ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

 1. За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ за следните длъжности:
 • Ръководител - 0,5 щ. бр.;
 1. За провеждане на подбор на персонал за услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“ /ЗЖ 2/ за следните длъжности:
 • Ръководител - 0,5 щ. бр.;

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 1. Ръководител – 1 щ. бр.

 Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Завършено висше образование;
 2. Образователно-квалификационна степен–„Бакалавър”/ „Магистър”;
 3. Области на образование: Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки и/или Хуманитарни науки;
 4. Професионален опит – минимум 1 /една/ година по специалността;
 5. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

-  Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”;

- Закони, правилници, наредби и методики в социалната сфера, касаещи работата на услугите, заложени в проекта.

 1. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

Основни задължения и отговорности на длъжността:

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖ/, при спазване изискванията на действащото законодателство и нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;
 2. Осъществява методическо ръководство и контрол на служителите по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги;
 3. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово–счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;
 4. Участва в комисии, анкети и мобилната работа на специалистите;
 5. Извършва анализ на дейността на ЗЖ и прави аргументирани предложения за промяна на дейността при възникване на необходимост от такава;
 6. Прави предложения за промяна в длъжностните характеристики на персонала в зависимост от спецификата на работа и ги предлага на Ръководителя на проекта;
 7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд в ЗЖ;
 8. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;
 9. Разработва инструкции по здравословни и безопасни условия на труд;
 10. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд;
 11. Разработва правилници, процедури и правила за дейността на ЗЖ;
 12. Следи за стриктното изпълнение на графика от страна на наетия персонал
 13. Извършва вътрешен контрол, относно качеството на предоставените услуги в ЗЖ;
 14. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняването и поддържането на материално-техническата база;
 15. Пряко ръководи и контролира дейността на служителите на ЗЖ;
 16. Осъществява контакт и информира екипа на проекта;
 17. Организира и участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в ЗЖ;
 18. Извършва и други задачи, поставени от Ръководителя на проекта.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
     -      Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи и нормативната база за предоставяне на социални услуги.

 • Да притежават компютърна грамотност.
 • Умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции.
 • Да имат комуникативна компетентност и умения за работа в екип.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Обявление
 2. Подбор по подадените документи
 3. Събеседване

  Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

- Заявление - по образец; Приложение 1;
- Автобиография - по образец ; Приложение 2;

-  Документ за завършено образование – копие;

-  Копие на трудова книжка /ако е приложимо/;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/;

- Копие на Свидетелство за управление на МПС /ако е приложимо/. 

Документите по образец се получават на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинети 223 и 224 /Общинска поликлиника/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Кюстендил в раздел „Обявления“, „Работни места в Община Кюстендил“.

Персоналът се назначава на трудови договори на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ от 20.10.2022 г. до 27.10.2022 г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.

Телефон за информация: 078/55-11-31

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати и графика ще бъдат обявени на 28.10.2022 г. на информационното табло с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Яворов” №6, ет. 2, кабинет 224 /Общинска поликлиника/ и на сайта на Община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C02, Процедура BG05M9OP001-2.019 – Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА ЗЖ1 И ЗЖ2:

ИМЕ НА КАНДИДАТА

 

ТОЧКИ

 1.  

Цветелина Иванова Таскова

15

 

КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН ТЕРАПЕВТ ЗА ЗЖ1 И ЗЖ2:

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

 1.  

Маргарита Симеонова Панайотова

15

 1.  

Валентин Викторов Стоянов

14

 1.  

Ваня Панчова Пейчева

13

 1.  

Цветана Пламенова Кадийска - Драганова

13

 1.  

Елена Иванова Андонова

13

 

КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДОМАКИН/РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА ЗА ЗЖ1 И ЗЖ2:

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Даниела Йорданова Сергиева

 

15

НЕЯВИЛИ СЕ КАНДИДАТИ НА СЪБЕСЕДВАНЕ И ОТПАДНАЛИ ОТ ПОДБОРА

ИМЕ НА КАНДИДАТА

1.

Светослав Стоянов Христов

 

2.

Татяна Иванова Иванова

 

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

За длъжността „Социален терапевт“ Трудов договор се сключва с всички пет кандидати.


В 7-дневен срок от обявяването на списъците с класиране всяко кандидатствало лице може да направи възражение пред Кмета на Община Кюстендил.                                                                              

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”  за две социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

1.                   

20.10.2022г.

Маргарита Симеонова Панайотова

10:00

2.                   

20.10.2022г.

Валентин Викторов Стоянов

10:10

3.                   

20.10.2022г.

Цветана Пламенова Кадийска - Драганова

10:20

4.                   

20.10.2022г.

Ваня Панчова Пейчева

10:30

5.                   

20.10.2022г.

Даниела Йорданова Сергиева

10:40

6.                   

20.10.2022г.

Елена Иванова Андонова

10:50

7.                   

20.10.2022г.

Цветелина Иванова Таскова

11:00

8.                   

20.10.2022г.

Татяна Иванова Иванова

11:10

9.                   

20.10.2022г.

Светослав Стоянов Христов

11:20

Споделете в социалните мрежи:

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.019-0023-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ КОМПОНЕНТ 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и утвърдена от Кмета на Община Кюстендил „Процедура за подбор на персонал”  за две социални услуги „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за жени“ /ЗЖ 1/ и „Защитено жилище за лица с психични разстройства – за мъже“  /ЗЖ 2/

 1. ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ/

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УМЕНИЯ

1

Светослав Стоянов Христов

Социален работник

Отговаря на изискванията

2

Цветелина Иванова Таскова

Социален работник

Отговаря на изискванията

3

Даниела Йорданова Сергиева

Домакин/Работник поддръжка

Отговаря на изискванията

4

Маргарита Симеонова Панайотова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

5

Валентин Викторов Стоянов

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

6

Цветана Пламенова Кадийска-Драганова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

7

Ваня Панчова Пейчева

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

8

Елена Иванова Андонова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

9

Татяна Иванова Иванова

Социален терапевт

Отговаря на изискванията

 

 1. II. НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

1.

Мария Стойнева Георгиева

Ръководител

Не отговаря на изискванията  за  заемане на длъжността относно образователно – квалификационна специалност

Споделете в социалните мрежи:

ДО ВАЛЕНТИН САВОВ ИВАНОВ, ул. „Асен Златаров“ № 66 А, гр. Кюстендил
ДО РОСЕН ДРАГАНОВ ПЕЙЧЕВ, ул. „Асен Златаров“ № 66, гр. Кюстендил
ДО ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЛЕПОПЕЛСКИ, ул. „Асен Златаров“ № 60, гр. Кюстендил
ДО САШО МИЛЧОВ КОВАЧЕВ, ул. „Цар Освободител“ № 243, ЕТ. 2, АП. 6, гр. Кюстендил
ДО СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ, ул. „Дрин“ №13, вх. А, гр. Кюстендил
ДО ЦВЕТАНА ВЛАДИМИРОВА ГЕОРГИЕВА, ул. „Дрин“ №13, вх. А, ет.  1, гр. Кюстендил
ДО СТОЯН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ, ул. „Дрин“ № 15, гр. Кюстендил
ДО ПЕТЪР ИВАНОВ ИВКОВ, ул. „Дрин“ № 15а, гр. Кюстендил
ДО  ГЕРГАНА СТОЯНОВА ИВАНОВА, ул. „Дрин“ № 15, гр. Кюстендил
ДО ИВАН АСЕНОВ ПЕТРОВ, ул. „Дрин“ № 17, гр. Кюстендил
ДО ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ ПЕТРОВ, ул. „Дрин“ №17, гр. Кюстендил
ДО АНГЕЛ ГРОЗДАНОВ ДИМИТРОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45,  гр. Кюстендил
ПАВЛИНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА
ДО ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНДОНОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО РОЗАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА РИЗОВА, ул. „Черешово топче“ № 6а, гр. Кюстендил
ДО КИРИЛ СТОЯНОВ РИЗОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО СТЕФКА ДИМИТРОВА РИЗОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 45, гр. Кюстендил
ДО ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ, ул. „Гоце Делчев“ № 43а, гр. Кюстендил
ДО МИЛИЦА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА СТОЯНОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 43, гр. Кюстендил
ДО ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА АНДОНОВА, ул. „Гоце Делчев“ № 43, гр. Кюстендил
ДО ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА, ул. „Йорданка Николова“ № 1, с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

Община Кюстендил на основание чл. 66, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че във връзка с изменение на кадастралната карта на гр. Кюстендил за поземлен имот с идентификатор 41112.500.84 – общинска собственост и отлагане на границите му по регулация е необходимо да присъствате на 26.10.2022 г. в 10.00 ч. на място.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №860, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.09.2022 г. с протокол №37/29.09.2022 г., разрешава на Иван Иличов Желявски от гр. София изработването на Проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.80.26 местност Змиярника от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в ур-банизирана – за вилно строителство, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на устройствена вилна зона (Ов).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Иван Иличов Желявски от гр. София.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Проектът  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил, заедно с мотивите към него, е публикуван на интернет страницата на Община Кюстендил за предложения, становища и възражения на 15.09.2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове.
В нормативно определения 30–дневен срок няма постъпили предложения за изменение на разработения проект.
Няма неприети предложения по проекта  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставям на вниманието на заинтересованите лица изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кюстендил Проекта и Мотивите може да видите тук.

Заинтересованите страни могат да изпращат становища, предложения и мнения по проекта на Наредба на електронния адрес на община Кюстендил Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или по пощата на адрес: гр.Кюстендил, пл."Велбъжд" № 1.

Срокът за провеждане на обществени консултации е след 30 дни публикуване на проекта и мотивите на интернет страницата на Община Кюстендил. Срокът е определен на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 9, ал. 4 от Наредба за нормативните актове на Общинския съвет. 

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517