ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До Теменужка Георгиева Накова от гр. София, ул. „Странджа“ №105
До Десислава Любенова Димитрова от гр. София, ж.к. „Дружба“ №58
                 
Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ III, VI, VII, VIII, IX, X и XI в кв. 412 по планa за регулация на кв. „Румена войвода“, гр. Кюстендил, и улица с о.т. 1702 до о.т. 1704.
Възложители на проекта са Ягодинка Иванова Атанасова и „ВТ АУТО 2016“ ЕООД.
Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЙОРДАНКА ЯНАКИЕВА
Ж.К. „СТРЕЛБИЩЕ“ №18А,
ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 10.
ГР. СОФИЯ

На основание чл. 5, ал. 3, чл. 148, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 6, ал. 8, изречение първо, ал. 9, чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 161, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Заповед №РД-00-158/23.01.2024 г. на кмета на Община Кюстендил, Ви уведомявам, че на 23.01.2024 г. е издадено Разрешение за строеж №8 от главния архитект на Община Кюстендил за строеж при бедствена и аварийна ситуация на обект: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО КАТРИЩЕ, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ“, с обща дължина - 1210 м. и трасе от водохващане „Горна Гращица – I“ находящо се в ПИ с идентификатор 16198.8.14, преминаващо през ПИ 16198.8.111, ПИ 16198.8.13, ПИ 16198.4.7, ПИ 16198.4.369, ПИ 16198.4.63, ПИ 16198.4.82, ПИ 16198.4.226, ПИ 16198.4.4, ПИ 16198.4.352, ПИ 16198.52.183, ПИ 16198.52.219, ПИ 16198.52.222, ПИ 16198.52.221 и завършва в ПИ 16198.52.11 - каптажно водохващане „Извево“, всичките по КККР на с. Горна Гращица, община Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-505/20.02.2018 год. на изпълнителния директор на СГКК.
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) е разпоредено предварителното изпълнение на строеж при бедствена и аварийна ситуация. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК, допускането на предварително изпълнение  може да се обжалва, чрез Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил в 3-дневен срок от съобщаването му.
Съгласно чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление, да обжалвате разрешението за строеж чрез Община Кюстендил до Административен съд – гр. Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.
Съгласно чл. 215, ал. 1, чл. 219, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с чл. 166, ал. 1 от АПК, жалбите и протестите срещу разрешението за строеж спират изпълнението му.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с провеждането на “Кюстендилска пролет“ 2024 г. в гр. Кюстендил, със Заповед № РД-00-525/20.03.2024г. на Кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов на 21.03.2024г. за времето от 08.00 ч. до приключване на мероприятието /около 19.00 часа/ в местността „Хисарлъка“ въвеждам временна организация за безопасност на движението към „Хисарлъка“ като се ограничава движението на МПС в периметъра от улиците
- в посока Богослов до ресторант „Чешмето“;
- от ресторант „Бохемия“ по ул.“Хисарлъка“;
- от ул.“Перущица“ в посока Хисарлъка;
- от ул. „Юри Гагарин“ в посока Хисарлъка.

Празничното шествие е предвидено да тръгне в 12.00 часа от пл. „Велбъжд“ до лесопарк „Хисарлъка“ през ул. „Цар Освободител“ и ул.„Иларион Макариополски“ като движението ще бъде ограничено за времето за преминаване на шествието.

Споделете в социалните мрежи:

Обяви за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина:

1. За Сухопътни войски може да видите тук

2. За комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана може да видите тук

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-484/ 14.03.2024 г. на кмета на Община Кюстендил се изменя Заповед №РД-00-542/27.04.2022 год., с която е разрешено изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ и УПИ XVI-6146 в кв. 294 по плана за регулация на ЦГЧ, гр. Кюстендил за образуване на два нови УПИ IX-„За обществено обслужване“ и УПИ XI-„За балнеоложки комплекс и СПА център“ в кв. 294.
Възложител на проекта е Емил Ивайлов Христов, гр. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана, чрез Община Кюстендил пред Административен съд гр. Кюстендил в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Споделете в социалните мрежи:

Със Заповед № РД-00-478/13.03.2024 година на Кмета на Община Кюстендил на 26.03.2024 година от 10.00 часа в сградата на Община Кюстендил да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи за 2023-2024 стопанска година от Общинския поземлен фонд при спазване изискванията на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от Общински поземлен фонд, както следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 03962.21.9 в землището на с. Берсин, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Пуздерица” с общ размер 7.017 дка, актуван с АОС №6981/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
2. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.63 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Лайчова нива” с общ размер 14.858 дка, актуван с АОС №6978/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
3. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.211 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 14.008 дка, актуван с АОС №6979/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
4. Поземлен имот с идентификатор 04796.9.514 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 81.763 дка, актуван с АОС №6980/30.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
5. Поземлен имот с идентификатор 04796.26.524 в землището на с. Богослов, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 9, находящ се в местността „Плехо” с общ размер 12.420 дка, актуван с АОС №5701/26.10.2020 година, с начална тръжна цена  12.48 лв./дка;
6. Поземлен имот с идентификатор 20208.7.12 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Тополите” с общ размер 0.317 дка, актуван с АОС №6973/23.11.2023 година, с начална тръжна цена 21.84 лв./дка;
7. Поземлен имот с идентификатор 20208.17.38 в землището на с. Дворище, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Ладжето” с общ размер 0.474 дка, актуван с АОС №6972/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
8. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.101 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.051 дка, актуван с АОС №6997/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18,72 лв./дка;
9. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.100 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.049 дка, актуван с АОС №6996/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
10. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.99 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.050 дка, актуван с АОС №6995/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
11. Поземлен имот с идентификатор 22811.22.98 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Голема ливада” с общ размер 1.051 дка, актуван с АОС №6994/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
12. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.49 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 1.107 дка, актуван с АОС №7029/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
13. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.65 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Тръшевица” с общ размер 0.501 дка, актуван с АОС №7031/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
14. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.91 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 2.737 дка, актуван с АОС №6993/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
15. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.85 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Йовевец” с общ размер 5.352 дка, актуван с АОС №6992/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
16. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.79 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Делниците” с общ размер 2.312 дка, актуван с АОС №6991/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
17. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.133 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0.474 дка, актуван с АОС №6990/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18,72 лв./дка;
18. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.81 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0,647 дка, актуван с АОС №6989/12.12.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
19. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.95 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 2.136 дка, актуван с АОС №5677/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
20. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.121 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.734 дка, актуван с АОС №7032/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
21. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.122 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.531 дка, актуван с АОС №7033/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
22. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.94 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Ваденица” с общ размер 0.893 дка, актуван с АОС №5676/20.10.2020 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
23. Поземлен имот с идентификатор 22811.17.57 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Тръшевина” с общ размер 1.180 дка, актуван с АОС №7030/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
24. Поземлен имот с идентификатор 22811.11.139 в землището на с. Долно село, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Герена” с общ размер 0.578 дка, актуван с АОС №7034/11.03.2024 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
25. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.6 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1,803 дка, актуван с АОС №6974/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
26. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.12 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 1.206 дка, актуван с АОС №6975/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
27. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.109 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 0.502 дка, актуван с АОС №6976/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
28. Поземлен имот с идентификатор 14917.1.113 в землището на с. Гирчевци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 3, находящ се в местността „Спротива” с общ размер 2.425 дка, актуван с АОС №6977/27.11.2023 година, с начална тръжна цена 24.96 лв./дка;
29. Поземлен имот с идентификатор 29386.28.45 в землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Почачарски рид” с общ размер 22.001 дка, актуван с АОС №5128/24.07.2019 година, с начална тръжна цена 21.84 лв./дка;
30. Поземлен имот с идентификатор 35835.45.8 в землището на с. Каменичка Скакавица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Стаменков хан” с общ размер 1.151 дка, актуван с АОС №6970/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
31. Поземлен имот с идентификатор 56378.11.101 в землището на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 4, находящ се в местността „Дедоманово” с общ размер 0.499 дка, актуван с АОС №6969/22.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
32. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.1 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.496 дка, актуван с АОС №6950/13.11.2023 година, с начална тръжна цена 12.48 лв./дка;
33. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.11 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.841 дка, актуван с АОС №6951/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 12,48 лв./дка;
34. Поземлен имот с идентификатор 62181.31.12 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 9, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 3.657 дка, актуван с АОС №6952/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 12,48 лв./дка;
35. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.5 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 2.905 дка, актуван с АОС №6953/14.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
36. Поземлен имот с идентификатор 62181.33.24 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Ранчов дол” с общ размер 4,503 дка, актуван с АОС №6954/14.11.2023 година, с начална тръжна цена  1404 лв./дка;
37. Поземлен имот с идентификатор 62181.46.164 в землището на с. Раненци, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 5, находящ се в местността „Топалица” с общ размер 110.478 дка, актуван с АОС №6955/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 21,84 лв./дка;
38. Поземлен имот с идентификатор 67461.16.12 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 6, находящ се в местността „Цръквенци” с общ размер 1.888 дка, актуван с АОС №6956/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 18.72 лв./дка;
39. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.22 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена орна земя”, категория на земята 10, находящ се в местността „Мем. дол” с общ размер 28,334 дка, актуван с АОС №6957/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10.92 лв./дка;
40. Поземлен имот с идентификатор 67461.25.25 в землището на с. Слокощица, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставено трайно насаждение”, категория на земята 10, находящ се в местността „Ефендийско” с общ размер 13.117 дка, актуван с АОС №6958/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 10,92 лв./дка;
41. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.1 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 5.248 дка, актуван с АОС №6960/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
42. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.38 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2.993 дка, актуван с АОС №6961/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
43. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.52 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Долни лозя” с общ размер 2.889 дка, актуван с АОС №6962/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
44. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.58 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 3.942 дка, актуван с АОС №6963/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14,04 лв./дка;
45. Поземлен имот с идентификатор 67790.41.64 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Кров дол” с общ размер 4.390 дка, актуван с АОС №6964/17.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
46. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.109 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 3.574 дка, актуван с АОС №6967/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
47. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.115 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 1.428 дка, актуван с АОС №6968/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
48. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.4 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0.305 дка, актуван с АОС №6965/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
49. Поземлен имот с идентификатор 67790.48.5 в землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „друг вид трайно насаждение”, категория на земята 4, находящ се в местността „Сухите бахчи” с общ размер 0.524 дка, актуван с АОС №6966/20.11.2023 година, с начална тръжна цена 23.40 лв./дка;
50. Поземлен имот с идентификатор 72045.71.2 в землището на с. Таваличево, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 10, находящ се в местността „Атанасово дабе” с общ размер 146.096 дка, актуван с АОС №6971/22.11.2023 година, с начална тръжна цена  10.92 лв./дка;
51. Поземлен имот с идентификатор 78611.24.28 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Гарочан” с общ размер 45.754 дка, актуван с АОС №6959/16.11.2023 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка;
52. Поземлен имот с идентификатор 78611.14.102 в землището на с. Цървеняно, общ. Кюстендил, с начин на трайно ползване „нива”, категория на земята 8, находящ се в местността „Синяво” с общ размер 15.489 дка, актуван с АОС №5321/27.11.2019 година, с начална тръжна цена 14.04 лв./дка.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 02.04.2024 година от 10,00 часа в сградата на Община Кюстендил при същите условия.
Тръжните документи за участие в търга, утвърдени с тази заповед се получават в сградата на Община Кюстендил от служител в дирекция “Икономически дейности” до 15.00 часа до 20.03.2024 г., вкл. Попълнените документи се подават в деловодството на общината до 15.00 часа до 22.03.2024г., вкл.
За повторния търг документи се получават до 15.00 часа до 28.03.2024г. вкл. и се подават в деловодството на общината до 15.00 часа на 29.03.2024г., вкл.
Цената на един комплект тръжни документи е 30.00 лева с ДДС, която се плаща на касата на Община Кюстендил.
Депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15.00 часа на 22.03.2024 г., вкл. и за повторния търг до 15.00 часа на 28.03.2024 г., вкл.
Право на участие в публичния търг имат всички физически и юридически лица, които са регистрирани, като земеделски производители по реда на Наредба №3/1999 година и отговарят на изискванията на чл.13, ал.1, т.2, т.3, т.4 и т.5.
Заповедта за провеждане на публичния търг да се обяви по електронен път в официалната интернет страница на Община Кюстендил, на видно място в сградата на Общината и в Кметството по местонахождение на земеделските земи, не по-късно от три дни след нейното издаване.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-387/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 20.03.2024 г. от 09.00 часа в административната сграда на община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ № 1, заседателна зала ет. 2.

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 20.03.2024 г. в 11.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 14 /четиринадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Кюстендил. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 14 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет.

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

1. 

 

13.03.2024 год.

Вх.№382/08.03.2024 г.

11.00 ч.

2. 

13.03.2024 год.

Вх.№381/08.03.2024 г.

11.15 ч.

Допуснатите  кандидати следва да се явят на 13.03.2024 г.  в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. “Велбъжд“ № 1, ет. 2 стая № 41 за събеседване относно преценка на професионалните и деловите им качества

Споделете в социалните мрежи:

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1. 

Вх.№382/08.03.2024 г.

Ръководител

Отговаря на изискванията

2. 

Вх.№381/08.03.2024 г.

Ръководител

Отговаря на изискванията

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт