ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

Плащането на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци може да се извърши  и на две равни вноски до 30.06.2023 год. и до 31.10.2023 год. на касите в дирекция „Местни приходи” от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.
За Ваше удобство плащанията на данъците може да се извършва и на касите на Изипей, Фастпей  и Български пощи в цялата страна, както и безкасово за клиентите на  „Първа инвестиционна банка“ АД, посредством интернет банкиране.
Напомняме, че плащания могат да се извършват чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил. За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци и такси. През сайта на Община Кюстендил (kustendil.bg) по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер (КИН), издаден от Община Кюстендил и персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция по приходите (НАП).


Банкова сметка – IBAN
BG11SOMB91308442298644

Банков код – BIC
SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:

44 21 00 Данък върху недвижимите имоти;
44 24 00 Такса битови отпадъци;

Споделете в социалните мрежи:

Допуска до конкурс за длъжността „юрисконсулт“ кандидат – вх. № 94-00-175 / 12.01.2023 г.
Недопуснати кандидати – Няма

Допуска до конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ кандидат -  № 94-00-175/12.01.2023 г.
Недопуснати кандидати – няма

Споделете в социалните мрежи:

Проектът за изменение и допълнение на чл. 6 в Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил, за предложения, становища и възражения, е публикуван на 20.12.2022 г. в съответствие с разпоредбата на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30-дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма постъпили предложения и становища по горецитирания Проект за изменение и допълнение на чл. 6 в Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил

Споделете в социалните мрежи:

Предоставям на вниманието на заинтересованите страни Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие "Чистота" гр. Кюстендил и мотиви към него. Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 30-дневен срок от настоящата публикация. Проекта и мотивите към него може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-103/ 17.01.2023 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройст-вен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ I-„За обществено обслужва-щи дейности“, УПИ II-„За производствено складови дейности“, УПИ V-„За производст-вено складови дейности“ и УПИ VI-„За производствено складови дейности“ в кв. 381A по планa на гр. Кюстендил, одобрен със Заповед №353/20.04.2001 г. С предложението се предвижда премахване на част от улица между УПИ V и УПИ VI в. кв. 381А (част от ПИ 41112.502.577 от КККР на гр. Кюстендил) и обединяване на четирите урегулирани имо-та, собственост на възложителя. Новообразуваният УПИ I в кв. 381А е с отреждане -„За производствено складови дейности“.
Възложител на проекта е „КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. Кюс-тендил.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е внесен проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) в обхвата на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 112а, УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“ в кв. 382 и улица „Ракла“ по плана на кв. „Запад“, град Кюстендил.
Във връзка с изискванията на чл. 148, ал. 16 от ЗУТ за прилагането на ПУП по от-ношение на регулацията, за осигуряване на транспортен достъп за УПИ I–„За комплекс-но жилищно строителство“  в кв. 112а, с проекта за ПУП-ИПР се изменя уличната регу-лация на улица „Ракла“ откъм кв. 382 в обхват от 110 м. от север и юг в зоната между кв. 112а и кв. 382. С проекта за ПУП-ИПЗ се променя етажността на предвидения обществе-но–обслужващ обект в УПИ I – „За комплексно жилищно строителство“, кв. 382 по действащия ПУП, одобрен с Решение № 61/26.03. 2004 г. на Общински съвет- Кюстен-дил и последно изменен със заповед № 210/25.02.2008 г. на Кмета на Община Кюстендил от пет на един етаж.
Възложител на проекта е Община Кюстендил.
Решението подлежи на оспорване пред Административен съд – Кюстендил по реда на АПК.

Споделете в социалните мрежи:

Началния срок за подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) за облагане на доходите на физическите лица по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физически лица за доходи, получени през 2022 година, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа е от 10 януари 2023г. Крайният срок е 2 май 2023г.   за повече информация

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект  „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор за следната позиция:
1 (един) социален работник за Областен екип по приемна грижа – Кюстендил

І. РАБОТНО МЯСТО И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА:

Работно място: Кюстендил:
•    Обхват: община Кюстендил;
•    Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден с ненормирано работно време) на осн. чл. 68, ал.1, т.3 от КТ.
ІI. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ
         Основни функции:
1.    Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
2.    Изпълнява регламентираните с Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” дейности, свързани с предоставяне на услугата в условията на взаимодействие с ОЗД/ДСП;
3.    Изпълнява в срок всички заложени дейности съобразно план-графика на проектните дейности;
4.    Информира и консултира утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им, както и новите кандидати за приемни семейства относно грижи за деца до 3годишна възраст и за предоставянето на специализирана приемна грижа за: деца с увреждания; деца, непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик;
5.    Информира началник – екипа за необходимостта от предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства и на настанените деца;
6.    Информира обществеността за същността и развитието на услугата „приемна грижа“;
7.    Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства;
8.    Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020;
9.    Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ;
10.    Участва при провеждане на екипни срещи;
11.    Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
12.    Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
13.    Отчита своята работа пред Началника на ОЕПГ;
 
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.    Образователна степен: бакалавър;
2.    Професионална квалификация: социални дейности и хуманитарни науки;
3.    Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 1 (три) години;
4.    Опит при изпълнение на проекти – предимство;
Специфични изисквания:
1.    Да умее да работи самостоятелно и в екип;
2.    Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
3.    Да предлага решения на възникнали проблеми;
4.    Обективност на преценката;
5.    Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
6.    Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
7.    Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
8.    Компютърни умения.
 
Длъжността ”социален работник” се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ с Кмета на община Кюстендил или за срок не по-дълъг от крайния срок на проектните дейности.
Основното месечно възнаграждение се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” и се определя в размер на 1200,00 (хиляда и двеста) лв.
Кандидатите за посочената длъжност да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.
ІII. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:
•    Писмено заявление за кандидатстване – образец;
•    Автобиография - образец;
•    Декларация - образец;
•    Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
•    Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите по образец се получават от стая №2 на Община Кюстендил или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Деловодството на Община Кюстендил от 10.01.2023 г. до 20.01.2023 г. включително.
Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.   

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Кюстендил.
Подборът протича в два етапа:
o    Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 1-дневен срок от изтичане срока на обявлението.
o    Събеседване в 3-дневен срок от обяваяване на Списъка на допуснатите и недопуснатите кандидати.
         До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списък на допуснатите до събеседване кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на събеседването, ще бъде публикуван на интернет страницата на община Кюстендил до 17:00 часа на 24.01.2023 г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
Събеседването се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества, и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класирания кандидат в 3 (три) - дневен срок от провеждането на събеседването. Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло в сгарадата на Община Кюстендил и на сайта на Община Кюстендил.
В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.   

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517