ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 1116/ 25.05.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застро-яване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 56378.11.120 по КККР, местност Дедоманово, с. Пи-перков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на терито-рията на имота от земеделска в урбанизирана – „за жилищно строителство“, с нормативи в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на уст-ройствена зона с малка височина (Жм).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Даниела Атанасова Милкова.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1114, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2023 г. с протокол №46/25.05.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.33.79, местност Белия камък по КККР на град Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „урбанизирана“ – за жилищно строителство с нормативи в съот-ветствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) и одобрява заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Васил Бориславов Стоицов, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1117, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №46, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 41112.83.551,  местност Гола Велика по КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил. С проекта се пред-вижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизи-рана – за вилно застрояване, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на устройствена зона – вилна зона (Ов). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-680/02.05.2023 г. от Валентин Иванов Колев и Диана Милчова Колева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1115, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №46, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот 04796.11.23,  местност Широ-ка ливада по КККР на землището на с. Богослов, общ. Кюстендил. С проекта се пред-вижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизи-рана – за ваканционно селище, с нормативи в съответствие с чл. 28 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, с нормативи, отговарящи на устройство на територии за  рекреаци-онни дейности (Ос). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-161/11.05.2023 г. от Димитър Стоев Димитров.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1113, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2023 г., Протокол №46, Общинският съвет разрешава на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД, гр. София изработването за негова сметка на проект за подробен устройствен план – парцеларен план  за определяне на трасе за електропроводна линия 20 кV, започващо от TП „Двори-ще“, разположен в урбанизираната територия (извън обхвата на проекта за ПУП-ПП) и преминава през ПИ 20208.33.528 и ПИ 20208.28.528 от действащата КККР на землището на с. Дворище, общ. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-23-616/20.04.2023 г. от „ЕРМ Запад“ АД, гр. София.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-756/29.05.2023 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 19.06.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 19.06.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
• Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
• До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
• Продължителността на интервюто е до 20 минути.
• При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия. Минималният резултат при който се счита, че кандидатът е издържал интервюто е 15 точки.
• Всеки член на комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС.
• Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: https://kustendil.bg

 

Споделете в социалните мрежи:

До Симеон Александров Витанов от гр. София, ж.к. „Лагера“ № 50, вх. В, ет. 2, ап. 40
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-615/02.05.2023 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ XII-101, УПИ XIII-261, УПИ VI-„общ. НС, ГК на ОбНС“ в кв. 2 и улица с о.т.11-о.т.28 по действащия регулационен план на с. Гюешево, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Антони Кирилов Иванов и Красимира Димитрова Генова, гр. София.
Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.
Заинтересуваните лица могат да обжалват заповедта в 14-дневен срок от съобщаването и чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Благотворителната инициатива ще се проведе на 16.06.2023г. от 18:00ч. в Общински театър- Кюстендил, като участие ще вземат: Фолклорен ансамбъл „Родолюбие“, Мона, к.а „Класико“, Димана Крумова, Димитър Стоймиров, секстет „Пендара“, Любомира Симеонова, Карина Петрова.

Билети може да закупите на телефонен номер: +359 87 709

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1102, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 25.05.2023 г. с протокол №46/27.04.2023 г., се отменя Решение №1078, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г. с протокол № 45/27.04.2023 г., поради противоречието му с императивните норми на § 12, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от ЗР към ЗИД на ЗПЗП.

Споделете в социалните мрежи:

Кампанията се провежда под мотото:
„Рециклирай пластмасовите бутилки и метални кенове - Спаси живот!“ и има за цел 70% увеличение на събраните рециклируеми отпадъци

Община Кюстендил и Екопак България имат удоволствието да споделят с Вас резултатите от провелото се през месец април еко-състезанието, между училищата на територията на гр. Кюстендил.
Всички 8 училища, взели участие се представиха подобаващо, като общото събрано количество на годните за рециклиране отпадъци е 652 кг, от които 77 кг алуминиеви кенчета и 576 кг пластмасови бутилки. Безспорен първенец със събрани 221 кг, пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета е НУ „Свети Климент Охридски“. На второ място със събрани 197 кг е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Всички участници  получиха кошове за разделно събиране на отпадъци с помощта, на които да продължат добрата практика, а за първите и вторите в надпреварата, бяха предоставени  и комплекти с топки за волейбол, футбол и баскетбол.
Кампанията продължава, като целта е да се увеличи с поне 70% събираемостта на пластмасови бутилки и алуминиеви кенове на територията на общината Кюстендил, за периода от март до декември 2023 г. спрямо същия период на миналата година. Ако целта бъде постигната или надмината, ЕКОПАК ще осигури възможност за животоспасяваща първа помощ при сърдечен арест, от която могат да се възползват всички граждани на Община Кюстендил. При успешен резултат от кампанията ще бъдат поставени един или няколко автоматични дефибрилатора на подходящи обществени места в града.

 

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 49

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт