ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-1231/29.08.2023 г.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ЕКОЛОГИЯ" при дирекция "Строителство, устройствено и инвестиционно планиране" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Организиране, планиране, ръководство, координиране и контрол на отдел „Капитално строителство и екология“ – обезпечава законосъобразното протичане на процеса на строителството чрез осъществяване на предварителен контрол за съответствието на представените проекти.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – машинно инженерство, архитектура, строителство и геодезия, науки за земята, общо инженерство
•    Години професионален опит  - 3 /три години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма
3.Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
•    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 600 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, Заповед № РД01-1319/22.07.2022 г. на ИД на АСП, Решение №831/31.08.2022 г. на ОбС-Кюстендил, Решение №1001/23.02.2023 г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1356 от 10.10.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил, представя следното:
   
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“
с адрес: гр. Кюстендил ул. Даскал Димитри № 30, специализирана социална услуга за осигуряване на дневни, полудневни и почасови услуги за 40 лица с увреждания

1. Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1/Завършено висше образование;
2/Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3/Области на образование: Кинезитерапия;
4/Професионален опит – не се изисква;
5/Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1/Организира и провежда всички рехабилитационни мероприятия на потребителите на ДЦПЛУ;
2/Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в ДЦПЛУ и в домашна среда;
3/Организира и провежда рехабилитационна физкултура, свързана с потребностите на потребителите на социалната услуга;
4/Провежда групови и индивидуални процедури, съгласно предписанията на лекаря, като следи за реакцията от потребителите на социалната услуга;
5/Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график;
6/Води необходимата документация и отчетност;
7/Участва в планирането и реализирането на дейности и мероприятия в ДЦПЛУ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване
 
Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
 Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
-Документ за завършено образование – копие;
-Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
-Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в „Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания“ на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри” № 30 или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените дейности.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри” № 30 от 21.08.2023 г. до 08.09.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на в Дневен център  за пълнолетни лица с увреждания на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри” № 30 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 0898484530; 078/939678

Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 11.09.2023 г. на информационното табло на дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Кюстендил, ул. „Даскал Димитри ”№ 30 и на сайта на община Кюстендил.


Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

09.05.2023 ГОД. (ВТОРНИК)

1.                   

18.08.2023

Вх. №1/03.08.2023г.

10:00 ч.

2.                   

18.08.2023

Вх.­­№2/07.08.2023г.

10:15 ч.

3.                   

18.08.2023

Вх.­­ №3 /11.08.2023г.

10:30 ч.

4.                   

18.08.2023

Вх. №4/11.08.2023г.

10:45 ч.

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил, кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.        

Вх.­­№1/03.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

2.        

Вх.­­№2 /07.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

3.        

Вх.­­№3/11.08.2023г.

Касиер- домакин

Отговаря на изискванията

4.        

Вх.­­№4/11.08.2023г.

Медицински специалист

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: вх. № 94-00-2813/13.07.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с дейността  на Център за работа с деца на улицата, Заповед № РД01-0414/10.03.2023г. на ИД на АСП и  Решение №1037/30.03.2023  г. на ОбС-Кюстендил и Заповед №РД-00-1036 от 18.07.2023 г. на Кмета на Община Кюстендил,
Център за работа с деца на улицата представя следното:

Обявление за провеждане на подбор на персонал за "Център за работа с деца на улицата"
с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Власина“ № З,

1.Психолог- 1 щ. бр.

Изисквания за заемане на длъжността:
1)  Завършено висше образование;
2)  Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”;
3 Области на образование: Социални, стопански и правни науки. Професионално направление – Психология;
4)  Професионален опит – не се изисква, но професионалният опит в социална или образователна сфера и работа с уязвими групи е предимство;
5)  Добро познаване на нормативните актове в социалната сфера.
6) Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
Предлаганата услуга е почасова за потребителите.
1/ Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите на ЦРДУ;
2/ Участва в преразглеждането и актуализиране на плана;
3/ Обсъжда с потребителите на услугата и техните семействата въпроси, свързани с личностните нужди и потребности;
4/ Работи с потребителите на услугата и семействата им при нужда, самостоятелно или групово;
5/ Провежда консултации с потребителите и техните близки и оказва психологическа подкрепа;
6/ Съдейства при възникнали трудности в общуването и в поведението;
7/ Участва и провежда обучения за формиране на социални умения, групи за взаимопомощ и др.;
8/ Участва в мобилната работа на екипа от ЦРДУ;
9/ Участва в мултидисциплинарен екип за работа по всеки случай в ЦРДУ;
10/ Работи по изготвени от него годишна програма и месечен график.      
11/ Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЦРДУ.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.

Документите по образец се получават в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3

Място и срок за подаване на документите:                                             
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 от 11.08.2023 г. до 21.08.2023 г. включително. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло  на Център за работа с деца на улицата гр. Кюстендил, ул. Власина , № 3 и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/986186
Важно:
Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 22.08.2023 г. на информационното табло на център за работа с деца на улицата, гр.Кюстендил, ул.“Власина“ , № 3  и на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Въпреки разговорите с министър председателя Гълъб Донев и министъра на енергетиката Росен Христов до момента не са постъпили данни за отмяна на решението на Министерски съвет, публикувано в ДВ бр.17/21.02.2023г., с което се дава разрешение за откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми, в площ „Здравков дол“, разположена на територията на общини Кюстендил и община Трекляно.
Не можем да допуснем заплаха за здравето и живота на жителите на община Кюстендил и за това организираме подписка против провеждането на процедури по издаване на разрешения за търсене, проучване и добив на метални полезни изкопаеми и сключване на договори за концесия за добив на полезни изкопаеми на територията на община Кюстендил.
Събраните подписи ще бъдат внесени на сесията на Общински съвет Кюстендил на 31.08.2023г. и ще се предложи декларация, която ще бъде съгласувана с всички парламентарни групи. След гласуваната подкрепа декларацията и подписката ще бъдат изпратени до Министерство на енергетиката и ресорната комисия в Народното събрание.

Уважаеми съграждани, всеки, който иска да се противопостави на заплахите за живота и здравето си, от добива  на метални полезни изкопаеми може да положи подпис във:
- Сградата на община Кюстендил
- Сградата на Местни данъци и такси
- На касата на киносалона  в Общински театър- Кюстендил
- Сграда на НЧ „Братство“
- Двете общински поликлиники
- Спортен комплекс „Осогово“ (при охраната на главния вход)
- В кметствата на селата (от съботния ден)
- Автогара Кюстендил
- Всички общински предприятия

Благодарим Ви за подкрепата!

Споделете в социалните мрежи:

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Кюстендил за 2022 година. Поради късното приемане на Закона за държавния бюджет за 2023 г., който е обнародван в Държавен вестник на 01.08.2023 г. и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Кмета на общината Ви кани да участвате в общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2023 г.

Публичното обсъждането ще се проведе на 11.08.2023 г. (петък) от 12:00 часа в Заседателната зала на общинска администрация Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1.

Проектът за бюджет на община Кюстендил за 2023 г. и проектът на Поименен списък на капиталовите разходи по бюджета за 2023 г., както и проекта за бюджет на кметствата са обявени на официалната страница на Общината на 03.08.2023 г. за запознаване на заинтересованите страни и  може да изтеглите от тук.

Доклад към Проекто-бюджета на Община Кюстендил за 2023 година 

За желаещите да вземат участие в публичното обсъждане, които нямат възможност да присъстват в залата, ще бъде създадена възможност за участие и чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност – ZOOM, която може да бъде изтеглена от следния линк: https://zoom.us/
За участието Ви е необходимо да отворите посочения по-долу линк и да въведете ID и Passcode.   

https://us06web.zoom.us/j/82152522087?pwd=U2NMU3IyUWJnZTgrbEpCQkJ5d0ZhQT09

Meeting ID: 821 5252 2087
Passcode: 905220
За ефективното Ви включване в дискусията е необходимо да имате инсталиран на електронното Ви устройство микрофон, желателно е  наличието и на камера.


Вашите писмени мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2023 на Община Кюстендил можете да направите до 17:00 ч. на 11.08.2023  г. в деловодството на Общината, на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или по време на публичното обсъждане, като всеки, който желае, може да се включи с видео разговор в публичното обсъждане или да изкаже своето мнение писмено чрез чата на платформата.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-1071/24.07.2023 година година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 11.08.2023 г. от 08.30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, заседателна зала ет. 2

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 11.08.2023 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

1. Медицински специалист – 1 щ. бр.


 Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено медицинско образование;
2/ Образователно-квалификационна степен – „специалист”/„бакалавър”;
3/ Области на образование: Здравеопазване. Професионално направление – Медицина - мед. сестра, акушерка, мед. фелдшер;
4/ Професионален опит – не се изисква;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1. Отговаря за опазване живота и здравето на потребителите в ЦНСТПЛУИ;
2. Отговаря за осигуряването на предписаните медикаменти за потребителите и следи за техния прием;
3. Изготвя плановете за здравни грижи на потребителите, попълва ги редовно и при необходимост ги актуализира;
4. Участва в процеса на приучване на настанените потребители към самостоятелност при хранене, установяване на хигиенните им навици и изграждане на основни умения за извършване на дейности от ежедневието;
5. Контролира хигиенния режим в социалната услуга - следи за реда и чистотата в помещенията на услугата, съобразно санитарно – хигиенните изисквания за услуги от резидентен тип, както и други утвърдени инструкции;
6. Следи за спазването на хранителния и хигиенен режим на потребителя;
7. Провежда необходимите хигиенни и профилактични прегледи, наблюдава здравословното състояние, изпълнява лекарски предписания;
8. Съпровожда потребителите на социални услуги до съответното здравно заведение/спешен център за прегледи, консултации и хоспитализиране;
9. Съвместно със социален работник подготвя документите на потребителите на социални услуги за изготвянето на ЛКК и ТЕЛК, личен лекар и др;
10. Участва в мултидисциплинарен екип за обсъждания;
11. Посредничи във взаимоотношенията с другите служители в ЦГЛУИ и друг персонал в други услуги в общността;
12. Следи за навременното актуализиране на здравните книжки на персонала;
13. Участва в организираните обучения, методически дни и супервизии на персонала;
14. Приема от прекия си ръководител и други задължения, способстващи за развитието на услугата;

Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено образование- копие
 
2. Касиер/Домакин – 1 щ. бр.


Изисквания за заемане на длъжността:
1/ Завършено средно образование;
2/ Професионален опит – не се изисква;

Основни задължения и отговорности за длъжността:
1. Извършва дейност по закупуване, доставка, съхранение и използване на храна, материали и консумативи за дейността на ЦНСТПЛУИ и потребителите и води отчет за тях;
2. Съставя заявки за закупуване на храна, материали и консумативи;
3. Следи за правилното съхранение на храната, материалите и консумативите;
4. Организира правилното и своевременно разпределение на материалите и консумативите сред служителите;
5. Поддържа в изряден вид складовите помещения;
6. Представя на счетоводителя необходимите документи при доставки и други отчети, като следи за спазването на определените срокове;
7. Стимулира потребителите за участие във форми на занимания по интереси;
8. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и месечен график;
9. Спазва всички критерии, стандарти и процедури, защитавайки потребителите;
10. Оказва подкрепа на потребителите в областта на преоткриването и развиването на техните способности, с оглед на успешното им социално включване;
11. При необходимост изпълнява допълнително възложени функции, които са в интерес на потребителите и услугата;
12. Изпълнява някои домакински задължения, като част от ежедневната дейност в ЦНСТПЛУИ;
13. Не разпространява информация за лица и факти, станали му известни при или по повод изпълнението на служебните задължения, познава и спазва Етичния кодекс .
 
Изискват се следните документи:
- Заявление свободен текст
- CV по Европейски стандарт
- Диплома за завършено образование- копие

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в ЦНСТПЛУИ „Кокиче “ с. Вратца от 02.08.2023г. до 11.08.2023г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от 11.08.2023г. .   
Телефон за информация: 0899 230 864

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт