ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

До: Бисер Драганов Йорданов, Стоянка Атанасова Миткова, Светлана Златкова, Асен Боянов Асенов, Мартин Борисов Борисов, Александър Коцев Сандов, Мария Йорданова Борисова, може да видите тук.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

До Миглена Димитрова Стоянова от гр. Благоевград, ул. „Радовиш“, № 1    
До Ивайла Викторова Илчева от гр. Кюстендил, ул. „Асен Златаров“ №43
До Анна Димитрова Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Козлодуй“, № 27а    
До Галина Веселинова Аначкова  от гр. Кюстендил, ул. „Скобелев“, № 7      
До Мариана Иванова Велкова от гр. София, ул. „Мърфи“, №31, ет. 1
До Виолета Иванова Велкова от с. Николичевци, общ. Кюстендил
До Илиана Дончева Иванова от гр. София, ж.к. „Дружба“ №44, вх. Д, ет. 4
До Илиян Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Овча купел“, № 508, вх. Д
До Денис Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Дружба“ №44, вх. Д, ет. 4    
До Красимир Митков Иванов гр. София, ул. „Маестро Г. Атанасов“ №7
До Иво Митков Иванов от гр. София, ул. „Страцин“ №9
До Иван Георгиев Петров от гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ №22, вх. Е
До Димитър Иванов Петров от гр. София, ул. „Герлово“ №1
До Васил Стойнев Давидков от гр. Перник, ул. „Стомана“№2, вх. Б
До Велка Стойнева Хинкова от гр. София, ж.к. „Люлин“ №606, вх. В
До Десислава Николаева Давидкова от гр. София, ул. „Емилиян Станев“№87а
До Симеон Костов Кръстев от гр. Перник, ул. „Лом“ №3, вх. В
До Теодора Иванова Сотирова от гр. Пловдив, ул. „Антим I“ №26
До Александра Василева Мицова от ж.к. „Обеля 2“ №268, вх. Б
До Николина Георгиева Атанасова от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“№328
До Георги Владимиров Яневски от гр. Кюстендил, ул. „Шейново“ №23
До Теменужка Любенова Стефанова от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ №48   

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване на Проект за подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на поземлен имот ПИ № 67461.4.122, местност Сенарски път по КККР на с. Слокощица, предвиждащ промяна на предназначението на територията на  имота от „земеделска“ в „неземеделска“ за жилищно строителство.  
Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов – гр. Кюстендил. Проектът се намира в стая №19, ет. 1 – Община Кюстендил.
Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Конкурсна комисия определената със Заповед № РД-00-1191/07.09.2022 година на Кмета на Община Кюстендил реши :
Допуснатите кандидати за длъжността началник на отдел „Контрол по строителството“ следва да се явят за решаване на тест на 26.09.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – гр. Кюстендил, пл.“Велбъжд“ №1, ет. 2
Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 26.09.2022 г. в 14.00 часа

Кандидатите решават тест, който включва въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията и с професионалната област на длъжността. Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса  един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява.

В съответствие с разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители, комисията взе решение за системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста

Всеки един от трите варианта на тест да съдържа 20 /двадесет/ въпроса; верните отговори на всеки въпрос се оценяват с по 1 /една/ точка.
Максималният брой точки, който може да получи всеки кандидат е 20 /двадесет/.
До интервю се допускат кандидатите, получили минимум 11 /единадесет/ точки при решаването на теста.
Съгласно решение на конкурсната комисия минимална оценка за успешно издържал интервюто е не по-ниска от “4”.
Всеки член на комисията преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно Приложение № 6 от НПКПМДСл.
Конкурсната комисия одобрява следната система за определяне на резултатите от конкурса, преценявайки относителната им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:
Определя коефициент “5” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при решаване на теста;
Определя коефициент “4” за умножаване на резултата на кандидатите, получен при провеждането на интервюто.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при решаване на теста и от интервюто, умножени с определените коефициенти.

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1194/07.09.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4599 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008г. на Изпълнителен Директор на АГКК, с проектна площ 207.00 /двеста и седем/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 41112.503.4149; 41112.503.1782; 41112.503.4150, съгласно скица - проект № 15-1104617-11.10.2021г., издадена от СГКК - гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул.“Цар Борис І“.
Начална тръжна цена 19 700 лева, без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на 1000 лева
2. Незастроен, урегулиран поземлен имот VI - общ., кв. 1 по ПУП на с. Багренци, общ. Кюстендил, с площ 862.00 /осемстотин шестдесет и два/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 1а-1; от изток:УПИ V - общ.; от юг: край на регулация; от запад: край на регулация, съгласно скица №44/04.02.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с. Багренци, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
3. Незастроен, урегулиран поземлен имот ХII, кв. 14 по плана на с. Горна Брестница, целия с площ 745.00 /седемстотин четиридесет и пет/ кв. метра, при граници и съседи: От север: улица с о.т. 48-49; от изток и юг: край на регулация; от запад: УПИ ХI и ПИ 85, съгласно скица № 285/16.07.2020г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Горна Брестница, общ.Кюстендил.
Начална тръжна цена 11 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
4. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.83 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018 г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 2690.00 /двe хиляди шестстотин и деветдесет/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000114. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот І - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.13.82; 66891.13.80; 66891.14.35; 66891.2.422 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-17451-11.01.2021 г., издадена от АГКК - София. Адрес: с.Скриняно, общ.Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5889/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 22 000 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.
5. Поземлен имот с идентификатор 66891.13.80 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 6786.00 /шест хиляди седемстотин осемдесет и шест / кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000116. Имотът е идентичен с урегулиран поземлен имот ІІ - "Производствено складови дейности", кв. 35 по плана за регулация на с. Скриняно, общ. Кюстендил, образуван съгласно влязъл в сила проект за ПУП-ПР, одобрен със Заповед № РД-00-231/04.03.2015 г. на Кмета на Община Кюстендил при граници и съседи: Съгласно скица № 15-17456-11.01.2021г., издадена от АГКК - София. Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 5890/11.02.2021г.
Начална тръжна цена 41 550 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 2000 лева.
6. Поземлен имот с идентификатор 66891.40.14 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Скриняно, общ. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-360/07.02.2018г. на Изпълнителен Директор на АГКК. Площ на имота: 3003.00 /три хиляди и три/ кв. метра. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 040014, при граници и съседи: Поземлени имоти с идентификатори 66891.40.16; 66891.40.15; 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, съгласно скица № 15-550938-21.05.2022г., издадена от АГКК - София.Адрес: с. Скриняно, общ. Кюстендил. Имотът е актуван с АОС № 6530/13.06.2022г.
 Начална тръжна цена 24 900 лева, без ДДС и стъпка за наддаване 1000 лева.

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
    След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.
Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея. Търга да се проведе на 20.09.2022г. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 27.09.2022г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 16.09.2022г., включително и до 23.09.2022г. включително – за повторния търг.
         Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16 ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите и чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общинският съвет – Кюстендил, реши:

І. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 41112.504.1326 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96 от 28.10.2008 г. на и.д. на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо поземления имот – Заповед № КД-14-24 от 28.01.2010 г. на началника на СГКК – Кюстендил, с адрес на поземления имот: гр. Кюстендил, ул. Калосия № 19, с площ 15 900 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект комплекс за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1777, кв. 212, ведно с намиращата се в него сграда с идентификатор 41112.504.9, състояща се от ниско тяло на два етажа, година на построяване 1991 г., и високо тяло на седем етажа, година на построяване 1983 г., с обща застроена площ 1660 кв. м и обща разгъната застроена площ 6497 кв. м, предназначение: хотел; при съседи на имота: 1. 41112.504.1371, 2. 41112.504.2021, 3. 41112.504.2046, 4. 41112.41.5, 5. 41112.41.70, 6. 41112.504.1325, 7. 41112.504.1324 и 8. 41112.504.1 2023, съгласно скица № 15-511983/10.06.2019 г., издадена от СГКК – Кюстендил, ведно със всички подобрения, оборудване и обзавеждане.

II. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. І от настоящото решение имот общо в размер на 6 982 000 лв.

III. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. І от настоящото решение недвижим имот в размер на 6 982 000 лв. и стъпка на наддаване – 69 820 лв.

IV. Определя депозит за участие в търга в размер на 698 200 лв. и краен срок за внасянето му – 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

V. Тръжната документация за участие в търга се закупува в дирекция „Икономически дейности“ срещу документ за платена такса/цена в размер на 50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644, код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден до 17 ч. на 20-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

VI. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписани наименование на обекта и името на участника в срок до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в административната сграда на Община Кюстендил, Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция „Икономически дейности“.

VII. Търгът да се проведе от 14 ч. на 26-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ в заседателната зала на административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, ет. 2.

VIII. В случай на неявяване на кандидат обявява нов търг за продажба на имота при същите условия на настоящото решение, но със следните срокове:

IX. Срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 31-вия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

X. Краен срок за внасяне на депозита за участие в търга в размер на 698 200 лв. – 36-ият ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“, чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

XI. Срок за подаване на предложения – до 17 ч. на 36-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

XII. Провеждане на търга – 14 ч. на 37-ия ден от датата на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“.

ХІІІ. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ датата за провеждането на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в дирекция „Икономически дейности“.

ХІV. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 във връзка с ал. 3 ЗДДС, с изключение на сградите и прилежащия терен към сградите, които не са нови.

ХV. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

XVI. Утвърждава тръжната документация за участие в търга и проекта на договор като част от нея.

XV II. Определя състав на комисията за провеждане на търга, както следва: 5 членове и 2 резервни.

XVIII. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на община Кюстендил протокола от търга.

XIХ. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

XХ. Възлага на кмета на община Кюстендил да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Споделете в социалните мрежи:

ПРОГРАМА

16 септември (петък)
10:00 – 19:00 – Получаване на стартови пакети за Маратон Кюстендил (площад Велбъдж в центъра на града на старт-финала)

17 септември (събота)
10:00 – 19:00 – получаване на стартови пакети за Mаратон Kюстендил (площад Велбъдж)

18 септември (неделя)
9:00 – Старт на маратон и полумаратон
9:10 – Старт на 2 км за любители – fun run
9:16 – 9:30 – Финал 2 км
9:50 – Награждаване 2 км
10:40 – Награждаване на полумаратон – мъже
10:50 – Награждаване на полумаратон – жени
12:10 – Награждаване на маратон – мъже
12:20 – Награждаване на маратон – жени
12:30 – Награждаване на балканския маратон – мъже
12:40 – Награждаване на балканския маратон – жени
12:45 – Награждаване на националния шампионат по маратон – мъже
12:50 – Награждаване на националния шампионат по маратон – жени
15:00 – Финал на маратона

Маратон Кюстендил - Run Bulgaria

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ се уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица, че се организира обществено обсъждане на проект "Частично изменение на действащ ОУП на Община Кюстендил и Подробен устройствен план- план за застрояване за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 41112.18.272, м. "Оризарско гумно", гр. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала"

Обсъждането ще се проведе на 14.09.2022г. от 10.00ч. до 11.00ч. в голямата зала на читалище "Братство".

Проектите се намират в Община Кюстендил и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта: "БИО ЕКО ПРОМ" ЕООД

Споделете в социалните мрежи:

Ученици от 5-12 клас могат да кандидатстват онлайн до 2 октомври

Кюстендил, 1 септември 2022 г. – Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места. От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмите в гр. Кюстендил се реализират в сътрудничество с ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, ОУ „Проф. Марин Дринов“ и с подкрепата на Община Кюстендил и Христо Борисов, който е съосновател на Payhawk.
„Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел, и през учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.


Кандидатстване и приемен тест
Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври.

Ново разпределение на програми по възрастови групи
Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Гимназиалните ученици могат да участват в програма „Дигитални науки“.

От тази учебна година, обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна могат да кандидатстват за една от три програми – „Дигитални науки“, „Разработка на игри“ и „Уеб програмиране“.

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да избират между 2 програми – „Разработка на игри“ и „Алгоритмично програмиране“.


Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.


Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с интерактивни програми, достъпни за всички ученици.
От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.
Програмите се организират от Фондация „Телерик Академия“ и се провеждат с подкрепата на Фондация „Америка за България“, индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации, бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация „Америка за България“
Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията развива дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората на двете страни. За повече информация: www.us4bg.org.

Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

За контакт, Училищна Телерик Академия
Мадлен Димитрова
ПР и Маркетинг специалист
Е: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517