ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

До Миглена Димитрова Стоянова от гр. Благоевград, ул. „Радовиш“, № 1    
До Ивайла Викторова Илчева от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ №43
До Анна Димитрова Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Козлодуй“, № 27а    
До Галина Веселинова Аначкова  от гр. Кюстендил, ул. „Скобелев“, № 7      
До Мариана Иванова Велкова от гр. София, ул. „Мърфи“, №31, ет. 1
До Виолета Иванова Велкова от с. Николичевци, общ. Кюстендил
До Илиана Дончева Иванова от гр. София, ж.к. „Дружба“ №44, вх. Д, ет. 4
До Илиян Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Овча купел“, № 508, вх. Д
До Денис Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Дружба“ №44, вх. Д, ет. 4    
До Красимир Митков Иванов гр. София, ул. „Маестро Г. Атанасов“ №7
До Иво Митков Иванов от гр. София, ул. „Страцин“ №9
До Иван Георгиев Петров от гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №22, вх. Е
До Димитър Иванов Петров от гр. София, ул. „Герлово“ №1
До Васил Стойнев Давидков от гр. Перник, ул. „Стомана“№2, вх. Б
До Велка Стойнева Хинкова от гр. София, ж.к. „Люлин“ №606, вх. В
До Десислава Николаева Давидкова от гр. София, ул. „Емилиян Станев“№87а
До Симеон Костов Кръстев от гр. Перник, ул. „Лом“ №3, вх. В
До Теодора Иванова Сотирова от гр. Пловдив, ул. „Антим I“ №26
До Александра Василева Мицова от ж.к. „Обеля 2“ №268, вх. Б
До Николина Георгиева Атанасова от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“№328
До Георги Владимиров Яневски от гр. Кюстендил, ул. „Шейново“ №23
До Теменужка Любенова Стефанова от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ №48   

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ № 67461.4.122, местност Сенарски път по КККР на с. Слокощица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на  имота от „земеделска“ в „неземеделска“ за жилищно строителство.  
Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов – гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определената със Заповед № РД-00-1191/07.09.2022 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Контрол по строителството“ следва да се явят за решаване на тест на 26.09.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.09.2022 г. в 14.00 часа

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса  един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

В съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста

Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка.
Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Съгласно решение на конкурсната комисия минимална оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 от НПКПМДСл.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, преценявайки относителната им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
Определя коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
Определя коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1194/07.09.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4599 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 207.00 /двеста и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.4149; 41112.503.1782; 41112.503.4150, съгласно скица - проект № 15-1104617-11.10.2021г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Цар Борис І“.
Начална тръжна цена 19 700 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 1000 лева
2. Незастроен, урегулиран поземлен имот VI - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 862.00 /осемстотин шестдесет и два/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ V - общ.; от юг: край на регулация; от запад: край на регулация, съгласно скица №44/04.02.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Багренци, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
3. Незастроен, урегулиран поземлен имот ХII, кв. 14 по плана на с. Горна Брестница, целия с площ 745.00 /седемстотин четиридесет и пет/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 48-49; от изток и юг: край на регулация; от запад: УПИ ХI и ПИ 85, съгласно скица № 285/16.07.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Горна Брестница, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.83 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 2690.00 /двe хиляди шестстотин и деветдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000114. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот І - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.13.82; 66891.13.80; 66891.14.35; 66891.2.422 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-17451-11.01.2021 г., издадена от АГКК - София. Адрес: с.Скриняно, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5889/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 22 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 6786.00 /шест хиляди седемстотин осемдесет и шест / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000116. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот ІІ - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Съгласно скица № 15-17456-11.01.2021г., издадена от АГКК - София. Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5890/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 41 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 2000 лева.
6. Поземлен имот с идентификатор 66891.40.14 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 3003.00 /три хиляди и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 040014, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.40.16; 66891.40.15; 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-550938-21.05.2022г., издадена от АГКК - София.Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6530/13.06.2022г.
 Начална тръжна цена 24 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.09.2022г. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.09.2022г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
         Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16 ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, реши:

І. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот – Заповед № КД-14-24 от 28.01.2010 г. на началника на СГКК – Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. Калосия № 19, с площ 15 900 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1777, кв. 212, ведно с намиращата се в него сграда с идентификатор 41112.504.9, състояща се от ниско тяло на два етажа, година на построяване 1991 г., и високо тяло на седем етажа, година на построяване 1983 г., с обща застроена площ 1660 кв. м и обща разгъната застроена площ 6497 кв. м, предназначение: хотел; при съседи на имота: 1. 41112.504.1371, 2. 41112.504.2021, 3. 41112.504.2046, 4. 41112.41.5, 5. 41112.41.70, 6. 41112.504.1325, 7. 41112.504.1324 и 8. 41112.504.1 2023, съгласно скица № 15-511983/10.06.2019 г., издадена от СГКК – Кюстендил, ведно със всички подобрения, оборудване и обзавеждане.

II. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. І от настоящото решение имот общо в размер на 6 982 000 лв.

III. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. І от настоящото решение недвижим имот в размер на 6 982 000 лв. и стъпка на наддаване – 69 820 лв.

IV. Определя депозит за участие в търга в размер на 698 200 лв. и краен срок за внасянето му – 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

V. Тръжната документация за участие в търга се закупува в дирекция „Икономически дейности“ срещу документ за платена такса/цена в размер на 50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644, код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

VI. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименование на обекта и името на участника в срок до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в административната сграда на Община Кюстендил, Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция „Икономически дейности“.

VII. Търгът да се проведе от 14 ч. на 26-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.

VIII. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на имота при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

IX. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

X. Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер на 698 200 лв. – 36-ият ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

XI. Срок за подаване на предложения – до 17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

XII. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

ХІІІ. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в дирекция „Икономически дейности“.

ХІV. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗДДС, с изключение на сградите и прилежащия терен към сградите, които не са нови.

ХV. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

XVI. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.

XV II. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва: 5 членове и 2 резервни.

XVIII. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на община Кюстендил протокола от търга.

XIХ. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

XХ. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Споделете в социалните мрежи:

ПРОГРАМА

16 септември (петък)
10:00 – 19:00 – Получаване на стартови пакети за Маратон Кюстендил (площад Велбъдж в центъра на града на старт-финала)

17 септември (събота)
10:00 – 19:00 – получаване на стартови пакети за Mаратон Kюстендил (площад Велбъдж)

18 септември (неделя)
9:00 – Старт на маратон и полумаратон
9:10 – Старт на 2 км за любители – fun run
9:16 – 9:30 – Финал 2 км
9:50 – Награждаване 2 км
10:40 – Награждаване на полумаратон – мъже
10:50 – Награждаване на полумаратон – жени
12:10 – Награждаване на маратон – мъже
12:20 – Награждаване на маратон – жени
12:30 – Награждаване на балканския маратон – мъже
12:40 – Награждаване на балканския маратон – жени
12:45 – Награждаване на националния шампионат по маратон – мъже
12:50 – Награждаване на националния шампионат по маратон – жени
15:00 – Финал на маратона

Маратон Кюстендил - Run Bulgaria

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че се организира обществено обсъждане на проект "Частично изменение на действащ ОУП на Община Кюстендил и Подробен устройствен план- план за застрояване за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 41112.18.272, м. "Оризарско гумно", гр. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала"

Обсъждането ще се проведе на 14.09.2022г. от 10.00ч. до 11.00ч. в голямата зала на читалище "Братство".

Проектите се намират в Община Кюстендил и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта: "БИО ЕКО ПРОМ" ЕООД

Споделете в социалните мрежи:

Ученици от 5-12 клас могат да кандидатстват онлайн до 2 октомври

Кюстендил, 1 септември 2022 г. – Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места. От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмите в гр. Кюстендил се реализират в сътрудничество с ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, ОУ „Проф. Марин Дринов“ и с подкрепата на Община Кюстендил и Христо Борисов, който е съосновател на Payhawk.
„Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел, и през учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.


Кандидатстване и приемен тест
Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври.

Ново разпределение на програми по възрастови групи
Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Гимназиалните ученици могат да участват в програма „Дигитални науки“.

От тази учебна година, обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна могат да кандидатстват за една от три програми – „Дигитални науки“, „Разработка на игри“ и „Уеб програмиране“.

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да избират между 2 програми – „Разработка на игри“ и „Алгоритмично програмиране“.


Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.


Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.
От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.
Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация „Америка за България“
Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. За повече информация: www.us4bg.org.

Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

За контакт, Училищна Телерик Академия
Мадлен Димитрова
ПР и Маркетинг специалист
Е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Споделете в социалните мрежи:

Списък на оценени и класирани кандидати по проект „Патронажна грижа + в Община Кюстендил”, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + Компонент 2“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал“, представяме на Вашето внимание следното класиране:

I. КАНДИДАТИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ:

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ” ТРУДОВИ ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ С ЛИЦАТА, КЛАСИРАНИ НА 1 - ВО  И 2 - РО МЯСТО.

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ТОЧКИ

1.

Силвия Георгиева Илиева

16 т.

2.

Александрина Ивайлова Витанова

15 т.В случай, че лицето откаже да сключи договор или не започне работа в законоустановения срок,  договор се предлага на кандидата, следващ в Списъка с оценените и класирани кандидати.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517