ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До Стефана Георгиева Катърджиева от гр. Стара Загора, ул. „Христина Морфова“, №2, вх. А, ет. 1, ап. 3
До Биляна Огнянова Радкова от гр. София, бул. „Константин Величков“ №149,  ет. 4, ап. 16

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1121/23.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен внесения Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 41112.83.392, местност Гола Велика от КККР на гр. Кюстендил, с цел промяна на предназначението на имота от земеделска земя „За земеделски труд и отдих“ в терен за „вилни нужди“ и установяване на устройствени показатели и характеристики на застрояване, съгласно чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ.
Възложител на проекта е Владислав Валентинов Георгиев, гр. Кюстендил.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд-Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

До: Даниел Михайловски, Нели Божидарова Иванова, Милан Богдановски, Янка Якимова Костадинова, Драгомир Валентинов Василев, Кирил Милчов Бачев, Емил Димитров Симеонов, Ивайло Ботков Димитров, Десислав Орлинов Костов, Далибор Арсев, Митко Владиков, Живко Атанасов Янев, Антонио Димитров Тренев, Сашо Станоевски, Людмил Валериев Зарев, Слагян Величков, Димитър Валериев Атанасов, Владко Стефановски, Тони Георгиевски, Анка Димитрова Пашева, Стоян Любенов Тодоров, Бисер Станимиров Ушев Зоран Любчов Арсов, Евгени Тончев Митков  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, въз основа на проведения конкурс, комисията класира следният кандидат, с най-висок окончателен резултат:

Първо място: Вх.№93-00-1514/30.08.2022 г.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1256/19.09.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе на 29.09.2022г. публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 41112.500.2177 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 1523.00 /хиляда петстотин двадесет и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.500.2120; 41112.500.1150; 41112.500.2176, 41112.500.1140, 41112.500.2108, 41112.500.2174, 41112.500.2173, съгласно скица издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: гр.Кюстендил, ул.“Александър Димитров“. .Имотът е актуван с АОС № 6492/07.04.2022 год.
Начална тръжна цена 145 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 5 000 лева.
Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.
Търга да се проведе на 29.09.2022 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 06.10.2022 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 27.09.2022г., включително и до 04.10.2022г. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 27.09.2022г., включително и до 04.10.2022г. включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

До: Симеон Кирилов Алексов, Юлиян Станойков Стаменов, Юлиана Кирилова Аначкова, Далибор Стоянов, Светозар Стойнев Начев, Даниел Кирилов Василев, Татяна Милевска, Стефан Николов Наков, Десислава Иванова Стоименова, Бинка Миланова Велинова, Витомир Кузмановски, "ЕДДИ-КО 1" ЕООД, Аспарух Валентинов Тодоров, Далибор Петрушевски, Александар Любовчевич, Александар Станковски, Марио Йорданов Драганов, "БОШЕ ТРАНС" ООД, "ЕВГЕНИЯ ЛОГИСТИК" ЕООД, "СВЕМАК" ЕООД, "МАГНИФИКО ТРАНС" ЕООД, "ФИЛЕМА ТРАНСПОРТ" ЕООД  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

По проект № BGLD-2.003-0004 „Образование и грижи в ранна детска възраст в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BGLD-2.003-0004-C01 по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.

 І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

        1.Ръководител 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Благовеста Михайлова Димова

13

 

 1. Психолог

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Станислава Николаева Янева

       13

2.

Даниела Любчова Александрова

10

3.

Жулиета Кирилова Касабова

9

 

 1. Социален работник

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Мариана Петрова Тодорова

13

2.

Ани Ясенова Стоичкова

13

3.

Константина Цекова Цекова

12

4.

Диана Даниелова Георгиева

11

5.

Весела Петрова Митова – Кирилова

10

6.

Денислав Валентинов Георгиев

9

7.

Станислава Николаева Янева

8

8.

Цветелина Маринова Първанова

8

9.

Албена Симеонова Илиева

7

10.

Венелина Николова Граховска

7

11.

Димитрина Асенова Кирова

7

12.

Кристина Христова Георгиева

7

13.

Цветелина  Георгиева  Стойнева

7

14.

Габриела Георгиева Георгиева

7

15.

Ирина Ангелова Станкова

6

16.

Светлана Петрова Георгиева

6

17.

Силвия Любомирова Тонева

6

18.

Даниела Иванова Тасева

6

19.

Румен Живков Иванов

6

20.

Ваня Миткова Горчовска

6

21.

Цветелина Малинова Антова

6

22.

Теодора Влериева Игнатова

6

23.

Диана Димитрова Веселинова

6

 

 1. Педагог

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Цветелина  Георгиева  Стойнева

15

2.

Кристина Христова Георгиева

13

3.

Димитрина Асенова Кирова

6

                

 1. Логопед

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Димитрина Асенова Кирова

11

2.

Росица Иванова Митрева

6

                

     

 1. Медицински специалист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.       

Наташа Велинова Димитрова

15

2.        

Стефанка  Стоянова Тодорова -Любенова

10

 

 1. Социален медиатор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Снежана Красимирова Чернева

15

 1.  

Светлана Петрова Георгиева

15

 1.  

Нели Евгениева Христова

14

 1.  

Милена Симеонова Димитрова

13

 1.  

Даниела Ананиева Венкова

12

 1.  

Светлана Всилиева Николова

11

 1.  

Саша Георгиева Дончева

10

 1.  

Диана Даниелова Георгиева

9

 1.  

Габриела Георгиева Георгиева

9

 1.  

Румен Живков Иванов

9

 1.  

Йоана Георгиева Георгиева 

8

 1.  

Цветелина Маринова Първанова

8

 1.  

Виолета Райчова Илиева - Добринова

8

 1.  

Татяна Иванова Малинова

7

 1.  

Мирела Емилова Христова

7

 1.  

Галина Рилчова Димитрова

7

 1.  

Надежда Кирилова Димитрова

7

 1.  

Елизабет Василева Боянова

7

 1.  

Даниела Иванова Тасева

7

 1.  

Десислава Василева Димитрова

7

 1.  

Силвия Любомирова Тонева

7

 1.  

Станислава Николаева Янева

7

 1.  

Маргарита Георгиева Николова

6

 1.  

Ива Мирославова Иванова

6

 1.  

Цветелина Малинова Антова

6

 1.  

Биляна Йорданова Борисова

6

 1.  

Зоя Димитрова Милева

6

 1.  

Анна Спасова Милчова

6

 1.  

Рени Крумова Велкова

6

 

 1. Ромски образователен медиатор

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Настенка Асенова Илиева

15

2.

Зоя Димитрова Милева

15

 1. Хигиенист

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Маргарита Георгиева Николова

15

 1.  

Катя Ивайлова  Павлова

14

 1.  

Юлия Асенова Михайлова

13

 1.  

Снежана Живкова Панова

11

 1.  

Десислава Смиленова Методиева

8

 1.  

Мирослава Радославова Христова

8

 1.  

Величка Гикова Петрова

5

 1.  

Соня Иванова Петрова

5

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиции  № 1, № 2, № 5, № 6 и № 9 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Трудов договор се сключва с лицата, класирани на 1 - во и  2-ро място за позиции № 3, № 4, № 7 и № 8 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

До: Стефан Андреев Андреев, Невина Чавдарова Къралиева, Митко Йосифовски, Мартин Панзевски, Зоран Василевски, Деян Сентов, Горан Яневски, "ВИКИ ТРАНС 17" ЕООД, Валентин Светославов Игнатов, Блаже  Павлов Спасев, Ацо Ристески, Миле Додевски, Сашо Търпевски, Гълъбина Илиева Томова, Росен Бориславов Димитров, Здравко Тончев Петров може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 78

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517