ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на тери-торията съобщава, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройс-твен план – парцеларен план за отреждане на ПИ 38474.6.31, местност Страната по КККР на землището на село Копиловци, община Кюстендил „За транспортна и пътна инфраструктура“ в съответствие с нормите на Наредба № 8 от 14 юни 2001 година за обема и съдържанието на устройствените планове.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.  
Проектът и придружаващата го документация е изложен в сградата на Община Кюстендил, етаж 1, стая №19 и в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
Обявлението е обнародвано в Държавен вестник бр. 30/05.04.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №134, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 29.02.2024 г., Протокол №6, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 29386.76.176,  местност Чифличето по КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстен-дил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи, отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от  ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-24-148/05.02.2024 г. от Росица Лю-бенова Милошева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

От тази събота /06.04/ се възвръща лятното разписание на автобусна линия №13 до хотел Руен. Цената на билета е 3.50 лв.
Също така ще се изпълняват и сезонните автобусни линии до селата Церовица и Лисец, съгласно утвърдената транспортна схема.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №135, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.02.2024 г. с протокол №6/29.02.2024 г., се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване, в обхвата ПИ с идентификатор 41112.83.335, местност „Гола Велика-Светамински бор“, по КККР на землището на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана – за вилна сграда, с правила и нормативи отговарящи на вилна зона (Ов), с устройствени показатели и характеристики в съответствие с чл. 29 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ (начин на застрояване – свободно (е); височина на вилната сграда – 7,0 м., а до билото на покрива – 10 м.; плътност на застрояване – до 40%; интензивност за застрояване (Кинт) – до 0,8; минимална озеленена площ – 50%, като половината от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност).
Възложител на проекта е Георги Стойнев Славов – гр. Кюстендил.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед  № РД-00-610/01.04.2024 година на Кмета на Община Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА“ – КЮСТЕНДИЛ, при следните условия:            
Място на работа – Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. “Патриарх Евтимий“ №20;
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в художествената галерия;
Правоотношението с директора на художествената галерия е срочно, за срок от 5 (пет) години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
- Образование – висше;
- Образователно-квалификационна степен – „магистър” по специалност от съответното професионално направление;
- Професионални направления – „Изобразително изкуство“ и „Теория на изкуствата“
- Професионален опит – 3 години професионален опит в съответното професионално направление;
- Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
Като предимство се считат:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти.
Чуждоезикова подготовка.
Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:
Защита на концепция за дейността и развитието на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.
Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:
Заявление за участие.
Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага).
Документ за трудов стаж (копие).
Професионална автобиография.
Документ за завършено образование (копие).
Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил за 5 годишен период, като подробно е разработена първата  в 10/десет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.
Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на галерията; основни проблеми на функционирането й;
- тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен и научен институт и мястото й в мрежата от културни институти;
- определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им;
- мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на фондовете, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на галерията;
- етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.
Документите за участие в конкурса се подават  в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в централния или местния печат, и на електронната страница на Община Кюстендил.
Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Кюстендил - пл. „Велбъжд“ № 1, партер всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.
За справка: тел. 078/551166

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка със Заповед № РД-00-537/22.03.2024г., Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 по Програма „Развитите на човешките ресурси“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006, обявява конкурс за следната позиция:
1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Кюстендил

І. РАБОТНО МЯСТО И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА:

Работно място: гр. Дупница:
Обхват на дейността: Общините Дупница, Бобовдол, Бобошево и Кочериново
•    Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден с ненормирано работно време) на осн. чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, за срок до 31.12.2024г.
ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ
Основни задължения:
1.     Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана с дейностите по приемна грижа на територията на съответната община:
-Информира обществеността;
-Набира кандидати за приемни семейства;
-Извършва предварителен подбор на кандидатите;
-Провежда обучение, като част от процеса на оценяване на кандидатите;
-Изготвя оценка на кандидатите;
-Изготвя социален доклад за годността на кандидатите, който се предоставя на Комисия по приемна грижа за утвърждаване/отхвърляне;
-Участва в процеса на опознаване между децата и приемните семейства;
-Провежда групови супервизии на приемните семейства;
-Участва в планирането, организацията и провеждането на обучения и индивидуални супервизии на приемните семейства;
-Осигурява наблюдението и подкрепата на приемните семейства;
-Информира началник екипа, относно необходимост от допълнителни услуги и подкрепа на приемните семейства и настанените деца;
-Изготвя годишен доклад за преглед на утвърдено приемно семейство.
2.Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.
3.Осигурява подкрепа на приемното семейство.
4.Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.
5.Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.
6.Работи в тясно сътрудничество с отделите „Закрила на детето“ към Дирекциите „Социално подпомагане“.
7.Поддържа връзка с други организации и институции с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.
8.Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.
9.Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.
10.Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.
11.Участва при провеждане на екипни срещи.
12.Познава и спазва разпоредбите на чл. 7 от Закона за закрила на детето относно задължение за съдействие и чл. 11 от Закона за закрила на детето, относно спазване правото на детето за закрила на личността.
13.Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
14.Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.
15.Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.Образователна степен: средно образование;
2.Професионална квалификация: хуманитарна;
3.Професионален опит: 0 година/и;
4.Опит при изпълнение на проекти – предимство;
5.Опит при работа с деца в риск – предимство.
Специфични изисквания:
1.Да умее да работи самостоятелно и в екип;
2.Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
3.Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.Обективност на преценката;
5.Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
6.Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
7.Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
8.Компютърни умения.
 
Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ с Кмета на Община Кюстендил за срок до 31.12.2024г.
Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“- Компонент 1 и се определя в размер на 1400,00 (хиляда и четиристотин) лв.
Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.
ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса, са:
•Писмено заявление за кандидатстване – По образец;
•Автобиография - По образец;
•Декларация - По образец;
•Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
•Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите по образец се получават от стая №2 на Община Кюстендил или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил от 22.03.2024г. до 22.04.2024г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всяко постъпило заявление за участие в конкурса  в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на Община Кюстендил.
До участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Допускане до конкурс:
Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания в 1-дневен срок от изтичане срока на обявлението.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината и  протича в два етапа:
•Решаване на затворен тест от 20 въпроса с един верен отговор.
За успешно полагане на теста е необходимо да бъде отговорено на най-малко 11 въпроса. Теста обхваща въпроси от Закон за закрила на детето, Правилник за прилагане на Закон за закрила на детето, Методика за условията и начина на предоставяне на социална услуга „Приемна грижа“ и Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях.
•Събеседване в 3-дневен срок от обявяване на списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил и ще се съобщи писмено на допуснатите кандидати до 17:00ч. на 23.04.2024г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им, като на недопуснатите кандидати се съобщава писмено съображенията за отказа.  В 7 – дневен срок същите могат да направят възражение пред Кмета на Община Кюстендил, който в 3 – дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно.
Събеседването се провежда от комисията, определена със заповед на Община Кюстендил и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от теста и събеседването и списък с класирания кандидат в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Всички съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

За отразяване на получени предложения и становища при съгласуването на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране  на местните такси  и цени на услуги на територията на Община Кюстендил

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Кюстендил, заедно с мотивите към него е публикуван на 12.03.2024 г. на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.
В 14-дневния срок за обществени консултации по чл. 26, ал. 4 изр. второ от Закона за нормативните актове няма постъпили предложения и становища по изработения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

 

 

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-524/20.03.2024 година  на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати следва да се явят за решаване на тест на 03.04.2024 г. от 09.00 ч. в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 03.04.2024 г. в 11.00 ч. на посочени по – горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 3;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидата решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса кандидата изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 13 /тринадесет/ точки при решаването на теста.
Продължителността на интервюто е до 20 минути.
Комисията определи минимален резултат „4“ /четири/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто. Всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия..
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.
Всички съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.

 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх. № 93-00-345/23.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт