ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

По проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.         

13.06.2023г.

Вх.­­№132/23.05.2023г.

10:00

2.         

13.06.2023г

Вх.­­№133/23.05.2023г.

10:10

3.         

13.06.2023г

Вх.­­№134/25.05.2023г.

10:20

4.         

13.06.2023г

Вх.­­№135/29.05.2023г.

10:30

Събеседването ще се проведе в сградата на община Кюстендил кабинет 45

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”

І. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1.       

Вх.­­№132/23.05.2023г.

Акушерка/Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

2.       

Вх.­­№133/23.05.2023г.

Акушерка/Медицинска сестра

Отговаря на изискванията

3.       

Вх.­­№134/25.05.2023г.

Рехабилитатор/Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

4.       

Вх.­­№135/29.05.2023г.

Рехабилитатор/Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

 

Споделете в социалните мрежи:

До: Зоран Сурловски, Кристиян Йорданов Кирилов, Николай Детелинов Апостолов, Пламен Мирославов Миленков, "Фокус 01"ЕООД, "Ф Сервиз" ЕООД  може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на проект „Услуги за ранно детско развитие в община Кюстендил”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М90Р001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”, представяме следното:
Обявление  за провеждане на подбор на персонал за „Център за услуги за ранно детско развитие” /ЦУРДР/ - гр. Кюстендил, за следните длъжности:

1.Педиатър – 0,5 щ. бр.;
2.Акушерка/Медицинска сестра – 1 щ. бр.;
3.Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.;

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.
За обявените длъжности в „Център за услуги за ранно детско развитие” (ЦУРДР), с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

1.Педиатър – 0,5 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)Завършено висше образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Магистър”;
3)Специалност – педиатрия;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Ще се счита за предимство:
-добро познаване на нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки, както и в социалната сфера;
-способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с други служители на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
2)При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на „Център за услуги за ранно детско развитие”;
3)Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
4)Оказване на методическа подкрепа на медицинската сестра, включена в дейностите, в които участва;
5)Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР на здравна тематика;
6)Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
7)Участие в изготвянето на индивидуални планове на потребителите, съвместно с другите служители по съответната услуга;
8)Създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности на ЦУРДР;
9)Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
10)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
11)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР.

2.Акушерка/Медицинска сестра - 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1)Завършено медицинско образование;
2)Образователно-квалификационна степен – „Специалист”;
3)Специалност – медицинска сестра, акушерка, медицински фелдшер;
4)Професионален опит – не се изисква;
5)Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с педиатър/медиатор или социален работник;
2)При отчетена необходимост насочване на семействата към услугите на ЦУРДР;
3)Провеждане на здравно консултиране на родители на деца от 0 до 7 год., включително и работа на терен;
4)Подпомагане на дейността на педиатъра при осъществяването на консултативни прегледи на децата.
5)Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в консултативните дейности на Центъра;
6)Разработване на програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с потребителите на ЦУРДР;
7)Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации, и подкрепа на потребителите на ЦУРДР на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
8)Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с потребителите, съвместно с другите специалисти от ЦУРДР;
9)Създаване и поддържане на база данни относно потребителите на Центъра;
10)Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите по проекта;
11)Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
12)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите на ЦУРДР;

3. Рехабилитатор/Кинезитерапевт – 1 щ. бр.
Изисквания за заемане на длъжността:
1) Завършено висше образование;
2) Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;
3) Специалност – рехабилитация, кинезитерапия;
4) Професионален опит – не се изисква;
5) Ще се счита за предимство:
- практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;
- способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
- да притежава компютърна грамотност.
Основни задължения и отговорности за длъжността:
1)Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им и насочване към подходящите за тях дейности в „Център за услуги за ранно детско развитие”, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
2)Разработване на кинезитерапевтични програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
3)Изследване на моторното развитие на всяко дете, насочено към услугите в „Център за услуги за ранно детско развитие”, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
4)Информиране на родители и специалисти относно особеностите на моторното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на моторното развитие на детето им;
5)Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата от „Център за услуги за ранно детско развитие”;
6)Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;
7)Участие в групи за работа с родители;
8)Разработване и прилагане на подходящи планове за кинезитерапевтични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
9)Провеждане на дейности за развитие на уменията на децата за придвижване в различна среда (закрити и открити пространства);
10)Подпомагане, съвместно с логопед на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с подобни проблеми;
11)Направляване на домашната кинезитерапевтична интервенция;
12)Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
13)Осигуряване на безопасна и подходяща употреба на адаптивно оборудване, ортопедични и други технически средства за рехабилитация, които подпомагат проявяващия се потенциал за развитие на детето, улесняване на практикуването на умения или предотвратяване на прогресивни вторични усложнения;
14)Участие в екипните срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата, в която участва „Център за услуги за ранно детско развитие”;
15)Поддържане на пълни кинезитерапевтични досиета на децата, създаване и поддържане на база данни, относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги;
16)Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители, относно моторното развитие на децата им;
17)Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени обучителни и информационни материали;
18)Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
-Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и с бъдещи родители;
-Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;
-Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;
-Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;
-Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;
-Да притежават компютърна грамотност;
-Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

Начин на провеждане на подбора:
1.Обявление;
2.Подбор по подадените документи;
3.Събеседване.

Необходими документи за участие в процедурата по подбор:
- Заявление - по образец - Приложение 1
- Автобиография - по образец- Приложение 2
- Копие на документ за завършено образование;
- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата (ако е приложимо);
- Копие на документи, доказващи допълнителни умения и квалификация (ако е приложимо).

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) от 22.05.2023 г. д.о 17:00 часа на 29.05.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.
Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.
Телефон за информация: 078/55-11-30 или 078/55-11-31
ВАЖНО: Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 01.06.2023 г. на информационното табло до офиса на проекта в гр. Кюстендил, ул. „Яворов” 6, ет. 2, кабинети 223 и 224 (сградата на Общинска поликлиника) и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Кметът на Община Кюстендил обявява конкурс  за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ "СПОРТ И ТУРИЗЪМ" при дирекция "Култура, образование, младежки дейности, спорт и туризъм" Общинска администрация - Община Кюстендил – една щатна бройка, при следните изисквания за заемане на длъжността :


1.    Кратко описание на длъжността:
Осъществява дейност по упражняване контрол по спазването на действащите нормативни актове в областта на спорта и туризма, разработва и организира изпълнението на общинския спортен календар.
2.    Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
2.1.    По Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г.  (изм. ДВ. бр.67 от 13.08.2021 г., в сила от 17.08.2021 г.,доп. ДВ. бр. 21 от 15.03.2022 г., в сила от 15.03.2022 г., изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.) :
•    Изисквана минимална образователна степен за завършено образование бакалавър;
•    Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.  (изм., ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.) – педагогика, спорт, туризъм
•    Години професионален опит  - 3 /три/ години или минимален ранг – III младши;
•    Вид правоотношение: Служебно
•    Длъжностно ниво – 7
•    Ръководно ниво – 7Б
2.2.    По закона за държавния служител – да отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 и 2 от същия.
2.3.    Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт – няма

3.    Други компетентности:
•    Управленска компетентност - Планиране, организиране, координиране и контрол на дейността на звеното за осигуряване изпълнението на индивидуалните и организационните цели
•    Ориентация към резултати - постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
•    Работа в екип - управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
•    Комуникативна компетентност - ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
•    Фокус към клиента (вътрешен/външен) - ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите;
•    Професионална компетентност - Професионални знания и умения, които са необходими за успешно изпълнение на длъжността
4.    Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

5.Минимален размер на основната заплата – 1 200 лв.

Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно Приложение № 1 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалния опит, освен ако друго не е определено в специален закон. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

6.Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

6.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители(НПКПМДС);

6.2.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността;

6.3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител/при наличие на такъв/.

7.Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях да се извършва всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в срок до 11 /единадесетия/ ден от обявяването на конкурса включително, лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в деловодството на Община Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1 – партер или по електронен път на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса да се обявяват на информационното табло в сградата на Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” №1, както и на интернет страницата на Община Кюстендил с адрес: www.kustendil.bg
Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е на разположение на кандидатите в дирекция ”Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси” при Община Кюстендил. В случай, че документите се подават по електронен път, информация за пречките за назначаване на държавна служба и длъжностната характеристика за длъжността се предоставят по електронен път на посочения от кандидатите e-mail.

Споделете в социалните мрежи:

ДО  БОЯНКА БОЯНОВА СПАСОВА  ОТ ГР. СОФИЯ
ДО  ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ  ОТ ГР. ВАРНА
ДО  ЧУДОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ  ОТ ГР. ПЕРНИК
ДО  ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕТРОВ  ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ
ДО  ИВАН ХРИСТОВ КОСТАДИНОВ  ОТ ГР. ПИРДОП
ДО  ЕМИЛ МЕТОДИЕВ ЙОСИФОВ  ОТ ГР. СОФИЯ
ДО  ГЕОРГИ ИВАНОВ ВЪЛЧИНОВ  ОТ ГР. СОФИЯ
 
 
На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-23-470/ 24.03.2023 г. Елена Костадинова Петрова – гр. София е внесла за разглеждане и одобряване на проект за частично изменение на Общия устройствен план и Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 67790.43.288 в местност Долно Грамаге от КККР на землище с. Соволяно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаичен парк, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп
Проектът се намира в община Кюстендил, площад „Велбъжд“, етаж 1, стая 19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ и до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1079, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г. с протокол №45/27.04.2023 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на подземна елек-тропроводна линия 20 kV, започващо от ТП „Горно Уйно“, разположен в ПИ 16995.41.3 и преминаващо през ПИ 16995.41.2 и ПИ 16995.41.171 по действащата КККР на земли-щето.   
С Решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „ЕРМ ЗАПАД“ АД гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

На 27.04.2023 г. Общински съвет - Кюстендил прие Решение № 1053 по Протокол №45/27.04.2023 г. за създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил. Със същото решение е приет и Правилник за организацията, дейността и функциите на ОКСВМ.
Съветът е консултативен орган към Кмета на Община Кюстендил, който подпомага общината при осъществяване на функциите ù в областта на политиката за развитие на младежта. Съветът обсъжда важни и актуални въпроси, свързани с дейностите, стратегията и политиката на Община Кюстендил за младите хора, като изразява мнения, дава препоръки, разглежда и прави предложения по проекти и нормативни актове.
Съставът на съвета се формира за срок от 4 години, като извън определените представители от Общински съвет - Кюстендил и общинската администрация, могат да бъдат само лица, които към датата на избора им са на възраст от 15 до 29 години и са от различни младежки групи и организации:  
-    Ученически съвети към профилираните и професионалните гимназии на територията на община Кюстендил;
-    Неправителствени и младежки организации.
Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта има следните функции:
1. Подпомага работата на Общинския съвет - Кюстендил, Кмета на общината и общинската администрация в областта на формирането, организирането, координирането и реализирането на младежката политика, в т.ч. и дейностите по вземане на управленски решения;
2. Стимулира пълноценната интеграция и социално присъствие на младите хора в живота на Община Кюстендил;
3. Дава становище по Общинския план за младежта преди приемането му от Общинския съвет - Кюстендил;
4. Дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до местната политика за младежта;
5.Предлага мерки за постигане на целите на общинската политика в сферата на младежките дейности;
6. Участва в обсъждането на въпроси, свързани с организирането и финансирането на младежки инициативи;
7. Координира и съдейства за изпълнение на проекти, свързани с младежките политики на национално и регионално ниво;
8. Подготвя анализи за състоянието на определящите фактори, влияещи върху младежката среда;
9. Участва в подготовката и разработването на стратегии, програми, планове и проекти на общинските органи и администрация, а също така и органите на централната власт, представени на местно ниво, свързани с развитието на младежките дейности;
10. Съдейства за обществено популяризиране и за реализиране на действащите
стратегии, програми, планове и проекти;
11.  Проучва младежката проблематика и осъществява периодични срещи с представители на младежки организации, групи млади хора и младежи в целия възрастов диапазон от 15 до 29 години;
12. Подпомага специализираните дирекции, отдели и структури на Община Кюстендил в пряката им работа и организацията на дейностите с децата и младежта.

Документи на кандидатите – Формуляр за Кандидатстване/Заявление по образец , могат да се подават на място в Деловодството на Община Кюстендил всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, по пощата на адрес: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1 или на e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 30.05.2023 г.

Приложение №1 - Формуляр за кандидатстване
Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в Община Кюстендил

 

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1082, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г., Протокол №45, Общинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ), предвиждащ определяне на максимално допустимата площ и параметрите за застрояване както следва:
- максимално допустима площ за застрояване – 10% от общата площ на имотите, собственост на възложителя, в границите на едно землище
- максимална етажност – до два етажа
- плътност на застрояване – до 20%
- интензивност за застрояване /Кинт/ - до 0.4
в обхвата на поземлен имот 07048.38.276,  местност Песоко по КККР на землище-то на с. Буново общ. Кюстендил, във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-353/28.02.2023 г. от Александър Красимиров Спасов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №1081, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.04.2023 г., Протокол № 45 разрешава:
1. Изработването на проект за ЧИОУПОК, в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 20208.11.31, 20208.11.34, 20208.11.38, 20208.11.44, 20208.11.56, 38432.1.12, 38432.2.3, 38432.2.30, 38432.2.118, 38432.4.6, 38432.5.6, 38432.5.25, 38432.5.48, 38432.5.64, 38432.5.114, 38432.5.115, 38432.5.116, 38432.5.117, 38432.5.122, 38432.6.16, 38432.7.1, 38432.7.11, 38432.7.13, 38432.7.14, 38432.7.441, 38432.7.455, 38432.7.456, 38432.8.22, 38432.8.143, 38432.8.146, 38432.8.171, 38432.8.172, 38432.8.173, 38432.8.174, 38432.21.45, 38432.21.107, 38432.23.238, 38432.23.290, 38432.24.63, 38432.24.152, 38432.24.154, 38432.24.163, 38432.24.168, 38432.24.194, 38432.24.227, 38432.24.245, 38432.24.402 по КККР на землищата на с. Дворище и с. Коняво, общ. Кюстендил  
2. Изработването на проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 20208.11.31, 20208.11.34, 20208.11.38, 20208.11.44, 20208.11.56, 38432.1.12, 38432.2.3,  38432.2.30, 38432.2.118, 38432.4.6, 38432.5.6, 38432.5.25, 38432.5.48, 38432.5.64,  38432.5.114, 38432.5.115, 38432.5.116, 38432.5.117, 38432.5.122, 38432.6.16, 38432.7.1, 38432.7.11, 38432.7.13, 38432.7.14, 38432.7.441, 38432.7.455, 38432.7.456, 38432.8.22, 38432.8.143, 38432.8.146, 38432.8.171, 38432.8.172, 38432.8.173, 38432.8.174, 38432.21.45, 38432.21.107, 38432.23.238, 38432.23.290, 38432.24.63, 38432.24.152, 38432.24.154, 38432.24.163, 38432.24.168, 38432.24.194, 38432.24.227, 38432.24.245, 38432.24.402 по КККР на землищата на с. Дворище и с. Коняво, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на всеки един имот от „земеделска” във „урбанизирана”, с конкретно предназначение - за фотоволтаична електроцентрала. Предвижда се застрояване в съответствие с показателите по чл. 25 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), за територии от разновидност "предимно производствена зона". С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-23-578/12.04.2023 г. от „АРАТИ-ДЕН“ ЕООД с пълномощник Галина Стоянова Василева.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Страница 1 от 47

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517 

 

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че получавате най-доброто изживяване от нашия уебсайт