ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”  за две социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/

  1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1

Светослав Стоянов Христов

Социален работник

Отговаря на изискванията

2

Цветелина Иванова Таскова

Социален работник

Отговаря на изискванията

3

Даниела Йорданова Сергиева

Домакин/Работник поддръжка

Отговаря на изискванията

4

Маргарита Симеонова Панайотова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

5

Валентин Викторов Стоянов

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

6

Цветана Пламенова Кадийска-Драганова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

7

Ваня Панчова Пейчева

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

8

Елена Иванова Андонова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

9

Татяна Иванова Иванова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

 

  1. II. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

1.

Мария Стойнева Георгиева

Ръководител

Не отговаря на изискванията  за  заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВАЛЕНТИН САВОВ ИВАНОВ, ул. „Асен Златаров“ № 66 А, гр. Кюстендил
ДО РОСЕН ДРАГАНОВ ПЕЙЧЕВ, ул. „Асен Златаров“ № 66, гр. Кюстендил
ДО ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЛЕПОПЕЛСКИ, ул. „Асен Златаров“ № 60, гр. Кюстендил
ДО САШО МИЛЧОВ КОВАЧЕВ, ул. „Цар Освободител“ № 243, ЕТ. 2, АП. 6, гр. Кюстендил
ДО СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ, ул. „Дрин“ №13, вх. А, гр. Кюстендил
ДО ЦВЕТАНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, ул. „Дрин“ №13, вх. А, ет.  1, гр. Кюстендил
ДО СТОЯН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ, ул. „Дрин“ № 15, гр. Кюстендил
ДО ПЕТЪР ИВАНОВ ИВКОВ, ул. „Дрин“ № 15а, гр. Кюстендил
ДО  ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА, ул. „Дрин“ № 15, гр. Кюстендил
ДО ИВАН АСЕНОВ ПЕТРОВ, ул. „Дрин“ № 17, гр. Кюстендил
ДО ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ, ул. „Дрин“ №17, гр. Кюстендил
ДО АНГЕЛ ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45,  гр. Кюстендил
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ДО ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНДОНОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО РОЗАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА РИЗОВА, ул. „Черешово топче“ № 6а, гр. Кюстендил
ДО КИРИЛ СТОЯНОВ РИЗОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО СТЕФКА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 43а, гр. Кюстендил
ДО МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 43, гр. Кюстендил
ДО ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 43, гр. Кюстендил
ДО ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА, ул. „Йорданка Николова“ № 1, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 66, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че във връзка с изменение на кадастралната карта на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.500.84 – общинска собственост и отлагане на границите му по регулация е необходимо да присъствате на 26.10.2022 г. в 10.00 ч. на място.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №860, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.09.2022 г. с протокол №37/29.09.2022 г., разрешава на Иван Иличов Желявски от гр. София изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.80.26 местност Змиярника от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в ур-банизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Иван Иличов Желявски от гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Проектът  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.09.2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по проекта  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

Заявлението за регистрация на водоземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите може да видите тук.
 

Споделете в социалните мрежи:

ДО:
КРАСИМИР ТАКОВ БОЖИЛОВ
РАДКА РАЙЧОВА БОЖИЛОВА
УЛ. „ГЕОРГИ РАКОВСКИ“ №35
С. СКРИНЯНО
ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1606/01.09.2022 г. Елка Боянова Николчева е внесла за разглеждане и одобряване проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 29386.27.73 по КККР на местност Каляшица, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска” в „неземеделска” – за индивидуално жилищно строителство, като застрояването е в съответствие с чл. 19 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019 – 0023 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, Община Кюстендил обявява конкурси за провеждане на подбор на персонал, както следва:

1.За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ за следните длъжности:
•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален работник – 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 5 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.
•    Домакин/Работник поддръжка – 0,5 щ. бр.

2.За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/ за следните длъжности:

•    Ръководител - 0,5 щ. бр.;
•    Социален работник – 0,5 щ. бр.;
•    Социален терапевт – 3 щ. бр.;
•    Медицински специалист – 0,5 щ. бр.
•    Домакин/Работник поддръжка – 0,5 щ. бр.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

1.Ръководител – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено висше образование;
2.Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
3.Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
4.Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
5.Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
-Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;
-Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.
6.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1.Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2.Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
3.Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4.Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
5.Извършва анализ на дейността на ЗЖ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
6.Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
7.Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в ЗЖ;
8.Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9.Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
10.Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
11.Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЗЖ;
12.Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал
13.Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените услуги в ЗЖ;
14.Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
15.Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЗЖ;
16.Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
17.Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
18.Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.
 
2.Социален работник – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено висше образование;
2.Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
6.Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
3.Професионален опит – не се изисква;
4.Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера
5.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Осъществява комуникация с потребителите на услугата и семействата им;
2.Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите, оказва подкрепа и грижа за тях, осъществява връзките със системата от услуги и поддържането на добри партньорски отношения с местни институции, установява и поддържа връзка със семейства и близки, местна общност;
3.Отговаря за изготвянето на специализираната оценка на потребностите с мултидисциплинарния екип от ЗЖ;
4.Организира изготвянето на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарния екип на база на специализираната оценка на потребностите и в съответствие с целите, заложени в плана за действие;
5.Координира дейностите на персонала на ЗЖ при изпълнение на ежедневните им задължения, осъществява координация между потребителите и екипа за организация и управление на проекта;
6.Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
7.Комплектува документацията и поддържа досиетата на потребителите;
8.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ и извън тях, работи за социално включване на потребителите и др.

3.Социален терапевт – 8 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено основно образование;
2.Професионален опит – не се изисква;
3.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Отговаря за санитарно – хигиенните изисквания в общите помещения и стаите на потребителите;
2.Полага ежедневни грижи за потребителите - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЗЖ, помощ при и/или приготвяне на храна, помощ при къпане, тоалет, почистване на спални и други помещения, пране и гладене на дрехи  и спално бельо, подреждане на гардероб и др.;
3.Приучва настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
4.Проветрява помещенията, предава съвместно с потребителите бельото за пране, получава чисто бельо, участва в хигиенизирането на двора и окопаването на цветни алеи;
5.Почиства и дезинфекцира стаите и сервизните помещения;
6.Подпомага и съдейства за дейността на специалистите при предоставянето на услугите;
7.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
8.Работа по график.


4. Медицински специалист – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1.Завършено медицинско образование;
2.Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3.Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4.Професионален опит – не се изисква;
5.Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Наблюдава здравословното състояние на потребителите на ЗЖ и при нужда оказва долекарска помощ, съобразно компетенцията си;
2.Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите;
3.Участва в мултидисциплинарния екип за изработването на специализирани оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на потребителите на ЗЖ и в преразглеждането им;
4.Следи и контролира за хигиената в ЗЖ /отопление, проветряване, дезинфекция/;
5.Изпълнява назначенията на лекар – превръзки, раздава лекарства и изпълнява други манипулации, свързани с потребностите на потребителите на социални услуги;
6.Регистрира назначенията в специален регистър и води „Дневник инциденти“;
7.Контролира рационалното хранене на потребителите на социални услуги;
8.Води необходимата документация и отчетност;
9.Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
10.Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ЗЖ 1.

5. Домакин/Работник поддръжка – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;
3/ Свидетелство за управление на МПС – Категория В
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1.Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски принадлежности;
2.Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно облекло, канцеларски материали, както и на длъжностните лица, на които са предадени за ползване;
3.Изучава нуждите от закупуване на материали, приема и оформя поръчки и организира    закупуването им;
4.Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални активи;
5.Контролира качеството на доставените материални ценности, организира товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата документация;
6.Прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за продажбата на излишните;
7.Отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите;
8.Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали;
9.Извършва ремонтни и благоустройствени дейности, свързани с поддържане базата на ЗЖ;
10.Събира и изнася отпадъци на определените за целта места;
11.Извършва поддръжка и ремонт на врати, прозорци, мебели и други неквалифицирани дейности по поддръжка;
12.Следи за изправността на отчитащите прибори и уреди;
13.Разпознава, разчита и използва електротехническата документация – наредби,  правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и др.;
14.Поддържа складове, мазета и дворни площи;
15.Изпълнява и други възложени задачи от ръководителя на ЗЖ.

 Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.
Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец; Приложение 1;
- Автобиография - по образец ; Приложение 2;


-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
-Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/;
      
Документите по образец се получават в Община Кюстендил на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.
Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 03.10.2022 г. до 14.10.2022 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-31
ВАЖНО:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 18.10.2022 г. на информационното табло с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Стефана Георгиева Катърджиева от гр. Стара Загора, ул. „Христина Морфова“, №2, вх. А, ет. 1, ап. 3
До Биляна Огнянова Радкова от гр. София, бул. „Константин Величков“ №149,  ет. 4, ап. 16

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1121/23.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен внесения Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Гола Велика от КККР на гр. Кюстендил, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя „За земеделски труд и отдих“ в терен за „вилни нужди“ и установяване на устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев, гр. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517