ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил със Заповед № РД-00-411/05.03.2024 г. обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ в отдел "Правни дейности и контрол за спазване на решенията на общински съвет" при дирекция "Правни дейности и обществени поръчки" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :
1.Кратко описание на длъжността:
Осъществяване на процесуално представителство на съответния орган на държавната власт, както и с изразяването на становища или с разработването на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на администрацията.
Осигуряване на правна помощ и общ надзор с оглед законосъобразното изпълнение на функциите, съгласно Устройствения правилник на общинската администрация и при спазване на нормативните разпоредби и на утвърдените процедури.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•Изисквана минимална образователна степен за завършено образование магистър;
•Професионално направление – право с придобита юридическа правоспособност
•Години професионален опит  - 3 /три/ години или минимален ранг – IV младши;
•Вид правоотношение: Служебно
•Длъжностно ниво – 8
•Експертно ниво  4
2.2.По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма

3.Други компетентности:
•Аналитична компетентност - събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
•Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•Професионална компетентност - познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на общинска администрация;
•Дигитална компетентност - знания и умения за обработване на информация, създаване на съдържание, дигитална комуникация, информационна сигурност и решаване на проблеми, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността.
4.Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата - 933 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

ДАТА

КАНДИДАТ

ЧАС

1. 

 

11.03.2024 год.

Вх.№16/30.01.2024 г.

9:30 ч.

2. 

11.03.2024 год.

Вх.№26/14.02.2024 г.

9:40 ч.

3. 

11.03.2024 год.

Вх.№13/22.01.2024 г.

9:50 ч.

4. 

11.03.2024 год.

Вх.№14/26.01.2024 г.

10:00 ч.

5. 

11.03.2024 год.

Вх.№15/26.01.2024 г.

10:10 ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

I. Допуснати кандидати до събеседване

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1. 

Вх.№16/30.01.2024 г.

Счетоводител

Отговаря на изискванията

2. 

Вх.№26/14.02.2024 г.

Счетоводител

Отговаря на изискванията

3. 

Вх.№13/22.01.2024 г.

Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

4. 

Вх.№14/26.01.2024 г.

Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

5. 

Вх.№15/26.01.2024 г.

Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

Допуска до участие в конкурс кандидати
Заявление вх.№93-00-318/21.02.2024 г.
Заявление вх.№94-00-985/22.02.2024 г.

Споделете в социалните мрежи:

Допуска до участие в конкурс кандидат – Заявление вх.№93-00-339/22.02.2024 г.

Не допуска до участие в конкурс кандидат - Заявление вх.№94-00-988/22.02.2024 г.
Основание за недопускане:
Не са представени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

Споделете в социалните мрежи:

I.Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Кюстендил извърши подбор  по документи и след проведено събеседване с кандидатите за персонал в „Център за патронажна грижа“, съгласно утвърдената „Процедура за подбор на персонал в „Център за патронажна грижа“ предлага сключване на трудови договори със следните лица по обявените длъжности:

II.Списък на оценени и класирани кандидати за персонал на социалната услуга „Център за патронажна грижа“

  1. Социален работник

Вх. №/дата

точки

Вх.№81/09.02.2024г.

12

Вх.№62/01.02.2024г.

10

Вх.№79/09.02.2024г.

9

Вх.№76/08.02.2024г.

7

 

  1. Диспечер/домакин

Вх.№74/07.02.2024г.

13

Вх.№56/31.01.2024г.

12

Вх.№66/05.02.2024г.

11

Вх.№63/01.02.2024г.

10

Вх.№60/01.02.2024г.

9

Вх.№55/31.01.2024г.

7

Вх.№76/08.02.2024г.

7

 

  1. Социален медиатор

Вх.№73/07.02.2024г.

13

Вх.№57/31.01.2024г.

12

Вх.№66/05.02.2024г.

11

Вх.№71/06.02.2024г.

10

Вх.№74/07.02.2024г.

10

Вх.№56/31.01.2024г.

10

Вх.№78/09.02.2024г.

9

Вх.№61/01.02.2024г.

9

Вх.№60/01.02.2024г.

8

Вх.№72/06.02.2024г.

8

Вх.№64/02.02.2024г.

8

Вх.№75/07.02.2024г.

7

Вх.№76/08.02.2024г.

7

 

4.Шофьор

Вх.№77/08.02.2024г.

11

Вх.№59/01.02.2024г.

10

Вх.№68/05.02.2024г.

9

Вх.№65/02.02.2024г.

8

Вх.№76/08.02.2024г.

7

III.Неявили се кандидати и отпаднали от подбора:

Вх. №70/06.02.2024г.
Вх. №58/31.01.2024г.
Вх. №82/09.02.2024г.
Вх. №54/31.01.2024г.
Вх. №69/06.02.2024г.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Заповед № РД-00-403/01.03.2024г. на Кмета на община Кюстендил  и във връзка с Решение №124 по  Протокол №6 от проведеното на 29.02.2024г. заседание на Общински съвет Кюстендил, относно прекратяване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд,  за отдаване под наем на земеделски земи за три стопански години, открита със Заповед РД-00-283 от 13.02.2024г. на Кмета на община Кюстендил, поради определен различен размер на началната тръжна цена за отдаване под наем по отношение на всички имоти, описани в Заповед № РД-00-283 от 13.02.2024г. може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

ДО:  Живко    Димитров
Ул.“Хаджи Йоаким“№1, вх. Б, ап. 4 гр.Кюстендил      

Уведомяваме Ви, че за преместваем обект /елемент на градското обзавеждане: Покрит навес, намиращ се в с. Жабокрът, община Кюстендил в урегулиран поземлен имот ( УПИ)ХVI- за селкооп, кв. 6 по плана на с. Жабокрът, е съставен Констативен акт № 1/29.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 57 а от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на преместваемия обект/елемент на градското обзавеждане  на 29.02.2024 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Съгласно разпоредбите на чл. 57 а, ал. 2 от ЗУТ възражения  срещу  констативния  акт  могат  да  бъдат  подавани  в  3 /три/- дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт