ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

ДО ЖИВКО АЛЕКСАНДРОВ ПОЧИНКОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична поликлиника“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

ДО РОСЕН НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ, СОБСТВЕНИК НА ИМОТ С ИДЕНФИКАТОР № 41112.503.1054, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-1164/14.09.2021 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за изменение на  подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП - ПР) в обхвата на УПИ XIII – „За стоматологична поликлиника“ в кв. 273 по плана за регулация и застрояване на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на отреждането на имота от „За стоматологична полик-линика“ на „Обществено обслужващи, здравни и социални дейности“.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ГЕОРГИ КОЛЕВ  

С. ГОРНА ГРАЩИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, УЛ. "АНТОН ИВАНОВ" № 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЛЕВ,  

Във връзка с подадено писмено предложение с вх.Рег.№11-02-49/15.09.2021г. от РП – Кюстендил и сигнал от собственикът на жилище с административен адрес: с.Горна Гращица, общ. Кюстендил, ул. "Антон Иванов" №1 и извършена проверка на 30.09.2021г. от комисия назначена със Заповеди №РД-00-1191/20.09.2021г., РД-00-1208/27.09.2021г. и №РД-00-1237/29.09.2021г., Община Кюстендил Ви съобщава, че  ще бъде извършено заличаване на регистрацията Ви по постоянен адрес: с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, ул. "Антон Иванов" №1.

В тази връзка е необходимо в 7/седем/ дневен срок от датата на настоящето съобщение да се явите в сградата на Община Кюстендил, пл. "Велбъжд" №1, Стая №28 в Дирекция "Административно обслужване".

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1219/ 28.09.2021 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на проект за изменение на действащия план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ V-7019 „за жилищни нужди и обслужващи дейности“ в кв. 412 по ПУП-ПР на кв. „Румена войвода“, землище на гр. Кюстендил.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Весела Георгиева Маринова Йорданова.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново. Срок за подаване на документите - 22.10.2021 г. Повече информация може да намерите тук

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1201 /24.09.2021 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за ПУП – ИПР в обхвата на част от улица между о. т.123 – о. т.124 – о. т.125 от действащия план за регулация на с. Богослов, община Кюстендил за изместване на о. т. 124 и добавяне на нова  о. т. 124а, както и промяна на северната улично-регулационна линия в съответствие с изградената на място съществуваща улица, съгласно представеното мотивирано предложение.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-21-1225/29.06.2021 г. от Димитър Георгиев Новаков.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Славка Давидкова Якимова от с. Слокощица, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план –  план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм). Проектът е в обхвата на ПИ 67461.24.53, местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил.

Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.                

Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №538, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г. с протокол №24/31.08.2021 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Николай Георгиев Кесяков – управител на „Микробус БГ“ ЕООД, с. Коняво, общ. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че Решение №537, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2021 г. с протокол №24/31.08.2021 г., се разрешава изработването на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на проектен ПИ 23282.27.58 (част от имот 23282.27.1) м. Осое и имот 23282.27.2 в нов квартал 27а землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил. Разрешава изработването на проект за ПУП-ПРЗ за създаване на нов урегулиран поземлен имот за проектен ПИ с идентификатор 23282.28.58 и имот с идентификатор 23282.27.2 в кв. 27а, с. Драговищица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на „Фотоволтаичен парк“, съобразен с устройствените показатели и характеристики за устройствена зона по чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони с нормативи, за предимно производствена зона (ПП).

С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Симеон Кирилов Алексов, гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

До Нейка Бонева Разсолкова от гр. Кюстендил, ул. „Дондуков“ , № 53, ет. 4, ап. 13        

Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на кв. 257а, УПИ IV-“За търговия“ по плана за регулация на гр. Кюстендил, предвиждащ образуване на нов УПИ IV-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4478) и УПИ VI-„За обслужващи и търговски дейности“ (имот с проектен идентификатор 41112.503.4477).

Възложители на проекта са Мариана Андреева Илиева и Ивона Василева Илиева, гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517