ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

В изпълнение на чл. 35, ал. 1 от Закона за социалните услуги /ЗСУ/ и чл. 37, ал. 1 от Наредбата за планиране на социалните услуги в Община Кюстендил е разработен Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Въз основа на Анализа на потребностите е изготвено Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и включването им в Националната карта на социалните услуги.
Съгласно чл. 42, ал.1 и ал.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на Община Кюстендил организира публично представяне на Анализа на потребностите и обсъждане на Предложението за планирането в Община Кюстендил на социалните услуги на общинско и областно ниво.
На основание чл. 42, ал.1 и ал. 3, т. 1 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Кюстендил публикува Анализа на потребностите от социални услуги и Предложението за планиране на социалните услуги на интернет страницата на общината за мнения, становища и предложения от заинтересованите лица, които могат да се бъдат депозирани в срок до 06.04.2023 г., в деловодството на Община Кюстендил или на следния електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Анализ на потребностите и Предложение за планиране в Община Кюстендил на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и включването им в Националната карта на социалните услуги можете за изтеглите от тук

Споделете в социалните мрежи:

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за Експерт „Информационно обслужване и услуги“ в ОИЦ – Кюстендил, Комисия назначена със Заповед № РД-00-385/14.03.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил

I.    Допуска до явяване на тест следните кандидати:

Симона Тонева Митева

II.    Недопуска до явяване на тест следните кандидати:

Зорница Василева Кадийска-Спасова – предоставените документи не удостоверяват
          изпълнението на изискването за минимум 1 г.  
          професионален опит по проекти.

Тестът ще се проведе на 24 март (петък) 2023 г. от 10:00 ч. в административната сграда на Община Кюстендил, гр.Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1 , ет.2 , стая № 41
В деня на теста кандидатите да се явят в 9.45 ч. До тест се допуска само срещу легитимация с документ за самоличност.

Споделете в социалните мрежи:

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, с която общината ни наскоро подписа споразумение за сътрудничество, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в човешкото тяло.
Предстои да се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт.
Повече информация за събитието може да прочетете тук

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1011, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 23.02.2023 г., Протокол №43, Общинският съвет допуска допълване на Решение №950/29.12.2022 г., Протокол №41   

Вместо: Разрешава на Даниел Владимиров Испорски да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 16026.79.363 от КККТ на с. Горановци, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ трафопост ТП „ДЗС Горановци“, разположен в ПИ 16026.80.1, местност Анъмица – пасище, общинска собственост, преминава по ПИ 16026.79.334 – селскостопански път, публична общинска собственост и достига до ново табло на ФЕЦ, разположено в имота на възложителя ПИ 16026.79.363, където ще бъде изградена ФЕЦ, като дължината на проектното трасе е 87 м., а площта на засегнатите от сервитута (по 2 м. от оста на кабела) имоти е 348 кв. м.

Да се чете: Разрешава на Даниел Владимиров Испорски да възложи за своя сметка изработването на проект за ПУП-ПП за определяне на трасе на подземна линия за захранване на бъдеща фотоволтаична централа в ПИ 16026.79.363 от КККТ на с. Горановци, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ трафопост ТП „ДЗС Горановци“, разположен в ПИ 16026.80.1, местност Анъмица – пасище, общинска собственост, преминава по ПИ 16026.79.334 – селскостопански път, публична общинска собственост, ПИ 16026.79.259 – територия на транспорта – публична общинска собственост и достига до ново табло на ФЕЦ, разположено в имота на възложителя ПИ 16026.79.363, където ще бъде изградена ФЕЦ, като дължината на проектното трасе е 87 м., а площта на засегнатите от сервитута (по 2 м. от оста на кабела) имоти е 348 кв. м.

 Искането за допълване на Решение №950/29.12.2022 г. е направено със заявление вх. №94-00-950/03.02.2023 г. от възложителя Даниел Владимиров Испорски.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЕТ “НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА“, ГР. КЮСТЕНДИЛ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАВРЕВ, ГР. СОФИЯ, Н-К НА ЙОРДАН ИВАНЧОВ ЛАЗОВ
ВЛАДИСЛАВ РАДОСЛАВОВ ВЕЛКОВ ОТ ГР. СОФИЯ
МЛАДЕН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. СОФИЯ И СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ ОТ ГР. КОПРИВЩИЦА, Н-ЦИ НА МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ
ВЕСЕЛКА ДРАГАНОВА АНТОВА, НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ И ЮЛИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТУРКОВ

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-210/ 08.02.2023 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ - за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 995 kW, като параметрите за застрояване са съобразени  с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).
Възложител на проекта е Димитър Георгиев Бакалов.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До Антоанета Димитрова Кирова от гр. София, ж.к. „Христо Смирненски” №76, ет. 1, ап. 1
До Николай Георгиев Велков от гр. Кюстендил, ул. „Христо Ботев“ №36
До Ана Николова Томова от гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 93, вх. А, ет. 6         
Съобщаваме Ви, че със Заповед №РД-00-175/31.01.2023 г. на кмета на Община Кюстендил, Райна Славчова Йорданова придобива право на собственост върху земеделска земя с площ 600 м2 – поземлен имот № 44183.92.1 в местността Пладнище, землище на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил. Проекта и мотивите към него може да видите тук

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Правилника на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1.
Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни  от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-344/ 06.03.2023 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ IX-78 и УПИ X-76 в кв. 17 по плана на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е  привеждане на регулационната граница между цитираните УПИ в съответствие с имотната граница между ПИ 29386.501.78 и ПИ 29386.501.79 от кадастралната карта на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-315/22.02.2023 г. от Иво Стефанов Илиев и Йордан Симеонов Петров.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-328/02.03.2023 година на Кмета на Община Кюстендил на 16.03.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински помещения и терен, при спазване изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12А/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 8,06 м2 търговска площ и 14,17 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Помещение за магазин за продажба на хранителни стоки /№12/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5 с адрес: гр.Кюстендил на площад “I-ви май“, състоящо се от 7,71 м2 търговска площ и 15,06 м2 складова площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
3. Сектор №1 за търговци с регистрирани земеделски производители за продажба на плодове и зеленчуци – за отдаване под наем на 1 /един/ брой преместваеми съоръжения /маса/ с номер №1, съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. ”Харковска” по плана на гр. Кюстендил – 1,50 м2 площ на масата, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
4.Помещение в мазето на сградата, находяща се в ПИ XVI по кадастралния план на с. Ръсово, общ. Кюстендил, състоящо се от 120,00 м2 площ за склад, с начална тръжна цена 1,10 лева/м2 на месец без ДДС.
5.Помещение, находящо се на първия етаж в сградата изградена в УПИ I, кв.7 по плана на с. Долно село състоящо се от 12,00 м2 площ за пощенска стнация с месечен наем в размер на 21,60 лева  с ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обекти с №1 и №2 е 35% от цената за търговска площ и върху същите се начислява 20% ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 23.03.2023 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №25, Дирекция “ИД” до 15,00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 15.03.2023 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 22.03.2023 година.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  Община Кюстендил. Проекта и мотивите към него може да видите тук

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1.
Срокът за провеждане на обществени консултации е 30 дни  от публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 46

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт