ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на мостните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил (Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 971/25.08.2011 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС- Кюстендил, доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 986/26.02.2015 г. на ОбС Кюстендил; изм и доп. с Решение 1050/30.04.2015 г. на ОбС Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС № Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС Кюстендил изм. и доп. с Решение № 481/25.05.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС Кюстендил; изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от 01.02.2018 г.; изм. и доп с Решение № 947/28.12.2018 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с. Решение № 986/28.02.2019 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 122/30.04.2020 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 367/25.02.2021 г. на ОбС - Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 612/29.12.2021 г. на ОбС- Кюстендил, изм. с Решение № 655/24.02.2022 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 740/26.05.2022 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 820/31.08.2022 г. на ОбС- Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 863/27.10.2022 г. на ОбС Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 931/15.12.2022 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 958/26.01.2023 г. на ОбС- Кюстендил, изм. и доп. с Решение № 1023/30.03.2023 г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1052/27.04.2023 г. на ОбС Кюстендил, изм и доп. с Решение № 1088/25.05.2023 г. на ОбС- Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 1146/26.07.2023 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 64/31.01.2024 г. на ОбС Кюстендил), заедно с мотивите към него, е публикуван на 13.02.2024 година на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения и становища.

В 14-дневния срок за обществени консултации по чл.26, ал.4, предл. второ от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения и становища по изработения проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание §4к, ал. 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обявява на заинтересуваните лица Заповед №ОА-РД-14-30/31.01.2024 г., с която Областният управител на област Кюстендил е одобрил плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и регистъра към него за имоти с идентификатори 29386.24.1122 и 29386.24.1123, намиращи се в местността Мазнево, землище на с. Жиленци, общ.  Кюстендил, област Кюстендил.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” бр. 16, стр. 96 от 23.02.2024 г. Одобреният план може да бъде обжалван от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Кюстендил, пред Районния съд - Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник”.

Споделете в социалните мрежи:

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 03.03.2024г. /неделя/

Кюстендил – гр. София –  06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.;   17:00 ч.
гр. София  – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.;  17:15 ч.

ПРАЗНИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА 04.03.2024г. /понеделник/

Кюстендил – с. Гюешево – Кюстендил – 11:20 ч.
Кюстендил – с. Гюешево – с. Преколница – Кюстендил: 07:35 ч.; 17:20 ч.
Кюстендил – с. Катрище – Кюстендил – 07:10 ч.; 09:00 ч.; 11:15 ч.;13:40 ч.;17:15 ч.
Кюстендил – с. Берсин   – Кюстендил  – 07:40 ч.; 14:10 ч.; 17:45ч.
Кюстендил – с. Лозно – Кюстендил – 08:10 ч.; 11:40 ч.; 15:20 ч.
Кюстендил – с. Грамаждано – Кюстендил – 09:35 ч.; 12:15 ч.; 17:10 ч.
Кюстендил – с. Слокощица – Кюстендил – 08:30 ч.; 11:35 ч.; 14:35 ч.; 17:05 ч.
Кюстендил – с. Жабокрът – с. Гирчевци – с. Търновлак – с. Багренци – с.
П. Чифлик – Кюстендил – 08:55 ч.;14:10 ч.
Кюстендил – с. П. Чифлик – с. Търновлак – с. Багренци – с. Гирчевци –
с. Жабокрът – Кюстендил – 12:10 ч.; 17:10 ч.
Кюстендил – с. Богослов – Кюстендил – 09:20 ч.; 11:50 ч.
Кюстендил – с. Горна Брестница – Кюстендил – 09:00 ч.;  13:30 ч.
Кюстендил – гр. Дупница – 07:40 ч.; 13:40 ч.; 15:20 ч.; 17:00 ч.
гр. Дупница – Кюстендил – 09:20 ч.; 13:40 ч.; 15:20 ч.; 18:00 ч.
Кюстендил – с. Скриняно – Кюстендил – 07:10 ч.; 11:00 ч.; 14:15 ч.
Кюстендил – с. Горановци – Стенско – 07:40 ч.; 11:30 ч; 14:00 ч.
Кюстендил – с. Раждавица – Кюстендил – 10.00 ч. 12:00 ч.
Кюстендил – с. Раждавица  (през Шипочано и Дворище) – 14.00 ч.;
Кюстендил – гр. Благоевград – 10.00 ч.
гр. Благоевград – гр. Кюстендил –  13.00 ч.
Кюстендил – гр. София –  06:15 ч.; 08:30 ч.;10:00 ч.; 11:00 ч.; 13:40 ч.; 15:00 ч. 15:30 ч.;   17:00 ч.
гр. София  – Кюстендил – 07:30 ч.; 08:00 ч.;9:30 ч.; 11:45 ч.;12:30 ч.; 14:30 ч.; 15:45 ч.;  17:15 ч.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 8, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, обявявам Картотека на граждани за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г.може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Качествата на кандидата се оценяват въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала. Сбор от поставените оценки, от всеки член на комисията, е крайният резултат на всеки отделен кандидат.

Класиране

Имена по документ за самоличност на кандидата

Обща оценка на кандидата

 

 

 

1.

Вх. №94-00-622/05.02.2024г.

15

2.

Вх. №94-00-627/05.02.2024г.

15

3.

Вх. №94-00-657/06.02.2024г.

12

Предлагаме покана за участие в одитния комитет да бъде изпратена до следните кандидати:
1. Вх. №94-00-622/05.02.2024г.
2. Вх. №94-00-627/05.02.2024г.

Допуснати, но неявили се на интервю кандидати: няма

 

Имена по документ за самоличност на кандидата

Забележка

1.

   

Споделете в социалните мрежи:

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект на Наредба за символиката и отличията на община Кюстендил и мотиви към него. Проектът и мотивите към него.

Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на Община Кюстендил или на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. на Общински съвет – Кюстендил в 30  дневен срок от настоящата публикация.

Споделете в социалните мрежи:

До Невена Миланова Двоячка, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Красимир Николов Сефтерски, гр. Кюстендил, ул. „Гороцветна“ №68а
До Даниела Кирилова Асенова, гр. София, ж.к. „Люлин“№ 732, вх. Б, ет. 7
До Таня Василева Атанасова, гр. Варна, бул. „Чаталджа“ №14б
До Емил Василев Ненов, гр. Кюстендил, ул. „Кирил и Методий“ № 5      

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-32/ 05.01.2024 г. е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на  УПИ III – 2808, кв. 154 по плана ЦГЧ на гр. Кюстендил, за определяне задължителните линии за застрояване, като начина на застрояване е свързано на страничната имотна граница с УПИ IV – 2807, кв. 154 от плана, съгласно действащия застроителен план на ЦГЧ.
Заявител: Десислава Кирилова Давидкова, гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

ДО
ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ
ПЕТЯ ТЕРЗИЙСКИ
БУЛ. ,,БЪЛГАРИЯ“ №31            
ГР. КЮСТЕНДИЛ
           
Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Външна тоалетна“, намиращ се в гр. Кюстендил, бул. ,,България“ №31, урегулиран  поземлен имот (УПИ) XV - 6105, кв. 295 по плана на гр. Кюстендил за ЦГЧ , ПИ с идентификатор 41112.503.88 по КККР на гр. Кюстендил, е съставен Констативен акт №1/21.02.2024 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225 а от ЗУТ за издаване на заповед за премахване на строежа.
Със   съдържанието   на   констативния   акт   може   да   се   запознаете   в община  Кюстендил,  пл. ,,Велбъжд”  №1,  етаж  1,  стая  №13.
Настоящето съобщение беше  залепено на строежа  на северната фасада на външната тоалетна на 21.02.2024 г. и  на таблото за съобщения  в сградата на община Кюстендил, както и е публикувано на интернет - страницата на общината, и удостоверява, че адресатът е уведомен по реда на § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ.
Възражения  срещу  Констативен акт №1/21.02.2024 г. на община Кюстендил могат  да  бъдат  подавани  в  7 /седем/ дневен  срок,  считано  от  датата на публикуване на съобщението в сайта на общината.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт