ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

ДО
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ
ПЕТЯ ТЕРЗИЙСКИ
БУЛ. ,,БЪЛГАРИЯ“ №31            
ГР. КЮСТЕНДИЛ
           
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна“, намиращ се в гр. Кюстендил, бул. ,,България“ №31, урегулиран  поземлен имот (УПИ) XV - 6105, кв. 295 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ , ПИ с идентификатор 41112.503.88 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №1/21.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на северната фасада на външната тоалетна на 21.02.2024 г. и  на таблото за съобщения  в сградата на община Кюстендил, както и е публикувано на интернет - страницата на общината, и удостоверява, че адресатът е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Възражения  срещу  Констативен акт №1/21.02.2024 г. на община Кюстендил могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №93, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхват на  ПИ с идентификатор 41112.83.152, местност „Света-мински боре“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показате-ли и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-24-55/15.01.2024 г. от Станислав Станиславов Стоименов,
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №92, прието на за-седание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г., Протокол №5, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на  ПИ с идентификатор 29386.500.68, местност Рекалска махала, по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за жилищно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наред-ба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм. С решението е одобрено и заданието за проектиране.
Искането за разрешение е направено със заявление с вх. №УТ-23-1958/04.12.2023 г. от Росен Николаев Велков.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №91, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия СрН за захранване на помпа за напояване в поземлен имот с идентификатор 38474.22.71, мест-ност Мерата по КККР на землище с. Копиловци, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Мария Иванова Стоянова– гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-299/ 16.02.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-898/21.06.2023 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IV-7196 в кв. 416 по дейст-ващия регулационен план на кв. „Герена“, гр. Кюстендил, одобрен с Решение №61/26.03.2004 г. на Общински съвет-Кюстендил. С проекта се предлага изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ IV-7196 в кв. 416 по плана на ж.к. „Герена“ да съвпаднат с границите на ПИ 41112.503.4314 от КККР на гр. Кюстендил, като новообра-зувания УПИ IV е с отреждане за ПИ 41112.503.4314.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Красимир Стоянов Йорданов, гр. Кюстендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №94, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 31.01.2024 г. с протокол №5/31.01.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.176, местност „Гола Вели-ка“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназ-начението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и ха-рактеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покри-ва – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).
Възложител на проекта е Станислав Станиславов Стоименов – гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО ТЕМЕНУЖКА СИМЕОНОВА ЙОСИФОВА, РУМЕН ХРИСТОВ ИВАНОВ,  ХРИСТО РУМЕНОВ ХРИСТОВ, СТАНИСЛАВ РУМЕНОВ ХРИСТОВ, НАСЛЕДНИЦИ НА СИМЕОН СТОЯНЧОВ КОЦЕВ, БИВШ СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 20208.40.6 ПО КККР НА С. ДВОРИЩЕ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-36/ 05.01.2024 г., Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20208.40.62, местност Под къщи по КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил.
Възложител на проекта е Любомир Тодоров Костадинов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда  на Административнопроцесуалния кодекс, чрез Община Кюстендил пред Административния съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-32/07.02.2024 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 22862.27.38 и 22862.27.39, намиращи се в местността Таратанци, землище на с. Долно Уйно, общ.  Кюстендил, област Кюстендил.
Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник” бр. 14, стр. 111 от 16.02.2024 г.Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд -  Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

Информация за датата и часа за провеждане на конкурса за длъжностите
Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга
„Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ по проект «Грижа в дома в Община Кюстендил», финансиран с Договор №BG05SFPR002-2.001-0164-C01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома", Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Уведомяваме Ви, че графика за събеседване на допуснатите кандидати за длъжностите Социален работник, социален медиатор, диспечер/домакин, кинезитерапевт, медицинска сестра  и шофьор за социалната услуга „Център за патронажна грижа"/ЦПГ/ се изменя поради служебна ангажираност на Председателя на конкурсната комисия определена със Заповед №РД-00-285 от 13.02.2024 г. на Кмета на Община Кюстендил.
Събеседването ще се проведе на 27.02.2024 г. /вторник/ в сградата на Община Кюстендил – Кабинет 45, както следва:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

27.02.2024 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

27.02.2024г.

Вх.№55/31.01.2024г.

11.30 ч.

 

 

2.                   

27.02.2024г.

Вх.№56/31.01.2024г.

11.40 ч.

3.                   

27.02.2024г.

Вх.№63/01.02.2024г.

11.50 ч.

4.                   

27.02.2024г.

Вх.№60/01.02.2024г.

12.00 ч.

5.                   

27.02.2024г.

Вх.№57/31.01.2024г.

12.10 ч.

6.                   

27.02.2024г.

Вх.№58/31.01.2024г.

12.20 ч.

7.                   

27.02.2024г.

Вх.№61/01.02.2024г.

12.30 ч.

8.                   

27.02.2024г.

Вх.№64/02.02.2024г.

12.40 ч.

9.                   

27.02.2024г.

Вх.№66/05.02.2024г.

12.50 ч.

10.              

27.02.2024г.

Вх.№74/07.02.2024г.

13.00 ч.

11.              

27.02.2024г.

Вх.№71/06.02.2024г.

13.10 ч.

12.              

27.02.2024г.

Вх.№72/06.02.2024г.

13.20ч.

13.              

27.02.2024г.

Вх.№73/07.02.2024г.

13.30ч.

14.              

27.02.2024г.

Вх.№75/07.02.2024г.

13.40ч.

15.              

27.02.2024г.

Вх.№78/09.02.2024г.

13.50ч.

16.              

27.02.2024г.

Вх.№82/09.02.2024г.

14.00ч.

17.              

27.02.2024г.

Вх.№76/08.02.2024г.

14.10ч.

18.              

27.02.2024г.

Вх.№54/31.01.2024г.

14.20ч.

19.              

27.02.2024г.

Вх.№59/01.02.2024г.

14.30ч.

20.              

27.02.2024г.

Вх.№65/02.02.2024г.

14.40ч.

21.              

27.02.2024г.

Вх.№68/05.02.2024г.

14.50ч.

22.              

27.02.2024г.

Вх.№77/08.02.2024г.

15.00ч.

23.              

27.02.2024г.

Вх.№62/01.02.2024г.

15.10ч.

24.              

27.02.2024г.

Вх.№79/09.02.2024г.

15.20ч.

25.              

27.02.2024г.

Вх.№81/09.02.2024г.

15.30ч.

26.              

27.02.2024г.

Вх.№70/06.02.2024г.

15.40ч.

27.              

27.02.2024г.

Вх.№69/06.02.2024г.

15.50ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-314/19.02.2024 г. обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КУЛТУРА И ДУХОВНО РАЗВИТИЕ" при дирекция "Култура, туризъм, социални, младежки дейности и спорт" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Ръководи процеса по изготвяне на експертни анализи, документи и становища по програми, проекти, планове и отделни проблеми в областта на културата. Осъществява връзка с културни институти, читалища, индивидуални творци и други.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•Професионално направление – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки, изкуства
•Години професионален опит  - 3 /три години и минимален ранг – III младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 7
•Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт