ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU
IT

IT

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                  

          І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕН КАНДИДАТ:

 Кинезитерапевт

 

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА

ТОЧКИ

1.

Александра Василева Станоева

15

        

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиция № 1 в списъка с оценен и класиран кандидат за заемане на съответната длъжност.

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                                                                   

ДАТА

КАНДИДАТ

 

ЧАС

05.08.2022 ГОД. (ПЕТЪК)

 

1.                   

05.08.2022

Александра Василева Станоева

10.00 ч.

 

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

 

І. ДОПУСНАТ КАНДИДАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ  

 

 

ДОПУСНАТ КАНДИДАТ

 

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1.       

Александра Василева Станоева

Кинезитерапевт

Отговаря на изискванията

   ІІ. НЕ ДОПУСНАТ КАНДИДАТ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ

 

 

НЕДОПУСНАТ КАНДИДАТ

ДЛЪЖНОСТ

МОТИВИ

1

Анатоли Венциславов Миланов

Кинезитерапевт

Не отговаря на изискванията за завършено образование, съгласно изискванията

 

                                                                                                  

Споделете в социалните мрежи:

По проект „Създаване на „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения” в Община Кюстендил“, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.062-0008-C02 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.                  

І. КЛАСИРАНЕ НА ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ:

 Медицинска сестра

1.  Д-р Емилия Александрова Стоянова- 15 точки

Трудов договор се сключва с лицето, класирано на 1 - во място за позиция № 1 в списъка с оценени и класирани кандидати за заемане на съответната длъжност.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1052/04.08.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изра-ботването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ II – 4701 и УПИ III - 4701 в кв. 215а по действащия регу-лационен план на кв. „Колуша“, гр. Кюстендил, предвиждащ изменение на вътрешно регулационната линия между тях. Новообразуваният УПИ II е отреден за ПИ 41112.504.1640 с площ 544 м 2, а новообразувания УПИ III е отреден за ПИ 41112.504.1641 с площ 668 м 2.  
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Михаил Кирилов Мартинов.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ

Споделете в социалните мрежи:

На основание Заповед № РД-00-1051/04.08.2022г. на Кмета на Община Кюстендил, публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, както следва:

      1. Поземлен имот с идентификатор 72045.400.11 по КККР на с. Таваличево, общ. Кюстендил с площ 16440.00 /шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет / кв.метра.  Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За стопански двор. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000044, квартал: 1, парцел: ХІ, ведно със сградите попадащи в имота:
1. Сграда с идентификатор 72045.400.11.1 със застроена площ 63.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда
2. Сграда с идентификатор 72045.400.11.2 със застроена площ 25.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
3. Сграда с идентификатор 72045.400.11.3 със застроена площ 287.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
4. Сграда с идентификатор 72045.400.11.4 със застроена площ 83.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
5. Сграда с идентификатор 72045.400.11.5 със застроена площ 227.00 кв. метра; брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
6. Сграда с идентификатор 72045.400.11.6 със застроена площ 229.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
7. Сграда с идентификатор 72045.400.11.7 със застроена площ 255.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда.
8. Сграда с идентификатор 72045.400.11.8 със застроена площ 509.00 кв. метра, брой етажи 1(един), предназначение: Селскостопанска сграда   

 Начална тръжна цена  135 400 лева без ДДС  и стъпка за наддаване в размер на  5000 лева.                                                                 
          
     2. Урегулиран, поземлен имот ХХХV-355, кв. 19 по плана за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 1011.00 /хиляда и единадесет / кв. метра. при граници и съседи: От север: улица с о.т. 180-181; От изток: пешеходна пътека; От юг: УПИ ХХХVI; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 381/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 9600 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.
     3. Урегулиран, поземлен имот ХХХVII, кв. 19 по плана за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 580.00  /петстотин и осемдесет/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХХХVI; От изток: УПИ ХV 359, УПИ ХII 360, УПИ ХI 361; От юг: УПИ ХХХVIII; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 382/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 5600 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

     4. Урегулиран, поземлен имот ХL, кв. 19 по план за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 708.00 /седемстотин и осем/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХХХIХ; От изток: УПИ VII 365; От юг: УПИ ХLI; От запад: улица с о.т. 180-182, съгласно скица № 383/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил.  Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 7050 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

      5. Урегулиран, поземлен имот ХLI, кв. 19 по план за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 654.00 /шестстотин петдесет и четири/  кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХL; От изток: УПИ VI 366; От юг: УПИ ХLII; От запад: улица с о.т. 180-182-173, съгласно скица № 384/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил. Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 6600 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

      6. Урегулиран, поземлен имот ХLII, кв. 19 по план за регулация на с. Раждавица, общ. Кюстендил, целия с площ 883.00 /осемстотин осемдесет и три/ кв. метра при граници и съседи: От север: УПИ ХLI; От изток: УПИ V 3676, УПИ IV 414; От юг: УПИ ХLIII; От запад: улица с о.т. 182-173, съгласно скица № 386/21.06.2021 г., издадена от Община Кюстендил.Адрес: с.Раждавица, общ.Кюстендил.

Начална тръжна цена 9350 лева без ДДС и стъпка за наддаване 300,00 лева.

Въз основа на резултатите от търга, Кметът на общината издава Заповед, с която се прехвърля собствеността върху недвижимия имот.
В Заповедта се посочват условията, цената, режийните разноски и данъка за придобиване на имота, които трябва да заплати лицето, спечелило търга.
След заплащане на дължимите суми, посочени в Заповедта, се сключва договор за продажба на недвижим имот, при предвидените в него условия.

Утвърждавам тръжната документация и договорът за продажба, като част от нея.      
Търга да се проведе на 18.08.2022 год. от 10,00 часа, в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, да се проведе повторен търг на 25.08.2022 год., при същите условия.    
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена, се внася по банкова сметка на Община Кюстендил BG22SOMB91303342298600 в „ОБЩИНСКА БАНКА”АД ФЦ Кюстендил, BIC SOMBBGSF в срок до 16.08.2022 год., включително и до 23.08.2022 год. включително – за повторния търг.
Цената на един комплект тръжни документи е 60 лева с ДДС. Същите се получават в стая № 24 – първи етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил, срещу представена квитанция за платена такса в касата на Общинска администрация гр. Кюстендил, всеки работен ден до 15.00 часа на 16.08.2022 год., включително и до 23.08.2022 год. включително – за повторния търг.
Комисията по провеждане на търга да се състои от минимум пет члена, съгласно нормативните изисквания.

Споделете в социалните мрежи:

Покана за обществено обсъждане на "Частично изменение на ОУП и ПУП -ПЗ , отнасящ се за поземлен имот с идентификатор № 23282.27.58, част от имот с идентификатор №23282.27.1 м. Осое и имот 23283.27.2 м. Драче, с . Драговищица. Обявлението   може да видите тук

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на тресе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ 63536.37.359 местност Требениците от КККР на землището на с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел и преминава през: ПИ83354.21.119 – местен път, общинска частна собственост в землището на с. Шишковци; ПИ 83354.21.121 – изоставена орна земя, общинска частна собственост в землището на с. Шишковци; ПИ 83354.21.122 – селскостопански път публична общинска собственост в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379 – селскостопански път, публична общинска собственост в землището но с. Раждавица; ПИ 63536.37.360 – селскостопански път, публична общинска собственост в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Възложител на проекта е „Агритим“ ЕООД от гр. Кюстендил.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 728 /28.04.2022 г. Протокол №32 Общински съвет Кюстендил, одобрява проект за частично изменение на Общия устройствен плана на Община Кюстендил в обхвата на УПИ  III- 1571 в кв.342 по плана на гр. Кюстендил – ПИ 41112.503.556 от кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Кюстендил.
Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Възложител на проекта е „Агритим“ ЕООД от гр. Кюстендил.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП - ПП до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517