кюстендил. Лицензиране и категоризиране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения. Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове в областта на спорта и туризма.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – политически науки, международни отношения, туризъм
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт