ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Резюме на проект „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Кюстендил“ , по процедура чрез директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ    BG16FFPR002-3.007  „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗООЛОГИЧЕСКИ ГРАДИНИ”  по приоритет 3 „Биологично разнообразие”  на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.   

Споделете в социалните мрежи:

ДО
1.Наследници на Александър Филипов Иванов
2.Наследници на Александър Стаменов Гьошев
3.Наследници на Симеон Стоянчов Коцев
4.Наследници на Райна и Велин Николов Пецев
5.Кирил Георгиев Игнатов
6.Силвия Антонова Укалска
7.Теменужка Димитрова Тонева
8.Лидия Кирилова Манчева
9.Цветелина Георгиева Венкова
10.Тинка Атанасова Цонева
11.Наследници на Васил Александров Каменов
12.Наследници на Емил Кирилов Манчев
13.Наследници на Стоян и Василка Бачеви
14.Наследници на Никола Георгиев Калфин
15.Наследници на Живко Иванов Божов
16.Наследници на Никола Васев Новев
17.Наследници на Мария Димитрова Дупинова
18.Наследници на Максим Десподов Стоичков
19.Наследници на Асен Петров Любенов
20.Наследници на Никола Накев Стоев                                                                              
21.Наследници на Кирил и Люба Стоименови Миташеви
22.Наследници на Стоил Пенев Аризанов
23.Наследници на Стойко Георгиев Павлов
24.Георги Асенов Стойнев
25.Десислава Асенова Стойнева
26.Наследници на Цветанка Илиева Харалампиева
27.Наследници на Гико Иванов Джонгев
28.Наследници на Максим Стойков Йовев
29.Наследници на Станимир Йовчев Стоянов
30.Наследници на Васил Стоянов Динов
31.Наследници на Александър Стефанов Митов
32.Наследници на Флора Стефанова Цветкова
33.Габриела Чавдарова Стойкова
34.Наследници на Георги Тодоров Вържалев
35.Наследници на Костадин Алексов Пенчов
36.Наследници на Любен Стоянчов Ангелов
37.Наследници на Владимир Стоянчов Ангелов
38.Наследници на Евтим Васев Стойков
39.Наследници на Георги Атанасов Златков
40.Наследници на Йордан Михалков Пеьов
41.Наследници на Стоичко Михалков Пеьов
42.Наследници на Стойо Петров Велинов
43.Наследници на Лоза Павлова Васева
44.Наследници на Станимир Стоянчов Ковачки
45.Тодор Андонов Илиев
46.Наследници на Милан Васев Николов
47.Наследници на Костадин Васев Николчов
48.Наследници на Харалампи Георгиев Стоименов
49.Йорданка Георгиева Момчилова
50.Наследници на Стоичко Цеков Николов
51.Наследници на Стоянка Йорданова Новева
52.Наследници на Георги Петров Гогев
53.Наследници на Александър Андонов Илиев
54.Наследници на Тодор Грозданов Иванчов
55.Наследници на Антон Тодоров Христов
56.Наследници на Радибой Спасов Чакъров
57.Наследници на Андон Николов Джонев
58.Наследници на Харалампи Пенев Стоянов
59.Наследници на Катя Райчева Велева
60.Наследници на Румен Райчев Стамболийски
61.Венета Стоичкова Бойкова
62.Наследници на Васил Стоичков Бойков
63.Наследници на Георги Христов Топчийски
64.Наследници на Александър Каменов Петков
65.Наследници на Марийка Иванова Сакалийска
66.Наследници на Иван Василев Божов
67.Наследници на Димитър Атанасов Андонов
68.Наследници на Евтим Андонов Иванов
69.Луиза Серафимова Траянска
70.Наследници на Живко Бонев Бонев
71.Наследници на Кирил Стоянов Чекутев
72.Наследници на Димитър Георгиев Полетински
73.Наследници на Александър Гонев Шияков
74.Наследници на Иван Стоименов Минев
75. Наследници на Борис Стоименов Странджов
76. Василка Димитрова Стоилкова
77. Лиляна Димитрова Андонова
78. Наследници на Иван Златанов Стоичков
79. Снежка Златанова Стоичкова
80. Владимира Кънчова Паргова
81. Мария Георгиева Бойчева

                                                                        
На основание чл. 129, ал. 2, изр. последно от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви съобщавам, че е издадена Заповед №РД-00-140/19.01.2024 г. на кмета на Общи-на Кюстендил, на основание чл. 44, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с Решение №I-1/16.01.2024 г. от протокол №3 на Общинския експертен съвет по устройство на територията - Кюстендил, за одобряване на окончателния проект за ПУП-ПЗ в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: 38432.1.106, 38432.1.102, 38432.1.103, 38432.1.107, 38432.1.8, 38432.2.188, 38432.2.189, 38432.2.199, 38432.2.191, 38432.2.207, 38432.2.194, 38432.2.130, 38432.3.103, 38432.3.104, 38432.4.84, 38432.4.85, 38432.5.120, 38432.5.119, 38432.5.121, 38432.5.118, 38432.6.116, 38432.6.117, 38432.20.88, 38432.20.7, 38432.21,209, 38432.21.207, 38432.21.201, 38432.21.206, 38432.21.204, 38432.21.205, 38432.21.211, 38432.21.28, 38432.21.31, 38432.22.437, 38432.23.277, 38432.23.298, 38432.23.288, 38432.23.293, 38432.23.294, 38432.23.295, 38432.23.289, 38432.23.291, 38432.23.299, 38432.23.302, 38432.23.304, 38432.24.411, 38432.24.412, 38432.24.408, 38432.24.407, 38432.24.403, 38432.24.404, 38432.24.405 и 38432.24.174 от КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, който предвижда промяна на тери-торията на имотите от земеделска в урбанизирана.
Възложител на проекта е „Аратиден“ ЕООД, гр. София.
Горепосочената заповед може да бъде обжалвана по реда на Административнопро-цесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд – Кюстендил, по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-396/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 19.03.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2 стая №38

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 19.03.2024 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-393/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 15.03.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2 стая №38

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 15.03.2024 г. в 14.00 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:
1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.
2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-421/06.03.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуска до участие в процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл кандидат – Заявление вх. № 94-00-986/22.02.2024 година.
Допуснатият кандидат следва да се яви на 08.03.2024 г. от 08:30 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл. “Велбъжд“ № 1, ет. 2 стая № 41 за събеседване относно преценка на професионалните и деловите му качества, както и оценяване по следните критерии:


•Управленска компетентност – умения да планира, организира, координира и контролира дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели;
•Работа в екип – управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност – умения за ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност – професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността;
•Дигитална компетентност – знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.

Кандидатът се оценяват съгласно посочените критерии във формуляра (приложение 1) с оценка от 1 до 5 за всеки критерий, като 5 е най-високата, а 1 е най-ниската оценка. Членовете на комисията попълват формуляра. Индивидуалната оценка на кандидата от събеседването от отделен член на комисията се определя като сбор от оценките по критериите, разделен на броя на критериите. Резултатът от събеседването е средноаритметична величина от оценките на членовете на комисията. При изчисленията резултатът се закръглява до два знака след десетичната запетая.

За успешно издържал събеседването се счита кандидатът, получил резултат не по-малък от 4,00.


Споделете в социалните мрежи:

Минимални изисквания:
Образователна степен – висше образование, степен „бакалавър“;
Професионален опит – минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с финансиране от ЕС и/или по други програми, опит в предоставянето на информационни услуги, в организирането и провеждането на информационни събития, семинари конференции и др.;
Допълнителна квалификация:
•Компютърна грамотност – MSOffice,  Internet, други софтуерни продукти;
•Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.
     
Общи задължения и отговорности:
•Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с останалите членове на екипа на ОИЦ.
•Участва в експертния състав към регионалните съвети за развитие във връзка с прилагането на интегрирания териториален подход в България.
•Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
•Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
•Предоставя информация и/или насоки във връзка с всички процедури и програми, свързани с енергийната ефективност, енергийното обновяване на сградния фонд в съответствие с европейското и националното законодателство
•Предоставя необходимата основна и специфична информация за Споразумението за партньорство и програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
•Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта.

Специфични задължения:
•Осигурява предоставянето на информационни и експертни услуги от ОИЦ.
•Отговаря за разпространението на информация относно организирани от ОИЦ специални събития за популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ.
•Обезпечава изискуемото техническо използване на видео екрани, излъчващи филми, популяризиращи ЕСИФ и ЕФСУ в ОИЦ.
•Обезпечава проучвания „на терен” и други социологически проучвания, провеждани сред целевите групи по проекта на територията на областта.

Провеждане на конкурса:
1.Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.
2.Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
3.Допустимост – конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Подборът по документи ще се извърши не по-късно от 5 работни дни след обявения краен срок за прием на документи от кандидатите за работа в ОИЦ.
4.Оценяване на кандидатите  – тест и интервю, като се удостоверява нивото на компетентност, професионалните умения и квалификация на кандидатите, придобити умения, социални и личностни компетенции.

 - Длъжностна характеристика на длъжността

Необходими документи:
•Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец, достъпна  на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc;
•Документи,  доказващи образователна степен – копие от диплома и приложенията към нея;
•Документи, доказващи квалификация и умения – копия от трудови/граждански договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/сертификати/удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;
•Документи,  доказващи минимален експертен опит – копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

Място на работа: Областен информационен център – Кюстендил
Срок на договора:  до 31.12.2029 година
Минимален размер на основната заплата: 1280 лв. (хиляда двеста и осемдесет лева)

Място и срок за подаване на документите: гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет.1, деловодството на Община Кюстендил – до  17.00 часа на 6 април 2024 година включително.

Споделете в социалните мрежи:

ЦНСТ осигурява място за настаняване на лица с умствена изостаналост и предоставя 24-часова грижа за посрещане на ежедневните потребности и потребностите от развитие на лицата или за осигуряване на подкрепа за водене на самостоятелен начин на живот.
1. Ръководител – 1 щатна бройка/ по замесване/
Изисквания за заемане на длъжността:
1/  Завършено висше образование;
2/  Образователно-квалификационна степен– „Бакалавър“/“Магистър“;
3/ Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки.
4/  Професионален опит – не се изисква;
5/ Добро познаване на нормативните актове, свързани с:
- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, предоставяни в ЦНСТ.
6/ Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности на длъжността:
1/ Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ЦНСТ, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
2/ Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в ЦНСТ;
3/ Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
4/ Участва в комисии и анкети;
5/ Извършва анализ на дейността на ЦНСТ и прави аргументирани предложения за промяна, при възникване на необходимост от такава;
6/ Прави предложение до Управител на КСУ Кюстендил за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа;
7/ Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в центъра;
8/ Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
9/ Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЦНСТ;
10/ Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал;
11/ Извършва вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги в центъра;
12/ Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
13/ Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЦНСТ;
14/ Осъществява контакт и информира Управителя на КСУ Кюстендил;
15/ Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия  с други социални услуги;
16/ Извършва и други задачи, поставени от Управителя на КСУ Кюстендил.
 
Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.
-Да притежават компютърна грамотност.
-Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
-Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление
2.Подбор по подадените документи
3.Събеседване

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление – в свободен текст;
- Автобиография - по европейски образец;
- Документ за завършено образование – копие;
- Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;
- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/.
Лицата желаещи да кандидатстват за длъжността Ръководител екип на ЦНСТ могат да подават документи на адрес: с. Жиленци, ул. Димитър Каляшки №5 в сградата на Комплекс за социални услуги Кюстендил
Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник  на адрес: с. Жиленци, ул. Димитър Каляшки №5 в сградата на Комплекс да социални услуги Кюстендил от 28.02.2024 г. до 08.03.2024 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.      
 
Телефон за информация: 078/55-20-37

Важно: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика за събеседване с кандидатите, отговарящи на изискванията по документи ще бъдат обявени на 11.03.2024 г. на сайта на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-390/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 14.03.2024 г. от 10.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2 стая №38

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 14.03.2024 г. в 11.30 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.

2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определена със Заповед № РД-00-388/29.02.2024 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатият кандидат следва да се яви за решаване на тест на 14.03.2024 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2 стая №38

Интервюто с успешно издържалият теста кандидат ще се проведе на 14.03.2024 г. в 15.30 часа на посочения по-горе адрес.
Система за определяне на резултатите от конкурса:

1.Коефициентите при формиране резултатите от конкурса:
-за тест – коефициент 4;
-за интервюто – коефициент 5.
    
2.Начина за формиране на резултатите от конкурса:
Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на останалите кандидати.

Конкурсната комисия  одобрява следната система за определяне на резултатите от теста:
•Всеки един от трите варианта на тест съдържа 20 /двадесет/ въпроса, верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка. Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
•До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
•Продължителността на интервюто е до 20 минути.
•При провеждане на интервюто всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр съгласно приложение № 6 от НПКПМДС. Общият резултат от интервюто е средноаритметична величина от преценките на членовете на конкурсната комисия.
•Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по т. 1 коефициенти.

Всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на  интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg.
Настоящият протокол се състави и подписа от комисията на 06.03.2023 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на дирекция „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси“ при Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт