ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Културният съвет към Община Кюстендил се учредява в изпълнение на  проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ BGCULTURE-2.001-0117-C01  и ще представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми.

Предвижда се Съветът да се състои от нечетен брой участници с максимален брой 7. 

Основни цели на Културния съвет са: 

 • Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Кюстендил чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Троян и Община Шумен, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen(Норвегия);
 • Повишаване капацитета и финансовата устойчивост на културните оператори;
 • Развиването на нови подходи и модели за създаването на артистични продукти;
 • Създаване на партньорски мрежи;
 • Популяризиране на дейността на Културните съвети;
 • Ангажиране на съществуващи и достигане до нови публики;
 • Кандидатстване за общинско, национално и европейско финансиранe;
 • Комуникиране с бизнес организации с цел осигуряване на спонсорства.

Процедурата ще бъде отворена до 30.12.2022

За да попълните формуляра за кандидатстване, моля последвайте линка: https://forms.office.com/r/Z2n8x1CSVv.

Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проекта е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и артистичнипрояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от ежегоден, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия. 

www.eeagrants.bg

www.asori.org

www.ritualgatherings.com

Споделете в социалните мрежи:

По проект BG16RFOP001-1.030-0008-СО2 „Основно обновяване на незастроени със сгради площи в УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.030 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Кюстендил“, част от процедура BG16RFOP001-1.039
Община Кюстендил има удоволствието да Ви покани на заключителната пресконференция за представяне на изпълнението на дейностите по проект „Основно обновяване на незастроени със сгради площи в УПИ VIII, кв.176 по плана на гр. Кюстендил.
Събитието е в изпълнение на дейностите по проекта, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж  2014-2020“.
Заключителната пресконференция ще се състои на 29.11.2022 г. от 11:00 ч. в Килийното училище, гр. Кюстендил.
Каним всички желаещи да присъстват на събитието!

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1594/23.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, разрешава да се изработи проект         ИПУП – ПЗ в обхвата на УПИ III –  2808  в кв. 154 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил,  за определяне задължителните линий за застрояване, като начина на застрояване е свър-зано на страничната имотна граница с УПИ IV  – 2807, кв. 154 от плана , съгласно дейс-тващия застроителен план на ЦГЧ. Устройствените показатели и характеристики за заст-рояване са съобразени с изискванията на чл.38 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВ-ТУЗ за смесена централна част зона /Ц/.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Фидана Кирилова Кьосевска.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-1626/29.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК за допусната явна фактическа грешка в Заповед № РД-00-1605/24.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил, публикувана на сайта на Община Кюстендил е допуснато Изменение в Заповед № РД-00-1605/24.11.2022 година за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

ПРЕКРАТЯВАМ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА ЗА СЛЕДНИЯ ИМОТ:

 1. II. Отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години

      22. ПИ с идентификатор24.74 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,741 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Въртешката“ актуван с АОС №6685/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Със Заповед №РД-00-1605/24.11.2022 година на Кмета на Община Кюстендил на 06.12.2022 година от 10,00 часа в сградата на Килийното училище да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години и за отдаване под аренда за срок от 10 години на земеделска земя за създаване на трайни насаждения от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:

I. Отдаване под аренда на земеделска земя за създаване на трайни насаждения за срок от 10 години

1. ПИ с идентификатор 67790.4.33 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 2,930 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност: "Средно поле", актуван с АОС №6552/15.07.2022 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;
2. ПИ с идентификатор 23282.82.20 в землището на с. Драговищица, общ. Кюстендил, с площ 1,487 дка, начин на трайно ползване „Овощна градина“, категория на земята 5, местност: "Валоже", актуван с АОС №6619/23.08.2022 година, с начална тръжна цена 24,00 лв./дка;

II. Отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години

1. ПИ с идентификатор 04323.3.14 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 3,930 дка, с начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9, Местност "Арбалика" актуван с АОС №6666/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
2. ПИ с идентификатор 04323.3.16 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 4,500 дка, с Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9 Местност "Арбалика"  актуван с АОС №6667/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
3. ПИ с идентификатор 04323.3.29 в землището на с. Блатец, общ. Кюстендил, с площ 14,005 дка, Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 9 Местност "Арбалика" актуван с АОС №5672/14.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
4. ПИ с идентификатор 04796.15.369 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 12,036 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, местност "Чукарката" актуван с АОС №6669/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
5. ПИ с идентификатор 04796.11.315 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с площ 1,042 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, Местност: "Свиндаци" актуван с АОС №6670/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
6. ПИ с идентификатор 16995.84.60 в землището на с. Горно Уйно, общ. Кюстендил, с площ 104,317 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 9, местност: "Терзина падина“, актуван с АОС №6668/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;
7. ПИ с идентификатор 22811.19.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 18,351 дка, Начин на трайно ползване „Нива“, Категория на земята 5 Местност: "Планинница" актуван с АОС №5311/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
8. ПИ с идентификатор 22811.8.146 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,471 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност: "Врътковец"  актуван с АОС №6672/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
9. ПИ с идентификатор 22811.8.141 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,173 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Люти дол" актуван с АОС №6673/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
10. ПИ с идентификатор 22811.8.66 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 5,998 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Врътковец" актуван с АОС №6674/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
11. ПИ с идентификатор 22811.8.67 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,999 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6675/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
12. ПИ с идентификатор 22811.8.75 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6676/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
13. ПИ с идентификатор 22811.8.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,609 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6677/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
14. ПИ с идентификатор 22811.8.56 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,968 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6678/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
15. ПИ с идентификатор 22811.8.55 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,399 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6679/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
16. ПИ с идентификатор 22811.8.54 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,781 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6680/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
17. ПИ с идентификатор 22811.8.53 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,227 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6681/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
18. ПИ с идентификатор 22811.8.52 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,165 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Изворо" актуван с АОС №6682/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
19. ПИ с идентификатор 22811.8.47 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 2,000 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Коприва" актуван с АОС №6683/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
20. ПИ с идентификатор 22811.8.48 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 14,213 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 10, местност "Коприва" актуван с АОС №5310/25.11.2019 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
21. ПИ с идентификатор 22811.8.36 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 0,997 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 10, местност "Коприва" актуван с АОС №6684/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 8,40 лв./дка;
22. ПИ с идентификатор 22811.24.74 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 3,741 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Въртешката“ актуван с АОС №6685/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
23. ПИ с идентификатор 22811.22.20 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с площ 1,575 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Жълта бара" актуван с АОС №6686/09.11.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
24. ПИ с идентификатор 29386.17.82 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 13,108 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Д. бахча" актуван с АОС №5678/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
25. ПИ с идентификатор 29386.7.1 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 16,317дка, начин на трайно ползване „Изоставена орна земя“, категорията на земята 5, местност: "Грамаге" актуван с АОС №5002/04.12.2018 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
26. ПИ с идентификатор 29386.18.80 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 5,823 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6286/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
27. ПИ с идентификатор 29386.18.183 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 0,882 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Дабе" актуван с АОС №6287/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
28. ПИ с идентификатор 29386.18.17 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил,с площ 2,525 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6284/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
29. ПИ с идентификатор 29386.18.19 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 6,762 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе" актуван с АОС №6285/09.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
30. ПИ с идентификатор 29386.18.248 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 0,765 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Дабе“ актуван с АОС №6671/08.11.2022 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
31. ПИ с идентификатор 29386.9.25 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 9,177 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категорията на земята 5, местност: "Лешовица" актуван с АОС №6289/10.11.2022 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
32. ПИ с идентификатор 29386.43.37 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 2,290 дка, начин на трайно ползване “Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6293/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
33. ПИ с идентификатор 29386.43.51 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,766 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6294/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
34. ПИ с идентификатор 29386.43.55 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,315 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност: "Крънолица" актуван с АОС №6295/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
35. ПИ с идентификатор 29386.43.56 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 1,342 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Крънолица" актуван с АОС №6296/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
36. ПИ с идентификатор 29386.43.6 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с площ 3,683 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 5, местност "Орището" актуван с АОС №6290/10.11.2021 година, с начална тръжна цена 16,80 лв./дка;
37. ПИ с идентификатор 67790.22.33 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 9,518 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 6, местност "Брегория" актуван с АОС №6649/31.10.2022 година, с начална тръжна цена 14,40 лв./дка;
38. ПИ с идентификатор 67790.18.46 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,765 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност: "Брегория" актуван с АОС №6650/31.10.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
39. ПИ с идентификатор 67790.18.8 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,753 дка, начин на трайно ползване“ Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6651/02.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
40. ПИ с идентификатор 67790.18.63 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,737 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6652/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
41. ПИ с идентификатор 67790.18.62 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,313 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория"  актуван с АОС №6653/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
42. ПИ с идентификатор 67790.18.146 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,500 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6654/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
43. ПИ с идентификатор 67790.18.142 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,110 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност: "Брегория" актуван с АОС №6655/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
44. ПИ с идентификатор 67790.18.66 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,086 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6656/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
45. ПИ с идентификатор 67790.18.72 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,656 дка, начин на трайно ползване “Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6657/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
46. ПИ с идентификатор 67790.18.65 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,829дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6658/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
47. ПИ с идентификатор 67790.18.78 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,636 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6659/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
48. ПИ с идентификатор 67790.18.92 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,623 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория“ актуван с АОС №6660/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
49. ПИ с идентификатор 67790.4.31 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 1,100 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност "Средно поле" актуван с АОС №6661/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
50. ПИ с идентификатор 67790.4.32 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,720 дка, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“, категория на земята 3, местност "Средно поле" актуван с АОС №6628/07.10.2022 година, с начална тръжна цена 19,20 лв./дка;
51. ПИ с идентификатор 67790.18.49 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с площ 0,825 дка, начин на трайно ползване „Нива“, категория на земята 4, местност "Брегория" актуван с АОС №6662/03.11.2022 година, с начална тръжна цена 18,00 лв./дка;
52. ПИ с идентификатор 35835.2.63 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Кал.дол” с общ размер 10,955 дка, актуван с АОС №5679/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 9,60 лв./дка;

При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 13.12.2022 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №24, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на 02.12.2022г. Попълнените документи се входират в деловодството на общината до 15,00 часа на 05.12.2022г.
За повторния търг документи се получават до 15,00 часа на 09.12.2022г. и се входират до 15,00 часа на 12.12.2022г.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 02.12.2022г., а за повторния търг до 15,00 часа на 09.12.2022г.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба№3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5;
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.
Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Директор на дирекция „ИД“.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1599/23.11.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен уст-ройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IХ-131 и УПИ XI-123 в кв. 17 по действащия план за регулация на с. Радловци, общ. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационните граници между тях.
Със заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложители на проекта са Елена Димитрова Багалийска, Василка Димитрова Атанасова, Снежанка Петрова Георгиева и Галя Михайлова Веселинова.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“,предоставям следното:

 ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Димитринка Димитрова Марина

Кинезитерапевт/Рехабилитатор

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран от  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал  по проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

23.11.2022

Димитринка Димитрова Марина

10:40

СЪБЕСЕДВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ  КАБИНЕТ 45

Споделете в социалните мрежи:

    По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

Милена Васкова Падинарска

Счетоводител

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства - Кюстендил“, финансиран, Административен договор № BG05M9OP001-2.061 –0007-С01 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

23.11.2022г.

Милена Васкова Падинарска

10.30ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”  за две социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/                                    

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.

 

Диана Венкова Крумова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

2.

Зоя Живкова Илиева

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

3.

Румяна Ленчова Никова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

 II.НЕ ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Йоана Стефанова Васева

ръководител

Професионалния опит не отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517